Page 1

Książka stanowi echo współczesnych duchowych rozważań i może być punktem odniesienia i przewodnikiem biblijnym dla całej rodziny.

Najlepsze historie można opowiadać tak, że czytelnik ziewa znudzony. Ale można też zrobić to w tak znakomity sposób jak duet Billioud i Georges. Nie tracąc z oczu biblijnego tekstu, fantastycznie odmalowali emocje, które trudno zobaczyć, słuchając o Hiobie, Józefie Egipskim czy ucieczce do Egiptu. Czytałem i oglądałem zaskoczony ich umiejętnością zauważenia tego, co kryje się między świętymi słowami. Nie przeszkadzało mi nawet to, że znam finał każdej opowiedzianej przez nich historii. Nie dajmy się zwieść, że to książka dla dzieci. Zapewniam, że dorośli też nie będą zawiedzeni! Roman Bielecki – dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika „W Drodze”

www.publicat.pl ISBN 978-83-271-0313-0

P.PA.BIB002.1.01.01

cena 69,00 z∏

OPOWIEDZIANA I OBJA�S` NIONA

Książka skierowana jest do osób wierzących, ale także tych, które uznają Biblię za ważny tekst kultury, który po prostu należy znać, i chcą tę wiedzę przekazać dzieciom.

BIBLIA

Każda z opowieści opatrzona jest krótkimi, ciekawymi objaśnieniami, które pozwalają czytelnikowi zrozumieć jej kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, a także pokazują codzienność ludzi żyjących w omawianej epoce.

J ean-M i chel Bi l l i oud H él ène Georges

60 najważniejszych postaci i wątków Starego i Nowego Testamentu: od historii o Adamie i Ewie, Mojżeszu, królu Dawidzie czy Hiobie, po narodziny, nauczanie i śmierć Jezusa.


biblia ´ opowiedziana i objasniona


Nasze ksià˝ki kupisz na:

Mojej pierwszej czytelniczce. Pamięci Josepha Sali. J.-M. B.

Tekst – Jean-Michel Billioud Ilustracje – Hélène Georges Przygotowanie edytorskie wydania oryginalnego – Jaune Citron (www.jaunecitronkids.com) Grafika – Audrey Simon-Maillot i Julie Charvet Okładka – studio De La Martinière Jeunesse Podziękowania dla Pierre’a Boutin, członka zespołu Ośrodka Teologicznego w Poitiers, za uważną konsultację. Przekład – Magdalena Kamińska-Maurugeon Redaktor prowadzący – Eleonora Mierzyńska-Iwanowska Redakcja – Bożena Kapusta Realizacja komputerowa – Marek Nitschke, Dorota Wolska Korekta – Eleonora Mierzyńska-Iwanowska, Klaudia Raflik Redakcja techniczna – Zbigniew Wera First published in France under the title: La Bible racontée et expliquée © 2016, De La Martiniere Jeunesse,a division of La Martiniere Groupe All other rights © Publicat S.A. MMXVIII All rights reserved ISBN 978-83-271-0313-0

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24 tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00 e-mail: papilon@publicat.pl www.publicat.pl


biblia ´ opowiedziana i objasniona J e an- M i c hel . B i l l i o u d . -. H él èn e. G eo rg es

przeł o żył a.Mag d alena.K am ińsk a-Maurug eon.


Zrozumieć Biblię Biblię pisało wielu ludzi. Uczeni sądzą, że było ich około czterdziestu. Imiona większości z nich nie zachowały się do dzisiaj. Byli wśród nich królowie i prorocy, ale też – rybacy i pasterze. Ci, którzy jako pierwsi podjęli to dzieło, zapisali historie znane od wielu stuleci, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Są to opowieści o powstaniu ziemi, o przodkach ludzkości, a także przysłowia i modlitwy, które z biegiem czasu rozrosły się i wzbogaciły.

