Page 1

PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

1

NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PODLAH Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY BETON UNIVERSITY 2011

Ing. Daniela HROŠŠOVÁ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. DEKPROJEKT s.r.o.


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

2

www.atelierdek.cz www.diagnostikastaveb.cz

Akustika Osvětlení, oslunění Tepelná technika Energetika Požární bezpečnost Expertní a znalecká činnost Specializovaná projekce Revitalizace bytových objektů Statika staveb Vizualizace objektů

stavební fyzika

Diagnostika

www.akustikastaveb.cz www.osvetlenistaveb.cz www.tepelnatechnikastaveb.cz www.energetikastaveb.cz www.pbrstaveb.cz www.posudkystaveb.cz www.specializovaneprojekty.cz www.revitalizace-dek.cz www.statikastaveb.cz www.vizualiazcebudov.cz


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

3

Tepelnětechnické požadavky na podlahy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (revize 2011/03 nebo 04) 

součinitel prostupu tepla UN [m2 K/W]

pokles dotykové teploty ∆θ10,N [°C]

nejnižší vnitřní povrchová teplota – teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-]

zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc [kg/(m2 rok)]

roční bilance kondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Mc < Mev [kg/(m2 rok)]

průvzdušnost spár a netěsností – součinitel spárové průvzdušnosti iLV ≈ 0 [m3/(s m Pa0,67)]


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

4

Tepelná izolace v podlahách – dle polohy tepelné izolace 4 modelové případy

1) Podlaha bez celoplošné i okrajové tepelné izolace

2) Podlaha na terénu s celoplošnou tepelnou izolací (100 mm)

3) Podlaha na terénu s tenkou celoplošnou (30mm) a svislou okrajovou tepelnou izolací (100mm)

4) Podlaha s tenkou celoplošnou (30mm) a vodorovnou okrajovou tepelnou izolací (100mm)


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

Termodiagnostika Okrajové podmínky pro termovizní měření  dostatečný teplotní rozdíl alespoň 10 hodin před měřením  dle ČSN EN 13187 Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda má být rozdíl teplot interiér-exteriér alespoň 8 ºC nebo 3/U [°C] ….. U je předpokládaný součinitel prostupu tepla měřené konstrukce  měření se provádí obvykle ráno – ustálené tepelné toky  pokud se nevyžaduje, nesmí na snímané konstrukce svítit slunce nebo nesmí být ovlivněny jiným zdrojem tepla

5


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

Měření kročejové neprůzvučnosti 

dle ČSN 73 0532 se splnění požadavků prokazuje zkouškou na stavbě

měření hluku

měření doby dozvuku

měření zvukové izolace •

vzduchová neprůzvučnost

kročejová neprůzvučnost

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná ČIA pro měření akustických veličin

6


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

Závěr

 přenos kročejového hluku mezi místnostmi v horizontálním směru je bohužel někdy opomíjen  k přenosu kročejového hluku může docházet jak mezi přímo sousedícími prostory, tak také mezi prostory oddělenými další místností  oprava může být velice nákladná a v některých případech obtížně realizovatelná (např. napojení podlahy u schodiště a výtahové šachty)

7


PODLAHY Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY

8

Kontakt Ing. Daniela Hroššová

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

GSM: +420 733 168 064

GSM: +420 731 544 905

E-mail: daniela.hrossova@dek-cz.com

E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com

www.atelier-dek.cz

BU_2011_Dekprojekt.ppt  
BU_2011_Dekprojekt.ppt