Page 1

Maandblad - P 911953 - Afgiftekantoor 9099

Gent X - Troonstraat 125 - 1050 Brussel

De Bond Ledenmagazine • Maart 2018 • Editie Westhoek

Grootouders overbevraagd? Als je kind niet meer wil leven Kwetsbare gezinnen op vakantie

Dossier Mobiliteit

Vervoer op mensenmaat 1

De Bond maart 2018

DBWESTHOEK_MAGMAART_001.indd 1

14/03/2018 9:12:52


ZWIN NATUUR PARK

RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

VLIEG MET ONS MEE

8, nsdreef e p ip L n ĂŠo , Graaf L k r a P r u tu Zwin Na

e-Heist k k o n K 8300

in.be www.zw

Welkom in het Zwin Natuur Park, de internationale luchthaven voor vogels. Hou je instapkaart klaar, onze Zwin-trekvogels nemen je mee naar een verre bestemming. Tijdens de boeiende vlucht leer je hen spelenderwijs kennen, zowel in de doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours in het park als in de Zwinvlakte. Een fascinerende reis voor het hele gezin. Ontdek al onze boeiende activiteiten en onze openingstijden op www.zwin.be en geniet ook van onze online korting.

2

De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_002.indd 2

13/03/2018 14:48:37


BINNENKOMER

De complexiteit van mobiliteit We moeten vaker het openbaar vervoer nemen, horen we. Maar je zal, zoals ik, maar geboren en getogen zijn op het platteland, waar je voor het dichtstbijzijnde treinstation tegen een busrit van een uur aankijkt. Bijna iedereen heeft er dus een wagen. Een diesel meestal, tot voor kort volop gepromoot om de lagere CO2-uitstoot. Nadeel: veel fijn stof. En elektrische wagens zouden door grotere slijtage van remmen, banden en wegdek slechts een fractie minder fijn stof uitstoten dan een recent benzinemodel. Dichter bij werk, winkels en scholen gaan leven dan maar? Ons gezin woont intussen al vijftien jaar in een centrumstad, maar vandaag zouden we er zelfs als tweeverdieners onze eigen woning niet meer kunnen kopen. En dan is er nog de kans dat je kind niet met de fiets naar een buurtschool kan door plaatsgebrek, maar naar de andere kant van de stad moet of zelfs naar een buurgemeente… Mobiliteit is en blijft in Vlaanderen een complex probleem. Als Gezinsbond helpen we zoeken naar oplossingen op mensenmaat. DOOR JEROEN SLEURS • ALGEMEEN DIRECTEUR GEZINSBOND

COLOFON • Redactie De Bond: Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507 89 22, redactiedebond@gezinsbond.be • Hoofdredacteur: Helga Basteleurs • Redacteurs: An Candaele, Chris Dutry, Geert Van Hecke en Kirstin Vanlierde • Vormgeving: Tessa De Ceuninck • Redacteur provinciale pagina’s: Peter Van Poucke, provinciaal@gezinsbond.be • Redactiesecretariaat: Veroniek de Visser • Volg ons op Twitter, Facebook en Goedgezind.be

maart 2018 De Bond

DB_MAGMAART_003.indd 3

3

14/03/2018 8:49:39


KORT Actualiteit in een notendop

Geef je stem aan wie gastvrij is Net als vorig jaar ondersteunt de Gezinsbond de campagne ‘Gastvrije gemeente’. Scholen, verenigingen, jeugdbewegingen, bedrijven, gemeenten en gezinnen hebben intussen 119 initiatieven genomineerd. Gezinnen verenigen – ook gezinnen op de vlucht – en zich goed laten voelen in onze samenleving is ook onze missie. De voorbije jaren verzamelde de campagne ‘Gastvrije gemeente’ zo heel wat pareltjes: een schoolactie voor Syrië, iemand die zijn huis deelt

met Afghaanse vluchtelingen, een tekenworkshop voor vluchtelingen... Maak deze initiatieven zichtbaar, zodat ze ook anderen die zich gastvrij willen opstellen kunnen inspireren. Zo krijg je een groot draagvlak voor een warm welkom aan mensen op de vlucht. Stemmen voor je favoriete initiatief kan van 2 tot en met 23 april op www.gastvrijegemeente.be. MEER INFO www.gezinsbond.be/vluchtelingen (met o.a. standpunt van Gezinsbond)

WARM WELKOM Gastvrije initiatieven zichtbaar maken, inspireert. © SK

(Bijna) volwassen?

Zou een opleiding over de ondersteuning van gezinnen en versterking van gezinsrelaties iets voor jou kunnen zijn? Wie wil kennismaken met Gezinswetenschappen is welkom op een van de infodagen op zaterdag 21 april en 15 juni. Telkens van 9.30 tot 13 uur, op campus HIG van Odisee in Schaarbeek. Je kan er terecht met je vragen en kunt cursussen inkijken.

Als kinderen (bijna) meerderjarig zijn, mogen ze meer beslissingen nemen. Toch hebben ouders nog rechten en plichten tegenover hen. De gids ‘16 jaar, 18 jaar… en nu? Het juridische randje aan de relatie tussen ouders en kinderen’ maakt je wegwijs in de wetgeving en behandelt vragen als: welke verantwoordelijkheid dragen ouders nog? Wat als jongvolwassenen schulden maken?

MEER INFO www.odisee.be/gezinswetenschappenvoorvolwassenen of tel. 02-240 68 40

MEER INFO Gids raadplegen en downloaden via www.kbs-frb.be. Gratis papieren gids via: tel. 02-500 45 55

Inhoud

Gefascineerd door gezinsrelaties?

4

STUDIEKEUZE Gezinnen, iets voor jou? © Odisee

6-9 Mobiliteit

Dossier

Wat zijn basisbereikbaarheid en multimodale mobiliteit? Doen we alles met de fiets, of toch maar liever de auto? We loodsen je gezwind door een paar actuele Vlaamse verkeersknopen.

12-14

Als je kind niet meer wil leven

De dochter van Els Decock is al vier jaar chronisch suïcidaal. Els pleit voor openheid over de problematiek en voor steun aan ouders van kinderen in de psychiatrie.

De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_004.indd 4

13/03/2018 15:43:07


IN DE MEDIA Gezinsbond en gezin in de pers

Zet de natuur zelf aan het werk Met ‘Natuur voor Water’ vraagt We­ reldwaterdag dit jaar aandacht voor waterschaarste en overstromingen. Dat gebeurt door de natuur zelf aan het werk te zetten. Zoals je bomen aanplant om ontbossing te stop­ pen, kan je rivieren verbinden met draslanden die de watercyclus op het land weer sluiten. Hoewel slechts 1 procent van alle zoetwater voor drinkwater nodig is, hebben bijna 2 miljard mensen te weinig water. MEER INFO www.worldwaterday.org

Break@Work De RVA ontwikkelde een gebruiks­ vriendelijke en beveiligde toepas­ sing die de mogelijkheden toont rond ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatieve zorgen. Je krijgt niet alleen te zien hoeveel tijdskrediet, loopbaanon­ derbreking of thematisch verlof je in het algemeen kan opnemen, maar ook hoeveel je persoonlijk saldo nog bedraagt. Via deze toepassing kan je online je aanvraag indienen bij de RVA. MEER INFO www.breakatwork.be

18

Goedgezind.be

Wat ook de leeftijd van de kinderen is, op Goedgezind.be en in De Bond vind je artikels, tips, interviews en gezinspolitieke standpunten die je als ouder of grootouder aanbelangen.

Fietsvriendelijke gemeente of stad

LOKAAL Aandacht voor de fiets © AFYA

Negen Vlaamse steden en gemeen­ ten zijn genomineerd als Fiets­ gemeente/Fietsstad 2018. In totaal namen 35 lokale besturen deel aan deze wedstrijd die gemeenten aanspoort tot een vlotter en veiliger fietsverkeer. Op het Fietscongres in Mechelen (5 juni) worden de winnaars bekendgemaakt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde peilde bij de deelnemers naar con­ crete realisaties én een toekomstig fietsbeleid. Dit zijn de geselecteerde gemeenten en steden: Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas, Deinze, Dendermon­ de, Turnhout, Bonheiden, Duffel en Peer. Voor de publieksprijs kun je tot en met 27 mei je favoriete Fietsstad of Fietsgemeente aanduiden op www.fietsgemeentestad.be. De winnaars krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro om te investeren in fietsvoorzieningen.

Binnenkomer 3 Kort 4-5 In de media 5 Stem gezin 10 Grondbelasting 11 Vraag & Antwoord 16-17 Zwanger/baby’s 18-20

Vrije begeleiding Op Knack.be verscheen op 10 fe­ bruari een opiniestuk waarin we als Gezinsbond de meerwaarde van de vrije begeleiding in de rijopleiding schetsten. De vrije begeleiding houdt de rijopleiding niet alleen betaal­ baar, ze zorgt ook voor verantwoorde en veilige automobilisten. Het stuk was een reactie op de aanhoudende oproep van de rijschoolsector om de vrije begeleiding af te schaffen.

Krokuskriebels Van 10 tot 18 februari organiseer­ de de Gezinsbond samen met 101 Vlaamse en Brusselse musea Krokuskriebels. Niet alleen de regio­ nale, maar ook de nationale media berichtten uitgebreid over deze tweejaarlijkse museumhappening. We zaten zelfs op Radio 1 (10 februa­ ri) en Radio 2 (18 februari).

Ziekte is geen zwangerschapsverlof Op 7 maart verscheen in De Stan­ daard de oproep van de Gezinsbond en de Vrouwenraad aan minister De Block om ziekte in de zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum niet langer bij het prenatale zwan­ gerschapsverlof onder te brengen.

Peuters/kleuters 21 Jonge kinderen 22 Tieners 24-25 Jongvolwassenen 26 55 + 27-28 Dagboek 29-30 Wakkere Papa 30

maart 2018 De Bond

DB_MAGMAART_004.indd 5

5

13/03/2018 15:42:57


Dossier Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

In dit ‘Jaar van de Multi­ modale Mobiliteit’ vinden we het zinvol om even stil te staan bij de plannen van de Vlaamse overheid om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de noden van gebruikers. Onder de noemer van ‘basisbereikbaarheid’ krijgen lokale overheden straks veel meer zeg in de organisatie van het lokale openbaar ver­ voer. Meteen maak je kennis met de geplande vijftien vervoerregio’s in het Vlaams gewest. Dat mobiliteit en ruimtelijke ordening eigenlijk twee zijden van dezelfde munt vormen, is ook de mening van Eva Van Eenoo, mobiliteits­ persoonlijkheid van 2017. Zij koos bewust voor een woning in de stad Gent en verplaatst zichzelf en haar twee kinderen zoveel mogelijk met de fiets. Voor langere afstanden neemt ze de trein of deelt een auto met haar twee zussen en ex-man. Zo hoopt ze bij te dragen aan een betere stadslucht voor haar kinderen en stadsgenoten. Tegelijk ziet ze ook kansen voor buurtwinkels in een verkeersveiliger leef­ omgeving.

Straks geen lege bussen meer? Momenteel testen vier regio’s in Vlaanderen uit hoe het open­ baar vervoer in de toekomst meer kan aansluiten bij de behoef­ ten van de gebruikers. Deze vernieuwde aanpak van de organi­ satie van het openbaar vervoer biedt meer kansen tot inspraak voor gemeenten. DOOR CHRIS DUTRY Begin 2017 werden de vervoerregio’s Mechelen, Aalst en de Westhoek aangeduid als proefprojecten voor een stedelijke, halfstedelijke en landelijke zone. Vanaf september werd Antwerpen het vierde proefproject. Dat gebeurde in navolging van het ‘Toekomstverbond voor Bereikbaarheid en Leefbaarheid’, dat eerder dat jaar werd afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad en de burgerbewegingen. De overkapte ringweg rond Antwerpen vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Dit voorjaar nog wordt de afbakening van alle vijftien vervoerregio’s afgewerkt. In zo’n vervoerregio stellen de lokale overheden en de diensten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) samen een mobiliteitsplan voor de regio op. Ze doen dat in een vervoerregioraad die de gemeenten en steden van de regio samenbrengt met het Vlaamse beleidsdomein MOW, de NMBS/ Infrabel, het Departement Omgeving en de provincie. MOW speelt hierbij de rol van regisseur, met een gemeentelijke vertegenwoordiger in co-voorzitterschap. Zo’n vervoerregioraad overlegt rond mobiliteitskwesties en evalueert de gerealiseerde basisbereikbaarheid.