CZAS POWSTANIA

Księgi.w Biblii.nie.są.ułożone.w takiej.kolejności,. w jakiej.je.napisano ..Pierwsza.strona.powstała. w VI.wieku.przed.Chrystusem,.kolejne.–.400.lat. wcześniej ..To.tak,.jak.gdyby.pierwsze.strony. powstały.dzisiaj,.a następne.–.w czasach.króla. Jana.III.Sobieskiego!.

RODZAJE TEKSTóW W BIBLII

JĘZYK

Biblia.to.zbiór.wielu.bardzo.różnych.ksiąg ..Jedne. opisują.wydarzenia.historyczne.(Księga.Sędziów,. Księga.Królów),.inne.–.legendy.(Księga.Rodzaju) .. Są.także.zbiory.modlitw.(Księga.Psalmów).oraz. poematy.(Pieśń.nad.Pieśniami) ..Niektóre.opisywane. postaci.rzeczywiście.istniały,.niektóre.zostały. wymyślone ..

12

UKŁAD TEKSTóW

Najstarsze.teksty.biblijne.mają.około.3000.lat,. a najnowsze.–.prawie.2000 ..Stary.Testament. powstawał.zatem.na przestrzeni.blisko.1000.lat .. Nowy.Testament.opisuje.życie.Jezusa.Chrystusa .. Został.spisany.w ciągu.niecałego.stulecia. po śmierci.Jezusa ..

Większa.część.ksiąg.Starego.Testamentu.została. spisana.w języku.hebrajskim ..Reszta.–.w języku. aramejskim,.który.znali.ludzie.mieszkający. od.Egiptu.po Azję.Mniejszą ..Autorzy.Nowego. Testamentu.napisali.go.w języku.greckim,.który. stopniowo.na tym.obszarze.zastępował.aramejski. w polityce,.dyplomacji.i handlu ..

CZY KSIĘGI BIBLIJNE SĄ OBIEKTYWNE?

Przez.kilka.tysięcy.lat.Biblia.była.przepisywana,. tłumaczona.na inne.języki,.objaśniana ..Jednak. każdy.odczytywał.ją.trochę.inaczej ..Autorzy. zawsze.dokonują.wyboru:.bardziej.skupiają. się.na niektórych.postaciach,.historiach.lub. wydarzeniach.i ukazują.je.zależnie.od.własnych. poglądów.i czasów,.w których.żyją ..Dlatego. gdy.czytamy.księgi.biblijne,.powinniśmy.pamiętać,. kiedy.i w jakich.warunkach.powstały ..

NAJBARDZIEJ ZNANA KSIĄŻKA NA ŚWIECIE

Na.świecie.sprzedano.ponad.4.mld.egzemplarzy. Biblii,.czyli.jest.ona.najczęściej.kupowaną.książką .. Na drugim.miejscu.znajduje.się.Koran,.sprzedany. w 3 mld.egzemplarzy ..Mała.czerwona.książeczka,. chińskiego.przywódcy.Mao.Zedonga,.została. wydana.w 800.mln.egzemplarzy .


Stary Testament stary Testament opowiada o stworzeniu świata i o życiu wielkich biblijnych postaci, takich jak adam, abraham, Mojżesz i król Dawid. spisano w nim również historię narodu żydowskiego.

TORA ALBO PIĘCIOKSIĄG Księga.Rodzaju. Księga.Wyjścia. Księga.Kapłańska

Księga.Liczb Księga.Powtórzonego.Prawa.

KSIĘGI HISTORYCZNE Księga.Jozuego Księga.Sędziów. Księga.Rut

1 ..i.2 ..Księga.Samuela 1 ..i.2 ..Księga.Królewska 1 ..i.2 ..Księga.Kronik

KSIĘGI POETYCKIE I MĄDROŚCIOWE Księga.Hioba Księga.Psalmów Księga.Przysłów Księga.Koheleta Pieśń.nad.Pieśniami Księga.Mądrości Księga.Syracha.

Księga.Ezdrasza. Księga.Nehemiasza Księga.Tobiasza. Księga.Judyty. Księga.Estery 1 ..i.2 ..Księga.Machabejska. .

