Page 1

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu „Zaprojektuj swój kubek” jest FRANC-TEXTIL Sp. z o.o., z siedzibą w Żarowie, 58-130 ul. Przemysłowa 10, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 884-24-86-272, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172975 (zwana dalej Organizatorem), przy czym konkurs przeprowadzony jest w celu promocji marki Dekoria.pl. 2. Za obsługę techniczną konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych filmów i głosów, ich ewidencjonowania a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie odpowiada firma PUBLICON Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 51-211, ul. Przedwiośnie 18, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 895-198-58-38, numer statystyczny Regon: 021423945, KRS: 0000373621 (zwana dalej: Operatorem Technicznym) działająca na zlecenie Dekoria.pl z siedzibą w Żarowie. 3. Za zakup i dystrybucję nagród do uczestników Konkursu odpowiada Dekoria.pl z siedzibą w Żarowie oraz serwis czasnawnetrze.pl. 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Techniczny. 5. Konkurs trwa od 15.07 – 28.07.2013r. 6. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które zostaną zgłoszone za pomocą aplikacji konkursowej, dostępnej na stronie http://www.facebook.com/ dekoriapl, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 w okresie trwania Konkursu. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.07.2013r. 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 30.07.2013 na stronie Organizatora oraz na fan page’u Dekorie.pl http://www.facebook.com/ dekoriapl. Wyniki Konkursu dostępne będą do wglądu w siedzibie Organizatora. 9. Laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną, w formie prywatnej wiadomości przesłanej na adres e-mial, z którego przesłano zgłoszenie, nie później niż do 5 dnia roboczego po zakończeniu konkursu. 10.Nagrody będą wysyłane drogą pocztową po upływie terminu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 11.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu.


12.Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 13.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na blogu www.dekoria.pl w siedzibie Operatora Technicznego oraz w siedzibie Organizatora. §2 Uczestnicy konkursu 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (dalej: Uczestnik). 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Operatora Technicznego, pracownicy firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób. §3 Zasady ogólne Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 15.07.2013r. do dnia 28.07.2013r. spełnić łącznie następujące warunki: a) Uzyskac status fana profilu Dekoria.pl w serwisie Facebook http:// www.facebook.com/dekoriapl b) Zgłosić za pomocą aplikacji konkursowej wykonać projekt swojego wymarzonego kubka, a następnie zgłosić go do konkursu. 2. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 15.07.2013 do północy 24.03.2013r. (do godziny 23.59.59). O zachowaniu terminu nadesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia w Konkursie. 3. Zgłoszenia niekompletne, w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 pkt. 3 ust. a) nie będą brane pod uwagę. 4. Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie nie więcej niż jedno Zgłoszenie. 5. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie internetowym konkursu podpisu internetowego (tzw. „nicka”).


6. Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

§4 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie 1. Podstawą przystąpienia do konkursu jest zarejestrowanie się jako fan Dekoria.pl na portalu Facebook. 2. Jedna osoba może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie. 3. Za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie http:// www.facebook.com/dekoriapl należy zgłosić projekt wymarzonego kubka. Jeżeli w powyższych materiałach nie znajdzie się element spełniający powyższe wymagania, automatycznie zostanie on wykluczony z konkursu. 4. Przesłanie materiałów za pomocą maila jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne udostępnienie. 5. Uczestnik wysyłając zgłoszenie wykorzystuje materiały do których przysługuje mu prawo oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z bezprawnego wykorzystania materiałów. 6. Uczestnik wysyła mailem wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do ich wykorzystywania i udostępniania, w tym autorskie prawa majątkowe w zakresie, w jakim materiały te odpowiadają cechom utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm]. 7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników na Stronie Konkursu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów, to znaczy ich zgodności z tematem konkursu. §5


Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w konkursie 1. Nagrodami w konkursie są: I miejsce - zestaw ceramiki Madeleine oraz roczna prenumerta Czas na Wnętrze, II i III miejsce - kubek z sową i breloczkiem oraz roczna prenumerata Czas na Wnętrze. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa, w składzie: przedstawicieli Organizatora i przedstawicieli Operatora Technicznego. 2. Nagroda przesłana zostanie zwycięzcy na koszt Organizatora. 3. Przekazanie danych kontaktowych zwycięzców, niezbędnych do przesłania nagrody odbędzie się poprzez wysłanie wiadomości do przedstawiciela Operatora technicznego za pośrednictwem skrzynki e-mail. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Operatorowi technicznemu swoje dane kontaktowe w terminie do 2 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu pod rygorem utraty prawa do nagrody. 4. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Organizator i Operator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 6. Organizator i Operator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie. 7. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 8. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkursu". 9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu. 10.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 11. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 12.Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą


automatycznie dyskwalifikowane, przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika. §6 Inne postanowienia 1. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.; dalej: ustawa o ochronie danych osobowych); 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Operator techniczny. Dane osobowe przekazane Operatorowi technicznemu przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Operatora technicznego następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika lub osoby reprezentującej Uczestnika, adresu, telefonu oraz adresu e-mail, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 4. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. §7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu również w trakcie Konkursu. Zmiany nie mogą dotyczyć wartości nagrody, ani sposobu wyłaniania zwycięzców. 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę


sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.07.2013r. 5. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.

Regulamin konkursu  
Regulamin konkursu  

Regulamin konkursu organizowanego przez Dekoria.pl

Advertisement