Page 1

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Obsah prezentace  Předpisy MD, TKP, TP, aktualizace  Trvanlivost (životnost) betonu  Kritéria shody pro odolnost betonu proti CHRL  Příčiny nevyhovující odolnosti betonu proti CHRL  Předpisy MD - prefabrikáty  Impregnace na beton  Sanační hmoty  Návrhy konstrukcí – třídy betonu, SVP  Ukázky vzhledu vzorků po ukončení zkoušek, odolnosti

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Předpisy MD

TKP 18 Beton pro konstrukce 2005 Revize - připravována už od roku 2008 TKP 18 po revizi Provádění betonových konstrukcí a mostů Bohužel nevyjde asi ani v roce 2013, musí se aktualizovat (znění, které je k dispozici, je z konce roku 2011)


Předpisy MD

Připravená revize TKP 18  Je navázána na Z3 ČSN EN 206-1 s některými

upřesněními

Tabulka F.2 ČSN EN 206-1, Změna 3 Mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu platné v ČR pro dopravní a jiné významné stavby s předpokládanou životností 100 let Tvarový index pro beton XD a XF - SI20 (většina kamenolomů v ČR má SI mezi 15 – 25 %)


Předpisy MD

V revizi TKP 18 – tato změna vůči Z3  Tvarový index: Použití kameniva kategorie SI20 pro betony stupně vlivu prostředí XD1 – XD3 a XF1 – XF4 se požaduje pouze pro betony s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton (C60/75 a vyšší), beton odolný proti abrazivním účinkům vody a splavenin. V ostatních případech se mění kategorie na SI40.


Co ovlivňuje trvanlivost (životnost) betonu v silničním stavitelství? Působení vody, mrazu a CHRL Odolnost proti těmto vlivům je definována jako:  mrazuvzdornost  odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (tento název není naprosto přesný, protože zahrnuje i působení mrazu) Tyto požadované vlastnosti zajišťuje provzdušnění betonu – účinný vzduch – velikost pórů do 300  min. 1,0 % (XF2 a XF3) a 1,8 % (XF4) objemu celkového obsahu, vzduchových pórů. Pro XF1 není obsah vzduchu předepsán, ale odolnost ano.


Maximální průsak tlakovou vodou při zkoušce dle ČSN EN 12390-8 Nezkouší se u provzdušněného betonu Max. povolená hodnota:  50 mm pro XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1  35 mm pro XF2 a XA2  20 mm pro XD3, XF3, XF4 a XA3 Při průkazních zkouškách musí být hloubka průsaku o 20 % nižší


Kritéria shody pro odolnost, TKP 18, tab.18-6 SVP

XF 2 XF 3 XF 4

Kontrolní zkoušky

Metoda XF1

Průkazní zkoušky Počet cyklů

Max. odpad g/m2

Počet cyklů

Max. odpad g/m2

A

100

800

67

1250

C

75

A

150

C

115

A

150

C

115

A

150

C

115

50 800

100

1250

75 800

100

1250

75 600

100 75

1000

Přípustná odchylka a), b) + 20 % a) Počet výsledků mimo mezní hodnoty nesmí být větší než přejímací číslo dle tab. 19b ČSN EN 206-1 b) U stejného druhu a třídy betonu lze hodnotit v rámci objektu všechny výsledky zkoušek v jednom souboru


ČSN EN 206-1, tabulka 19 b – Přejímací čísla pro kritéria shody pro jiné vlastnosti než pevnost

Počet výsledků zkoušek

Přejímací číslo

1–2

0

3–4

1

5–7

2

8 – 12

3

13 – 19

5

20 – 31

7

32 – 49

10

50 – 79

14

80 - 100

21


Kontrolní zkoušky odolnosti TKP čl. 18.5.2.8 Zkouška odolnosti se provádí v četnosti dle ZTKP. Nejméně však jedna zkouška na 450 m3 betonu stejné pevnostní třídy pro stupeň FX4, avšak nejméně 1x za týden betonáže jednoho objektu. U ostatních betonů pro XF1, XF2 a XF3 se kontrolní zkoušky provedou jen v případě pochybnosti, při překročení povolené odchylky obsahu vzduchu v betonu anebo při nedodržení předepsaného postupu betonáže, ukládání, hutnění a ošetřování. Ale pozor na požadavky ZTKP, může tam být uveden požadavek rozšíření zkoušek odolnosti i na XF1, XF2 a XF3 (po revizi TKP 18 – mělo být 04/2010 - bude vyžadována i pro XF2 a XF3)


Příčiny nevyhovujících zkoušek odolnosti betonu a sanačních hmot: Špatné ošetřování povrchu „spálený povrch“  větrem  sluncem Špatné provzdušnění betonu (nevhodný druh a množství přísad)  málo  mnoho  nevhodná velikost pórů (napěněný beton) Narušení mrazem Nevhodné použití vstupních materiálů  cement (nesmí být použit směsný nebo struskoportlandský?)  nevhodné drobné kamenivo (obsah měkkých rozpadavých zrn, např. živců)  použití příměsí (popílek, struska)


Předpisy MD - prefabrikáty  18.3.5.7 Ochrana a ošetřování ztvrdlého betonu dílců ve

výrobnách  Základní způsoby ochrany a ošetřování betonu dílců včetně vibrolisovaných výrobků jsou: ponechání výrobků v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu nad 95 % v dozrávacích komorách, ponechání výrobku v bednění nebo formě, zakrytí povrchu parotěsnými foliemi s doplňkovým vlhčením, uložením vlhkých krytů na povrch s doplňkovým vlhčením, udržování viditelně mokrého povrchu betonu postřikem vodou resp. vodní mlhou, užitím nástřikových ošetřovacích prostředků s doplňkovým zakrytím a vlhčením.  Způsob provádění ochrany čerstvého a mladého betonu vibrolisovaných dílců proti škodlivým vlivům prostředí v době zrání betonu musí být uveden v technologickém nebo pracovním postupu a ověřen průkazní zkouškou betonu těles odvrtaných nebo odřezaných z takto ošetřovaných dílců.


Nekonstrukční beton - revize TKP 18 Tab. 18-2N  Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí – požadavky na nekonstrukční beton  Lože pro obrubníky vozovek; lože pro odvodňovací proužky a prefabrikované odvodňovací žlaby na PK s intenzivním používáním CHRL C20/25nXF3 na silnicích I. a II. třídy, D+R a místní komunikace rychlostní a sběrné, odpočívky a parkoviště u D, R a silnic I tř.2  dtto na PK s občasným použitím CHRL nebo bez použití CHRL C16/20nXF1 na silnicích III. třídy, místních a obslužných komunikacích, účelových komunikacích, obytných a pěších zónách, cyklistických stezkách, parkovištích zejména v horských oblastech

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Nekonstrukční beton – revize TKP  Pro prosté nekonstrukční betony (převážně jde o podkladní

betony a lože, které nejsou bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, tj. jsou překryty min. 80 mm tlustou konstrukcí) jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu takto („n“ znamená „nekonstrukční beton“):  Mrazuvzdornost a odolnost nekonstrukčních betonů vůči zmrazování a rozmrazování při zkoušce dle ČSN 73 1326 (metoda A nebo C) se posuzuje dle kriterií uvedených v TKP kap. 18, tab. 18-3 a čl. 18.2.4.4, ale po 25 cyklech.  Jiné vlastnosti betonu dle TKP kap. 18, tab. 18-3, nejsou s ohledem na odlišnou konzistenci betonu pro různé užití a způsob zhutnění betonu stanoveny

Požadavky na betony dálničních staveb.pdf  
Požadavky na betony dálničních staveb.pdf