KSIĘGI PROROCKIE Księga.Izajasza Księga.Jeremiasza Lamentacje.Jeremiasza Księga.Barucha Księga.Ezechiela Księga.Daniela Księga.Ozeasza Księga.Joela. Księga.Amosa.

Księga.Abdiasza. Księga.Jonasza Księga.Micheasza. Księga.Nahuma. Księga.Habakuka. Księga.Sofoniasza. Księga.Aggeusza. Księga.Zachariasza. Księga.Malachiasza

Nowy Testament nowy Testament opowiada o życiu Jezusa i o dziejach pierwszych wspólnot chrześcijańskich po Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

EWANGELIE Ewangelia.według.Świętego.Mateusza Ewangelia.według.Świętego.Marka Ewangelia.według.Świętego.Łukasza Ewangelia.według.Świętego.Jana

DZIEJE APOSTOLSKIE LISTY ŚWIĘTEGO PAWŁA List.do.Rzymian 1 ..i.2 ..List.do.Koryntian. List.do.Galatów. List.do.Efezjan. List.do.Filipian

List.do.Kolosan. 1 ..i.2 ..List.do.Tesaloniczan. 1 ..i.2 ..List.do.Tymoteusza. List.do.Tytusa. List.do.Filemona.

LISTY POWSZECHNE List.do.Hebrajczyków. List.Świętego.Jakuba 1 ..i.2 ..List.Świętego.Piotra

1 .,.2 ..i.3 ..List.Świętego.Jana. List.Świętego.Judy.

APOKALIPSA

13


LEGENDA CZY ZDARZENIE HISTORYCZNE?

Niewykluczone,.że przed.wiekami. rzeczywiście.doszło.do potopu .. Roztopienie.się.lodowców,.zderzenie. z kometą,.katastrofy.klimatyczne.–. zjawisko.to.wyjaśniane.jest.na wiele. różnych.sposobów ..Ale.nie.odkryto. jeszcze.żadnej.pewnej.przyczyny ..

GOŁĘBICA

Gołębica.wysłana.przez.Noego,. by.znalazła.suchy.ląd,.stała.się. w naszych.czasach.symbolem.pokoju .. Była.inspiracją.dla.wybitnych.artystów,. takich.jak.Pablo.Picasso,.który.narysował. tego.ptaka,.by.wyrazić.radość.związaną. z zakończeniem.drugiej.wojny.światowej ..

MIEJSCE

Według.tradycji,.gdy.poziom. wód.potopu.obniżył.się,.arka. osiadła.na górze.Ararat. (dziś.znajduje.się.na.terenie.Turcji) .. Pomimo.poszukiwań.nie.odnaleziono. żadnego.śladu.arki,.choć.wielu.ludzi. twierdziło,.że posiadają.fragment. biblijnego.statku ..

OLBRZYMIA!

Według.Biblii.arka.Noego.miała.157. metrów.długości.i 26.metrów.szerokości .. Była.znacznie.większa.niż najstarszy. znaleziony.przez.archeologów.statek,. odkryty.w 1954.roku ..Autorzy.Biblii. przesadzili.także.w innych.szczegółach:. twierdzą,.że Noe.żył.ponad.500.lat ..

PRZYMIERZE

Bóg.zawierał.przymierze.z ludźmi. kilka.razy:.z Abrahamem,.a potem. z Mojżeszem ..Słowo.to.jest.jednym. z najczęściej.występujących.w Biblii.–. pojawia.się.ponad.300.razy ..

