Page 1

Magazine Noord-Holland editie noord

Jaargang 1 - 2011

Oplage 500.000

Charles Schoonderbeek “Oog voor brilmode”

Manuela Kemp “Heeft bijzondere ogen”

Angela Groothuizen “Kijkt en coacht”

Oogzorg begint bij uw optometrist


Optimaal zien bij inspanning en ontspanning

Varilux , het beste zicht, op iedere afstand ÂŽ

Lekker relaxed of uiterst geconcentreerd bezig? Gun uw ogen het beste zicht, op alle afstanden. Kies daarom voor de originele Varilux brillenglazen, speciaal gemaakt voor Ăşw ogen. Koop voor 3 december 2011 een bril met Varilux glazen en maak kans op een iPad2*! * vraag ons naar de voorwaarden

www.varilux.nl


Magazine

Noord-Holland

Geachte lezer, Met trots presenteren we u hierbij het Optometrie Magazine, een uitgave van samenwerkende optometristen. De kracht dus van een collectief, dat door middel van dit blad graag nader wil informeren over wie we zijn, wat we kunnen en doen.

De tijd is voorbij dat we de optometrie een nieuw beroep noemden en in onze regio hebben we een positie in kunnen nemen die voor de klant/patiënt veel voordelen oplevert. De samenwerking die we hebben opgebouwd met huis- en oogartsen zorgt ervoor dat de patiënt op de juiste plek de juiste oogzorg krijgt en dan ook nog eens met de snelheid die gewenst is. Een voorbeeld van samenwerking zijn de onderzoeken die de meeste aangesloten optiekwinkels doen in opdracht van de huisartsen naar de mogelijke gevolgen van diabetes mellitus op de ogen. Ooggezondheidsonderzoek Hoofdpijn, band om uw ogen, leesbril nodig, klachten met afstand zien of gewoon benieuwd hoe het met uw ogen is? Steeds

Colofon Optometrie Magazine Noord-Holland editie noord 2011 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. en verschijnt in een oplage van 500.000 exemplaren.

meer mensen kiezen er voor om hun ogen door middel van een ooggezondheidsonderzoek bij de optometrist te laten onderzoeken. Zo’n onderzoek is meer dan een oogmeting en geeft meer zekerheid over de algehele conditie van de ogen. Cataract (staar), glaucoom (hoge oogdrukziekte) en macula degeneratie kunnen op die manier eerder onderkent worden, waar nodig wordt er vervolgonderzoek gedaan of doorverwezen naar een oogarts. In dit magazine vindt u daar gedegen informatie over. Oogzorg betekent ook dat we kinderogen onderzoeken. Kinderen met leesklachten, hoofdpijn en moeite met op bord kijken. Wij zijn als optometristen uitstekend in staat om de eerste onderzoeken te doen, te beoordelen of er wat aan de hand is en waar nodig door te verwijzen naar de oogarts of orthoptist. Elders vindt u mooie voorbeelden van samenwerken tussen optometristen en oogartsen/orthoptisten.

Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V. T. 058-2885871 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

dige basis neer met alle zekerheden voor de klant. Zij zijn ook bezig afspraken te maken met alle oogartsen voor regelmatig overleg en de snelheid van doorverwijzen. In veel gevallen zullen onderzoeken die de optometrist al gedaan heeft bij de oogarts daardoor niet herhaald hoeven te worden. Kortom, een bezoek aan een optometrist geeft u alle zekerheid. We wensen u veel leesplezier en zien u graag een keer in één van onze winkels. Met vriendelijke groet Raymond Gottenbos coördinator

Overleg en snelheid Optometristen zijn HBO-opgeleid, hebben stage gelopen in praktijken en ziekenhuizen en daarna met goed gevolg pittige examens afgelegd. Daarmee zetten zij een deskun-

Inhoudsopgave

Angela Groothuizen: “Kijkt en coacht” 5

Charles Schoonderbeek: “Oog voor brilmode”

Zeven zekerheden van de optometrist

17

Manuela Kemp: “Heeft bijzondere ogen”

21

7

Droge ogen geen ziekte

15

9

Uniek maatwerk voor ogen

18

Bewustwording oogzorg

10

Laserbehandeling steeds geavanceerder

19

Diabeteszorg in de regio

11

Nachtlenzen voor topzwemster

21

Westfriesgasthuis vooruitstrevend en veilig

13

Levenslange zichtgarantie

22

Kruisbestuiving in MCA

3


adv opto.indd 1

ekening ertekening

ifocaal glas met glas met herp ikveld blikveld

ifocaal glas met glas met ertekening ning

den geleden een geweleen geweladeel bleefbleef bestaan: bestaan:

gang van het vanvertehet verteet anglas hetgeslepen glas geslepen het kijkopperhet kijkopperdoor

pen twerpen waarbij waarbij de de

16-08-2011 21:30:32

Concept innovatiefolder3.0:Opmaak 1 25-01-10 115:30 Pagina 2 Pagina 2 Concept innovatiefolder3.0:Opmaak 25-01-10 15:30 Concept innovatiefolder3.0:Opmaak 1 25-01-10 115:30 Pagina 2 Pagina 2 Concept innovatiefolder3.0:Opmaak 25-01-10 15:30

Hoyalux iD MyStyle | 100% multifocaal maatwerk HoyaLux id muLtifocaaL | minimaLe Vertekening HoyaLux id muLtifocaaL | minimaLe Vertekening HoyaLux id muLtifocaaL | minimaLe Vertekening HoyaLux id muLtifocaaL | minimaLe Vertekening

Hoyalux iD MyStyle is een 100% maatwerk brillenglas, waarbij uw persoonlijke levensstijl als basis dient. Immers, als u architect bent en veel televisie kijkt, hebt u andere multifocale glazen nodig dan wanneer u hovenier bent en van watersport houdt. Om dit te bepalen gebruiken wij een interactief selectieprogramma: de MyStyle iDentifier. Met deze vooruitstrevende software brengen wij samen met u uw persoonlijke kijkwensen in kaart. Dit dient als basis voor het ontwerp van uw multifocale brillenglazen, die dus exact zijn afgestemd op de eisen die u hier aan stelt. HoyaLux HoyaLux id workstyLe id workstyLe | Voor | Voor werk werk en VriJe en VriJe tiJd tiJd Zo’n 100% maatwerk glas brengt u een maximaal gezichtsveld in alle Metgewoon een gewoon leesglas leesglas kunt kunt u prima u prima een boek een boek lezen,lezen, maarmaar buiten buiten de (korte) de (korte) lees- leesrichtingen, Met op een elke afstand en in elke situatie.

afstand afstand wordt wordt het zicht het zicht wazig. wazig. Dat kan Dat hinderlijk kan hinderlijk zijn achter zijn achter de computer, de computer, bij bij kantoorwerk kantoorwerk of bijofbepaalde bij bepaalde activiteiten activiteiten zoalszoals schilderen, schilderen, kaarten kaarten of klussen. of klussen. Een Een op korte op korte leesafstand leesafstand corrigeren, corrigeren, maarmaar uitkomst uitkomst zijn dan zijnglazen dan glazen die uw die ogen uw ogen niet alleen niet alleen ook op ook middellange op middellange afstand. afstand. In welke In welke richting richting u ookukijkt, ook kijkt, deze deze glazen glazen bieden bieden meermeer praktisch praktisch gebruiksgemak gebruiksgemak en kijkcomfort. en kijkcomfort.

TraditioneelTraditioneel multifocaal glas met multifocaal glas met Traditioneel multifocaal glasblikveld Traditioneel multifocaal glas met Traditioneel multifocaal glas met een beperkt scherp blikveld een beperkt scherp een beperkt een blikveld beperkt scherp blikveld met een beperktscherp scherp blikveld

Hoyalux iD multifocaal met Hoyalux iD glas multifocaal glas met Hoyalux iD multifocaal glas met blikveld Hoyalux iD multifocaal glas met een breder scherp blikveld een breder scherp een breder scherp blikveld een breder scherp blikveld

Hoyalux iD MyStyle multifocaal glas met een breder scherp blikveld

Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife | de|Hardste de Hardste coating coating ter wereLd ter wereLd Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife is eenisuit een meerdere uit meerdere lagenlagen opgebouwde opgebouwde brillenglascoating brillenglascoating die zijn die zijn naamnaam eer aan eerdoet. aan doet. DezeDeze ontspiegelingslaag ontspiegelingslaag voor kunststof voor kunststof brillenglazen brillenglazen is nagenoeg is nagenoeg zo hard zo hard als glas, als glas, zelfs zelfs harder harder dan alle danandere alle andere brillenglascoatings. brillenglascoatings. De kans De kans op krasjes op krasjes TraditioneelTraditioneel multifocaal glas met multifocaal glas met

Hoyalux iD multifocaal met Hoyalux iD glas multifocaal glas met

op uw opbrillenglazen uwhinderlijke brillenglazen wordtglas wordt tot totminimum een minimum beperkt beperkt enmultifocaal het englas het filtert glas hinderlijke hinderlijke Traditioneel multifocaal meteen Hoyalux iD glas met filtert Traditioneel multifocaal Hoyalux iD multifocaal glas met vertekening vertekening nauwelijks vertekening hinderlijke vertekening Traditioneel multifocaal glas glas met Hoyalux iDnauwelijks MyStyle multifocaal glas hinderlijke vertekening nauwelijks vertekening vertekening hinderlijke vertekening nauwelijks LongLife LongLife biedtbiedt u extra u extra comfort comfort bij het bij het schitteringen schitteringen overdag overdag en ‘s en nachts. ‘s nachts. Hi-Vision Hi-Vision met hinderlijke vertekening met nauwelijks vertekening De uitvinding van multifocale brillenglazen was enkele decennia een gewelDeeen uitvinding van multifocale brillenglazen was enkele decennia geleden een gewelwerken werken met met beeldscherm een beeldscherm of tijdens of tijdens het rijden het rijden in het indonker. hetgeleden donker. Bovendien Bovendien hechten hechten De uitvinding van multifocale brillenglazen was enkelewas decennia gewel-een gewelDe uitvinding van multifocale brillenglazen enkele geleden decenniaeen geleden

digewater, doorbraak: dichtbij endichtbij veraf met aan één Eén nadeel bleef bestaan: en snel veraf zienbrillenglas. met één Eén nadeel bleef bestaan: water, vet, dige vuil vet,doorbraak: en vuil stof enzich stof minder zichzien minder snel het aanglas. het brillenglas. glas. dige doorbraak: dichtbij endichtbij veraf zien met één Eén nadeel bleef bestaan: dige doorbraak: en veraf zienbrillenglas. met één brillenglas. Eén nadeel bleef bestaan:

H i-ViSioN loNG li Fe | De HarDSte coatiNG ter werelD Hi-Vision LongLife is een brillenglascoating die zijn naam eer aan doet. Deze ontspiegelingslaag voor kunststof brillenglazen is nagenoeg zo hard als glas, zelfs harder dan alle andere brillenglascoatings. De kans op krasjes op uw brillenglazen wordt tot een minimum beperkt en het glas filtert hinderlijke schitteringen overdag en ‘s nachts. iD WorkStyle iD WorkStyle met met Gewoon Gewoon leesglas leesglas met met comfort bij het Hoyalux Hoyalux Hi-Vision LongLife biedt uzicht extra werken met een meer zicht meerin zicht de verte in deen verte breedte en breedte alleen alleen scherpscherp zicht op leesafstand op leesafstand beeldscherm of tijdens het rijden in het donker. Bovendien hechten water, vet, vuil en stof zich minder snel aan het glas.

HoyaLux HoyaLux id mystyLe id mystyLe | 100% | 100% muLtifocaaL muLtifocaaL maatwerk maatwerk

Ho Ho

Met een gew Me Met een gew Me afstand wor afs afstand wor afs kantoorwerk kan kantoorwerk kan uitkomst zijn uit uitkomst zijn uit ook op midd ook ook op midd ook praktisch geb pra praktisch geb pra

multifocale glazen vervormen het zicht. het Dit zicht. komt omdat de omdat overgang het vertemultifocale glazen vervormen Dit komt de van overgang van het vertemultifocale glazen vervormen het zicht. het Dit zicht. komt omdat de omdat overgang het vertemultifocale glazen vervormen Dit komt de van overgang van het vertenaar het dichtbijgebied óf aan de voorkant, óf aan de achterkant van het glas geslepen naar het dichtbijgebied óf aan de voorkant, óf aan de achterkant van het glas geslepen naar het dichtbijgebied óf aan de voorkant, óf aan de achterkant van het glas geslepen naar het dichtbijgebied óf aan de voorkant, óf aan de achterkant van het glas geslepen wordt. In wordt. beide gevallen vervorming in het glasinwaardoor het kijkopperIn beideontstaat gevallenerontstaat er vervorming het glas waardoor het kijkopperwordt. In wordt. beide gevallen vervorming in het glasinwaardoor het kijkopperIn beideontstaat gevallenerontstaat er vervorming het glas waardoor het kijkoppervlak verkleint. vlak verkleint. vlak verkleint. vlak verkleint.

Glasproducent HOYA is er in geslaagd glazen te ontwerpen waarbij dewaarbij de Glasproducent HOYA is er in multifocale geslaagd multifocale glazen te ontwerpen Glasproducent HOYA is er in geslaagd glazen te ontwerpen waarbij dewaarbij de Glasproducent HOYA is er in multifocale geslaagd multifocale glazen te ontwerpen voor- en achterkant van het glas optimaal worden. unieke de Hoyalux voor- en achterkant van het glas benut optimaal benutDankzij worden.deDankzij unieke Hoyalux voor- en achterkant van het glas optimaal worden. unieke de Hoyalux voor- en achterkant van het glas benut optimaal benutDankzij worden.deDankzij unieke Hoyalux iD (Integrated Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger (freeiD (Integrated Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger (freeiD (Integrated Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger (freeiD (Integrated Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger (freeform 3D) slijptechniek optimaal over de voorverdeeld. Dit resulteert form 3D) slijptechniek optimaal overén deachterkant voor- én achterkant verdeeld. Dit resulteert form 3D) slijptechniek optimaal over de voorverdeeld. Dit resulteert form 3D) slijptechniek optimaal overén deachterkant voor- én achterkant verdeeld. Dit resulteert in een breder zicht en een soepeler veraf naar dichtbij, minimale in een breder zicht en eenovergang soepeler van overgang van veraf naarmet dichtbij, met minimale in een breder zicht en een soepeler veraf naar dichtbij, minimale in een breder zicht en eenovergang soepeler van overgang van veraf naarmet dichtbij, met minimale vertekening. Uw ogen doen voortaan werk, het werk, continu met uw hoofd vertekening. Uw ogen doen het voortaan hetbijstellen continu bijstellen met uw hoofd vertekening. Uw ogen doen voortaan werk, het werk, continu met uw hoofd vertekening. Uw ogen doen het voortaan hetbijstellen continu bijstellen met uw hoofd om goed te zien is verleden om goed te zien istijd. verleden tijd. om goed te zien is verleden om goed te zien istijd. verleden tijd. Brillenglazen Brillenglazen zonderzonder Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife Brillenglazen zonder Hi-Vision LongLife na eenna intensieve een intensieve krastest krastest na een intensieve krastest

Brillenglazen met Hi-Vision LongLife na een intensieve krastest

Brillenglazen Brillenglazen met Hi-Vision met Hi-Vision LongLife LongLife na eenna intensieve een intensieve krastest krastest

VisureaL VisureaL | digitaLe | digitaLe gLasaanmeting gLasaanmeting

Hoyalux Hoyalux iD MyStyle iD MyStyle is eenis100% een 100% maatwerk maatwerk

visuReal visuReal is een is geavanceerd een geavanceerd computercomputer-

brillenglas, brillenglas, waarbij waarbij uw persoonlijke uw persoonlijke levenslevensstijl als stijlbasis als basis dient.dient. Immers, Immers, als u als architect u architect bent bent en veel en televisie veel televisie kijkt,kijkt, hebt hebt u andere u andere u u multifocale multifocale glazen glazen nodignodig dan wanneer dan wanneer

gestuurd gestuurd video-centreersysteem, video-centreersysteem, waarmee waarmee wij brillenglazen wij brillenglazen met de metgrootste de grootste precisie precisie kunnen kunnen aanmeten. aanmeten. Met behulp Met behulp van visuReal van visuReal vastgelegd, vastgelegd, en en worden worden alle gegevens alle gegevens digitaal digitaal

G alleen G s alleen s

Hoy Hoy

Hoyalux iD HoM Hoyalux iD HoM brillenglas, briw brillenglas, briw stijl als basis stij stijl als basis stij bent en veel ben bent en veel ben multifocale mu multifocale mu hovenier ben hov hovenier ben hov dit te bepale dit dit te bepale dit selectieprogr sel selectieprogr sel Met deze voo Me Met deze voo Me wij samen wijm wij samen wijm wensen inwe ka wensen inwe ka ontwerp van on ontwerp van on die dus exact die die dus exact die u hier aanu sth u hier aanu sth brengt u een bre brengt u een bre richtingen,rich op richtingen,rich op


Angela Groothuizen ‘Kijkt en coacht’ “Ogen zijn je alles”, weet Angela Groothuizen. De zangeres en presentatrice vertelt in een gesprek met het Optometrie Magazine over kijken in haar showbizzvak…

Denken, Kritisch kijken Ze zit in de jury bij de populaire televisie talentenjacht ‘The Voice of Holland’ waarin ze getalenteerde zangers en zangeressen mag beoordelen. Niet alleen als jurylid kijkt Angela Groothuizen kritisch naar de kandidaten. De geboren Alkmaarse heeft haar eigen leerbedrijf en coacht ook de ambitieuze muzikanten. “Coachen betekent voortdurend kijken”, legt Angela uit. “Wat denkt en wil de persoon? En komt dit overeen met wat ik zie en hoor? Als coach geef ik tips en aanwijzingen zodat de wil en uitstraling van de artiest met elkaar kloppen.” Vroeger kon de presentatrice en zangeres niet zo scherp kijken. “Mijn ogen zijn van jongs af aan al heel slecht. Toen ik bij de televisie werkte, moest ik teksten lezen vanaf een autocue, maar ik zag de

willen, zien en horen… camera niet eens staan! Ik kon moeilijk in de verte kijken en vanaf mijn vijftiende probeerde ik lenzen te dragen.” Dit was geen succes. Ze vertelt: “Door de lenzen werden mijn ogen rood en droog en gingen ze tranen. Hierdoor moest ik vaker een bril opzetten.” Helaas voor Angela bestonden in die tijd nog geen uitgebreide droge ogen onderzoeken. Interactie met publiek Optometristen hebben tegenwoordig verbeterde technieken en hadden de oorzaak van Angela’s problemen kunnen opsporen en verlichten. Angela liet meer dan tien jaar geleden haar ogen laseren. “Dat was toen nog vrij nieuw en spannend, maar ik weet nog goed dat ik heel erg blij was toen ik –zonder hulpmiddelen- weer scherp kon zien. Ik was zelfs zo enthousiast dat ik daarna bij de openingen was van verschillende ooglaserklinieken!” Naast haar activiteiten op de buis is Angela druk bezig met het opnemen van haar nieuwe solo CD en de voorbereidingen

voor haar theatershow in 2012: ‘Angela en de Optigan’. “Het wordt een Nederlandstalige plaat en ik verwacht dat het dak er af gaat tijdens de show”, vertelt ze enthousiast. Ook op de bühne zijn de ogen van de vakvrouw van cruciaal belang. “De voorstelling draait vooral om interactie met het publiek dus ik moet de mensen goed kunnen zien. Bovendien probeer je als artiest altijd een indruk te krijgen van de gezichtsuitdrukkingen van je toeschouwers om te polsen wat ze van de show vinden”, verklapt Angela. Het mag duidelijk zijn dat goed kijken onmisbaar is in Angela’s vak. “Mijn ogen zijn mijn alles!”, sluit Angela af.

Voor speeldata van ‘Angela en de Optigan’ kijk op www.angelagroothuizen.nl

5


Hoogste tijd voor een nieuwe bril? Met een klik op de muis, past u de bril online thuis

Nieuwste collectie monturen; diverse prijsklassen, kleuren, vormen, merken Kijk nu op:

www.brilonline.com www.kinderbrilonline.com Bezoek onze digitale paskamer, 24 uur per dag geopend!

Dichtbij en veraf altijd ‘t scherpste zicht. “Met deze Oblong lenzen kan ik lezen,

ren,

compute en auto rijd

en.”

“Je hebt geen gedoe met een aparte leesbril en je kunt op alle afstanden scherp zien. Multifocale lenzen voelen direct comfortabel aan en ... zonder bril zie je er jonger uit. Vraag je opticien naar de multifocale Oblong lenzen van NKL.”

www.contactlenzen.nl


Magazine

Noord-Holland

Vertrouw optimale oogzorg door de optometrist Optimale oogzorg is een kwestie van volkomen vertrouwen. Kies daarom voor de professionaliteit van een optometrist, een hbo-opgeleide oogspecialist, die naast de benodigde expertise ook beschikt over hightech apparatuur. Een optometrist

De zeven zekerheden van de Optometrist

Optometrist is een wettelijk erkend en beschermd beroep Alleen met afgeronde hbo-opleiding word je optometrist

meet niet alleen uw ogen, maar kan ook vele gezondheidsaspecten van uw ogen beoordelen. “Wij dokteren echter niet zelf”, zegt optometrist Jeroen Mulder. “Op basis van een ooggezondheidsonderzoek signaleren wij, adviseren wij en verwijzen wij door, indien nodig naar een oogarts die op basis van onze analyse een diagnose stelt. Binnen de oogzorgketen is het contact tussen oog- en huisartsen en optometristen over het algemeen heel goed. Op die manier ontstaat geen molen aan rompslomp, maar een effectieve en klantvriendelijke manier van preventie, diagnostisering en oplossingen. In deze benadering wordt de patiënt een cliënt, wat wel zo prettig is.” De waarde van de optometrist Ziet u vlekken of flitsen? Last van branderige ogen, jeuk, droge of rode ogen? Duizelig? Bezoek dan zeker een optometrist. U vindt er altijd één dicht bij u in de buurt (zie www.optometrie.nl/praktijkzoeker) en u heeft daarbij geen verwijzing nodig van de huisarts. Bovendien is een afspraak snel gemaakt omdat de wachttijden voor optometrisch onderzoek minimaal zijn. Nog niet iedereen heeft weet van de waarde van de optometrist. En dat is jammer, want al sinds het jaar 2000 bestaat de hbo-op-

Schagen

Bergen

Hoorn

Castricum

Volendam

“Uiterste precisie”

Enkhuizen

Geen huisartsverwijzing nodig Een afspraak bij een optometrist is dus laagdrempelig

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

leiding Optometrie en is het beroep wettelijk erkend en beschermd. Door de bijscholingsverplichting van de optometrist is de cliënt verzekerd van een up-to-date kennisniveau. Objectief advies Een ooggezondheidsonderzoek door een optometrist wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. “Maar toch bent u nooit duur uit”, stelt Mulder. “Dat zit zo. Wie een oogarts bezoekt is al snel 150 euro eigen bijdrage kwijt, waar een optometrist voor een onderzoek ongeveer tussen de 40 en 50 euro zal vragen. Daarvoor krijgt u een klinisch wetenschappelijke vaststelling omtrent de gezondheid van uw oog en krijgt u een betrouwbaar objectief advies.”

Minimale of geen wachttijd Anders dan bij veel oogartsen kunt u bij de optometrist direct terecht

Altijd een optometrist bij u in de buurt U vindt optometristen bij de betere optiekzaken en in ziekenhuizen

Persoonlijke aandacht Door de werkwijze en klantvriendelijke benadering blijft de zorg persoonlijk

Geringe kosten Een ooggezondheidsonderzoek door de optometrist is effectief en nooit duur

Altijd verzekerd van up-to-date kennis Door de bijscholingsverplichting is de optometrist altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied

Basseleur Optiek Volendam Bij de naam Volendam denkt men al gauw aan de beroemde zangtalenten uit het vissersdorp. “We hebben ze vrijwel allemaal als vaste klant”, stelt optometrist John Schilder, die zowel werkzaam is in de optiek als in een ziekenhuis. Daaruit spreekt een groot vertrouwen in het vakmanschap van de optiekzaak van de gebroeders Ronald, Johan en Ruud Basseleur. Men is kundig in alle takken van de oogzorg en dus komen mensen ook van ver buiten het dorp en zelfs uit het buitenland om de kwaliteit van lenzen, brillen en optometrie te ervaren. Bij Basseleur Optiek maakt men gebruik van de meest geavanceerde apparatuur om afwijkingen in het oog op te sporen.

Ook wat betreft het advies van brillenglazen krijgt men bij Basseleur Optiek het neusje van de zalm. Met de ‘Impressionist van Rodenstock’ maakt men foto’s vanuit verschillende invalshoeken van de klant met zijn nieuwe bril, waarna met uiterst moderne technieken het ideale glas (met verschillende prijzen) kan worden geadviseerd.

Johan Basseleur en John Schilder

| Basseleur Optiek Volendam B.V. | De Stient 12 | 1132 BE Volendam | tel.: 0299 32 00 60 | www.basseleur.nl 7


Eschenbach Optik BV Osloweg 134 NL-9723 BX-Groningen eog@eschenbach-optik.nl www.eschenbach-optik.com


Magazine

Noord-Holland

Oogheelkunde profiteert van kruisbestuiving in MCA In het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) werken op de oogheelkundige afdeling al sinds eind jaren negentig diverse optometristen, die door middel van parallel spreekuren met oogartsen behoorlijk zelfstandig patiënten zien. “Er is een betere verdeling van het werk ontstaan die de oogzorg absoluut ten goede komt,” zegt Henk Dragt, oogarts in het MCA. Het MCA vervult een regionale functie en op de oogheelkundige afdeling worden dan ook

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Groot geworden door eerlijk advies”

allerlei soorten oogaandoeningen gezien en behandeld. “Behalve eigenlijk hoornvliesproblemen, daarover hebben we een afspraak met het Westfriesgasthuis in Hoorn dat zij dat doen, omdat zij hiervoor de expertise in huis hebben”, aldus oogarts Henk Dragt. “Verder doen wij alles, van netvlies- en glasvochtproblemen, staar en glaucoom tot aan plastische oogchirurgie. Zelf doe ik bijvoorbeeld samen met de KNO-arts veel traanwegchirurgie bij mensen met chronische traanklachten. Door een verstopte traanafvoer hebben deze patiënten last van een storende traanvloed. Vroeger werd dat nauwelijks geopereerd, maar tegenwoordig duurt de ingreep ongeveer een kwartiertje in plaats van bijna een uur en ook de nabehandeling is veel minder ingrijpend. Dit komt doordat we nu een andere techniek gebruiken en beschikken over betere microinstrumenten. Voor deze ingreep gebruiken we een instrumentje dat eerst voor glasvochtchirurgie werd gebruikt, nu als lichtbronnetje om de plaats te bepalen waar de opening moet worden gemaakt. Zo profiteren we dus van de ontwikkelingen op een ander gebied.” Een dergelijke kruisbestuiving vindt volgens Dragt ook plaats tussen de cosmetische refractiechirurgie, waarbij mensen van hun bril of lenzen worden afgeholpen, en de reguliere staaroperaties. “Multifocale of cilindrische im-

plantlenzen worden tegenwoordig ook steeds meer bij staaroperaties gebruikt. De verschillende praktijken nemen technieken van elkaar over en dat is heel prettig.” Goede werkverdeling De optometristen in het MCA werken op hoog niveau, vindt oogarts Dragt. “We hebben echte kanjers hier in huis, die in principe met alle oogziektes en – afwijkingen te maken krijgen en redelijk zelfstandig spreekuren draaien. Weliswaar in nauwe samenwerking met de oogartsen, maar ze hoeven echt niet voor elke patiënt met ons te overleggen, alleen bij nieuwe patiënten of als er problemen zijn die ze zelf niet kunnen oplossen.” Dragt is erg te spreken over deze manier van samenwerken. “Een deel van ons werk wordt nu door optometristen gedaan. Nog niet eens zo heel lang geleden deden oogartsen nog regelmatig oogmetingen, maar dat is niet meer van deze tijd. Zo zijn er meer taken die perfect door optometristen kunnen worden gedaan. Op deze manier is een betere verdeling van het werk ontstaan en dat komt de oogzorg alleen maar ten goede, want zo hebben de oogartsen meer tijd voor andere patiënten.” www.mca.nl

Pearle Croese Optometrie Hoorn Samen deelden Hans en Martijn Croese de ambitie om een eigen optiekzaak te beginnen. Vader en zoon begonnen in 1993 en al gauw werd hun klantvriendelijkheid beloond. Pearle Croese Optometrie bestaat achttien jaar en is uitgegroeid tot een bedrijf met veertien medewerkers.

Martijn Croese vertelt: “We vinden het belangrijk om oogzorg op niveau te geven en volledige service te bieden.” Bij Pearle Croese Optometrie krijgen klanten eerlijk advies en is er een goede mix van prijs en kwaliteit. Bovendien is er een goede samenwerking met de afdeling oogheelkunde van het West Fries Gasthuis en het Oogcentrum Noordholland. Croese: “Klanten ervaren dat het commerciële belang niet

voorop staat en komen daardoor graag terug.” Oogafwijkingen van klanten worden via netvliesfoto’s en filmpjes vastgelegd. “Op die manier maken we betrouwbaar naslagwerk en kunnen we goed vergelijken. Beeld zegt meer dan een geschreven rapport”, legt Croese uit. Bij Pearle Croese Optometrie wordt altijd het beste uit een paar ogen gehaald.

Hans Croese

| Pearle Croese Optometrie | Grote Noord 111 | 1621 KH Hoorn| tel.: 0229 27 30 94 | www.pearle.nl 9


Magazine

‘Meer bewustwording voor frequente oogcontrole’ foto: P. Romein Fotografie.

Noord-Holland

Deelnemende ziekenhuizen zijn: Het Oogziekenhuis Rotterdam (initiatiefnemer) Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam Reinier de Graaf Groep Delft/Voorburg/Naaldwijk

“In de zoektocht naar optimale zorg komen momenteel allerlei samenwerkingen

IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel

tussen ziekenhuizen op gang. Uniek en heel doeltreffend is onze formule die

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem

maatschappen oogheelkunde met elkaar verbindt in een franchise-model. We

Deventer Ziekenhuis Deventer

noemen dit Het Oogzorgnetwerk”, aldus directeur René Baljon.

Westfriesgasthuis Hoorn Antonius Ziekenhuis Sneek

Franchise in de zorg? Dat is toch meer iets voor McDonalds of Pearle? “Nee, het werkt juist prima in de zorg. En het is ook noodzakelijk”, stelt Baljon. “De praktijk bewijst reeds de waarde van ons netwerk. Inmiddels zijn al 14 afdelingen oogheelkunde aangesloten, waar het groeimodel is gericht op een landelijke dekking met 25 partners. De noodzaak van structuren als dit netwerk zijn evident. Nederland vergrijst en dit zal een stijging van het aantal oogproblemen meebrengen. