Page 1

Magazine Noord-Holland

Hans

Lemij ‘optometrie filter in oogzorg’

Simone

Schotgerrits

Jaargang 2 - 2012

Oplage 120.000

Manon Flier

‘een geweldig stel ogen’

‘Optometrist maakt oogzorg sterker’

Oogzorg begint bij uw optometrist


Source: NASA

Wat hebben de eerste camera op de maan en uw brillenglazen gemeen: ZEISS precisie glazen.

Meer zien. Meer beleven. ZEISS precisie brillenglazen. www.zeiss.nl/beter-zien


Inhoud

Hoogleraar prof. dr. Hans Lemij 7

Geachte lezer, Met trots presenteren we u hierbij het Optometrie Magazine 2012, een uitgave van samenwerkende optometristen in Noord Holland. De kracht dus van een collectief, dat door middel van dit blad u graag nader wil informeren over wie we zijn, wat we kunnen en hoe we dat doen.

De tijd is inmiddels definitief voorbij dat we optometrie iets nieuws noemden. Zeker in onze regio hebben we in de vier jaar dat we als collectief bestaan een goede bekendheid en waarde opgebouwd. Ook de nauwe samenwerking die we gestalte hebben gegeven met huis- en oogartsen zorgt ervoor dat de patiënt in een keten op steeds de juiste plek de juiste oogzorg krijgt. En dan ook nog eens met de snelheid die gewenst is. Hoofdpijn, band om uw ogen, leesbril nodig, klachten met afstand zien of gewoon benieuwd hoe het met uw ogen is? Steeds meer mensen kiezen er terecht voor om hun ogen door middel van een ooggezondheidsonderzoek bij de optometrist te laten onderzoeken. Zo’n onderzoek is meer dan een oogmeting en geeft ook meer zekerheid over de algehele conditie van de ogen. Doen dus! Graag zien wij u daarom een keer in één van onze winkels.

Volleybalster Manon Flier 12

Diabeteszorg in de regio 15

Het oogzorgnetwerk 20

• Optimale oogzorg bij de optometrist Met vriendelijke groet, • De toegevoegde waarde van de orthoptist • Oogarts Simone Schotgerrits Hans Kloes • Contactlenzen in soorten en maten Samenwerkende Optometristen Noord-Holland • OCT scant snel en nauwkeurig • Red Bull Racing Collection • Revolutie in multifocale glazen: Varilux S Series Colofon •Twintig jaar Focuskliniek

5 9 11 14 17 19 22 23

Optometrie Magazine Noord-Holland 2012 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. en

verschijnt in een oplage van 120.000 exemplaren. Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V. T. 058-2885871 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

3


afstand afstand wordt wordt het het zicht zicht wazig. wazig. Dat kan kan hinderlijk hinderlijk zijn zijniD achter achter de de computer, computer, bij bij Traditioneel multifocaal glasmet metDat Hoyalux iD multifocaal glasmet met Traditioneel multifocaal glas Hoyalux multifocaal glas Traditioneel multifocaal glasmet met Traditioneel multifocaal glas hinderlijke vertekening hinderlijke vertekening

Hoyalux iDmultifocaal multifocaal glasmet met Hoyalux iD glas nauwelijks vertekening vertekening nauwelijks

Hoyaluxnauwelijks iD MyStyle multifocaal glas Een Traditioneel kantoorwerk kantoorwerk of of bij bijmultifocaal bepaalde bepaaldeglas activiteiten activiteiten zoals zoalsschilderen, schilderen, kaarten kaarten of of klussen. klussen. Een hinderlijke vertekening nauwelijks vertekening hinderlijke vertekening vertekening

met leesafstand nauwelijks vertekening vertekening uitkomst uitkomstmet zijn zijnhinderlijke dan danglazen glazen die dieuw uwogen ogenniet nietalleen alleenop opkorte korte leesafstand corrigeren, corrigeren,maar maar Deuitvinding uitvindingvan vanmultifocale multifocalebrillenglazen brillenglazenwas wasenkele enkeledecennia decenniageleden geledeneen eengewelgewelDe ook ook op op middellange middellange afstand. afstand. In In welke welke richting richting u u ook ook kijkt, kijkt, deze deze glazen glazen bieden bieden meer meer Deuitvinding uitvindingvan vanmultifocale multifocalebrillenglazen brillenglazenwas wasenkele enkeledecennia decenniageleden geledeneen eengewelgewelDe digedoorbraak: doorbraak:dichtbij dichtbijen enveraf veraf zien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: dige praktisch praktisch gebruiksgemak gebruiksgemak en en kijkcomfort. kijkcomfort. digedoorbraak: doorbraak:dichtbij dichtbijen enveraf veraf zien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: dige multifocaleglazen glazenvervormen vervormen het hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertemultifocale multifocaleglazen glazenvervormen vervormen het hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertemultifocale naarhet hetdichtbijgebied dichtbijgebiedóf ófaan aande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen naar naarhet hetdichtbijgebied dichtbijgebiedóf ófaan aande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen naar hetkijkopperkijkopperwordt. In In beide beidegevallen gevallenontstaat ontstaater ervervorming vervorming in in het hetglas glaswaardoor waardoorhet wordt. hetkijkopperkijkopperwordt. In In beide beidegevallen gevallenontstaat ontstaater ervervorming vervorming in in het hetglas glaswaardoor waardoorhet wordt. vlakverkleint. verkleint. vlak vlakverkleint. verkleint. vlak

Hoyalux iD WoRKStyle | Voor werk eN VriJe tiJD

Hoyalux Hoyalux iD iDmultifocaal multifocaal glasmet met Met een gewoon leesglas glas kunt u prima een boek lezen, maar een eenbreder brederscherp scherpblikveld blikveld buiten de (korte) leesafstand wordt het zicht wazig. Dat kan hinderlijk zijn achter de computer, bij kantoorwerk of bij Glasproducent Glasproducent HOYA HOYA isis er er in in geslaagd geslaagd multifocale multifocale glazen glazen te te ontwerpen ontwerpen waarbij waarbij de de rkstyLe tyLe | Voor | Voor werk werk en VriJe en VriJe tiJd Hi-Vision Hi-Vision LongLife | multifocale de | Hardste de Hardste coating terter wereLd wereLd Glasproducent HOYA er in in geslaagd geslaagd multifocale glazen tecoating ontwerpen waarbij de HOYA isis LongLife er glazen te ontwerpen waarbij de bepaalde activiteiten zoalstiJd schilderen, kaarten of klussen. Glasproducent voor-en enachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasoptimaal optimaalbenut benutworden. worden.Dankzij Dankzijde deunieke uniekeHoyalux Hoyalux voorvooren achterkant van het glas optimaal benut worden. Dankzij de unieke Hoyalux vooren achterkant van het glas optimaal benut worden. Dankzij de unieke Hoyalux Een uitkomst zijn dan glazen die uw ogen niet alleen op iD iD(Integrated (IntegratedDesign) Design)technologie technologiewordt wordtde devertekening vertekeningvia viaeen eennauwkeuriger nauwkeuriger(free(freeHi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife is een is uit een meerdere uit meerdere lagen lagen opgebouwde brillenglascoating die zijn die zijn prima a een boek een boek lezen, lezen, maarmaar buiten buiten de corrigeren, (korte) de (korte) leeslees-ook op middellange iD(Integrated (Integrated Design) technologie wordt deopgebouwde vertekening via eenbrillenglascoating nauwkeuriger(free(freeiD Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger korte leesafstand maar form3D) 3D)slijptechniek slijptechniekoptimaal optimaalover overde devoorvoor-én énachterkant achterkantverdeeld. verdeeld. Dit Ditresulteert resulteert form naam naam eer aan eer doet. aan doet. Deze Deze ontspiegelingslaag ontspiegelingslaag voor voor kunststof kunststof brillenglazen brillenglazen is nagenoeg is nagenoeg Dat kan kan hinderlijk hinderlijk zijn zijn achter achter de computer, de computer, bij bij form 3D) slijptechniek optimaal over de voorén achterkant verdeeld. Dit resulteert form 3D) slijptechniek optimaal over de voorén achterkant verdeeld. Dit resulteert afstand. In welke richting u ook kijkt, deze glazen bieden inineen vanveraf veraf naar naardichtbij, dichtbij, met met minimale minimale een breder brederzicht zichten en een een soepeler soepelerovergang overgang van van veraf naar naardichtbij, dichtbij, met minimale inhard eenglas, breder zicht enharder eendan soepeler overgang van veraf een breder zicht en een soepeler overgang zo hard zoin als als glas, zelfs zelfs harder dan alle andere alle andere brillenglascoatings. brillenglascoatings. De met kans De minimale kans op krasjes op krasjes viteiten ten zoalszoals schilderen, schilderen, kaarten kaarten of klussen. of klussen. Een Een meer praktisch gebruiksgemak en kijkcomfort. vertekening. Uw Uwogen ogendoen doenvoortaan voortaan het hetwerk, werk, het hetcontinu continu bijstellen bijstellen met metuw uw hoofd hoofd vertekening.