P

otomkowie adama i ewy ciągle ze sobą walczyli i myśleli tylko o tym, by wzajemnie sobie szkodzić. Bóg rzekł wówczas: „Żałuję, że stworzyłem człowieka, i położę temu kres”. Postanowił zgładzić ludzi. Zrobił jednak wyjątek dla noego, jego żony i trzech synów, bo ten człowiek był dobry, sprawiedliwy i uczciwy. Bóg nakazał noemu: „Zbuduj wielki, trzypiętrowy okręt z cyprysowego drewna, a jego kadłub pokryj smołą”. następnie nakazał mu wraz z rodziną ukryć się w arce i zabrać na jej pokład po jednej parze każdego zwierzęcia, tak by mogły przeżyć i przedłużyć swoje gatunki. siedem dni później Bóg sprowadził na ziemię deszcz. Potop zalewał ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Miasta zostały zniszczone, równiny, wzgórza, a nawet najwyższe góry zniknęły pod wodą. Całe życie zniknęło z powierzchni ziemi.

26 STARY TESTAMENT

KSiĘGa ROdZajU............... .............KSIĘGA.WyJŚCIA.............. .............NARÓD.ŻyDOWSKI.............. .............PROROCy


Potop

czyli Bóg zawiera przymierze z wszelkim stworzeniem

OCALENI

W.arce.schroniło.się. tylko.osiem.osób:.Noe,. jego.synowie:.Sem,. Cham.i Jafet,.oraz.ich. żony ..To.ich.potomkowie. zaludnili.następnie. ziemię ..Zatem,.według. Biblii,.Noe.i jego.żona.są. przodkami.całej.ludzkości ..

NOE

Zgodnie.z tradycją.żydowską.Noe.jest. wynalazcą.narzędzi.rolniczych.i wina .. Został.wybrany.przez.Boga.ze względu. na swoje.zalety,.ale.nie.był.bez.wad:. jeden.z fragmentów.Biblii.opowiada,. jak się.upił!.

LICZBA 7

Pewnego dnia deszcz nareszcie ustał. wówczas noe wysłał gołębicę, by znalazła ląd, na którym będą mogli osiąść. Jednak biały ptak nie znalazł ani skrawka lądu i wrócił na statek. siedem dni później noe znów go wypuścił. Gołębica wróciła z gałązką oliwną w dziobie. Tak noe dowiedział się, że w pobliżu istnieje suchy ląd. noe zaczekał jeszcze siedem dni. następnie podniósł dach arki i ujrzał całkiem suchą ziemię. Bóg nakazał noemu i jego rodzinie, by zaludnili ziemię i zadbali o świat. obiecał im, że już nigdy nie spadnie na nich Jego gniew. Powiedział: „oto Ja zawieram przymierze z wami i wszystkimi istotami żywymi. a oto znak tego przymierza”. wówczas ukazała się tęcza, łącząca ziemię z niebem. Bóg dodał: „Gdy ten łuk pojawi się na obłokach, wspomnę swoją obietnicę”.

W.Biblii.liczba.7 oznacza.doskonałość. (siedem.dni.zajęło.Bogu.stworzenie. świata!),.natomiast.liczba.40.oznacza. coś.trudnego ..

„PO NAS CHOĆBY POTOP”

To.wyrażenie.oznacza:.„Nie.dbamy.o to,. co się.stanie,.gdy.nas.już.nie.będzie” .. .

CZY WIESZ, ŻE…

W.czasach.biblijnych.słonie,.lwy,. hipopotamy.i żyrafy.żyły.na Bliskim. Wschodzie ..

27 NOWY TESTAMENT

DZIECIŃSTWO. ŚMIERĆ. POCZĄTKI. ...... ..... POCZĄTKI.DZIAŁALNOŚCI ...... ..... NAUCZANIE ...... ..... ...... ..... JEZUSA I ZMARTWyCHWSTANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA


JEZUS

Jego życie i słowa są treścią Nowego Testamentu.

PIOTR

SAMARYTANKA

Ten rybak znad Jeziora Tyberiadzkiego był apostołem Jezusa i pierwszym papieżem.

Jezus spotkał ją przy studni (patrz s. 126).

DANIEL

MARIA

Wierny swojemu Bogu, ujarzmił lwy (patrz s. 82).

Matka Jezusa, małżonka cieśli Józefa, potomka króla Dawida (patrz s. 96).