Basisbereikbaarheid

De eerste proefregio’s hebben vorig jaar in vier lagen hun

6

gewenste vervoerscombinatie uitgetekend: een spoorwegnet van de NMBS, een kernnet van De Lijn, een aanvullend net voor bus- en tramvervoer door De Lijn en een ‘vervoer op maat’. Wat de NMBS en het kernnet van De Lijn betreft, geeft de vervoerraad alleen maar advies, maar ze beslist wel over de uitrol van het aanvullend net en het vervoer op maat. De vroegere basismobiliteit – waarbij voor bijna iedereen een bushalte op maximaal 750 meter van zijn woning verzekerd werd – wordt zo vervangen door de idee van basisbereikbaarheid. In landelijke regio’s vormt het ‘vervoer op maat’ een cruciale laag en is het grotendeels vraagafhankelijk. Zo worden er in de Westhoek jaarlijks ongeveer 275.000 ritten met de belbus uitgevoerd. De nieuwe toekomstvisie met als werktitel Westflex gaat hierop verder, maar koppelt de belbus met andere vervoersstromen, zoals het vervoer van minder mobiele reizigers. In een stedelijke omgeving zoals Antwerpen, komen er bijkomende initiatieven zoals Citypass en MaaS (= Mobility as a Service).

Combimobiliteit

In een conceptnota wordt basisbereikbaarheid gedefinieerd als ‘het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet

De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_006.indd 6

13/03/2018 15:07:22


DOSSIER MOBILITEIT

van middelen’. In mensentaal: elke burger moet maximaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en daarom moet het gemeenschappelijk vervoer zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Het aanbod van stads- en streekvervoer maakt daarbij voortaan deel uit van een globaal mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de idee van combimobiliteit, voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel) auto of andere vervoersmodi vergemakkelijkt worden. Centraal staat een sterk kernnet met frequente rijtijden, optimaal afgestemd op het spoorwegnet. Bus en trein moeten mekaar aanvullen. De Lijn maakt een ontwerp kern- en aanvullend net voor elke vervoersregio op basis van de beschikbare middelen per regio, die ook vandaag naar het gewoon openbaar vervoer gaan. De zowat 30 miljoen euro die nu naar de belbussen gaat, komt ter beschikking van de initiatieven voor vervoer op maat. Een uitdaging daarbij is het zoeken naar synergieën met andere gesubsidieerde vervoersstromen, zoals aangepast vervoer voor mensen met een beperking.

Nieuw decreet nodig

Deze nieuwe regionale mobiliteitsplannen kaderen binnen de krijtlijnen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het witboek Ruimte

VIERDE VERVOERSLAAG In de toekomst zorgt niet alleen de belbus voor ‘vervoer op maat’. © De Lijn / Stefaan Van Hul

Vlaanderen. Het Mobiliteitsplan spreekt zich uit over het gewenste openbaar vervoernetwerk, combimobiliteit, fietsroute- en fietssnelwegennetwerk, het vrachtroutenetwerk en de infrastructuur van diverse transportwijzen. Dit najaar worden de elf overige vervoerregio’s opgestart. Volgend jaar moeten de mobiliteitsplannen van deze vervoerregio’s opgemaakt zijn. In 2020 wordt het vervoer op maat uitgerold en de uitrol van het kernnet en het aanvullend net voorbereid. In datzelfde jaar zouden ze in gebruik genomen worden.

De mobiliteitscentrales zouden dan operationeel moeten zijn. Die centrales hebben als voornaamste taak informatie en advies te geven over het verruimde openbaar vervoersaanbod, inclusief deelfietsen en -wagens, taxi’s en eventueel vrijwilligersvervoer. Ze nemen de ritaanvraag aan, plannen de ritten, doen de dispatching naar de vervoerder, factureren de prijs en houden rekening met de mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker. MEER OP www.basisbereikbaarheid.be

Vier vervoerslagen vormen samen de basisbereikbaarheid 1. Treinnet

2. Kernnet

3. Aanvullend net

4. Vervoer op maat

Spoorverbindingen door de NMBS.

Interstedelijke verbindingen worden bepaald door De Lijn.

Verbindingen met buiten­ wijken en kleine gemeen­ ten worden voorgesteld door De Lijn en bepaald door de vervoerregio.

Lokale initiatieven (belbus, taxi­ cheques,leerlingen­ vervoer enz.) worden bepaald door de vervoerregio.

maart 2018 De Bond

DB_MAGMAART_006.indd 7

7

13/03/2018 15:07:23


DOSSIER MOBILITEIT

“Geef de stad terug aan voetgangers en fietsers” Onlangs wees Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck erop dat wáár mensen gaan wonen een grote impact heeft op de mobiliteit én op het milieu. Eva Van Eenoo, mobiliteitspersoonlijkheid van 2017, deelt die mening. “In de stad is alles dichtbij en heb je veel minder een auto nodig.” Eva houdt een stevig pleidooi om de ruimte in steden terug te geven aan fietsers en voetgangers zodat het er goed wonen is, ook voor gezinnen met kinderen. DOOR AN CANDAELE Eva Van Eenoo woont met Lasse (6) en Laerke (4) in Gent. De auto die ze deelt met twee zussen en haar ex-man wordt heel weinig gebruikt. “Ik rijd er alleen af en toe mee naar het containerpark of als we ergens heen willen met de kinderen waar geen vlotte treinverbinding is. Voor het overige doen we in Gent alles met de fiets, en langere afstanden met de trein. Toen de kinderen klein waren, gingen ze mee in de bakfiets. Nu kunnen ze allebei al zelf fietsen. Ik heb een dubbel kinderzitje op mijn fiets. Als het snel moet gaan, kunnen ze daar samen op, maar Lasse fietst vaak zelf. De fiets is een heel efficiënt en fijn vervoersmiddel. Je bent buiten, hebt beweging, het gaat vlot, je staat niet in de file en moet niet zoeken naar een parkeerplaats. En met grote fietszakken kan je ook perfect je boodschappen vervoeren. Ik zie aan de schoolpoort veel fietsende ouders met kinderen. Die willen uiteraard veilig kunnen fietsen en soms is dat een probleem. Ik zal ook met een bang hart de kinderen alleen naar school laten gaan als ze ouder zijn, maar ze hebben een voetje voor door de ervaring die ze nu opdoen. En zoals in veel steden gebeurt hier gelukkig heel wat om de stad fietsvriendelijk te maken. Het is een werk van lange adem omdat

8

EVA VAN EENOO Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar én fervent fietser. © JA/KG

de ruimte in de loop van de jaren door de auto werd ingepalmd.”

Samenleving wint erbij

Eva Van Eenoo werkte zes jaar voor de Fietsersbond en was er ook twee jaar vrijwilliger. “De Fietsersbond moedigt fietsgebruik aan én lobbyt bij de overheid om dat te ondersteunen met fiscale maatregelen, ruimtelijke ordening en maatregelen voor veiliger verkeer. “Te vaak nog ontbreekt de durf om radicale keuzes te maken”, zegt Eva. “Denk maar aan de bedrijfs-

wagens waar we maar niet vanaf geraken. En bij kruispunten zou de veiligheid van de fietser altijd vóór het gemak van de autobestuurder moeten gaan.” De focus van Eva ligt vooral op de plaats van de fiets in de steden. “Neem kinderen en ouderen als maatstaf en het zal ook voor de anderen goed zijn. En als het fijn leven is in de steden en mensen daar meer gaan wonen, is het ook winst voor de samenleving: minder autogebruik, luchtvervuiling, files, parkeerplaatsen, meer open

De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_006.indd 8

13/03/2018 15:48:08


Vlaamse Ombudsman

ruimte…” (Omdat de maatschappelijke kost van wonen op het platteland veel hoger is, dringt Leo Van Broeck aan op fiscale stimulansen voor wonen in de stad. Een soort rekeningwonen, naar analogie met rekeningrijden, nvdr.) Vaak protesteren handelaars als auto’s uit de stad geweerd worden. “Nochtans herstelt de verkoop zich snel, na een aanvankelijke dip”, zegt Eva. “Handelaars en horeca in de stad zijn trouwens belangrijk, zodat alles wat een mens nodig heeft daar aanwezig is. We moeten stoppen met het bouwen van shoppingcentra aan de rand want dat zet aan tot autogebruik. Winkelen en een terrasje doen in een historisch centrum is aantrekkelijk als dat niet gedomineerd wordt door auto’s. En elke auto minder maakt ruimte vrij voor pleinen en parkjes.”

Een fietsvriendelijke stad is belangrijker dan fietssnelwegen Koning op de fiets

“De opkomst van de auto in de jaren zestig gaf mensen de gelegenheid om weg te kunnen van onder de kerktoren. Intussen vragen verkeersonveiligheid, vastlopend verkeer en onleefbare steden om een andere aanpak. Het idee van ‘mijn auto mijn vrijheid’ zit er echter diep in. In Nederland fietsen de koningin en de minister net zo goed als de arbeider. Bij ons is het imago van de fiets als vervoersmiddel voor de arme en speelgoed voor de kinderen er stilaan wat uit, maar we slepen die geschiedenis en de infrastructuur wel mee. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd in Vlaanderen nochtans heel veel gefietst. Er werd toen in

Antwerpen meer gefietst dan in Kopenhagen, dat nu een voorbeeld is als fietsstad. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen werkt duurzame mobiliteit tegen. De verspreide bewoning maakt nabijheid van winkels, scholen en andere voorzieningen onmogelijk. Ook hulpdiensten of thuisverpleegsters leggen veel kilometers af om iedereen te bedienen. Het is belangrijk om nieuwe bewoning meer te concentreren zodat daar rendabel openbaar vervoer kan georganiseerd worden, een bakker kan leven enzovoort.”

Fietssnelwegen?

Als het over aanmoedigen van fietsgebruik gaat, wordt nogal eens de fietssnelweg naar voor geschoven. Eva Van Eenoo wil andere klemtonen: “Ik heb niets tegen zo’n snelwegen maar die bedienen een klein clubje van mensen die dertig kilometer naar hun werk fietsen met de speed pedelec. Daar hebben jonge ouders en hun kinderen niets aan om veilig op school, in de sportclub of naar de winkel te kunnen. Een goed fietsbeleid zet in eerste instantie daarop in. Het is minder spectaculair, maar je bereikt er veel meer mensen mee. En het verandert iets wezenlijks.” Eva Van Eenoo doet sinds begin dit jaar aan de VUB onderzoek naar de auto-afhankelijkheid in de stadsrand. “Als we daar beginnen verdichten en iedereen heeft en gebruikt een auto lopen we immers het risico dat we de problemen die we nu in de steden aan het oplossen zijn opnieuw creëren in de stadsrand. En dat kunnen we maar beter voorkomen.” MEER INFO www.fietsersbond.be www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/ de-impact-van-wonen-het-nevelgebied Meer artikels over plaats voor de fiets op www.goedgezind.be

Klagen over de bus Deze maand stelde Vlaams Ombudsman Bart Weekers zijn jaarverslag voor. Van de meer dan een kwart miljoen klachten gaan er 44.964 over ‘Mobiliteit en Openbare Werken’. Zo klagen reizigers van De Lijn vooral over deze drie verzuchtingen: de stiptheid, de dienstverlening en – als nieuwkomer in de top 3 – de mobib-kaart. De uitrol van de mobib-buzzy pass vorige zomer zorgde immers voor nogal wat digitale problemen. De ombudsman voelt ook groeiende ergernis over digitale reizigersinformatie en de realtime-info­borden. De toon van de reacties lijkt volgens Weekers scherper te worden, zeker als het gaat over afgeschafte bussen en trajectwijzigingen. Zo is er duidelijk nog meer communicatie nodig over het begrip ‘basisbereikbaarheid’ (zie ook pag. 6 en 7). Toch is het volgens de Vlaamse Ombudsman zinvol om een klacht in te dienen. 1.471 burgers contacteerden hem over De Lijn en slechts in 125 gevallen is hij daarna zelf in gesprek moeten gaan. Dat leidde tot negentig verzoeningsresultaten. Het jaarverslag draagt dan ook de zalvende titel Verzoenen doen we samen. LEES MEER in ons deel Goedgezind (Tieners) over ‘Fietsers zichtbaar in het verkeer’. Ander cijfer­materiaal over mobiliteit brengen we op goedgezind.be.

maart 2018 De Bond

DB_MAGMAART_006.indd 9

9

13/03/2018 15:08:28


STEM GEZIN In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Jong en oud veilig onderweg Gemeenten kunnen initiatieven nemen waardoor jong en oud zich op een veilige manier verplaatsen, ook te voet of met de fiets. Verkeerstechnische ingrepen die het verkeer voor kinderen veiliger maken, zijn trouwens goed voor iedereen. Het aantal verkeersdoden mag dan wel dalen, toch vielen er in 2017 nog 290 doden na een verkeersongeval. DOOR CHRIS DUTRY Daar waren ook fietsers, vaak kinderen, bij. Uit een korte bevraging van de Gezinsbond in 2016 blijkt dat gezinnen goed onderhouden en vrijliggende fietspaden verlangen, alsook ingrepen die de zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verhogen. Verder wensen de bevraagden dat de verkeersregels worden nageleefd en gecontroleerd, én dat het algemene snelheidsniveau wordt verlaagd. Als actiepunten voor gemeenten ziet de Gezinsbond de aanleg van maximaal afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten. Dat kan gebeuren via voorsorteervakken voor fietsers, de aanpassing van verkeerslichten voor ‘vierkant groen’ en extra verlichting van zebrapaden. De kindnorm indachtig vragen we een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen ‘lezen’. Daarbij zijn verkeer­ssignalen op ooghoogte van kinderen erg belangrijk. Kinderen moeten zich immers vanaf een zekere leeftijd zelfstandig kunnen verplaatsen in hun buurt. In woonomgevingen wensen we verkeersluwe woonwijken en autovrije woonerven. Ook schoolbuurten moeten bij het begin en het einde van de schooldag verkeersluw worden. Daar moeten voldoende en veilige fietsstallingen voorhanden zijn, alsook elders op het openbaar domein. Verder houden we een pleidooi voor veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven. Dergelijke ‘kindlinten’ kunnen eventueel

Praktijkvoorbeelden Fietsstraten

Bonheiden legt fietsstraten aan waarin fietsers altijd voorrang hebben en niet ingehaald mogen worden door auto’s, die maximaal 30 km/u mogen rijden.