glas las met met kveld kveld

niet gen alleen niet alleen op korte op korte leesafstand leesafstand corrigeren, corrigeren, maarmaar

welke e richting richting u ook u ook kijkt,kijkt, dezedeze glazen glazen bieden bieden meermeer glas las met met Hoyalux HoyaluxiD iDmultifocaal multifocaalglas glasmet met ort. omfort. ng ing nauwelijks nauwelijksvertekening vertekening

vertekening. Uwwordt ogenwordt doen voortaan hetwerk, werk, het continu bijstellen met uw hoofd hoofd vertekening. Uw ogen doen voortaan het het continu bijstellen met uw op uw op brillenglazen uw brillenglazen tot tijd. een tot een minimum minimum beperkt beperkt en het en glas het glas filtert filtert hinderlijke hinderlijke om goed tezien zienisis verleden tijd. om goed te verleden om goed te zien is verleden tijd. om goed te zien is verleden tijd. schitteringen schitteringen overdag overdag en ‘sen nachts. ‘s nachts. Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife biedtbiedt u extra u extra comfort comfort bij het bij het Gewoon Gewoon leesglas leesglasmet met Hoyalux Hoyalux iD iD WorkStyle WorkStyle met met hechten werken werken metalleen met een beeldscherm een beeldscherm of tijdens of tijdens het rijden het rijden in het inzicht donker. het donker. Bovendien Bovendien hechten Gewoon leesglas met alleen Hoyalux iD inWorkStyle met meer alleenscherp scherpzicht zichtop opleesafstand leesafstand meer meerzicht inde deverte verteen enbreedte breedte zicht op leesafstand zicht in de verte en breedte water, water, vet, vuil vet,scherp vuil en stof en stof zich zich minder minder snel snel aan het aanglas. het glas.

ale alebrillenglazen brillenglazenwas wasenkele enkeledecennia decenniageleden geledeneen eengewelgewelveraf verafzien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleefbestaan: bestaan: men en het hetzicht. zicht.Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertean ande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen Hi-Vision LongLife is eenhet brillenglascoating het kijkopperkijkopperntstaat tstaat er ervervorming vervorming in inhet hetglas glaswaardoor waardoor

HoyaLux HoyaLuxcoatiNG id id mystyLe mystyLe 100% 100%muLtifocaaL muLtifocaaLmaatwerk maatwerk Hi-ViSioN loNGliFe | De HarDSte ter|| werelD

die zijn naam eer aan doet. Deze ontspiegelingslaag voor kunststof brillenglazen is nagenoeg zo hard als glas, zelfs harder in ingeslaagd geslaagd multifocale multifocale glazen glazen te teontwerpen ontwerpenwaarbij waarbijDe de dekans op krasjes op dan alle andere brillenglascoatings. tglas glasoptimaal optimaalbenut benut worden. Dankzij Dankzij de deunieke unieke Hoyalux uwworden. brillenglazen wordt tot eenHoyalux minimum beperkt en het hnologie nologie wordt wordtde devertekening vertekening viaeen eennauwkeuriger nauwkeuriger (free(freeglas filtert via hinderlijke schitteringen overdag en ‘s nachts. imaal maal over overde devoorvoor-Hi-Vision én énachterkant achterkant verdeeld. verdeeld. Dit Dit resulteert resulteert LongLife biedt u extra comfort bij het werken vanveraf veraf naar naardichtbij, dichtbij,met minimale minimale soepeler soepelerovergang overgangvan met een beeldscherm of met tijdens het rijden in het donker. nvoortaan voortaanhet hetwerk, werk,het hetcontinu continubijstellen bijstellenmet metuw hoofd iD WorkStyle iD WorkStyle met met Hoyalux Hoyalux Bovendien hechten water, vet, uw vuilhoofd en stof zich minder snel ntijd. tijd. meer meer zicht zicht in de in verte de verte en breedte en breedte aan het glas.

styLe Le | 100% | 100% muLtifocaaL muLtifocaaL maatwerk maatwerk

twerk maatwerk ke venslevensuhitect architect ndere u andere wanneer eer u u t.oudt. Om Om

actief nteractief iDentifier. tifier.

VisureaL VisureaL

visuReal visuReal is een is een geavanceerd geavanceerd computercomputerOp Opbasis basisvan vanuw uwactiviteiten activiteitenworden wordende de gestuurd gestuurd video-centreersysteem, video-centreersysteem, waarmee waarmee Hoyalux HoyaluxiD iDMyStyle MyStyleglazen glazenop opmaat maatgemaakt gemaakt wij brillenglazen wij brillenglazen met met de grootste de grootste precisie precisie kunnen kunnen aanmeten. aanmeten. Met Met behulp behulp van visuReal van visuReal vastgelegd, vastgelegd, en en worden worden alle gegevens alle gegevens digitaal digitaal wordt wordt tot een tot tiende een tiende milimeter milimeter nauwkeurig nauwkeurig berekend berekend hoe uw hoeglazen uw glazen in het inmontuur het montuur ge- geDreamLite lenzen draagt u alleen ’s nachts.

re engen brengen ijke kijk-kijk-

Ze veranderen de vorm van uw hoornvlies

is orvoor het het englazen, azen,

en u overdag geen bril of lenzen meer

eeneisen die die kwerk glas glas eld n alle in alle ke uatie. situatie.

Hoyalux HoyaluxiD iD MyStyle MyStyleisiseen een100% 100% maatwerk maatwerk brillenglas, brillenglas,waarbij waarbijuw uwpersoonlijke persoonlijkelevenslevensstijl stijlals alsbasis basisdient. dient. Immers, Immers,als alsuuarchitect architect bent bent en en veel veel televisie televisie kijkt, kijkt, hebt hebt uu andere andere multifocale multifocale glazen glazen nodig nodig dan dan wanneer wanneer uu hovenier hovenierbent benten envan vanwatersport watersporthoudt. houdt.Om Om dit ditte tebepalen bepalengebruiken gebruikenwij wijeen eeninteractief interactief selectieprogramma: selectieprogramma: de de MyStyle MyStyle iDentifier. iDentifier. Met Metdeze dezevooruitstrevende vooruitstrevendesoftware softwarebrengen brengen wij wijBrillenglazen samen samen met met uu uw uw persoonlijke persoonlijke kijkkijkBrillenglazen zonder Hi-Vision LongLife Brillenglazen met LongLife Brillenglazen zonder zonder Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife Brillenglazen Brillenglazen met Hi-Vision Hi-Vision met Hi-Vision LongLife LongLife na een na intensieve een intensieve krastest krastest na een een naintensieve intensieve een intensieve krastest krastest wensen wensen in in kaart. kaart. Dit Dit dient dient als als basis basis voor voor het het na een intensieve krastest na krastest ontwerp ontwerpvan vanuw uw multifocale multifocale brillenglazen, brillenglazen, die diedus dusexact exactzijn zijnafgestemd afgestemdop opde deeisen eisendie die uu hier hieraan aan stelt. stelt. Zo’n Zo’n 100% 100% maatwerk maatwerk glas glas www.hoya.nl | digitaLe | digitaLe gLasaanmeting gLasaanmeting gezichtsveld in inalle alle brengt brengtuueen eenmaximaal maximaalgezichtsveld richtingen, richtingen,op opelke elkeafstand afstanden enin inelke elkesituatie. situatie.

zo, dat uw ogen de ideale vorm aannemen hoeft te dragen. Gecontroleerd, comfortabel en omkeerbaar! U heeft binnen enkele dagen over-

monteerd monteerd moeten moeten worden. worden. Dit op Ditbasis op basis van van uw montuur, uw montuur, uw ogen, uw ogen, het brilvoorschrift het brilvoorschrift en en het kijkgedrag. het kijkgedrag. Dat Dat is belangrijk, is belangrijk, wantwant een een kleine kleine afwijking afwijking kan al kan hinderlijke al hinderlijke kijkprokijkproblemen blemen veroorzaken. veroorzaken. Met Met visuReal visuReal kunnen kunnen we bovendien we bovendien foto’sfoto’s en filmpjes en filmpjes maken, maken, zodat zodat u kunt u kunt zienzien hoe de hoemonturen de monturen u staan. u staan.

dag geen lenzen of bril meer nodig. U komt in aanmerking voor DreamLite wanneer

Opubasis Op basis van uw van uw en activiteiten activiteiten worden de niet de hoger is bijziend bent uwworden sterkte Hoyalux Hoyalux iD MyStyle iD MyStyle glazenglazen op maat op maat gemaakt gemaakt

dan -5.00 D.

Scan de QR code voor uw DreamLite specialist in de buurt en maak vandaag nog een afspraak met uw optometrist/ contactlensspecialist !

DreamLite. ’s Nachts lenzen dragen en overdag scherp zien.

www.dreamlite.nl


Optimale

oogzorg bij de

optometrist

De zorg voor uw ogen wilt u volkomen vertrouwen. Kies daarom voor de professionaliteit van een optometrist, een hbo-opgeleide oogspecialist, die naast de benodigde expertise ook beschikt over hightech apparatuur. Een optometrist meet bovendien niet alleen uw ogen, maar kan ook vele gezondheidsaspecten beoordelen.

Maar wij dokteren niet zelf”, zegt optometrist Akko Vellinga, tevens lid van de commissie Beroepsbelangen van Optometristen Vereniging Nederland (OVN). “Op basis van een ooggezondheidsonderzoek signaleren wij, adviseren wij en verwijzen wij door in de keten van oogzorg. Indien nodig doen we dat naar een oogarts die op basis van onze analyse van pluis/niet pluis een diagnose stelt. Binnen de oogzorgketen is het contact tussen oog- en huisartsen en optometristen over het algemeen heel goed. Op die manier ontstaat er geen molen aan rompslomp, maar een effectieve en klantvriendelijke manier van preventie, diagnostisering en oplossen.” Voor het bezoeken van een optometrist heeft u geen verwijzing nodig

van de huisarts. “En een afspraak is dus snel gemaakt, ook al omdat de wachttijden voor optometrisch onderzoek minimaal zijn.” Helaas heeft nog niet iedereen weet van de waarde van de optometrist. “En dat is jammer”, zegt Vellinga, ”want de hbo-opleiding Optometrie bestaat al ruim een decennium en het beroep is wettelijk erkend en beschermd. Door de bijscholingsverplichting van de optometrist is de cliënt verzekerd van een upto-date kennisniveau.” Ziet u vlekken of flitsen? Last van branderige ogen, jeuk, droge of rode ogen? Duizelig? Een preventieve check? Bezoek dan zeker een optometrist. U vindt er altijd één dicht bij u in de buurt, zie www.optometrie.nl/ praktijkzoeker.

De

7 zekerheden

van de optometrist

Optometrist is een wettelijk erkend en beschermd beroep Alleen met afgeronde hbo-opleiding word je optometrist

Geen huisartsverwijzing nodig Een afspraak bij een optometrist is dus laagdrempelig

Minimale of geen wachttijd Anders dan bij veel oogartsen kunt u bij de optometrist direct terecht

Altijd een optometrist bij u in de buurt U vindt optometristen bij de betere optiekzaken en in ziekenhuizen

Persoonlijke aandacht Door de werkwijze en klantvriendelijke benadering blijft de zorg persoonlijk

Geringe kosten Een ooggezondheidsonderzoek heeft veel waarde, maar is nooit kostbaar

Altijd verzekerd van up-to-date kennis Door de bijscholingsverplichting is de optometrist altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 5


Hoogleraar prof. dr. Hans Lemij

‘Optometrie

filter in

oogzorg’ “De oogzorg in Nederland biedt prima kwaliteit, maar dat hoge peil staat wel onder druk. Het kan en moet daarom vooral organisatorisch beter, willen we in de toekomst ons niveau vasthouden, laat staan uitbouwen.” Aan het woord is prof. dr. Hans Lemij, hoogleraar glaucoommanagement en werkzaam bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij pleit al jaren voor meer erkenning van optometristen en inbedding van hun waarde in de keten van oogzorg.

“Even een voorbeeld van een zorgelijke ontwikkeling. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen en daarmee de hulpvraag zo snel toe, dat er weldra simpelweg te weinig oogartsen zullen zijn. Alleen een herverdeling van taken en meer samenwerking in de keten van oogzorg kan dan nog soelaas bieden. En daarin ligt een mooie taak voor de goed opgeleide optometrist. Deze professional werkt nu helaas veelal onder zijn niveau en dat is zonde van een groot potentieel aan kennis en kunde. Een deel van de oplossing van het zorgprobleem

ligt dus in het transformeren van de optiekwinkels zoals we die jarenlang kenden naar eigentijdse centra voor optometrie.” Hoe meer onderzoek en controles er ‘filterend’ worden uitgevoerd door optometristen, hoe meer de oogarts ontlast wordt. “Waar we nu met z’n allen naar het ziekenhuis rennen, moeten we deels dus direct naar de optometrist”, pleit Lemij. Verfijning Om in de oogzorg procedureel goede afstemming te vinden, is ook een verdere standaardisering noodzaak.

“Samen met de landelijke Glaucoom Groep en de Optometristen Vereniging Nederland heb ik daar al een aanzet toe gegeven met het opstellen van conceptrichtlijnen. Maar ik besef dat er nog veel overleg nodig zal zijn voor het werkelijk boeken van brede procedurele afspraken en daarmee een betere organisatie van de oogzorg.” Verbluffend De schoonheid en verbluffende werking van het oog bracht Lemij, inmiddels een alom gerespecteerde autoriteit, tot zijn studiekeuze. “Ik wilde het oog als orgaan snappen in zijn fantastische constructie. De zorgaspecten in mijn vak zijn daarbij ook nog eens heel mooi omdat het menselijke maat aanbrengt in alles wat ik doe. Mijn ambities bestaan eigenlijk uit de verbetering van een reeks details. Het goed en tijdig ontdekken van glaucoom is daar één van.”

Bossinade Optiek Niet alleen mensen die wazig zien of bijziend zijn, kunnen bij Bossinade Optiek terecht. De optiekzaak biedt oplossingen voor alle oogproblemen. “Wij helpen ook klanten die geïrriteerde, branderige of droge ogen hebben”, vertelt eigenaar Lex Klein Schiphorst.

Het team van gediplomeerde specialisten maakt gebruik van de nieuwste meetapparatuur en kan daarmee de oorzaak constateren van verschillende klachten. Als één van de weinige optiekzaken kan Bossinade ook scheefstand van de ogen meten door middel van een speciale correctie in het brillenglas. Optometrist Klein Schiphorst: “Klachten zoals dubbelzien, hoofdpijn en vermoeidheid worden hierdoor

minder.” De winkel in Castricum ademt sfeer en huiselijkheid uit waardoor klanten zich thuis voelen. Tegen de wanden van het ruime pand worden ook exclusieve monturen gepresenteerd, zelf geïmporteerd uit landen als Japan en Frankrijk. Zodoende biedt men iets wat de rest van Nederland niet heeft. Bij Bossinade Optiek is een klant geen nummer en staat de klanttevredenheid centraal.

| Bossinade Optiek | Torenstraat 30 | 1901 DE Castricum | tel.: 0251 65 22 38 | www.bossinade.nl

7


Zijn uw lenzen nog in topconditie? Deel uw ervaringen voor een helder beeld Als contactlensdrager weet u hoe comfortabel en gebruiksvriendelijk contactlenzen kunnen zijn. Uw ervaring of verandering in levensstijl kan aanleiding zijn om de prestaties van uw lenzen te verbeteren. Zet ze eens op een rij met behulp van onderstaande vragen en bespreek ze met uw optometrist.

Wat zou u graag verbeterd/anders willen zien aan uw contactlenzen? (meerdere antwoorden mogelijk)

MAAT WERK

VOOR IEDERE DRAGER

scherper zien (van dichtbij, veraf en beide) langer schone lenzen minder vaak droge, branderige of tranende ogen betere pasvorm met lenzen kunnen sporten anders, namelijk: Deel uw ervaringen met uw optometrist. Die geeft u altijd een helder beeld.

facebook.com/CooperVisionNL

Leverancier van o.a. Nachtlenzen, Keratoconus en Multifocaal. www.ucolenzen.nl

Testpersonen gevraagd!

Ervaar de bewegingsvrijheid met contactlenzen. Onbelemmerd kunnen gaan en staan waar je wilt, hoe jong of oud je ook bent. Optimale bewegingsvrijheid zonder beperkingen. Dat kan met contactlenzen die niet alleen gebruiksgemak, maar ook comfort bieden. Wij adviseren u graag over ons brede gamma contactlenzen. Alsook over de multifocale lenzen waarmee u onbezorgd de dingen van veraf én van dichtbij kunt waarnemen. Wilt u meer weten? Val bij ons binnen en wij geven u in vogelvlucht een helder beeld.

timódi

®

ú l t i m o

d i s e ñ o

Op zoek naar deze monturen of andere modellen van deze merken? Informeer ernaar bij uw Opticien


De toegevoegde waarde van de orthoptist Daar waar een optometrist gespecialiseerd is in het opsporen van oogafwijkingen als staar, macula degeneratie en glaucoom, onderzoekt en behandelt een orthoptist klachten op het gebied van onder meer scheelzien, dubbelzien en specifieke hoofdpijn- en leesklachten. Moen Opticiens is met optometrist én orthoptist Kirsten van Altena van grote toegevoegde waarde voor haar klanten.

Speciale oogspieroefeningen Zo kwam onlangs een jonge vrouw naar Moen Optiek, omdat ze niet prettig keek door de bril die ze elders had aangeschaft. Toen ze de bril net had leek er niets aan de hand te zijn, maar er ontwikkelden zich klachten die dermate verergerden tot ze zowel met als zonder bril niet lekker keek. “Haar voornaamste klacht was dat lezen haar veel moeite kostte en erg vermoeiend was voor de ogen. Ze wilde graag een tweede mening en kwam zo bij ons terecht”, vertelt Kirsten van Altena. “Na het verrichten van uitgebreid onderzoek bleek dat de lichte refractie afwijking niet de boosdoe-

ner was. Het probleem was de samenwerking tussen de ogen. Normaliter horen de ogen recht te staan bij kijken op afstand en wanneer we lezen draaien de ogen iets naar binnen toe. Deze vrouw kon de ogen niet goed naar binnen draaien. Dit kost de ogen heel veel energie, waardoor er vermoeidheidsklachten ontstonden.” De oplossing voor dit probleem schuilt niet in het aanmeten van een nieuwe bril. “Om de samenwerking tussen de ogen te verbeteren heb ik de vrouw speciale oogspieroefeningen geleerd. Na een periode hard oefenen verbeterde de samenwerking tussen de ogen en namen de klachten uiteindelijk af.”

Kloes Optiek Voor oogmetingen, brillen en contactlenzen bent u bij Kloes Optiek aan het juiste adres. De medewerkers van Kloes gaan verder dan het vaststellen van de afwijkingen van de ogen. “Een oogmeting zegt niets over de conditie van de ogen”, zegt optometrist Hans Kloes die vanaf 1976 al opticien en contactlensspecialist is.

Sinds 1998 mag Kloes zich ook optometrist noemen. De ervaring van de specialisten blijkt uit de volgende anekdote: “Een klant van ons had zich door een expert in Singapore laten helpen, maar de klachten werden niet minder. Wij constateerden dat het hoornvlies niet helemaal rond was en konden de klant verder behandelen”, vertelt Kloes. In de drie meetkamers van de ruime praktijk kunnen klanten advies krijgen

over verschillende soorten lenzen, brillenglazen en mogelijkheden voor het verminderen van problemen zoals staar en diabetes. “Door onze goede contacten kunnen wij klanten direct doorverwijzen naar een oogarts”, merkt Kloes op. Bij Kloes Optiek vindt men het belangrijk dat een klant écht tevreden naar huis gaat met gezonde ogen en scherp zicht.

| Kloes Optiek | Zeestraat 18-20 | 1941 AP Beverwijk | tel.: 0900 393 25 46 42 | www.kloes.nl

9


www.fbo.de

HYLO-COMOD® en HYLO® -GEL – langdurige bevochtiging en verzorging van uw ogen Oogdruppels in het COMOD®-systeem met 0,1/0,2% natriumhyaluronaat Zonder conserveermiddel en fosfaten, is een veilig product Flacon 10 ml, 300 druppels, na opening 6 maanden te gebruiken

ar bij Verkrijgba n ti uw op cie

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, D-66129 Saarbrücken, Tel. : +49(0)6805 9292-0, Fax : +49(0)6805 9292-88, info@ursapharm.de, www.ursapharm.de | Correspondentie : URSAPHARM Benelux B.V., Steenovenweg 5, NL-5708 HN Helmond, Tel. : +31-492-472473, Fax : +31-492-472673, info@ursapharm.nl, info@ursapharm.be, www.ursapharm.nl, www.ursapharm.be

DreamLite lenzen draagt u alleen ’s nachts. Ze veranderen de vorm van uw hoornvlies zo, dat uw ogen de ideale vorm aannemen en u overdag geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Gecontroleerd, comfortabel en omkeerbaar! U heeft binnen enkele dagen overdag geen lenzen of bril meer nodig. U komt in aanmerking voor DreamLite wanneer u bijziend bent en uw sterkte niet hoger is dan -5.00 D. Scan de QR code voor uw DreamLite specialist in de buurt en maak vandaag nog een afspraak met uw optometrist/ contactlensspecialist !

DreamLite. ’s Nachts lenzen dragen en overdag scherp zien.

www.dreamlite.nl


Oogarts Simone Schotgerrits

‘Optometrist maakt

oogzorg sterker’

“Het is een geweldige genoegdoening wanneer ik door mijn werk een patiënt een stuk kwaliteit van leven terug kan geven. Optometristen ondersteunen mij daarbij en zij doen dat op een erg waardevolle manier”, aldus Simone Schotgerrits, oogarts bij Oogziekenhuis Zonnestraal dat vestigingen heeft in onder meer Amsterdam en Hilversum.

Het Oogziekenhuis wil in het vakgebied echt relevant zijn en probeert nog meer dan een reguliere afdeling oogheelkunde voorop te lopen in oogzorg. “Onze discipline is erg in ontwikkeling en daar staan wij voor open. Pragmatisch en vlot zoeken wij een weg naar het bereiken van ons belangrijkste doel: de patiënt zo snel mogelijk goed zicht geven.” Schoonheid Al op jonge leeftijd raakte Schotgerrits gefascineerd door het oog. “Het is een mooi orgaan dat overzichtelijk in elkaar zit, maar tegelijkertijd ook complexe aandoeningen kan ondervinden. Die schoonheid en uitdaging grepen mij al tijdens de biologielessen op school”, vertelt de oogarts. Sparring Al op jonge leeftijd raakte Schotgerrits gefascineerd door

het oog. “Het is een mooi orgaan dat overzichtelijk in elkaar zit, maar tegelijkertijd ook complexe aandoeningen kan ondervinden. Die schoonheid en uitdaging grepen mij al tijdens de biologielessen op school”, vertelt de oogarts. Oogzorg In de keten van oogzorg spelen ook huisartsen en optometristen van optiekzaken een belangrijke rol. “De communicatie onderling is uitstekend, net als het kennisniveau. En dat is belangrijk omdat we in het hele proces van verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn de zorg optimaal willen filteren. De druk op de oogheelkunde is aanzienlijk en hoe meer oogartsen de focus op zwaardere gevallen kunnen houden, hoe beter het is. En in onze regio doen huisartsen en optometristen wat dat betreft prima werk: ik krijg maar heel weinig onterechte doorverwijzingen en dat is in het voordeel van iedereen.”

11


Manon Flier

12

Foto: Dirk-Jan van Dijk


‘Een geweldig stel ogen’ Een nuchtere blondine uit Nieuwleusen die keigoed is in topsport. Manon Flier ontwikkelde zich in de Nederlandse competitie in moordend tempo tot een volleybalster van wereldformaat. Met het Optometrie Magazine Overijssel praat ze over kijken, lijnen en thuisvoelen…

Internationaal gezien kan Manon Flier (28) haar kwaliteiten niet lang verstoppen. Als ze zich in Nederland voor vijf clubs heeft ingezet, lonkt een avontuur naar het walhalla van de volleybalwereld: Italië. In seizoen 2004-2005 stapt Manon daar voor het eerst tussen de lijnen; ze is dan net twintig. Later volgen er nog drie seizoenen bij drie verschillende Italiaanse clubs. “Ik teken eigenlijk altijd maar voor één seizoen en dan kijk ik wat er daarna op mijn pad komt”, vertelt de sympathieke sportster ons. “Dat is voor mij gebruikelijk.” Op haar pad komt ook een jaartje Japan en momenteel zit ze in een land dat door een leek niet snel als volleyballand zal worden aangemerkt. Manon vertelt: “Ik speel deze winter bij Azerrail Baku in de hoofdstad van Azerbeidzjan. De meeste lezers van dit Optometrie Magazine zullen Baku wellicht nog kennen van het Songfestival van 2012. De competitie in Azerbeidzjan loopt van oktober 2012 tot eind april 2013 en is de afgelopen jaren behoorlijk interessant geworden. Zoals Italië een paar jaar geleden ‘het beloofde land’ was voor volleyballers, staat Azerbeidzjan nu hoog aangeschreven. In Italië is het –mede door de economische crisis- allemaal wat minder geworden, terwijl het volleybalniveau in Rusland, Turkije en hier veel beter is geworden.” Lijnen mogen verdwijnen? Als het onderwerp komt op het kijken en waarnemen in de volleybalsport, reageert Manon grappig genoeg heel kort door de bocht. “Wat ik allemaal moet kunnen zien tijdens een wedstrijd? De

Ik zou wel een proef aandurven met onzichtbare lijnen, maar het zicht op de bal is wél heel belangrijk. Ik moet dat ding gewoon scherp zien.”

bal natuurlijk!” Als we haar vragen of de belijning van het veld, de gebaren van de scheidsrechter, de gezichtsuitdrukkingen van de tegenstander, bekenden op de tribune of de stand op het scorebord niet scherp hoeven te zijn, denkt ze wat langer na over onze vraag. “Over de lijnen die het veld begrenzen wil ik wel wat zeggen. Natuurlijk moet je ze kunnen zien. Want als je zonder lijnen zou spelen, is het eigenlijk geen wedstrijd. Maar erg afhankelijk van die lijnen ben ik zelf eigenlijk niet. Ik richt nooit op de lijnen, maar speel vanuit mijn gevoel. Mijn aanloop, mijn sprong en mijn slag doe ik allemaal op gevoel. Doordat je zoveel hebt gevolleybald, weet je instinctief precies hoe die lijnen lopen. Die hoef ik dus niet beslist heel gedetailleerd te kunnen zien. Het net dat over het speelveld is gespannen, is al heel belangrijk voor je oriëntatie. Dat net hangt altijd op dezelfde hoogte en puur op routine weet je dan hoe groot het veld is waarin je de bal moet slaan.

Brillenfamilie Manon Flier is uitgerust met een stel geweldige ogen. Ze ondergaat geregeld een ogentest als ze voor een nieuwe club door de sportkeuring moet, maar immer blijkt haar zicht feilloos. Manon zegt: “Ik zou het best leuk vinden om een bril te hebben als modeaccessoire, maar ik heb geen bril of lenzen nodig.” Aangezien de Overijsselse volleybalster uit een gezin komt waar brillen een grote rol spelen, is het best opmerkelijk dat zij juist geen brildaagster is. Vader Flier runt in Leusden zijn zaak Flier Brilmode BV. “Dat is een groothandel in mooie brilmerken en hij levert aan opticiens”, legt Manon uit. Inmiddels zit ook haar broertje in het vak. Thuisvoelen Deze winter brengt Manon door in Azerbeidzjan, om zich in de zomer van 2013 weer te melden bij het Nederlands Team. De vriendin van de bekende oud-volleyballer en huidig beachvolleyballer Reinder Nummerdor uit IJsselmuiden woonde tot haar zeventiende in Nieuwleusen en trok vanaf toen door Nederland en Europa voor de sport. Hoewel ze ook nu in het buitenland bivakkeert, is ze toch trouw aan haar roots. “Sinds afgelopen zomer woon ik met Reinder in Zwolle. Terug naar het oosten, terug naar Overijssel. Reinder en ik voelen ons er beiden heel erg thuis.”

13


Contactlenzen

in soorten en

maten

Contactlenzen worden steeds populairder. En dat is logisch. Niet alleen bieden contactlenzen vele voordelen ten opzichte van een bril, ze worden ook steeds geavanceerder en krijgen daardoor nog meer kwaliteiten en comfort. Contactlenzen kunnen grofweg worden verdeeld in de volgende hoofdgroepen.

Harde Harde of vormvaste lenzen hebben een lange levensduur en laten veel zuurstof door. Dit laatste is beter voor het hoornvlies. De meeste harde lenzen gaan wel een paar jaar mee en zijn relatief goedkoop. Het onderhoud is makkelijk, maar vraagt wel dagelijks enige aandacht. Zachte Zachte contactlenzen zijn soepel en gemaakt van hydrogel of silicone hydrogel, die nog meer zuurstof doorlaten en beter vocht binden. Dit is voor mensen met droge ogen een uitkomst. Zachte lenzen volgen voor een groot deel de vorm van het oog en worden direct goed verdragen. Ze zijn niet stofgevoelig en spontaan verlies uit het oog komt zelden voor. 14

Torische Een mooie scherpe afbeelding op het netvlies is onder meer afhankelijk van de vorm van de ooglens en/of het hoornvlies. Meestal is de vorm meer eivormig, maar wanneer de kromming sterk afwijkt, kunnen de standaard contactlenzen dit niet corrigeren. Er moeten dan torische of astigmatische contactlenzen worden gebruikt. Bi- en multifocale Bijna iedereen in de leeftijdsgroep van 40 tot 50 jarigen krijgt leesklachten. Een leesbril helpt, maar het is ook mogelijk om met bifocale contactlenzen te corrigeren. Hiermee kunt u in de verte goed zien en op een vaste afstand ook dichtbij lezen. Multifocale contactlenzen hebben een in sterkte oplopend leesdeel. Bifocale en multi-

focale contactlenzen kunnen zowel in vormstabiele als in zachte contactlenzen gemaakt worden.   Nacht Een snelle ontwikkeling is de opmars van ortho-keratologische contactlenzen, in de volksmond meestal Nachtlenzen® genoemd. Deze speciale vormstabiele lenzen worden alleen ’s nachts gedragen en corrigeren dan de vorm van het hoornvlies. Zo krijgt u overdag één of twee dagen scherp zicht. Voor veel mensen een ideale kijkoplossing.


Kcoetz

verbetert diabeteszorg in de regio Kcoetz is een coöperatie van ongeveer 100 huisartsen in de regio Zuid-Kennemerland, die streeft naar verbetering van de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken, zoals diabetespatiënten. In dit kader wordt ook samengewerkt met optometristen, die eens per jaar ogen van diabeten controleren op diabetische retinopathie, oogproblemen door suikerziekte.

Om als huisartsen de zorg voor chronisch zieken te kunnen waarborgen en coördineren, is in 2006 gestart met de oprichting van het Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg, Kcoetz. “Het is begonnen met de diabeteszorg”, vertelt huisarts Stan van den Buijs, voorzitter van Kcoetz. “De huisarts is hierbij de regisseur, die ervoor verantwoordelijk is dat de diabetespatiënt de zorg krijgt die nodig is. Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben we hiervoor kwaliteitseisen opgesteld waar de deelnemende huisartsen aan moeten voldoen en een protocol gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld dat een diabeet vier keer per jaar door de praktijkverpleegkundige wordt gezien en in ieder geval een keer per jaar door de huisarts. Het is de bedoeling om in de toekomst ook protocollen te ontwikkelen voor

de zorg omtrent andere chronische ziektes als astma/COPD en hartfalen, maar op dit moment draait het nog vooral om de diabeteszorg.” Jaarlijkse oogcontrole Bij de diabeteszorg zijn verschillende beroepsgroepen betrokken, waaronder optometristen. “Het is belangrijk dat de ogen van diabetespatiënten elk jaar gecontroleerd worden”, stelt Van den Buijs. “Vroeger werd dat door de oogarts gedaan, op eigen initiatief van de patiënt, waardoor veel diabeten ‘er tussendoor glipten’. Nu krijgen diabetespatiënten elk jaar een oproep van de huisarts om hun ogen door een optometrist te laten controleren. Hierbij wordt een zogeheten fundusfoto van het oog gemaakt. Als de optometrist vermoedt dat er iets aan de hand is, wordt dit teruggekop-

peld naar de huisarts en die stuurt de foto dan voor een tele-oogheelkundig consult naar de oogarts. Als de foto daartoe aanleiding geeft, wordt de patiënt dan ook door de oogarts gezien. Omdat de optometrist met deze diabetesscreening de oogarts werk uit handen neemt, is de toestroom van diabeten naar de poli oogheelkunde minder.” Door de manier van werken van Kcoetz is de diabetespatiënt volgens Van den Buijs beter af. “Er wordt beter gecontroleerd en daardoor kunnen we bijsturen als dat nodig is. Er zit meer structuur in, wat resulteert in een meer toegespitste zorg. Dat is belangrijk, want als diabetes beter behandeld wordt, leidt dat later tot minder complicaties.”

Mulder Optiek Als enige zelfstandige optiekzaak in Schagen en omgeving biedt Mulder Optiek professionele oogzorg. Meer dan 60% van de klanten komt uit de regio en voelt zich thuis in de overzichtelijke winkel met moderne rood-, grijs- en zwarttinten.

Opticien Jan Lont: “Wij hebben het totaalpakket in huis: oogzorg, brillen en contactlenzen.” Bij Mulder Optiek is er altijd een contactlensspecialist en optometrist aanwezig en het klantvriendelijke team helpt mensen graag in de keuze van een bril of lenzen. Lont: “Om deskundig en op maat advies te kunnen geven, werken we met de nieuwste materialen en apparaten. Zo kunnen we met een funduscamera foto’s van het netvlies maken

waardoor we het oog goed kunnen onderzoeken.” De optiekzaak is ook op het gebied van oogmode up to date. “Alain Mikli is de nieuwste lijn die wij aan de collectie hebben toegevoegd. De zich onderscheidende vormgeving maakt dat een Mikli op het gezicht direct herkend wordt. Modieuze, aparte kleurencombinaties maken dit merk tot een feest om te verkopen.” Mulder Optiek staat bekend als kwaliteit- en servicegericht.

| Mulder Optiek | Gedempte Gracht 43 -45 | 1741 GB Schagen | tel.: 0224 21 23 67 | www.mulderoptiek.nl

15


Jubileumactie Wij bestaan 20 jaar en daarom geven wij u korting op uw ooglaserbehandeling en/of ooglidcorrectie

De actie in de Focuskliniek loopt van 1 september 2012 tot 1 april 2013: 5% korting op uw behandeling of een gratis merk-zonnebril ter waarde van € 175,- bij één van onze Quickscanlocaties. Bent u geïnteresseerd? Bel 010 - 40 23 456 of kijk op onze website www.focuskliniek.nl.

De OOGbus brengt oogzorg dichtbij

De OOGbus is een initiatief van Het Oogzorgnetwerk.

Linda Zoon

Digitaal ondertekend door Linda Zoon DN: cn=Linda Zoon, o=DUS, ou=ontwerp, email=info@dus.nl, c=NL Datum: 2012.10.17 16:31:46 +02'00'

Oogzorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet Deelnemende ziekenhuizen: Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam I Reinier de Graaf Groep, Delft/Voorburg/Naaldwijk I IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel I Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem I Deventer Ziekenhuis, Deventer I Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden I Antonius Ziekenhuis, Sneek I Westfriesgasthuis, Hoorn I Ziekenhuisgroep Twente, Almelo Flevoziekenhuis, Almere I Havenziekenhuis, Rotterdam I Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden I Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland I Beatrixziekenhuis, Gorinchem I Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam Stand per oktober 2012. Voor actuele informatie over deelnemende ziekenhuizen en hun regiopartners, ga naar: www.oogzorgnetwerk.nl of bel 010-4023400 Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Wist u dat een kwart van de 60-plussers een serieuze oogaandoening heeft zonder het te weten? Gelukkig is dit bij zo’n 70% van de gevallen te behandelen! In de OOGbus wordt de gezondheid van de ogen van 55+ers door een oogprofessional onderzocht. Voor verzekerden van CZ, Delta Lloyd, OHRA en DSW Zorgverzekeraar is het korte oogonderzoek gratis. Kijk op www.oogbus.nl voor meer informatie.


OCT scant snel

en nauwkeurig Optical Coherence Tomografy (OCT) is een techniek die gebruikt wordt om zeer precieze beelden te maken van de structuren van het oog. Dit is onder meer mogelijk bij Bossinade Optiek in Castricum.

De beelden van een OCT-scan geven een doorsnede weer van het netvlies of de oogzenuw. Het apparaat stuurt daartoe een infrarode lichtbundel via de pupil in het oog. De verschillende structuren van het netvlies reflecteren dit licht via de pupil naar de OCT, waar het licht wordt opgevangen. Er ontstaat zo een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies, dat is opgebouwd uit verschillende kleuren. Hierdoor is het mogelijk om zeer snel

en nauwkeurig vast te stellen of er iets mis is met de oogzenuw of met de zogenoemde gele vlek (macula). Het OCT-scanapparaat is zodoende zeer geschikt om een beginstadium van glaucoom (verhoogde oogdruk) of achteruitgang van de macula (maculadegeneratie) op te sporen. Indien nodig zal de optometrist dan gelijk verwijzen naar een oogarts voor verder onderzoek.

Glaucomteuse scan oogzenuw

Scan met vocht onder de macula

Moen Opticiens Na twaalf jaar onder een landelijke formule gewerkt te hebben, heeft Moen Opticiens er bewust voor gekozen het bedrijf volledig zelfstandig voort te zetten. De optiekzaak, met filialen in Castricum en Heiloo, werkt tijdens oogmetingen met de nieuwste, digitale apparatuur en heeft een schat aan kennis in huis.

Moen Opticiens_logo ( CMYK ).pdf

1

04-11-12

“Wij zijn een speciaalzaak met louter gediplomeerde12:10 mensen en optometrie speelt een grote rol binnen ons bedrijf”, vertelt eigenaar Gaby van Warmerdam. “Een optometrist weet en ziet gewoon meer van en aan een oog wat ziektes en medicatie betreft. Door taken van de oogarts over te nemen, kunnen patiënten bovendien sneller geholpen worden.” Naast optometrist Anton de Nijs heeft Moen

Opticiens in optometrist Kirsten van Altena ook een orthoptist in huis. Zij behandelt onder meer scheelzien door het trainen van de oogspieren. Naast een hoog servicegehalte en persoonlijke klantbenadering biedt Moen Opticiens exclusieve monturen. “Ook voor contactlensdragers hebben we veel keuze, zoals dubbelfocus en multifocale lenzen, zowel in harde als zachte variant.”

| Moen Opticiens Heiloo | Winkelcentrum ‘T Loo 49 | 1851 HT Heiloo | tel.: 072 533 25 95 | www.hethuisopticiens.nl | Moen Opticiens Castricum | W.C. Geesterduin 37 | 1902 EJ Castricum | tel.: 0251 65 66 95 | www.hethuisopticiens.nl

17


Een bril, lenzen of laser?

Vele Nederlanders hebben een oogafwijking. Voor veel van hen is een oplossing voorhanden. Maar hoe weet u welke voor u de beste is?

Het oog is ons belangrijkste zintuig en helaas heeft de geneeskunde nog geen manier gevonden om de natuurlijke achteruitgang van het gezichtsvermogen te voorkomen. Maar met een bril, contactlenzen of laserchirurgie kan bijna iedereen weer scherp zien. Carl Zeiss Nederland, onderdeel van de wereldwijde Carl Zeiss Group, helpt daarbij als toonaangevend leverancier van optische en opto-elektronische producten. Het bedrijf is actief in medische systemen voor oogheelkunde en microchirurgie, microscopen voor de (bio)medische sector en industrie, en industriële 3D-meetmachines. Zusterbedrijf Carl Zeiss Vision biedt precisiebrillenglazen via oogartsen, optometristen en opticiens. Maar of u nu kiest voor een bril, contactlenzen of laserchirurgie, elk van deze opties voor het corrigeren van een oogafwijking heeft voor- en nadelen. Laat u daarom goed informeren en voorlichten bij één van de optometristen in dit magazine.

10 years of magic “Sleep and See”

Dat is toch magisch, ’s nachts lenzen dragen en overdag scherp kunnen zien zonder bril of lenzen. 2012 is een bijzonder jaar voor de nachtlens, het is namelijk 10 jaar geleden dat de nachtlens in Nederland geïntroduceerd werd. Maar hoe succesvol is de nachtlens nu?

Europa telt ca. 80.000 nachtlensdragers waar wij als klein landje een aanzienlijke bijdrage in hebben. Naar schatting telt Nederland zo’n 40.000 succesvolle nachtlensdragers en het aantal groeit nog steeds. Het succes ligt in Nederland hoog, ruim 75% draagt na 2 jaar nog steeds met veel plezier zijn nachtlenzen. Maar waarom doen wij het in Nederland zo goed wat is nu onze X factor? We hebben de afgelopen 10 jaar niet stilgestaan en veel geleerd. Belangrijke factoren zijn: high-tech ontwikkelingen, specialistentraining en nascholing, goede instructie, hygiëne, verzorging, periodieke controles en jaarlijkse vervanging van de lenzen. Booming is de nachtlens die niet alleen ingezet wordt om scherp te zien, maar ook voor de remmende werking van de toenemende bijziendheid. Mocht u nu ook de magie willen ervaren, informeer dan bij uw contactlensspecialist naar de Dreamlite lens (de nachtlens van Procornea) of kijk op www.procornea.nl Elien Janssen, BOptom, Procornea Nederland bv

Ervaar de bewegingsvrijheid met contactlenzen

Testpersonen

gevraagd!

Onbelemmerd kunnen gaan en staan waar je wilt, hoe jong of oud je ook bent. Optimale bewegingsvrijheid zonder beperkingen. Dat kan met contactlenzen die niet alleen gebruiksgemak, maar ook comfort bieden. Wij adviseren u graag over ons brede gamma contactlenzen. Als ook over de multifocale lenzen waarmee u onbezorgd de dingen van veraf én van dichtbij kunt waarnemen. Wilt u meer weten? Val bij ons binnen en wij geven u in vogelvlucht een helder beeld.

18


Red Bull Racing Collection Last van de laagstaande zon? Kies voor een zonnebril, liefst op sterkte. De Carbon Collectie van Red Bull Racing is met dezelfde precisie en details gemaakt als een raceauto. Met zijn 14 gram is hij ultralicht. Dankzij het gebruik van 100% Carbon zelfs vijf keer lichter dan stainless steel, maar ook twee keer zo hard. Door een specifiek proces is ervoor gezorgd dat de bril van hoge kwaliteit is met een glad en elastisch karakter. Gegoten pasvorm gegarandeerd.

NXT Sunglasses Collection Outdoor sporten? Kies een zonnebril met design, door Red Bull Racing uitgevoerd in NXT. Door zijn robuustheid en onbreekbaarheid is het materiaal een innovatie in de technologie. De bril kan een impact verdragen van een 1 kilo zware stalen bal welke wordt losgelaten van een hoogte van 1.2 meter. Ook de lenzen zijn van hoogwaardige kwaliteit en zijn krasbestendig, hebben een antireflectie coating en bieden een lange levensduur.

Pearle Croese Optometrie Samen deelden Hans en Martijn Croese de ambitie om een eigen optiekzaak te beginnen. Vader en zoon begonnen in 1993 en al gauw werd hun klantvriendelijkheid beloond. Pearle Croese Optometrie bestaat achttien jaar en is uitgegroeid tot een bedrijf met veertien medewerkers.

Martijn Croese vertelt: “We vinden het belangrijk om oogzorg op niveau te geven en volledige service te bieden.” Bij Pearle Croese Optometrie krijgen klanten eerlijk advies en is er een goede mix van prijs en kwaliteit. Bovendien is er een goede samenwerking met de afdeling oogheelkunde van het West Fries Gasthuis en het Oogcentrum Noordholland. Croese: “Klanten ervaren dat het

commerciële belang niet voorop staat en komen daardoor graag terug.” Oogafwijkingen van klanten worden via netvliesfoto’s en filmpjes vastgelegd. “Op die manier maken we betrouwbaar naslagwerk en kunnen we goed vergelijken. Beeld zegt meer dan een geschreven rapport”, legt Croese uit. Bij Pearle Croese Optometrie wordt altijd het beste uit een paar ogen gehaald.

| Pearle Croese Optometrie | Grote Noord 111 | 1621 KH Hoorn | tel.: 0229 27 30 94 | www.pearle.nl

19


Het Oogzorgnetwerk

Beter zien in de regio Het Oogzorgnetwerk • 15 ziekenhuizen • meer dan 80 oogartsen • jaarlijks meer dan 500.000 polikliniek bezoeken • jaarlijks meer dan 32.000 operaties • meer dan 225 optometristen en opticiens aangesloten via optiekwinkels.

Het Oogzorgnetwerk is een uniek samenwerkingsverband tussen de afdelingen oogheelkunde van vijftien ziekenhuizen. Zij delen hun protocollen, kennis en ervaringen, waardoor de oogheelkundige zorg voortdurend verbeterd wordt. Daarbij worden de oogartsen en hun afdelingen ondersteund door een team van deskundigen van Het Oogzorgnetwerk. Het Oogzorgnetwerk werd in 2001 vanuit Het Oogziekenhuis Rotterdam gestart.

“Door de kracht van een effectief collectief te zoeken, kunnen we onze zorg dichter bij de patiënten brengen, verlopen doorverwijzingen soepeler, is de aanvang van behandelingen sneller en worden voor iedereen de kosten verminderd”, zegt Marjolein Ronday van het Flevoziekenhuis in Almere. Zij werd oogarts omdat het beroep het contact met mensen uit de gehele bevolking koppelt aan de technische handvaardigheid van het opereren. “En zo kan ik mensen vaak vreselijk blij maken.” Marjolein Ronday

Nynke Klaassen

Deelnemende ziekenhuizen, in volgorde van aansluiting:

20

Het Oogziekenhuis, Rotterdam Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Reinier de Graaf Groep, Delft/Voorburg IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Deventer Ziekenhuis, Deventer Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden Antonius Ziekenhuis, Sneek Westfriesgasthuis, Hoorn Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo Flevoziekenhuis, Almere Havenziekenhuis, Rotterdam Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland Beatrix Ziekenhuis, Gorinchem

“Ook in onze afweging tot aansluiting tot Het Oogzorgnetwerk stond altijd de patiënt centraal”, vertelt Nynke Klaassen, oogarts van het Westfries Gasthuis in Hoorn. “Het netwerk is vernieuwend, een proces dat we samen maken en dat per regio maatwerk beoogt. Optometristen spelen daarin een steeds belangrijker rol. Met z’n uitgebreide medische kennis is de optometrist ook op onze afdeling steeds flankerend en zo aanvullend. Van een zelfstandig spreekuur tot nacontroles: hij of zij vervult een actieve, waardevolle rol.” Het Oogzorgnetwerk ondersteunt afdelingen oogheelkunde ook bij de onderlinge afstemming met verwijzers. “Dus optometristen in optiekzaken en huisartsen waarmee we steeds meer gestructureerd samenwerken, maken ook deel uit van het netwerk Het geeft de hele organisatie van de oogheelkunde een slinger. Daardoor wordt de regionale keten van oogzorg optimaal ingericht, is er minder rompslomp en zijn we samen bezig met waar het echt om draait: de patiënt.”


KSYOS TeleMedisch Centrum

TeleMedicine

Bent u al HD-ready? Een groot sportevenement lijkt het moment te zijn waarop mensen besluiten ‘ik zou wel eens beter en meer willen zien’.

“Onze missie is, door gebruik van internet betere, snellere en goedkopere zorg te bereiken”, aldus Leonard Witkamp, directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum. Het streven van deze tot dermatoloog gespecialiseerde arts is op zich niet uniek, maar visionair was hij wel toen hij ruim 12 jaar geleden reeds aanzet gaf tot wat later het KSYOS werd, de eerste virtuele zorginstelling van Nederland.

“Er is al tijden absolute noodzaak voor meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Ons TeleMedisch Centrum richt zich daarom op het ontwikkelen van TeleMedicine diensten, waarmee inmiddels ruim 5.550 huisartsen, medisch specialisten en paramedici, waaronder optometristen werken”, vertelt Witkamp. “Huisartsen doen niet veel met oogheelkundig onderzoek en flankerend kunnen optometristen, vaak ‘vakidioten’ in de goede zin van het woord, hen uitstekend terzijde staan. Zij kunnen onder voorwaarden via internet hun onderzoeken delen met een regionale oogarts. Dat werkt perfect, scheelt wachttijden tot een half jaar en bespaart tot tientallen procenten van de kosten. Wat wij doen is het optuigen van een platform dat dit alles mogelijk maakt. We leveren de apparaten, communicatiemiddelen, opleidingen, helpdesk, contracten met zorgverzekeraars: zoals een gewoon ziekenhuis ook doet. De winst is, dat uiteindelijk echt iedereen beter wordt van TeleMedicine.”

Zo ook bij mijn zwager Wim. De keuze tussen Full HD, PerfectPixel of PixelPrecise HD TV was niet eenvoudig! Uiteindelijk een van de drie geïnstalleerd was mijn zwager niet enthousiast over het resultaat en gaf de schuld aan allerlei dingen. De servicemonteur gaf aan dat alles echt okay was en opperde: “Zit het misschien in uw bril?”. Op mijn advies maakte Wim een afspraak bij een collega en na een optometrisch onderzoek van 20 minuten zag hij niet veel beter. De bevinding van de optometrist was dat zijn bril niet optimaal was, maar dat dit niet de reden was van het verminderde zien. Er werden geen bijzonderheden gezien aan netvlies, hoornvlies of andere structuren. Wel waren de ooglenzen troebel en was het advies een oogarts te bezoeken. “Inderdaad, goed gezien door uw optometrist”, was de conclusie van de oogarts en een staaroperatie werd voorgesteld. Alles ging perfect en pijnloos en voor mijn zwager ging er een wereld open. Alle kleuren weer zo helder, de lucht zo mooi blauw, prachtig. De oogarts verwees hem terug naar de optometrist voor nacontrole en brilmeting en gaf nog aan: “Nu optometristen zo goed opgeleid zijn en weten waarover ze praten is de communicatie en samenwerking opperbest en vullen wij elkaar aan als partners in de oogzorg.” Bent u nog niet HD-Ready, ga dan naar één van mijn collega’s! Voor goed zien nu en behoud van goed zien in de toekomst. De optometrist zal u alles laten zien. Dr. C.A. Verezen, voorzitter OVN optometrist

www.ksyos.org

Van Els Optiek & Optometrie Als één van de weinige optometrie praktijken in Nederland helpt Van Els Optiek & Optometrie mensen met whiplashklachten en kinderen met dyslexieproblemen. Door de deskundige aanpak in de zaak van Peter-Jan Pels zijn veel nek- en rugklachten en focusproblemen van klanten verminderd.

Optometrie

De optometrist, contactlensspecialist en opticien zegt: “We kunnen mensen niet genezen, maar we kunnen de pijn wel verlichten en het kinderen gemakkelijker maken.” Naast whiplashbehandelingen en dyslexieonderzoeken biedt Van Els Optiek & Optometrie ook diabetesscreening en (nacht)lenzen. In de moderne zaak is op de begane grond een uitgebreide collectie oogmode. Pels: “Nieuw in ons assortiment zijn de brillen

met hout, goud of buffelhoorn erin verwerkt.” Op de tweede verdieping zit de optometrieafdeling waar alle metingen worden uitgevoerd. Klanten voelen zich op hun gemak in de verschillende sfeerhoeken met elk een eigen hippe of klassieke uitstraling. Met een team van twee optometristen, een orthoptist, vier opticiens en drie verkoopmedewerkers kan Van Els Optiek volledige service bieden aan haar klanten.

| Van Els Optiek & Optometrie | Van Coevenhovenstraat 4 | 1961 NX Heemskerk | tel.: 0251 23 26 85 | www.vanelsoptiek.nl

21


Revolutie in multifocale glazen:

Varilux S Series

Essilor, de uitvinder van het multifocale brillenglas, introduceert Varilux S series. Deze nieuwe premium reeks van Essilor vormt een revolutie in multifocale glazen. Varilux S Series doorbreekt het welbekende technische compromis tussen zichtveld en de mate van schommeleffect. Visuele prestaties worden naar een hoger niveau getild door innovaties op gebied van technologie en design, vastgelegd in maar liefst 13 patenten.

Varilux S Series

biedt

ongelimiteerd zicht dankzij 3 revoluties: Een revolutie in glas technologie

Nanoptix™ | Evenwicht in beweging Om het schommeleffect te elimineren wordt de basisstructuur van het glas opnieuw berekend en ontworpen. Nanoptix™ technologie reduceert het schommeleffect tot wel 90%.

Een revolutie in glas design

SynchronEyes™ | Een breed gezichtsveld In het glasontwerp wordt rekening gehouden met de fysiologische verschillen tussen beide ogen voor optimaal zicht. SynchronEyes™ technologie zorgt voor een breder zichtveld tot wel 50%.

Een revolutie in maatwerk

4D Technology™ | Reflex vision Voor het eerst in glasdesign houdt 4D Technologie rekening met het dominante oog van de drager. Voor de drager betekent dit dat de reactietijd en het aanpassingsvermogen van de ogen versnelt en het ruimtelijke inzicht aanzienlijk verbetert.

‘afvanger’

Optometrist voor oogarts

Optometristen kunnen veel oogklachten vaststellen en behandelen. Zo kunnen zij huisartsen en oogartsen ontlasten, waardoor de oogarts zich kan concentreren op aandoeningen die om specialistische behandeling vragen.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) deed bij optometriepraktijken een onderzoek naar de mogelijke ‘filterwerking’ van de optometristenzorg in Nederland. Optometristen hebben eigen praktijken of werken bij opticiens, in oogklinieken en andere oogzorginstellingen. De optometristen in de eerste 22

lijn zien vooral mensen die bijziend of verziend zijn en mensen met staar. Gemiddeld 4 tot 10% van zijn patiënten verwijst de optometrist naar de oogarts, aanzienlijk minder dan de huisarts. NIVEL-onderzoeker Ronald Batenburg: “Als het om relatief ongevaarlijke klachten gaat – ook volgens de oogarts – verwijzen optometristen

minder snel door naar de oogarts. Door hun specifieke kennis van het oog en oogziekten kunnen zij patiënten in de eerste lijn dus heel goed ‘afvangen’. Vooral door diagnose en advies. Als je alles doorrekent, kan het gaan om duizenden patiënten per jaar.” www.nivel.nl


Twintig jaar Focuskliniek

‘Baanbrekende koplopers’ “De eerste berichten over oogcorrecties door middel van laserchirurgie bereikten ons begin jaren negentig. De strekking daarvan was veelbelovend, maar mijn eerste reactie was: dit geloof ik niet!”, vertelt drs. Houdijn Beekhuis, later één van de pioniers op het gebied van het laseren van ogen en in 1992 initiatiefnemer van de nu zo gerenommeerde Focuskliniek in Rotterdam.

Drs. Annette Geerards Wetenschappers bereikten steeds meer goede resultaten met het laseren. Beekhuis, destijds hoofd van de afdeling Cornea (hoornvlies) van Het Oogziekenhuis in Rotterdam, schatte die ontwikkeling direct op waarde. “Al kon men aanvankelijk alleen eenvoudige bijziendheid, zonder cilinder, corrigeren, het laseren leek een geweldige aanwinst te worden in het arsenaal van de oogarts. Daar moesten we absoluut bij zijn.” Beekhuis, inmiddels gepensioneerd, bezocht buitenlandse klinieken om gefundeerde kennis te vergaren. “Waar anderen terughoudend waren, besloot Het Oogziekenhuis ruimte te bieden aan het oprichten van een medische instelling die zich geheel

richtte op het laseren: Oogziekenhuis Focuskliniek.” De eerste jaren waren volgens de arts echt revolutionair. “Een enerverende en spannende tijd! De techniek en kennis van het laseren ontwikkelden zich stormachtig, alles werd steeds nauwkeuriger en later konden ook meer ingewikkelde vormafwijkingen van het hoornvlies gecorrigeerd worden.” Met ‘state of the art’-apparatuur, kennis en kunde van een team specialisten, waaronder bijvoorbeeld drs. Annette Geerards, huidig voorzitter van de medische staf van de Focuskliniek, verwierf de Focuskliniek een vooraanstaande positie. Het leveren van kwaliteit stond en staat altijd voorop. Geerards: “Voorlichting is heel be-

langrijk, ook als het gaat om onmogelijkheden en risico’s. Alleen met die benadering ontstaat een vertrouwen, dat bijdraagt aan een succesvol resultaat.” De Focuskliniek bedient tegenwoordig een groot deel van Nederland als derdelijns kliniek voor refractiechirurgie, waaronder de ooglasertechniek valt, maar ook het plaatsen van implantlenzen. Voorts worden er ooglidcorrecties uitgevoerd. De Focuskliniek is nauw verbonden met Het Oogziekenhuis Rotterdam. De excellente zorg van dat ziekenhuis wordt zo optimaal gecombineerd met de specialistische mogelijkheden die de Focuskliniek biedt.

23


Crizal FOrte UV

heldere brillenglazen met de beSte beSChermingSFaCtOr iedere dag worden we blootgesteld aan UV-straling.

bij zonnebrandcrèmes. bovendien wordt nu ook de

Om uw klanten het hele jaar door de beste bescherming

reflectie van UV-straling via de achterzijde van het glas

tegen deze schadelijke straling te kunnen bieden,

tegengehouden. de glazen zijn verkrijgbaar in bijna alle

heeft essilor Crizal Forte UV ontwikkeld. heldere

sterkten en weren vuil, vet, krassen, reflecties en water.

glazen* met e-SPF die de ogen en de huid eromheen optimaal beschermen. de eye-Sun Protection Factor

Crizal Forte UV biedt de beste bescherming.

geeft de factor van de UV-bescherming weer, net zoals

Ieder moment, elke dag!

* er zijn ook zonneglazen met e-SPF™: Crizal Sun UV

www.crizal.nl

Optometrie Noord-Holland 2012  
Optometrie Noord-Holland 2012  

Optometrie Noord-Holland 2012

Advertisement