IZAJASZ

Ten prorok zapowiadał nadejście Zbawcy (patrz s. 76).

KRÓL DAWID

Panował około 1000 roku przed narodzinami Chrystusa. To bardzo ważna postać w Starym Testamencie (patrz s. 68).

ABRAHAM

Jest uznawany za ojca wierzących (patrz s. 30).

86

NOE

Łatwo go rozpoznać dzięki arce, którą trzyma w dłoniach (patrz s. 26).

JESSE

To ojciec króla Dawida.


Drzewo Jessego ŁAZARZ

Jezus.przywrócił.mu.życie.. (patrz.s ..122) ..

MARIA MAGDALENA

Odkryła.pusty.grób.Jezusa.trzy.dni. po Jego.śmierci.(patrz.s ..150) .

JAN CHRZCICIEL

TRZEJ KRóLOWIE

Udzielił.Jezusowi.chrztu.w wodach. Jordanu.(patrz.s ..106) ..

Mędrcy.przybyli.ze Wschodu,. poprowadzeni.przez.gwiazdę. aż do Dzieciątka.Jezus.(patrz.s ..100) .

ADAM I EWA

Pierwszy.mężczyzna.i pierwsza.kobieta,. stworzeni.przez.Boga,.a następnie.. wygnani.z Edenu.(patrz.s ..22) .

MOJŻESZ

Otrzymał.od.Boga.tablice.z.Prawem. (patrz.s ..56) ..

W średniowieczu niektórzy artyści próbowali przedstawić uproszczoną wersję drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa. Nazywane jest ono „drzewem Jessego”, ponieważ to Jesse, ojciec Dawida, znajduje się u jego korzeni. Na podstawie tego modelu stworzyliśmy drzewo obrazujące przodków Jezusa, a także inne ważne postaci występujące w Biblii.

87


narodziny Jezusa SYTUACJA POLITYCZNA

Od.blisko.60.lat.Palestyna.znajdowała.się. pod.władzą.Rzymian ..W chwili.narodzin. Jezusa.Rzymianie.postawili.króla.Heroda. Wielkiego.na czele.królestwa ..

W BETLEJEM

Maryja.i Józef.mieszkali.w Nazarecie,. ale.Jezus.urodził.się.130.kilometrów. od.tego.miasta,.w osadzie.Betlejem. w Judei ..Tam.też.1000.lat.wcześniej. przyszedł.na.świat.król.Dawid ..

W STAJENCE?

W Ewangelii.nie.ma.mowy.ani.o stajence,. ani.o grocie,.jednak.zapisane.zostało,. że Maryja.ułożyła.Dzieciątko.w żłobie,. z którego.jadły.zwierzęta ..

NARODZINY W CZASACH JEZUSA

Porody.nie.odbywały.się.w szpitalach,. gdyż.wówczas.nie.istniały,.lecz. w domach ..Po narodzinach.dziecko. kąpano.i nacierano.solą,.by.wzmocnić. jego.skórę ..Następnie.owijano.je. wełnianą.tkaniną ..

BOŻE NARODZENIE

Nazwa.„Boże.Narodzenie”.nie.pojawia. się.w Biblii ..Określenie.to.pochodzi.od. łacińskiego.słowa.natalis,.oznaczającego. narodziny ..

w

tamtym czasie Palestyna była prowincją olbrzymiego imperium rzymskiego. aby ułatwić zbieranie podatków, cesarz august, który panował w Rzymie, rozkazał, by policzono wszystkich mieszkańców. Każdy miał wrócić do swojego rodzinnego miasta, by go spisano. Z tego powodu Józef i jego żona Maryja udali się do Betlejem, choć zbliżał się czas porodu. Dotarli tam o zmroku, ale w mieście było tak wielu ludzi, że nie znaleźli miejsca na nocleg. w środku nocy Maryja urodziła syna.