Werftransport

gebruikmaken van trage wegen. Fietslessen voor kinderen en bewustmaking rond zichtbaarheid kunnen samengaan met het aanmoedigen van volwassenen om te kiezen voor alternatieven voor de auto. Ook een belangrijk punt is voorrang geven aan de handhaving van verkeersregels. Het draagvlak voor verkeersveiliger gedrag is zeker gediend met meer inspraak van jong en oud bij het verkeersbeleid via buurtoverleg. Ten slotte moet de vervoers­ armoede van ouderen of personen met een beperking worden aangepakt. Daarbij moeten ook de kansen worden bekeken van het ‘vervoer op maat’, zoals dat vanaf 2020 binnen elke vervoersregio onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten zal vallen. Samen met de NMBS en De Lijn moet er een goed uitgebouwd openbaar vervoer verzekerd blijven, ook met nachtbussen.

Kortrijk is pionier met zijn charter voor werftransport dat de risico’s op ongevallen met werftransport in schoolomgevingen moet verlagen. Het charter kwam er na overleg met de de bouwsector en betrekt ook burgers in de evaluatie van de naleving van de afspraak om bij het begin en het einde van de schooldag zwaar werftransport in de buurt van scholen te vermijden.

Busje voor minder mobielen

Gooik voorziet in een busje dat elke maand mensen ophaalt die minder mobiel zijn om ‘SAMEN te winkelen’. Zo kunnen ze zelf hun aan­kopen doen én andere mensen ontmoeten.

Gratis BuzzyPazz

Zwijndrecht geeft een gratis BuzzyPazz van De Lijn aan alle inwoners tussen 6 en 24 jaar.

10 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_010.indd 10

13/03/2018 15:01:18


ANALYSE Grondbelasting, toegekend of aangevraagd

Minder onroerende voorheffing, ook voor huurders! Gezinnen met kinderen hebben recht op een vermindering op de onroerende voorheffing voor hun woning. Een eigenaar met minstens twee kinderen krijgt in het Vlaams Gewest deze belastingvermindering automatisch toegekend. Huurders met kinderen hebben ook recht op dit belastingvoordeel, maar moeten het zelf aanvragen. De onroerende voorheffing – ook wel grondbelasting genoemd – is de belasting op het kadastraal inkomen van een huis of een grond. Een eigenaar die op 1 januari 2018 minstens twee kinderen heeft waarvoor het gezin kinderbijslag ontvangt, krijgt de vermindering automatisch toegekend. De vermindering vertrekt van een vast bedrag, maar is aangepast aan de provincie- en gemeenteopcentiemen.

huurwoning verhuist. Je wordt ingelicht over het bedrag dat jouw eigenaar als vermindering heeft verkregen en die som mag je eenmaal per jaar aftrekken van de huurprijs. Inwonende kinderen met een handicap tellen dubbel, zelfs al krijgen ze geen kinderbijslag meer. Op de website kan je een simulatieberekening van de onroerende voorheffing en/of de verminderingen doen (doorklikken op ‘Simulaties’).

Eén keer aanvragen!

Bezwaar

Niet alleen eigenaars, ook huurders met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen hebben recht op de vermindering, al is het de eigenaar die de belasting betaalt. Maar als huurder moet je de vermindering aanvragen met een specifiek meldingsformulier. Dat formulier kan je telefonisch bestellen bij de Vlaamse Belastinglijn (tel. 1700). De aanvraag voor vermindering kan ook elektronisch gebeuren via belastingen. vlaanderen.be (zonder ‘www’ dus) en doorklikken op ‘Onroerende Voorheffing’, ‘Formulieren’, ‘Vermindering huurder’. Huurders van een sociale woning hoeven zich niet te melden. De sociale huisvestingsmaatschappij doet dat in hun plaats. Je moet als huurder de vermindering op de onroerende voorheffing slechts één keer aanvragen. De volgende jaren wordt ze – net zoals bij eigenaars – automatisch toegekend, zelfs als je naar een andere

Ben je de vermindering als huurder steeds vergeten aan te vragen, dan kan je deze met vijf jaar terugwerkende kracht nog recupereren via een bezwaarschrift. Ook bezwaar indienen kan nu volledig online. Hiervoor heb je wel een token of een elektronische identiteitskaart nodig.

Naast deze vermindering voor kinderen kent Vlaanderen ook nog verminderingen toe voor een bescheiden woning (alleen voor eigenaars), voor mensen met een handicap, voor grootoorlogsverminkten, voor leegstand en zogeheten improductiviteit (alleen voor eigenaars) en voor energie­ zuinige woningen. Daarnaast kan je ook vrijstelling krijgen bij de verbouwing van een klein handelspand tot een huis of bij de renovatie van een onbewoonbare of verwaarloosde woning. De regeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet gelijklopend. Meer info hierover vind je op onze website. MEER INFO Dienst Sociaal-Juridisch Advies, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507.88.66, sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be

FORMULIEREN Je vermindering als huurder aanvragen kan op papier en digitaal. © SK

maart 2018 De Bond 11

DB_MAGMAART_010.indd 11

13/03/2018 15:01:18


GETUIGENIS Ouders van suïcidale jongeren

“Mijn dochter wil niet meer leven” Toen Els De Cock de krassen op de armen van haar dochter (toen dertien) zag, begon een lijdensweg. Dochter Cato – intussen zeventien – heeft zelfmoordgedachten, ondernam al enkele pogingen én haar armen dragen de sporen van automutilatie. Vier zware jaren na de eerste opname houdt Els een pleidooi voor meer openheid over de problematiek én voor meer steun aan ouders van kinderen in de psychiatrie. DOOR AN CANDAELE Els De Cock heeft naast dochter Cato ook een zoon van negentien. “Willem was ons zorgenkindje”, vertelt Els. “Toen hij drie jaar was kreeg hij de zeldzame ziekte LCH. Hij moest vaak naar het ziekenhuis en werd behandeld met chemo en cortisone. Dat veroorzaakte hersenbeschadigingen, waardoor hij lang een achterstand heeft gehad. Cato was een gezond en vrolijk kind. Toen de kinderen bijna zes en vier waren, zijn hun papa en ik gescheiden. Cato had een moeilijke relatie met de vriendin van haar papa. Dus bleef ze meestal hier. De zaligste dochter die ik me kon indenken.”

en ze stond gretig in het leven. Ik moest haar zelfs afremmen: ‘Cato, je bent nog maar veertien, geen zestien, wacht nog een paar jaar voor die fuif.’ Ze vond zelf dat de afspraak met de psychiater niet meer hoefde en ook mij leek alles in orde. Ik belde de afspraak af en Cato fladderde verder door het leven. Tot ze in de kerstvakantie ineens weer naar de huisarts wilde. Ik werd erbij geroepen en kreeg de krassen op haar armen te zien. Dit was onder mijn dak gebeurd en ik – die dacht een goede relatie te hebben met mijn dochter en die er altijd was voor de kinderen – had dit niet gezien. Daar ben ik doodziek van geweest.”

Ik had niks door

Nooit meer rust

“Rond haar elfde begon Cato meer en meer mijn aandacht op te eisen. Ik leerde een nieuwe man kennen en er was al die jaren ervoor veel aandacht naar haar broer gegaan. Ik dacht: ik zal háár wat meer verwennen. Het was ook het begin van de puberteit en Cato kwam uit voor haar lesbische geaardheid. Maar ze deed het goed op school en had veel vrienden, een normale zoektocht naar haar identiteit, dachten we. Tot ze me een brief schreef dat ze zich niet goed voelde. Dat was schrikken. Cato ging op gesprek bij de huisarts. Die verwees ons door naar een kinderpsychiater. Ik belde in juni en we konden pas in oktober een afspraak krijgen. Het werd vakantie, in september begon Cato aan het tweede middelbaar

“Cato is toen in crisis opgenomen, er werd gestart met medicatie en therapie. Ik zei: ‘Misschien kan je opschrijven wat je me niet kan vertellen?’ Ze schreef een verhaal over een meisje dat niet wilde leven. De psychiater kwam tot het besluit dat onze Cato ASS (autismespectrumstoornis) had en chronisch suïcidaal was. Mijn dochter wilde niet leven. Dat is wel het laatste wat je hoopt als je een kind op de wereld zet. Er lag geen trauma aan de basis, het is een complex samenspel. In het hoogsensitieve kind dat door haar autisme de wereld ook anders ziet, nestelde zich het verwoestende idee dat zij niets waard was, dat zij niet thuishoort in deze wereld. De afgelopen vier jaar was Cato meer dan drieën-

half jaar in opname, daar is ze nu ook sinds oktober. Al zeven keer heeft ze zich zwaar gekrast zodat de wonde gehecht moest worden. Zelfs in opname, waar ze 24/24 onder toezicht is, slaagde ze er al twee keer in. Ik werk nu ¾, om tijd te hebben voor gezinsgesprekken of adviesgesprekken met het team. Op woensdagnamiddag en in het weekend mag Cato naar huis, dan staan mijn antennes constant hyperalert. Ik ga nergens heen als ze hier is en hou toezicht zoals voorgeschreven vanuit het ziekenhuis. Neemt ze een bad, dan ga ik regelmatig kijken. Daar heeft ze twee jaar geleden een zware zelfmoordpoging gedaan. Het is mijn grootste angst dat ze er thuis een einde aan zou maken. Ook als ze opgenomen is, heb ik geen rust. Altijd heb ik mijn gsm binnen bereik. Een glas wijn ‘s avonds is ook verleden tijd. Stel je voor dat ik naar spoed geroepen word en mijn adem naar alcohol ruikt.”

Tussen leven en dood

“Naar foto’s kijken van toen ze een gelukkige kleuter was, is te pijnlijk. Ik heb alles geprobeerd om haar op andere gedachten te brengen: uit haar hoofd proberen te praten, haar op de mooie kant van het leven wijzen, mee wenen... Ze is jong en intelligent, en heeft veel vrienden, dan denk je: komaan, doe iets met je leven. Maar als ze voelt dat je haar niet begrijpt, zet ze een masker op en verlies je het contact. Ik heb leren begrijpen en aanvaarden dat mijn

12 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_012.indd 12

13/03/2018 15:09:45


MOEILIJK TE BEGRIJPEN Je ziet niet aan Cato hoe zwaar het is. © MD/KG

dochter niet wil leven. Dat is hard, en ik zal er alles aan doen om het te voorkomen, maar ik begrijp het wel. Sinds ik dat kan, vertelt ze me alles. En ik wil het horen, ook al is het vaak slikken. De drang om zichzelf pijn te doen kan ik niet verhinderen, soms is ze zelf bang waartoe ze in staat is. We verzwijgen niets meer voor elkaar. Ik hou er rekening mee dat ik haar op een dag kan kwijtraken, maar blijf hopen dat er ooit alsnog een omslag komt. We bewegen ons voortdurend tussen dood en leven. Ik heb sinds negen jaar een nieuwe relatie, maar mijn man en ik doen noodgedwongen veel apart. We gaan zelfs niet samen op reis als Cato opgenomen is. Er moet altijd een van ons twee in de buurt blijven om haar te bezoeken en stand-by te zijn mocht er iets gebeuren. Haar broer wil ik daar niet mee opzadelen. Je sociale leven

schiet erbij in en het gezinsleven staat onder druk. Onze Willem is boos op Cato. Dat levert stresserende tafelmomenten op in het weekend. Mijn man, die niet haar papa is, ziet Cato heel graag en heeft veel voor haar over. Hij moet ermee leven dat hij op de derde plaats komt. De kinderen komen altijd eerst, daarnaast moet ik zorgen dat ik zelf overeind blijf, en dan pas is er aandacht voor hem. Dat is niet ideaal voor de relatie.”

