Page 1

REGULAMIN KONKURSU §1 Postanowienia ogólne 1.W celu promocji marki Festina, organizuje się konkurs „W biegu z Festina”, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”). 2.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora wskazanego w ust.3. 3.Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, z wyjątkiem zastrzeżonych postanowieniami nin. Regulaminu do właściwości firmy JANEBA TIME Sp. z o.o., (ul. Krzemieniecka 7A, 54-613 Wrocław, NIP: 894-17-64-656 Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, IV Wydział gospodarczy, KRS 0000188992, GIOS: E0009914W) odpowiedzialna jest firma wskazana w § 1 ust.5 4. Partnerem konkursu jest firma Dominata sp. z o.o. (ul. Sengera „Cichego” 1, 02-790 Warszawa, NIP:5272487680 . REGON:140298880), działąjącą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244558 (zwana dalej Partnerem) 5. Za przeprowadzenie konkursu odpowiada firma Publicon sp. z o. o. (ul. Przedwiośnie 18, 51-211 Wrocław, NIP: 895-198-58-38 REGON: 021423945) działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373621 (dalej: „Organizatorem”), działająca na zlecenie w/w. Partnera oraz JANEBA TIME. 6.Za dystrybucję nagród do uczestników Konkursu, uprzednio dostarczonych przez Partnerów, odpowiada Organizator. 7.Konkurs będzie przebiegał w terminie 03.12.2012 – 28.12.2012 w trzech etapach zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 10.01.2013. 8.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Festina Polska prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/FestinaPolska oraz na profilu W Biegu Cafe https://www.facebook.com/wbiegucafebyjacobskronung Wyniki Konkursu dostępne będą również do wglądu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Laureaci zostaną dodatkowo zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną w formie prywatnej wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni. 9.Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: a) etap I do dnia 17.12.2012 b) etap II do dnia 24.12.2012 c) etap III do dnia 03.01.2012 1.Do konkursu zostaną zakwalifikowane Zgłoszenia które w terminie od 03.12.2012 (godzina 00:01) do 28.12.2012 (godzina 23:59) zostaną zarejestrowane w aplikacji konkursowej dostępnej na fanpage Festina Polska w serwisie Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/FestinaPolska


2.Organizator Konkursu oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za

rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami Uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik”). 3.Regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Wszelkie spory wynikłe w czasie trwania Konkursu, bądź w związku z jego przeprowadzeniem rozstrzygane są w oparciu o niniejszy Regulamin, a co do kwestii w Regulaminie nieuregulowanych w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 4.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://issuu.com/publicon oraz w siedzibie Organizatora. 5.Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie uczestnik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenie, iż uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. §2 Zasady ogólne Konkursu 1.Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy internauta posiadający konto w serwisie społecznościowym Facebook z wyjątkami zaznaczonymi w § 2 ust. 2 2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób. 3.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 03.12.2012 do 28.12.2012 godziny 23:59, dokonać zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez łączne spełnienie następujących wymogów: a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), b) dołączenie do grona fanów profilu Festina Polska http://www.facebook.com/FestinaPolska oraz profilu W Biegu Cafe https://www.facebook.com/wbiegucafebyjacobskronung najpóźniej do dnia 28.12.201 do godziny 23:59 c) zarejestrowanie się jako użytkownik aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie http://www.facebook.com/FestinaPolska zezwalając aplikacji na dostęp do swoich danych na Facebooku, d) zakupienie dwóch kaw Festina Lente w dowolnej kawiarni W Biegu Cafe, e) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w aplikacji, o której mowa w § 2 ust. 3 c, wgrywając (uploadując) stworzone przez siebie zdjęcie, na którym uwieczniony zostanie autor wraz z osobą towarzyszącą w kawiarnia W Biegu Cafe. Na zdjęciu widoczne muszą być również dwie kawy. Zdjęcie musi zostać opatrzone krótkim, ciekawym i


zabawnym opisem, na podstawie którego jury konkursowe wybierze zwycięzców każdego z etapów. 1.Zgłoszenia niekompletne, w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 ust. 3 nie będą brane pod uwagę. 2.Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń. Uczestnik zobowiązany jest zachować paragony dokumentujące zakup kawy Festina Lente. 3.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie internetowym Konkursu podpisu internetowego (tzw. „nicka”), w wypadku serwisu Facebook zazwyczaj jest to imię i nazwisko. 4.Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że pozwala na opublikowanie przez Organizatora oraz Partnera materiałów zgłoszonych przez niego (Uczestnika) do konkursu w Internecie na stronach internetowych związanych tematycznie z promowanym wyrobem 5.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 6.Zgłaszając fotografie w ramach Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i zamieszczenia informacji o autorze zdjęcia w sposób określony w § 4 ust.1 – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora, Partnera i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. §3 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie 1.Podstawą przystąpienia do konkursu jest zarejestrowanie się jako fan profilu Festina Polska oraz W Biegu Cafe na portalu www.facebook.com oraz wysłanie Zgłoszenia wraz z opisem, o parametrach opisywanych w § 2 ust. 3. 2.Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. 3.Konkurs realizowany jest w trzech etapach: a) Etap I 03.12.2012 od godziny 00:01 do 14.12 do godziny 23:59, b) Etap II 08.12.2012 od godziny 00:01 do 21.12 do godziny 23:59 c) Etap III 15.12 od godziny 00:01 do 28.12 do godziny 23:59 4.Zarówno Partnerzy, jak i Organizator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczane przez użytkowników na stronie Konkursu, jak również za roszczenia osób trzecich podniesione w związku ze zgłoszeniem przez Uczestnika nieoryginalnego zdjęcia, nie będącego jego autorstwa.


5.Zgłaszane zdjęcia nie mogą obrażać uczuć osób trzecich oraz zawierać wulgaryzmów. 6.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów. W szczególności Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w razie stwierdzenia, że nie jest autorem zgłoszonego zdjęcia lub też zgłoszone zdjęcie narusza postanowienia niniejszego regulaminu. 7.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie brały/biorą udziału w żadnym innym konkursie. 8.Zdjęcia zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką (zarówno cyfrową jak i analogową). 9.Poprzez wysłanie Zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik w ramach przysługującego mu prawa do rozporządzania utworem, stanowiącym przedmiot jego prawa autorskiego udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworu w postaci zdjęcia przesłanego zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu, na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83). Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielona zostaje nieodpłatnie, na czas nieoznaczony. 10.Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, o której mowa w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu. §4 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w Konkursie 1.Zwycięzcę w poszczególnych etapach wyłoni arbitralnie Jury, w którego skład

wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów. 2.Jury dokona wyboru zdjęć kierując się oryginalnością opisu oraz fotografii zgłoszonych w każdym z etapów zabawy. 3.W każdym etapie przewidziana jest nagroda rzeczowa - do zwycięzcy każdego etapu trafią dwa zegarki Festina z linii Ceramic, jeden męski i jeden damski, łącznie przewidzianych jest 6 nagród rzeczowych, które przyznane zostaną 3 laureatom. 4.Poza nagrodą wskazaną w § 4 ust. 3 zwycięski Uczestnik, otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11% wartości nagrody określonej w § 4 ust. 3, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Organizator jako płatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi pobierze od Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody, podatek dochodowy od osób fizycznych i przekaże go do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie podatku dochodowego oznacza, iż nagroda pieniężna wskazana w niniejszym ustępie nie zostanie wydana Uczestnikowi, który uzyskał prawo do nagrody rzeczowej. 5.Nagrody zostaną przekazane laureatom na koszt Organizatora. 6.Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium


Rzeczpospolitej Polskiej. 7.Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Partnerzy i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności. 8.Partnerzy i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie. 9.Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data data nadania zawierającej reklamację. Reklamacje, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 10.Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkursu". 11.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu. 12.Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia. 13.O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 14.Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika. §5 Inne postanowienia 1.Wszelkie

spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu. 3.We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 4.W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza roszczeniem laureata o wydanie nagrody. 5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.12.2012 6.Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora i


Partnerów względem Uczestników Konkursu.

Regulamin konkursu W biegu z Festina  

regulamin konkursu