98 STARY TESTAMENT

KSIĘGA.RODZAJU............... .............KSIĘGA.WyJŚCIA.............. .............NARÓD.ŻyDOWSKI.............. .............PROROCy


czyli pierwsi dowiadują się o tym prości pasterze

CZY WIESZ, ŻE…

W rzeczywistości.Jezus.narodził.się…. kilka.lat.przed.naszą.erą ..To.przesunięcie. wynika.z błędu.mnicha.Dionizjusza. Mniejszego,.który.pomylił.się.o sześć. lat,.gdy.opracowywał.nasz.kalendarz. w VI.wieku ..Nikt.nie.wie,.czy.Jezus. rzeczywiście.przyszedł.na świat. 25 grudnia ..To.Kościół.wybrał.ten.dzień,. gdyż.odpowiadał.pogańskiemu.. świętu.–.celebracji.światła ..

WóŁ I OSIOŁ

W szopkach.i na obrazach.zwierzęta. te.ogrzewają.oddechem.nowo. narodzonego.Jezusa ..Nie.występują. jednak.w Ewangeliach ..

PASTERZE

W tamtych.czasach.społeczeństwo. pogardzało.pasterzami,.ponieważ.. nie.zawsze.przestrzegali.żydowskiego. prawa ..Wypasaniem.zwierząt.często. zajmowali.się.włóczędzy,.a nawet. bandyci ..A to.właśnie.im.Bóg,.jako. pierwszym,.ogłosił.Dobrą.Nowinę ..

W KORANIE

Narodziny.Jezusa.są.wspomniane. w Koranie ..Jednak.nie.ma.tam.żadnych. szczegółów.na temat.miejsca.narodzin. ani.wzmianki.o Józefie ..Dla.muzułmanów. Jezus.jest.bardzo.ważną.postacią.–.. prorokiem ..Ale.nie.świętują.Jego. narodzin.jak.chrześcijanie ..

W SZTUCE

owinęła Go w tkaninę i położyła w żłobie. Tej nocy niedaleko Betlejem pasterze strzegli swoich stad na polach. anioł przyszedł i przekazał im niezwykłą nowinę: „Tej nocy w mieście Dawida narodził się Zbawiciel. Idźcie tam i znajdźcie Dziecko owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie”. w tym momencie na niebie pojawili się aniołowie, którzy zaczęli śpiewać na chwałę Panu. Pasterze pospiesznie ruszyli do Betlejem, gdzie znaleźli Maryję, Józefa i Dzieciątko.

Zachodni.artyści.zwyczajowo.pokazują. Maryję.stojącą.lub.klęczącą.tuż. po narodzinach.Jezusa,.by.zaznaczyć,. że.jest.Matką.Boga ..Na Wschodzie. Maryja.przedstawiana.jest.w pozycji. leżącej,.jak.każda.młoda.kobieta.tuż. po porodzie,.by.podkreślić,.że.Jej.Syn . jest.człowiekiem.jak.każdy.z nas ..

CZY JEZUS ISTNIAŁ?

Tak,.Jego.imię.występuje.w wielu. źródłach.chrześcijańskich.i pogańskich .. Ewangelie.to.najbardziej.kompletne. teksty,.mimo.że istnieją.między.nimi. pewne.różnice ..Niechrześcijańscy. historycy,.piszący.w I wieku,.również. wspominają.Jezusa.w swoich.tekstach .

99 NOWY TESTAMENT

ŚMIERĆ. POCZĄTKI.. dZiEciŃSTwO ...... ..... POCZĄTKI.DZIAŁALNOŚCI ...... ..... NAUCZANIE ...... ..... ...... ..... I ZMARTWyCHWSTANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA jEZUSa


PRZYPOWIEŚCI

Przypowieść.to.opowieść.alegoryczna .. Jest.ich.bardzo.wiele.w Nowym. Testamencie ..Podając.konkretne. przykłady,.Jezus.sprawia,.że Jego. nauczanie.staje.się.bardziej.zrozumiałe ..