Psychiatrie is taboe

“In de crisisopvang, waar ze eerst was, kon ik haar therapeuten en psychiater niet onder vier ogen spreken. Ik hoef niet te weten wat Cato precies aan hen vertelt, maar het gaat wel over je kind, hé. Ze was pas dertien. Waar ze nu is, word ik wel betrokken. Maar je hebt ook steun nodig als ouder en die is er niet. Toen Willem in het

ziekenhuis lag, was een legertje artsen en verpleegkundigen bezorgd om mij. Er stond koffie voor me klaar en de psycholoog regelde op eigen initiatief ziekteverlof omdat zoiets toch wel veel vergde van een moeder. Bij de opname van Cato heeft niemand gevraagd of het ging met mij. En de volgende dag ging ik werken. Gelukkig heb ik wel een begripvolle baas die me steunt. Toen ik op haar school ging vertellen wat er gebeurd was, zei de directeur: ‘We zullen zeggen dat ze een zware buikgriep heeft.’ Psychiatrie was taboe. Terwijl ik de dag erop een reportage zag over automutilatie en hoeveel jongeren dat wel doen. Psychische problemen zijn de ziekte van de eenentwintigste eeuw. Grotere openheid zou jongeren helpen om sneller met hun probleem naar buiten te komen en hulp te zoeken. In het be-

maart 2018 De Bond 13

DB_MAGMAART_012.indd 13

13/03/2018 15:51:53


GETUIGENIS Ouders van suïcidale jongeren

gin schaamde ik me en vroeg me af: wat heb ik verkeerd gedaan? Ik sprak er met niemand over. Nu weet ik dat ik recht in mijn schoenen sta en alles heb gedaan en nog doe wat ik kan. Daarom wil ik openlijk getuigen. Waarom wor­ den patiënten en hun ouders in een isolement geduwd? Ik wil me desnoods bijscholen om ouders te helpen. Zo hoop ik dat wat ik heb meegemaakt anderen bespaard blijft. We moeten ons niet schul­ dig voelen, we moeten geholpen worden. Onlangs zag ik een koppel buitenkomen uit crisisopvang, met hangende hoofden. Ik ken de eenzame lijdensweg die hen te wachten staat. Waarom is er niet al van bij de opname iemand die zegt: ‘Wij zullen ons op je dochter/ zoon concentreren, maar als je wil is er ook iemand die tijd heeft voor jou. Ga een kop koffie drinken, vertel hem of haar wat je kwijt wil en stel alle vragen waar je mee zit.’ Daarin moet van in het ziekenhuis voorzien worden. Iemand die de specifieke situatie begrijpt en ook praktische zaken regelt.”

Sociale media

“De sociale media maken het voor kwetsbare jongeren extra moeilijk”, meent Els. “Als Cato niet meteen antwoord krijgt op een berichtje, denkt ze: ik zal wel niet belangrijk zijn. En de druk om veel likes te krijgen op Facebook is groot. Veel jongeren worstelen met identiteit, zelfbeeld, zelf­ vertrouwen… zonder dat iemand het weet. We kunnen sociale media niet verbieden, maar tussen de vele berichten zouden voortdurend waarschuwingen moeten passeren: ‘Opgelet, de hele wereld ziet wat je post.’ Ook realistische verhalen én informa­ tie waar jongeren terechtkunnen als ze het moeilijk hebben, moet daar nadrukkelijk aanwezig zijn. En praat op school over sociale

"Ouders moeten zich niet schuldig voelen, ze moeten geholpen worden"

MEER INFO • Els De Cock werkte mee aan de website die het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen – Odisee samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie ontwikkelde ter ondersteuning van ouders van suïcidale jongeren: www.zelfmoord1813.be/onderzoekouders (vanaf begin april) • Wie aan zelfdoding denkt of zich zorgen maakt om iemand anders kan 24 uur op 24 gratis en anoniem bellen naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813. Chatten kan elke dag van 18.30 tot 22 uur via www.zelfmoord1813.be. Op de site staat ook informatie voor zelfhulp.

OVEREIND Sport houdt Els op de been. © MD/KG

media en over de vragen van het leven. Je ziet niet aan Cato hoe zwaar het is. Dat maakt het moeilijk voor de omgeving om te begrijpen. Mensen denken wellicht dat ik overdrijf of aandacht zoek. In het begin krijg je wel de vraag hoe het gaat, maar na vier jaar is er ge­ wenning. Cato weer opgenomen? Of heeft ze zichzelf weer verwond? Tja, het is al de zoveelste keer. Voor ons wordt het net door die lange duur steeds zwaarder. En we weten niet of en wanneer het ooit beter gaat. Ik heb me fanatiek op het hard­ lopen gestort. Soms loop ik twee uur te wenen en fysiek put ik me uit, maar nadien leef ik drie dagen op adrenaline. Dát houdt me op de been. Aan een moeder die in haar bed blijft liggen, heeft Cato niks. Ik moet overeind blijven.”

• Jongeren kunnen met vragen of problemen van allerlei aard gratis en anoniem terecht bij Awel, tel. 102, www.awel.be. • Familieleden van psychisch kwetsbare mensen kunnen ook terecht bij Similes, tel. 016-24 42 00, similes.be. • De Gezinsbond pleit voor ondersteuning en voor een voortdurende bewustmaking om het taboe op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. Psychische hulp moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Meer info op www.gezinsbond.be/zorg. • Op goedgezind.be staan ook enkele artikels over zelfdoding. • De Gezinsbond organiseert vormingsavonden over omgaan met sociale media in het gezin. Info: veiligonline.be

14 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_012.indd 14

13/03/2018 15:10:11


RUBRIEK

5 musea die je dit voorjaar zeker moet bezoeken

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Het zonnetje op onze snoet, de lente ontluikt … voel jij het ook? Het is hoog tijd om te ontwaken uit onze winterslaap en weer heerlijk samen buiten te komen. Het toeristisch seizoen komt nu volop op gang en Riebedebie helpt je met leuke uitstapideeën voor het hele gezin. Op het menu? 5x verse museuminspiratie! 1. Frietmuseum Geen bier zonder frieten of was het omgekeerd? Het eerste museum over de oorsprong van de aardappel tot het ontstaan van de friet, krijgen jullie ook al een hongertje? www.frietmuseum.be

4. Musea Turnhout Op wandelafstand van elkaar bevinden zich in Turnhout het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum en het Museum van de Speelkaart. Ideaal om er een fijne gezinsuitstap van te maken in Turnhout! www.archiefenmuseaturnhout.be

2. Pam Ename In Ename ademt zowat het ganse dorp geschiedenis uit! Bezoek het historische bos, het eigentijds museum, de keizerlijke Sint-Laurentiuskerk en het 21eeuws archeologisch park. Beleef het Enaamse verleden dankzij moderne technologieën! www.pam-ename.be

5. Mijnmuseum Hard labeur op 800m diepte onder imponerende mijngebouwen. Dat was ‘het leven zoals het was’ voor de mijnwerkers. Beleef het zelf in het mijnmuseum! www.mijnmuseum.be

3. ‘t Gasthuys Altijd al eens verhalen willen horen over Aalst? Bezoek er dan het Stedelijk Museum, ’t Gasthuys, waar je verhalen over Dirk Martens, priester Daens, Louis Paul Boon en, niet te vergeten, carnaval te horen en te zien krijgt! www.aalst.be/museum

Waaauw ... water!

Meer inspiratie nodig? Check dan eens onze activiteitenzoeker op www.riebedebie.be of houd onze Facebookpagina facebook.com/riebedebie zeker in het oog! Psst… hier vind je ook meer info over de tofste pretparken en dierentuinen in Vlaanderen!

SPEELGOED MUSEUM

Back to the Fifties 31 maart - 15 april 2018

SLOTFEEST Huis van Alijn

14 april 2018

WWW.SPEELGOEDMUSEUM.BE MINI-EXPO | WORKSHOPS | ZOEKTOCHTEN | HOELAHOEP | DJ | PHOTOBOOTH | BEAUTY BOUDOIR | EN VEEL MEER ... ONTHAASTEN, GENIETEN, HEERLIJK RELAXED... BESTEMMING:

De paasvakantie belooft dubbele waterpret: een nieuwe voorstelling, een nieuwe attractie en €1 korting we openen onze watertuin! voor leden

Gezinsbond

TOERISME VLAANDEREN AWARD

een wereld van water

BESTE FAMILIEVRIENDELIJK TOERISTISCH PRODUCT

www.hidrodoe.be

Haanheuvel 7 2200 Herentals www.hidrodoe.be Gesloten op woensdag, zaterdag en paaszondag. Tijdens de zomer alle dagen open.

Spelen en nog eens spelen

Stappen langs Speur- Kindvriendelijk of over onze tochten in bezoekersbergen het bos centrum

Bezoekerscentrum Het Heuvelland • Sint-Laurentiusplein 1 8950 Heuvelland - Kemmel T. +32 (0)57 450 455 toerisme@heuvelland.be • www.toerismeheuvelland.be

15 De Bond maart 2018 44962_Heuvelland_Adv_825x575.indd 1

DB_MAGMAART_015.indd 15

27/02/18 11:55

13/03/2018 15:11:39


Vraag & antwoord Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Heeft een studentenjob invloed op de kinderbijslag? Welke energiepremies bestaan er? Welke afspraken maak ik met mijn kind over schermgebruik? In deze rubriek geven onze experts antwoord op vragen van leden.

Moet mijn buurman overhangende takken zelf weg doen?

Onze zoon krijgt regelmatig driftbuien. Hoe ga ik daarmee om?

In de tuin van onze buren staat een zomereik, een pracht van een boom. Maar wat doe ik als die eik straks weer bladeren krijgt en de takken tot over onze schutting uitwaaieren? Mag ik mijn buurman dan vragen zijn boom te snoeien of zelfs sommige takken af te zagen? En wat als er wortels doorschieten die mijn terrastegels omhoog duwen? Hoe pak ik dat het best aan, zonder meteen een burenbemiddelaar of vrederechter te moeten inschakelen?

Onze zoon is acht jaar. Als we hem iets verbieden, reageert hij met een hevige driftbui. Hij gebruikt scheldwoorden, gooit met voorwerpen of speelgoed. Op onze muren staan ondertussen heel wat voetafdrukken. Hoe kunnen we dit gedrag stoppen?

Bomen van buren zorgen wel vaker voor overlast. De bladeren kunnen schade toebrengen aan het dak en de kans bestaat – als het over een eik gaat – dat de eikels je dakgoot verstoppen. Toch mag je overhangende takken van een boom van je buurman nooit zomaar snoeien of afzagen. Het zogenaamde Veldwetboek bepaalt alleen dat je het recht hebt om je buur te vragen die takken af te snijden. Doorschietende wortels mag je dan weer wel zelf weghakken. Ook goed om weten: zowel als het gaat over je buurman op zijn verantwoordelijkheid wijzen als over de wortels weghakken, is er geen sprake van een verjaringstermijn. En is het een appel- of perenboom – of eender welke andere boom die vruchten draagt –, dan zijn de afgevallen appels of peren in jouw tuin zelfs allemaal voor jou. Wanneer je dus overhangende takken opmerkt of een haag die dringend gesnoeid moet worden, spreek eerst je buurman hierover aan. Heeft dat geen effect, dan kan je hem vragen – het best via een aangetekende brief – om de klus zelf te mogen klaren. Maar wie er ook snoeit, het snoeiwerk mag niet in het verkeerde seizoen gebeuren. Hierdoor zou je de boom immers kunnen beschadigen. Pas als je het er met je buur niet over eens raakt, kan je je alsnog tot een wijkagent, burenbemiddelaar of de vrederechter richten. MEER INFO consumentenklachten@gezinsbond.be, tel. 02-507 89 84

Veel ouders krijgen bij de opvoeding van kinderen te maken met driftbuien. Dat is best lastig. Het is niet gemakkelijk voor kinderen om een ‘neen’ te krijgen. De gevoelens die opkomen als hen iets wordt verboden, halen nog de bovenhand. Ze moeten leren die gevoelens te kanaliseren en te reageren op een minder felle manier. Dat betekent niet dat ouders driftig gedrag moeten goedkeuren. Geef duidelijk aan wat kan en wat niet: ‘Stop, hou op’ of ‘Dat wil ik niet.’ Sommige kinderen hadden altijd al een temperamentvol karakter, bij anderen beginnen de driftbuien ineens. Bepaalde gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om feller te reageren. Zit hem iets dwars? Een ruzie met een vriendje? Een berisping op school? Probeer het kind zelf te laten aangeven wat er scheelt of dat hij zich niet lekker in zijn vel voelt en wat daarvan reden is. Je kan hem helpen zijn gevoelens onder woorden te brengen, nadat de bui wat is gaan liggen. Probeer het niet voor hem in te vullen. Benoem wat je ziet: “Ik zag dat je benen weer gingen schoppen, ik hoorde je gillen… Wat scheelt er? Wat voel je? Vertel eens.” Sommige kinderen hebben behoefte om even alleen te zijn, anderen hebben veeleer nabijheid nodig. Een stevige omhelzing kan hen helpen om te bedaren en rustiger te worden. Kan jullie zoon aangeven wat hij op zo’n moment nodig heeft? En wat is voor jullie belangrijk? Maak samen afspraken: “Volgende keer, dan…” Het vraagt tijd en veel geduld om een kind te leren omgaan met gevoelens van kwaadheid. Blijf hem tonen dat je hem graag ziet, ongeacht het gedrag dat hij stelt. OOK EEN OPVOEDVRAAG? opvoeden@gezinsbond.be In samenwerking met de Opvoedingslijn, tel. 078-15 00 10

16 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_016.indd 16

13/03/2018 15:12:05


Opvoeding

Wonen

Juridisch

Energie

Consument

Ik ben pas zwanger. Hoeveel kraamgeld krijg ik voor mijn kind?

Wat zal mijn elektrische auto kosten aan stroomverbruik?

Pas zwanger van je eerste kindje? Dan zit je nu in een rollercoaster van emoties. En allicht is een vraag als ‘Hoeveel kinderbijslag krijg ik straks voor mijn baby?’ op dit moment het laatste van je zorgen. Toch is het goed daar even bij stil te staan, want vanaf 2019 wijzigt de kinderbijslag en meteen ook het bedrag van het kraamgeld.

Ik wil graag een elektrische auto. Wat is het gevolg voor mijn elektriciteitsrekening? En kan ik mijn auto ook aan een gewoon stopcontact opladen?

Op 1 januari 2019 start het nieuwe kinderbijslag­ systeem. Van dan af krijgt elke pasgeboren baby in Vlaanderen 160 euro per maand (t.o.v. het huidige basisbedrag volgens de rang van het kind). Door deze nieuwe regeling is ook het kraamgeld, een een­ malig bedrag dat je vanaf de zesde maand van de zwangerschap kunt aanvragen, straks voor elk kind gelijk. Toch is er sprake van een overgangsregeling. Is april de eerste maand van je zwangerschap, dan vraag je het kraamgeld ten vroegste in oktober aan. Wordt jullie baby nog net vóór Nieuwjaar gebo­ ren én is het jullie eerste kindje, dan bedraagt het kraamgeld 1.247,58 euro (het huidige bedrag). Is de bevalling pas begin januari, dan moeten jullie het doen met het startgeld van 1.100 euro. Tweede en volgende kinderen krijgen 938,66 euro (geboorte in 2018) of 1.100 euro (geboorte in 2019). Opgelet: in de overgangsperiode oktober-december krijgt elk kop­ pel een voorafbetaling op het kraamgeld: 1.100 euro voor een eerste kind en 938,66 euro voor een tweede of volgend kind. Bij eerste kinderen die nog vóór het jaareinde geboren worden, komt daar een ‘extraatje’ van 147,58 bovenop. Ouders van tweede of volgende baby’s geboren in 2019 mogen wél uitkijken naar het kraamgeld van 1.100 euro. Na de geboorte krijgen deze ouders nog een supplement van 161,34 euro bovenop hun voorafbetaling. In de nieuwe regeling is 1.100 euro kraamgeld immers het startbedrag voor elk kind los van zijn rang in het gezin. Dan heet het kraamgeld ook gewoon startgeld.

Het stroomverbruik is afhankelijk van het type auto dat je kiest, je rijstijl en hoeveel kilometer je jaar­ lijks rijdt. Met een rustige rijstijl verbruikt een elek­ trische auto 15 tot 20 kWh/100 km. Voor wie jaarlijks 15.000 km aflegt, betekent dat een extra elektrisch verbruik van 2.250 tot 3.000 kWh. Of ongeveer 700 euro aangekochte stroom. Wek je de stroom zelf op met zonnepanelen, dan betaal je jaarlijks een prosumententarief. Dat bedrag is afhankelijk van je netbeheerder. Voor een installatie die 2.500 kWh opwekt, is dat ongeveer 250 euro. Reken daar de afschrijfkost van je zonnepanelen bij en de brand­ stofkost voor je wagen komt op ongeveer 450 euro per jaar. Dat is 3 cent per kilometer, de helft van de brandstofkost voor een diesel. Om je elektrische auto snel te laden, heb je een zwa­ re aansluiting nodig. Verzwaren is een eenmalige kost. Maar na de hervorming van de distributienet­ tarieven in 2019 bepaalt de capaciteit van je aanslui­ ting mogelijk mee je jaarlijkse tarief. De kans is wel groot dat tegelijk het prosumententarief verdwijnt. Kies ook niet automatisch voor een driefasige aansluiting: de meeste elektrische wagens kunnen maar op één fase laden. Zeker als je een auto met een grote batterij koopt, is het interessanter een 1x40 ampère aansluiting te hebben, dan een 3*25 ampère. Je kan ook je eigen laadpaal installeren. Die kan sneller opladen, als de aansluiting voldoen­ de capaciteit heeft. Bovendien kan een slimme laadpaal automatisch het laadvermogen regelen, en zo steeds voldoende capaciteit overlaten voor de rest van je woning. In de meeste gevallen is dat niet nodig, en gebruik je een gewoon stopcontact. Het slim regelen doe je dan lekker zelf.

MEER INFO sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be of tel. 02-507 88 66

MEER INFO energieconsulent@gezinsbond.be of tel. 02-507 88 60

maart 2018 De Bond 17

DB_MAGMAART_016.indd 17

13/03/2018 15:12:43


Goedgezind.be Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Goedgezind.be brengt toffe artikels en bruikbare tips, interessante interviews en gezinspolitieke standpunten tot bij drukbezette ouders en grootouders. In print én online.

ZWANGER

ZWANGER

Het mooiste magazine over zwangerschap

Bol van verwachting Het zwangerschapsnummer van ‘Brieven aan Jonge Ouders’ is aan z’n zesendertigste editie toe en is daarmee exact even oud als ik. Toch zie ik vooral één groot verschil: het blad zelf heeft nog géén last van ouderdomskwaaltjes. DOOR SARAH SAELENS In dit nieuwe magazine krijgt elk zwanger koppel antwoord op de vele vragen die nu ongetwijfeld door hun hoofd spoken. Het blad staat propvol herkenbare verhalen en boeiende weetjes over emoties, gezondheid, bevallen en ouderschap. Vier opvallende quotes:

“Om zes uur stak ik mijn ochtend­urine onder de neus van mijn man” Zo begint het openhartige dagboek van Anke. Drie jaar lang kruipt ze elke maand in haar pen. Zo krijgen we een bijzonder realistische kijk op het leven met een kindje in huis.

“Euforie, ongeloof, angst en verdriet: je voelt het allemaal door elkaar” We hebben het ook over de minder prettige kantjes. Want soms wordt het allemaal wat veel. Je mag je best ongelukkig voelen en in de war zijn, je bent zeker niet de enige.

“Tijdens de bevalling doe ik iets waarin ik intussen expert ben: wachten” Uiteraard komen ook papa’s en partners aan het woord. Zij voelen geen schopjes van die baby in hun

BUIKJE Nuttige tips en weetjes. © GB

buik en hebben soms last van het spek-en-bonengevoel. Een opsteker: neem het jezelf niet kwalijk als het wat onwennig aanvoelt, dat is heel normaal.

“Het eerste wat me opvalt aan mijn pasgeboren zoon? Zijn gigantische teelballen” De redactie neemt nooit een blad voor de mond en besteedt twee volle pagina’s aan gênante en gekke weetjes van voor en na de bevalling, die niemand anders jou wil vertellen, maar wij wel! MEER INFO Vraag het gratis magazine aan op www.gezinsbond.be/zwanger

Natuurlijk bevallen

Onthaasten bij geboorte Elk jaar worden er wereldwijd zo’n 140 miljoen kinderen geboren, meestal zonder complicaties. Toch kijkt de Wereld­ gezondheidsorganisatie (WGO) met lede ogen naar de medicalisering van dit natuurlijk gebeuren. Ingrepen die vroeger maar in hoge nood werden uitgevoerd, zijn vandaag routine. DOOR CHRIS DUTRY De WGO vaardigde onlangs een nieuwe richtlijn uit over de zorg voor moeder en kind tijdens de bevalling en meteen na de geboorte. Daarin gaat het onder meer over de aanwezigheid van een zelfgekozen vertrouwenspersoon; respectvolle zorg en goede communicatie tussen de vrouw en de zorgverstrekkers; de waarborg van privacy en vertrouwen, en vrouwen zelf laten beslissen hoe ze met pijn omgaan. Centraal in de nieuwe WGO-richtlijn staat dat de duur van de bevalling van vrouw tot vrouw verschilt. Bij een eerste bevalling duurt die normaal niet langer dan twaalf uur. Bij een volgende bevalling is dat gewoonlijk minder dan tien uur. Om onnodige medische ingrepen te vermijden, stelt de nieuwe richtlijn dat de vuistregel

18 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_018.indd 18

13/03/2018 15:37:02


RUBRIEK ZWANGER BABY’S Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

BABY’S Vaderschap met hindernissen

“Ik heb álles onderschat aan vader worden” De laatste jaren hebben heel wat jonge mama’s het taboe van de roze wolk doorprikt. Maar misschien zijn we de papa’s daarbij uit het oog verloren? Ook zij worstelen met hun nieuwe rol. Thomas (35) vertelt heel eerlijk hoe het vaderschap hem uit zijn lood sloeg: “Zo’n kind haalt het beste én het slechtste in jezelf naar boven.” DOOR SARAH SAELENS

van één centimeter meer opening per uur, niet langer geldt. Een tragere ontsluiting mag niet meteen een indicatie zijn voor een interventie die de weeën versnelt en de geboorte bespoedigt. Voor de WGO moet een geboorte door de toekomstige moeder zo veel mogelijk als een positief en uniek gebeuren worden ervaren. Daartoe moeten toekomstige ouders zoveel mogelijk inspraak hebben bij de geboorte van hun baby. Vanzelfsprekend blijft een pre- en postnatale zorg erg belangrijk en moet er in geval van complicaties snel ingegrepen kunnen worden. Denken we maar aan infusie van het oxytocine­hormoon dat de weeën versnelt en na de bevalling ook bloedingen helpt stelpen, aan epidurale verdoving of aan een keizersnede. MEER INFO www.who.org (pregnancy)

Of niemand hem gewaarschuwd had dat een baby niet alleen rozengeur en maneschijn is? Jawel, maar geen enkel horror­ verhaal kon Thomas van zijn grote, roze wolk duwen: “Toen Hanne zwanger was van ons eerste kindje Lucas, liep ik echt op wolkjes. Ook al waarschuwden vrienden mij dat ik niet wist waaraan ik begon en dat ik nooit meer een oog zou dichtdoen, ik kon mij alleen maar inbeelden hoe zalig het zou worden met zo’n klein, schattig kindje in huis. Ik twijfelde er geen moment aan: ik zou een fantastische papa worden.” Maar al vrij snel na de geboorte van zijn eerste zoontje beseft de kersverse papa dat het geen plezierritje wordt: “Na een paar dagen had ik het al door: ‘Shit, dit is totaal niet wat ik ervan verwacht had.’ Lucas was een huilbaby en heeft de eerste zes maanden van zijn leven zoveel geweend dat ik in alle eerlijkheid durf zeggen dat dat de zwaarste periode uit mijn leven was. Vooral ‘s avonds wist ik geen blijf met mezelf en zat ik vaak te huilen in de zetel. Van genieten van ons gezinnetje was helemaal geen sprake. Nee, in mijn bed kon

ik alleen maar opgelucht denken: ‘Pfieuw, blij dat deze dag vol stom babygedoe ook weer achter de rug is!’ Nu met Maurice, ons tweede zoontje, heb ik het opnieuw zwaar, maar ik beleef het toch anders omdat hij geen huilbaby is. Bovendien weet ik nu dat deze periode voorbijgaat en dat perspectief helpt me om vol te houden.”

Vooruitspoelen

“Waar ik het vooral lastig mee heb? Niet met het slaaptekort, de drukte of de vermoeidheid, maar vooral met het feit dat je als papa zo weinig hebt aan een baby. Iedereen mag Maurice het koddigste kind ter wereld vinden, voor mij doet zo’n baby van vijf maanden niet veel meer dan liggen, wenen en pampers vullen. Eerlijk? Mocht er een knop bestaan om die eerste periode te skippen, ik zou al duizend keer gedrukt hebben. Dat klinkt misschien cru, maar volgens mij heeft dat puur met biologie te maken: moeders voelen gewoon veel sneller een band met hun kind dan vaders. Wat ik ook zwaar onderschat heb: de invloed van een kind op je relatie. Hanne is een fantastische

maart 2018 De Bond 19

DB_MAGMAART_018.indd 19

13/03/2018 16:34:57


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

BABY’S Vaderschap met hindernissen mama, maar… intussen heb ik het gevoel dat ik mijn vrouw al vijf jaar kwijt ben. Ze heeft twee verschrikkelijk zware zwangerschappen en bevallingen achter de rug. Bij Lucas gaf ze twee jaar borstvoeding en ook bij Maurice wil ze ‘t zo lang mogelijk volhouden. Natuurlijk is dat een geweldige prestatie, maar dat maakt ook dat er constant een kind aan Hanne kleeft. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik mij niet kan herinneren wanneer ik mijn vrouw eens helemaal alleen voor mij had en haar eens goed kon vastpakken of zo. Hanne is echt een supermoeder en ik begrijp zeker dat onze jongens voor haar op de eerste plaats komen, maar ik mis haar enorm als mijn vrouw…”

Therapie

“Soms vraag ik me af of ik me beter had moeten voorbereiden op het vaderschap. Maar hoe doe je dat? Je weet pas écht wat het is als je er middenin zit. Wat ik wel onze beste beslissing ooit vind: dat we nu al enkele maanden samen naar een therapeut gaan. Dat wil ik elk jong koppel aanraden. Hanne en ik voelen ons tijdens zo’n therapiesessie veilig genoeg om ons hart te luchten en ALLES op tafel te smijten. Geloof mij, wij zijn nog nooit zo cru tegen elkaar geweest en tegelijkertijd hebben we nog nooit zo dicht bij elkaar gestaan.” “Of ik een boodschap heb voor kersverse papa’s? Valt het vaderschap mee, geniet er dan zoveel mogelijk van. Maar voel je vooral niet schuldig als je er voorlopig niks aan vindt en geen echte band voelt met je kind. Ook dat is heel

PAPA WORDEN “Je weet pas écht wat het is als je er middenin zit.” © SK

normaal, zeker in het begin. Hou in je achterhoofd dat dit een fase is waar je als jonge papa door moet. Het eerste jaar heb je misschien niet zoveel aan je kind, maar daarna … wordt het alleen maar beter! Lucas is intussen drie jaar en hij is het allermooiste en leukste ventje dat ik ken. Nu geniet ik ontzettend van die fijne band die we hebben. Als er iets met hem zou gebeuren, dan stort mijn wereld in. Maurice is intussen vijf maanden en wordt ook wat responsiever. Hij begint mij duidelijk te herkennen en dat is een zalig gevoel! Vanaf nu ga ik

ook meer van hem genieten, dat weet ik zeker.”

Hulp nodig? Postpartum Steun België (www.postpartum.eu) wil een vangnet zijn voor moeders én vaders die na de geboorte van een kind hun evenwicht kwijtraken. Heb je dringende hulp nodig? Bel dan naar hun hulplijn op tel. 0472-41 30 42.

20 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_018.indd 20

13/03/2018 16:35:16


RUBRIEK ZWANGER

BABY’S

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

PEUTERS / KLEUTERS

JONGVOLWASSENEN

55+

PEUTERS / KLEUTERS

Iedereen een (prenten)boek

Muzikaal kindertheater

Raad eens welk pareltje van een prentenboek!

Een nachtelijke knuffeldroom

“Ik hou van jou helemaal tot aan de maan – EN TERUG.” Je raadt het goed, dit is de overbekende slotzin uit de klassieker Raad eens hoeveel ik van je hou, waar al generaties kinderen mee in slaap gewiegd zijn. DOOR GEERT VAN HECKE

Dit pareltje van een prentenboek, oorspronkelijk in het Engels verschenen als ‘Guess How Much I Love You’, mag eigenlijk niet ontbreken in je kast. Het verhaaltje over Hazeltje en Grote Haas, die elkaar met handen, benen en al springend proberen te tonen hoeveel ze van elkaar houden, spreekt tot de verbeelding van jong en oud. Het hoeft dus niet te verwonderen dat ook verliefde stellen elkaar dit boekje wel eens cadeau doen. Het prentenboek van Sam McBratney, met de warme illustraties van Anita Jeram, bestaat in allerlei vormen: heel klein of net heel groot, in hardkarton of in een pop-upversie. Dat hebben wij zelf goed kunnen ervaren. Toen er – intussen zestien jaar geleden – bij ons een Hazel

TEDER Klassiek en knuffels © KB

geboren werd, had het kraambezoek keus te over om ons met een origineel cadeau te verblijden. Met de actie ‘Geef een (prenten) boek cadeau’ heb je nu de uitgelezen kans om jonge ouders – of misschien jezelf – Raad eens hoeveel ik van je hou cadeau te doen voor maar 2 euro. Bestel bij de boekhandel een Raad eens-exemplaar dat dan vanaf 6 april voor je klaarligt. Wil je liever iets oudere kinderen plezier doen met een boek? Ren dan naar de boekenwinkel voor Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren, want ook die bestseller is nog voor 2 euro te koop (zolang de voorraad strekt). Een leven vol boeken begint bij hartverwarmende prentenboeken en betoverende verhalen, en samen lezen is een knuffelmoment bij uitstek met je kind. Je kan er niet snel genoeg mee beginnen. MEER INFO Wil je weten waar dit actieboek te koop is? Surf naar www. geefeenprentenboekcadeau. nl en klik door naar de lijst van Vlaamse boekhandels.

© Anita Jeram

Een cellist en een klarinettist met zijn instrument in een lampenkap verkennen al musicerend de ruimte tussen ‘slaapvaak’ en knuffeldroom. Een man in het blauw vertelt in allerlei talen. Alles is moe, maar de knuffels worden wakker. Een blauwe vogel vliegt rond. Een grote knuffel in het roze wordt een kangoeroe, een lieflijk knuffelmonster met een lange nek vleit zich tegen een muzikant. Zachtjes glijden de muziek, de woorden en de knuffels door de schemer. De Spiegel, internationaal geroemd om zijn rituele producties voor de allerkleinsten, charmeert in Nocturama met een mooie mengeling van moderne klassieke muziek en knuffeldierpoppen. Het is een zachte nacht, zonder flikkerende lichtjes en piepjes, en ‘s morgens maken klinkende kinderstemmen ons wakker. DOOR TUUR DEVENS

MEER INFO De Spiegel, Nocturama, voor kleintjes van 1 tot 3 jaar en hun (groot)ouders. Op heel veel plekken in Vlaanderen, overdag ook in cultuurcentra voor crèches en kinderopvang. Zie www.despiegel.com

maart 2018 De Bond 21

DB_MAGMAART_018.indd 21

13/03/2018 15:37:32


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

JONGE KINDEREN Elke dag is buitenspeeldag

Buiten spelen is even belangrijk als leren Kinderen hebben recht op spel en ontspanning, zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. Een kind dat niet speelt, daar moet iets mis mee zijn. Dat onze kinderen veel minder dan vroeger buiten spelen, maakt ons blijkbaar minder ongerust. Onze angst dat er hen iets zou kunnen overkomen houdt jonge kinderen binnen. Maar zo ontzeggen we hen veel leerkansen. DOOR CHRIS DUTRY Heel wat psychosociale onderzoeken wijzen op het belang van spelen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Door het spel leren kinderen experimenteren, problemen oplossen, samenwerken met anderen en verwerven ze een betere kennis van zichzelf en hun omgeving. Zelfs al op heel jonge leeftijd leert het kind te beslissen wat het doet, met wie en hoe. Daardoor neemt zijn zelfbeeld toe, groeit zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Maar dat gebeurt vooral als kinderen buiten spelen. Daar komen ze in een heel andere omgeving terecht dan binnenshuis of in de klas. Buiten is een constant veranderende omgeving: wisselende seizoenen of weersomstandigheden. Blootstelling aan zonlicht en bewegen in openlucht versterken hun fysieke conditie en immuunsysteem. De heersende cultuur van angst zorgt er evenwel voor dat kinderen door hun ouders zoveel mogelijk weggehouden worden van plaatsen waar ze risico lopen zich te verwonden of in contact te komen met volwassenen met minder goede bedoelingen. Ook de vele naschoolse activiteiten beletten kinderen om eens gewoon buiten te spelen. Vooral in de winter komen kinderen nog amper buiten.

BUITEN SPELEN Kinderen moeten buiten kunnen ravotten

Drie unieke kansen

Nochtans biedt buiten spelen minstens drie extra ontwikkelingskansen. Zo is er het contact met de natuur. De voorwerpen die het kind daar aantreft, stimuleren zijn verbeelding – een stok wordt een geweer of een bootje – waar kant-en-klaar speelgoed die meteen in een bepaalde richting vastlegt. Spelen in de natuur laat kinderen ook toe er een emotionele band mee te krijgen, wat er in hun latere leven toe bijdraagt om spontaan op te komen voor de natuur. Buitenspelletjes bieden kinderen de kans om te leren omgaan

met risico’s, zoals in een boom klimmen of een bepaald werktuig hanteren. Zo leren ze vertrouwen opbouwen om onbekende situaties in te schatten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ten slotte biedt het buitenspelen kansen om op een vrijere manier sociaal vaardig te worden, bijvoorbeeld door zelf te beslissen wanneer ze met andere kinderen willen spelen. De beperkte ruimte van de klas of thuis laten dat veel minder toe. MEER INFO www.buitenspeeldag.be, www.springzaad.be en www.goegespeeld.be

22 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_022.indd 22

13/03/2018 15:58:12


RUBRIEK Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Het leukste

foto-idee vind je bij smartphoto.be

-15%

op alle fotoproducten

& gratis verzending* actiecode DBCOM

Alles voor je communie- of lentefeest op www.smartphoto.be Ruimste keuze aan communiekaartjes Super eenvoudig om te maken Snelste levering in BelgiĂŤ Taalvoutje gemaakt? Gratis herdruk!

* Aanbod geldig met actiecode DBCOM t.e.m. 01/07/2018 op alle bestellingen via www.smartphoto.be. Gratis verzending bij een bestelling vanaf â‚Ź25 aan producten. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

23 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_023.indd 23

13/03/2018 15:15:40


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

TIENERS

TIENERS

Tiende verjaardag XIU-campagne

Op kamp, ook met een klein budget

Fluo fietser niet langer witte raaf

“Mama, zet nu een stapke in de wereld”

Bijna tien jaar geleden schreven we in dit blad dat fietsers in fluo witte raven zijn in het verkeer. Vandaag merken we (gelukkig) dat we al lang niet meer de enige zwakke verkeersdeelnemer zijn met een hesje. DOOR GEERT VAN HECKE

Dankzij vrijwilligers­ organisaties als XIU vinden ook jongeren – die veel belang hechten aan hun imago – het almaar gewoner om als fietser voldoende zichtbaar te zijn. Daarom dragen ze ‘s avonds en in de winter fluokleding. Vooral in onze steden kiest een toenemend aantal fietsers ervoor om een helm te dragen. XIU – sms-taal voor ‘ik zie u’ – ontstond tien jaar geleden vanuit gedreven Kortrijkse ouders. Intussen voeren al 176 secundaire scholen jaar na jaar XIU-acties voor de zichtbaarheid van fietsers in het verkeer. Behalve de leerlingen zelf worden daardoor ook ouders en leerkrachten bewustgemaakt. XIU richt zich bewust op tieners, een leeftijd waarop de meeste kinderen zich zelfstandig met de fiets naar school of in hun vrije tijd verplaatsen. MEER INFO www.xiu-jtvoi.org

Twaalf tieners nemen deze zomer deel aan het fietskamp van AFYA. Op zich is dat geen nieuws. Maar onze sportieve jeugddienst gaat voor dit kamp in zee met Stapke in de wereld, een welzijnsschakel uit de regio Leuven. En dat is wél een bijzondere samenwerking. Kampbegeleidster Manuella Seldeslachts vertelt hoe zowel haar zoon Robbie (12) als zij zelf heel hard uitkijkt naar deze vakantieweek. DOOR GEERT VAN HECKE Stapke in de wereld is een nog jonge vereniging van mensen met en zonder armoede-ervaring. Het jaar rond organiseert deze welzijnsschakel vakanties voor gezinnen die moeten rondkomen met een beperkt budget. Een paar jaar geleden leerde Manuella, een alleenstaande moeder, dit initiatief kennen toen ze door gezondheidsproblemen diep aan de grond zat. “Robbie ging toen voor het eerst mee op kamp. Door mijn ziekte had ik het helemaal niet breed, maar nu gaat het gelukkig wat beter. Veel heeft ermee te maken dat ik op een bepaald moment al mijn moed bijeengesprokkeld heb om weer onder de mensen te komen. Het was mijn zoon die letterlijk zei: ‘Mama, nu moet je weer een stapke in de wereld zetten.’” En zo ben je bij deze welzijnsschakel beland. “Dat klopt, want behalve kampen voor kinderen en jongeren organiseert Stapke in de wereld ook gezinsvakanties. En toen ik zelf voor het eerst meeging, merkte ik dat heel wat van die kinderen nooit de kans krijgen om op vakantie te

gaan. Daarom ben ik blij dat ik nu samen met animatoren van AFYA dat fietskamp naar Mechelen kan begeleiden.” Waar mogen de twaalf- tot vijftienjarige deelnemers zich aan verwachten? “De fietstocht heen en terug met zo’n groep wordt een hele onderneming. Maar vorig jaar zijn we in de zomer al van Leuven naar zee gefietst en dat is toen ook heel goed meegevallen. We maken gebruik van degelijke huurfietsen. Als een van de kinderen onderweg toch bandenpech heeft, lossen de vrijwilligers in de bezemwagen dat wel op. In Mechelen zelf zal je ons tijdens die vakantieweek zowel in het zwembad De Nekker als in de sporthal aantreffen. Intussen hebben we samen met AFYA bekeken welke spelletjes we zoal op het programma kunnen zetten. Natuurlijk hopen we de meeste activiteiten, bijvoorbeeld een estafetteloop, buiten te kunnen doen. We heten niet toevallig ‘Stapke in de wereld’, dus bij mooi weer trekken we er het liefst op uit. En wat we ook doen, altijd zijn

24 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_024.indd 24

14/03/2018 8:53:31


RUBRIEK ZWANGER

BABY’S

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

we met de fiets onderweg, soms in de ruime omgeving. Zo gaan we op ontdekking in het doecentrum Technopolis en het sportmuseum Sportimonium in Hofstade. We zullen de Sint-Romboutstoren beklimmen en kuieren op de groentemarkt in SintKatelijne-Waver.” Wat hoop je dat de deel­nemers vooral overhouden aan die ervaring? “In de eerste plaats veel vriendschap. Maar op die manier hebben deze kinderen, die anders niet of nauwelijks op vakantie kunnen, achteraf ook een vakantieverhaal te vertellen. Ik vind het belangrijk dat een kind na de zomervakantie op school kan zeggen dat het naar zee of naar de Ardennen of zo geweest is. Wij geloven dat iedereen recht heeft op vakantie, ook mensen die dapper rondkomen met een te klein budget.”

EROPUIT Elk kind moet na de vakantie een verhaal te vertellen hebben. © MD/KG MEER INFO www.afya.be; Stapke in de wereld was onlangs een van de laureaten van de Megafoonprijs van Oikonde Leuven. Lees daarover meer op www.oikondeleuven.be. Op pag.16 en 17 in de bijlage vertellen we hoe naast AFYA ook Gezinssport Vlaanderen en Gezins-

vakantie mensen met een bescheiden inkomen de kans willen bieden op vakantie te gaan. Het project ‘’Wij Spelen! Jij toch ook?!’ kwam tot stand met de steun van Toerisme Vlaanderen.

WIL JE KIND GRAAG MEE OP KAMP? Dankzij het project ‘Wij spelen! Jij toch ook?!’ voorziet AFYA dit jaar in extra plaatsen met sociale korting. Voor dat project werkt de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond samen met Toerisme Vlaanderen. Wie deelneemt aan het kamp ‘Op de trappers’ betaalt slechts 30 euro als je je aanmeldt via een sociale organisatie (CAW, OCMW...). Op www.afya.be/korting kom je alles

te weten over deze sociale en alle andere kortingen. Ook de andere vakantieorganisaties van de Gezinsbond werken samen met Vakantieparticipatie om mensen met een beperkt budget de kans te geven op vakantie te gaan. De vakantiecentra Reigersnest en De Bosberg hebben bijvoorbeeld nu en dan een welzijnsschakel of een andere sociale organisatie te gast. En Gezinssport

Vlaanderen heeft in zijn aanbod elk jaar een aantal plaatsen met een fikse korting voor wie zijn vakantie moeilijk kan betalen. Daarbij gaat het zowel over jeugd- als gezinsvakanties. MEER INFO www.afya.be, tel. 02-507 88 67, www.gezinssportvlaanderen.be, tel. 02-507 89 76, www.vakantieparticipatie.be, tel. 1700 (gratis)

maart 2018 De Bond 25

DB_MAGMAART_024.indd 25

13/03/2018 16:51:45


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

JONGVOLWASSENEN Jongeren klaarstomen voor het hoger onderwijs

Wegwijs in een waaier van opleidingen Na de middelbare school worden jongvolwassenen geconfronteerd met een van de belangrijkste keuzes in hun leven. Gaan ze voortstuderen? En zo ja, wat? Weten jonge mensen op dat moment in hun leven eigenlijk al wat ze willen? En hebben ouders daar ook nog een rol in te spelen? DOOR KIRSTIN VANLIERDE Ouders zullen altijd een belangrijke rol blijven spelen in het studietraject van hun kinderen, en de Gezinsbond vindt het cruciaal om hen voldoende te betrekken. Maar voor veel van hen is het onderwijslandschap echter onbekend terrein. Vaak grijpen ouders dan goedbedoeld terug naar persoonlijke ervaringen, maar wie zelf slechte herinneringen heeft aan school geeft op een heel andere manier raad dan wie een glansrijk studietraject doorliep. Bovendien is het studieaanbod sinds ‘hun tijd’ een stuk ruimer en ingewikkelder geworden.

Vooroordelen & rolmodellen Ook scholen en leerkrachten sturen soms meer dan ze zelf beseffen. De nadruk op theoretische vakken en jargon als ‘zakken’ naar een technische of beroepsrichting zorgt al heel vroeg dat jongeren zichzelf gaan bekijken in functie van wat ze níet kunnen. Leerkrachten en scholen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze vaak minder verwachten van bepaalde groepen leerlingen, en er te snel vanuit gaan dat iemand een bepaalde richting toch niet zal aankunnen. Vooral bij leerlingen met een andere etnisch-culturele achtergrond zie je die tendens nog

sterk. Die lagere verwachtingen, gecombineerd met het feit dat deze groep minder vertrouwd is met het onderwijsaanbod, maken een keuze om verder te studeren vaak niet vanzelsprekend. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de vzw PEP, die jongeren in contact wil brengen met succesvolle brugfiguren met allochtone achtergrond, om zo de weg naar het hoger onderwijs te openen.

Leren kiezen

Er komen steeds meer instrumenten om jongeren en hun ouders door de overgang van secundair naar hoger onderwijs te loodsen. Op www.onderwijskiezer.be zijn

er tools te vinden die peilen naar interesses, talenten en studiehouding. Want jezelf (leren) kennen en je kansen realistisch leren inschatten, is een must. Daarnaast vinden studenten er informatie over de inhoud van de opleidingen, toelatingsvoorwaarden, toekomstmogelijkheden… Recent lanceerde minister van Onderwijs Hilde Crevits ook ‘Opleiding in cijfers’. Op die website staat informatie over waar welke studierichtingen aangeboden worden, hoeveel studenten ze volgen en hoelang die daar gemiddeld over doen. Ook de soms verplichte, maar niet-bindende oriënteringsproeven geven een idee of de opleiding een haalbare kaart is. MEER INFO www.vanbasisnaarsecundair.be, www.onderwijskiezer.be, http:// data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers, www.pepvzw.be

VOORTSTUDEREN Heldere keuzes of grote doolhof? © SK

26 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_024.indd 26

13/03/2018 15:18:39


RUBRIEK ZWANGER

BABY’S

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

55+ Grootouders kampen met tijdsgebrek

Over de eerste keer De Gezinsbond hield vorig jaar een bevraging over de tijd die kersverse grootouders en kleinkinderen samen doorbrengen. Een evenwichtsoefening tussen betrokkenheid en voldoende afstand. DOOR AN CANDAELE Onderzoekster Maaike Jappens (VUB) stelt vast dat we in de westerse samenleving van grootouders verwachten dat ze aanwezig zijn en steun bieden, maar tegelijk moeten ze de autonomie van de kinderen respecteren en zich dus niet (te veel) moeien. Een moeilijke evenwichtsoefening, zeker omdat verwachtingen van grootouders en jonge ouders soms verschillen. Met de bevraging wilde de Gezinsbond polsen naar de rol grootouders opnemen in de ondersteuning van het jonge gezin en wat hen daarbij kan helpen. Grootouders mogen dan wel ervaringsdeskundigen zijn, maar de inzichten over voeding, veiligheid, opvoeding zijn soms veranderd en dat geldt ook voor de manier waarop grootouders zowel emotioneel als praktisch hun rol invullen. In de bevraging werd ingegaan op contact met kleinkinderen, de rol in de opvang en oppas, afspraken, advies over de kleinkinderen, relatie met de ouders, materiaal voor kleinkind en sparen. Er namen 430 grootouders deel die de voorbije twee jaar hun eerste kleinkind kregen. Tachtig procent is vrouw, de gemiddelde leeftijd is 58 jaar, 66 procent heeft een betaalde job.

Opvang

De meeste grootouders waken over het evenwicht tussen ‘veel

zien’ en ‘zich niet opdringen’. Eén op vijf zou zijn kleinkinderen graag meer zien, dat geldt vooral voor wie zijn kleinkind minder dan één keer per week ziet. Soms zijn gezondheidsproblemen bij de grootouder een hinderpaal, in iets meer dan de helft van de gevallen hebben de ouders van het kleinkind het te druk. Ook gebrek aan tijd bij de grootouders zelf én afstand zijn spelbrekers. Bij 43 procent van de mensen die reageerden, werden door de geboorte van het kleinkind de

contacten met het gezin van zoon of dochter frequenter. Opvang en oppas van het kleinkind zijn een belangrijke manier om het jonge gezin te ondersteunen. Sommigen doen het structureel bijvoorbeeld een dag per week, anderen zijn redder in nood als het kind niet naar de opvang kan door ziekte. Ook voor een avondje uit of om de ouders wat rust of een nacht doorslapen te gunnen staan grootouders regelmatig paraat.

maart 2018 De Bond 27

DB_MAGMAART_024.indd 27

13/03/2018 15:19:00


Goedgezind.be

Afspraken maken

Aangezien verwachtingen tegenover grootouders kunnen uiteenlopen, is het belangrijk om te praten en afspraken te maken. Dat blijkt het meest te gebeuren over opvang. In mindere mate over voeding, peter- of meterschap, opvoeding, cadeautjes, enzovoort. De meeste grootouders praten af en toe over opvoeding met de ouders van hun kleinkind. Vaak zijn het de jonge ouders die advies vragen over bijvoorbeeld eten, slapen, ziek zijn. Grootouders voelen zich voldoende beslagen om een antwoord te geven, alleen over eten zou 15 procent van de grootouders meer informatie willen. Grootouders doen heel erg hun best, toch denkt een op de vier respondenten dat de ouders van hun eerste kleinkind niet tevreden zijn over de manier waarop zij hun rol als grootouder invullen. Dat gaat dan vooral over grootouders die vinden dat ze te weinig ondersteuning (kunnen) bieden. Omdat ze ervoor kiezen of omdat het niet kan door omstandigheden. Of de jonge ouders inderdaad niet tevreden zijn, is nog de vraag. Het kan ook te maken hebben met de onzekerheid van grootouders zelf.

85% voelt zich overbevraagd

Je rol spelen als grootouder ligt nu moeilijker dan pakweg tien jaar geleden. Een op de drie respondenten zou graag een grotere rol spelen in het leven van het kleinkind, maar kan dat niet wegens de beroepssituatie. Het is de generatie die de gevolgen voelt van de verhoging van de pensioenleeftijd

én de afbouw van verlofmogelijkheden voor oudere werknemers. Bovendien is de hedendaagse grootouder vaak ook geëngageerd in het verenigingsleven, heeft hobby’s en draagt zorg voor eigen ouders en/of schoonouders. Een opvallend cijfer: 85 procent van de respondenten voelt zich overbevraagd als grootouder. En wijst daarvoor met de vinger naar de maatschappelijke druk op zowel jonge gezinnen als ouderen. Tijd tekort loopt als een rode draad door de antwoorden. Uit liefde voor het kleinkind en omdat ze de ouders willen helpen, doen nogal wat grootouders meer dan ze normaal gezien zouden willen.

Van wieg tot leeg nest “Je gaat op kot. Dat is gelukkig het einde van de wereld niet. En je zal me vast meermaals vervloeken als de buzz van Skype door je kot weerklinkt.” Van babyblues tot blues om het lege nest, de verhalen die ook over jou gaan, vind je op goedgezind.be.

Geen opvoeders

Sommige grootouders worden door (schoon)kinderen op afstand gehouden. Dat is pijnlijk, maar ze proberen te zwijgen om de bruggen niet helemaal op te blazen. Als grootouders hun kleinkinderen helemaal niet meer mogen zien, zorgt dat voor intens verdriet. De meeste grootouders willen de autonomie van de ouders respecteren en proberen zich niet te mengen in de opvoeding. ‘Soms is dat moeilijk, maar tegenover kleinkinderen sta je in een andere positie.’ Als ouders niet op het gedrag van kleinkinderen reageren zoals grootouders verwachten, kunnen sommigen het niet laten om dat (voorzichtig) aan te kaarten. Maar de meesten bijten op hun tong en focussen zich op hun eigen rol als grootouder, die hen met trots en vreugde vervult.

maandelijks ledenmagazine 98e jaargang Troonstraat 125, 1050 Elsene Tel. Gezinsbond vzw 02-507 88 11 Tel. Redactie 02-507 89 22 www.gezinsbond.be Uitgever: Anneke Blanckaert Zoekertjes en advertenties: Publicarto, Driehoekstraat 18, 9320 Aalst, tel. 053-82 60 80 en www.zoekertjesdebond.be De redactie van De Bond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Drukkerij: Roularta Printing Verantwoordelijke uitgever: Jef Mannaerts p/a Troonstraat 125, 1050 Brussel Registreer je op onze elektronische nieuwsbrief of geef een adreswijziging door via mijn.gezinsbond.be of tel. 02-507 88 88. Abonnementen: tel. 02-507 88 88, ledendienst@gezinsbond.be

MEER INFO www.gezinsbond.be/focus

28 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_024.indd 28

13/03/2018 15:19:09


UITSMIJTER DAGBOEK

Hulp zoeken is een moeilijke stap Toen bleek dat ik er in mijn eentje niet uit raakte, heb ik me laten opnemen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Geen vanzelfsprekende stap, maar ik hoop dat ze me kunnen helpen om de angststoornis aan te pakken. DOOR INGEBORG BERCKMOES

Maandag

“Halfacht, goeiemorgen.” Met die woorden zwaait de deur van mijn kamer open en start een nieuwe dag. Ik raak moeilijk wakker, na de zoveelste onderbroken nacht. Twee weken geleden besliste ik me te laten opnemen op de dienst angst- en stemmingsstoornissen in het UZ. Dit is een enorme stap voor me: de handdoek in de ring gooien en toegeven dat het zo niet meer verder kan. Ik ben bekommerd om mijn drie kinderen, thuis zonder ouders, want mijn man Nico overleed zestien maanden geleden. De laatste jaren van zijn leven waren erg zwaar, en ook na zijn dood was het moeilijk. Ik ben hier om mijn zware rugzak hopelijk wat lichter te maken, om mezelf terug te vinden en de angst die me parten speelt in de ogen te leren kijken. Vandaag bespreken we het voorbije weekend, krijgen we relaxatie en les in sociale vaardigheden. Straks volgt nog een gesprek met de kinderen en de psychiater. Het is belangrijk het hele gezin te betrekken bij de behandeling.

Kom ik hier ooit weer bovenop? De oude zal ik niet meer worden, dat wil ik ook niet meer, maar hoe dan wel? Liefst iemand die zorg kan dragen voor zichzelf en daardoor krachtig genoeg staat om te zorgen voor anderen.

Woensdag

Vannacht zag ik de verpleegkundige een paar keer langskomen. Om het uur komen ze controleren of je slaapt, maar helaas word ik dan elke keer wakker. Een diepe slaap zit er niet in. De voormiddag is gevuld met dramatherapie en een gesprek met de individuele begeleidster. In de namiddag ga ik naar huis. Daar word ik verwelkomd door onze hond Lucky en dochter Heike. Mijn oudste zoon Jenten geniet van een weekje Spanje na een zware examenperiode. Frode, de tweede zoon, werkt als kok in een Gents restaurant. Hij heeft zijn passie gevonden en is een harde

werker. Omdat Heike niet alleen zou zijn, is hij sinds mijn opname weer thuis ingetrokken. Ook Fleur, zijn vriendin, blijft af en toe logeren. Het doet mij goed dat ze voor elkaar zorgen. Zus Lieve zorgt elke woensdag voor een heerlijke ovenschotel, ook al heeft ze haar handen vol met haar drie kleine schatten. In de namiddag bezoeken we Paul en Myriam. Zij zijn ervaren NLP-coaches. Myriam laat mij heerlijk ontspannen met een Reikibehandeling en geeft enkele tips mee. En dan is het tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Ik vertrek met gemengde gevoelens, het voelt vreemd om naar huis te komen, maar ook om weer ‘binnen’ te moeten. Broer Dieter is taxi van dienst.

Donderdag

Na het ontbijt gaan we zwemmen. Ik werk al zestien jaar in het UZ en wist niet dat daar

Dinsdag

Tijdens het ontbijt zien we de zon opkomen. Daar wil ik van genieten en ga op blote voeten een tuinwandeling maken, kwestie van gegrond de dag te starten. Met bijna bevroren tenen ga ik naar de eerste therapie. Er wordt besproken wat we donderdag gaan koken en we maken een taakverdeling. Het voelt raar. Normaal doe ik dit allemaal alleen thuis, nu moet ik mijn plek vinden in deze groep. Vaak steekt ook twijfel de kop op.

INGEBORG BERCKMOES moeder van drie jongvolwassen kinderen © WS/KG

maart 2018 De Bond 29

DB_MAGMAART_029.indd 29

13/03/2018 15:20:15


UITSMIJTER DE WAKKERE PAPA

een zwembad was! Ik hoop dat ik niemand van mijn collega’s tegenkom. Mij laten opnemen op de plek waar ik werk, was niet vanzelfsprekend. En dat ik nu zelf op een psychiatrische afdeling verblijf, valt me ook lastig. Het katapulteert me terug naar de tijd dat Nico opgenomen was. Na het overlijden van mijn moeder vier jaar geleden, raakte hij in een diepe put. Drank werd zijn beste vriend, maar ook zijn grootste vijand. Hemel en aarde hebben we verzet om hem te helpen, tevergeefs. Het heeft een grote impact gehad op het hele gezin. Alles een plek geven, is niet makkelijk. Ieder van ons gaat er op zijn eigen manier mee om. De omgeving weet ook dikwijls niet hoe ze moet reageren of wat ze kan zeggen. Maar neem het van me aan: gewoon luisteren, aanwezig zijn of een knuffel doen al wonderen. ‘s Avonds komen Lut en Leontine samen met Heike langs. Lut is een oud-collega van zowel Nico als mezelf en ze is echt een engel.

Vrijdag

Ik word gewekt door een bericht van mijn vader en zijn vriendin Edith. Voor het eerst maken zij een lange reis: een maand naar India. Zo te zien genieten ze ervan. Oef, want hun bezorgdheid om mij was groot. Elke dag ontvang ik de liefste wensen van mijn Evolutie­ vriendinnen, al jaren mijn yogaen meditatiezielsgenoten. Ervaren dat de groep met me begaan is, werkt helend. In de namiddag is een uitstap gepland, maar de regen steekt daar een stokje voor. Dan maar een film kijken mét zelfgemaakte pannenkoeken. Morgen ga ik op weekend naar huis. Hopelijk kunnen we dan van wat meer zon genieten.

Jaloers op mijn zoon? Elke maandag neem ik na school de zoon en dochter van vrienden uit de straat mee naar huis. Ik had altijd graag een groot gezin gehad, dus vind ik het prima. En mijn jongens kunnen lekker ravotten. De laatste weken was het voor mijn oudste wat veel, merkte ik. Hij wilde gewoon rust na school. Ondanks zijn sporadisch klagen, zag ik geen reden om iets te veranderen. Het vriendinnetje gunde hem zijn ruimte. Ze hield zich meestal rustig alleen bezig. En ik was best wel blij met een meisje in huis. Op Valentijn, ook een maandag, kwam mijn zoon schuchter naar me toe. Hij wees naar het vriendinnetje. “Papa,” fluisterde hij, “je moet niet zeggen dat ze niet meer mag komen hé.” “Oh…” zei ik. “Ik denk dat ze heel graag komt.” Mijn zoon toonde me een kaart met een groot, kleurrijk versierd hart en een met twee engeltjes en een hert. “Jij bent voor mij heel speciaal,” stond op het hart. En op de andere kaart: “Dank je dat ik altijd naar jouw huis mag komen. Ik vind het zo fijn met jou.” “Hoe mooi,” zei ik. “Zoiets heb ik nooit gekregen. En wat heb jij gezegd toen je de kaarten kreeg?” “Ik heb gevraagd of ze veel zulke kaarten had gegeven aan anderen,” zegt mijn zoon aarzelend. “Maar dit waren de enige.” Ik kijk hem vertederd aan. Ik vind het zo mooi, als kinderen lief zijn voor elkaar. Als mensen mooie dingen zeggen of schrijven. En zeker als mijn zoon ze mag ontvangen. “Dat is echt speciaal, jongen. Hou ze maar goed bij. Ik heb zoiets echt nooit gekregen. Zeker niet als kind,” herhaal ik. Mijn zoon verdwijnt en ik voel me ineens een beetje verdrietig. Waarom heb ik nooit zoiets gekregen? “Kerel… je bent jaloers op je eigen zoon,” mompel ik tegen mezelf. Zou dat waar zijn? Ben ik, naast blij voor mijn zoon, ook een héél klein beetje jaloers? En zo ja, zal dat nog gebeuren? Zal ik later, naast blij, ook jaloers zijn als mijn volwassen zonen succesvol zijn in het leven, in hun werk, in hun huwelijk? Succesvoller dan ik... En is dat erg? Ik kijk naar mijn zoon en het vriendinnetje. Ik ben alleen maar blij, merk ik, als ik hen zie spelen. Ik had ook wel zo’n kaartjes gewild als kind. Misschien nu nog. Maar ik ben vertederd en diep gelukkig voor mijn zoon. Wat ik voel, is geen jaloezie, maar een gemis. Het heeft helemaal niets met mijn zoon te maken. Oef… REAGEREN? Ben jij soms jaloers op je kind? Of op je ouders? Laat het weten op gezinskrantdebond@wordpress.com

30 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_029.indd 30

13/03/2018 15:20:23


RUBRIEK Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Wees gerust. Onze brandverzekeringen waken over uw huis en uw gezin. Kom langs voor meer informatie.

Meer info over de voorwaarden van de actie vindt u op actie.argenta.be/batibouw **

Actie geldig op de brandverzekering voor nieuwe afgesloten polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen + in de periode 15/02/2018 - 31/03/2018. * De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn verzekeringen naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De algemene voorwaarden vindt u op www.argenta.be.

V.U.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, KBO-nummer 0404.456.148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be 31 De Bond maart 2018

DB_MAGMAART_031.indd 31

13/03/2018 15:20:44


#HELLOSUNSHINE #HELLOFUN #SMILE T-SHIRT VAN BIOKATOEN

V.U.: Johan Soenens, Jean Monnetlaan 1, B-1804 Vilvoorde. Aanbod beschikbaar in alle Belgische en Luxemburgse filialen vanaf 15 maart 2018 tot uitputting van de voorraad. Aanbod en beschikbaarheid van goederen kunnen variëren per winkel.

DB_MAGMAART_032.indd 32 5940_C&A_Spring2_Bond-VL_200x285mm_v1.indd 1

3

€ maart 2018 De Bond 32

WWW.C-A.COM

13/03/2018 15:21:00 1/03/18 12:09

De Bond  

De Bond

De Bond  

De Bond

Advertisement