DOTYKANIE ZMARŁEGO

W.tej.przypowieści.kapłan.i lewita.nie. zatrzymali.się,.by.pomóc.umierającemu. człowiekowi ..Wyjaśnieniem.tej.postawy. może.być.prawo.żydowskie,.które. głosiło,.że „Kto.dotknie.zmarłego,.będzie. nieczysty.przez.siedem.dni”.(Księga. Liczb.19,11) ..Niosąc.pomoc,.narażaliby. się.na to.ryzyko ..

KIM SĄ LEWICI?

Są.to.członkowie.plemienia.Lewiego .. Ich.zadaniem.była.służba.w świątyni .. Mojżesz.również.pochodził.z plemienia. Lewiego ..

„KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO”

To.przykazanie.znajdziemy.już.w Starym. Testamencie,.w Księdze.Kapłańskiej ..

Miłosierny samarytanin czyli „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” 130 STARY TESTAMENT

KSIĘGA.RODZAJU............... .............KSIĘGA.WyJŚCIA.............. .............NARÓD.ŻyDOWSKI.............. .............PROROCy


POGARDZANY LUD

Mieszkańcy Samarii, prowincji oddzielającej Judeę na południu od Galilei na północy, byli uznawani przez innych Żydów za nieczystych heretyków, z którymi nie należało utrzymywać kontaktów.

A

by wydać Jezusa na próbę, pewien uczony w Prawie zapytał Go: „Mistrzu, co mam uczynić, by osiągnąć życie wieczne?”. Jezus odparł na to: „Co jest napisane w Prawie?”. Tamten odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego”. „Dobrze odpowiedziałeś – odparł Jezus. – Rób tak, a osiągniesz życie wieczne”. „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus odpowiedział na to za pomocą przypowieści: „Pewien człowiek, jadący z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy obdarli go, pobili i zostawili, by umarł. Kapłan ujrzał rannego, lecz przeszedł na drugą stronę. To samo zrobił pewien lewita. Ale pewnego Samarytanina zdjęła litość. Opatrzył rany, lejąc na nie wino i oliwę. Następnie wziął go na grzbiet własnego wierzchowca i zawiózł do gospody. Dał gospodarzowi dwa denary i powiedział mu: «Zaopiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał»”. Jezus zapytał uczonego w Prawie: „Który z nich trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. Uczony w Prawie odparł: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus rzekł na to: „Idź, i ty czyń podobnie”.

TAJEMNICZY MĘŻCZYZNA

Wszyscy bohaterowie tej przypowieści należą do określonych kategorii: są bandyci, jest kapłan, lewita, Samarytanin i gospodarz. Jedynie ranny mężczyzna jest kompletnie anonimowy. Nie znamy jego wieku, zawodu ani wyznania. A to dlatego, że bliźni nie jest tym, który należy do tej, a nie innej kategorii, lecz tym, którego spotykamy na swojej drodze.

WINO I OLIWA

Wino i oliwa to zapasy na podróż, przewożone prawdopodobnie w małych ceramicznych pojemniczkach. Mogą być używane do dezynfekcji ran i uśmierzania bólu. Chrześcijanie widzą w nich inny symbol: oliwa chrztu i wino Eucharystii (mszalne) uleczą ludzkość.

NIEBEZPIECZNA DROGA

Na drodze łączącej Jerozolimę z Jerychem zbójcy napadali na podróżnych jadących z pieniędzmi do świątyni lub po zakup zwierzęcia na ofiarę. Okradali też kupców, którzy wracali ze stolicy, gdzie mogli kupić lub sprzedać cenne rzeczy.

CZY WIESZ, ŻE…

Od 2000 roku w Watykanie osobom pomagającym chorym przyznawany jest Medal Miłosiernego Samarytanina.

131 Nowy TESTAMENT

DZIECIŃSTWO JEZUSA

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

NAUCZANIE

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Biblia opowiedziana i objaśniona  
Biblia opowiedziana i objaśniona  
Advertisement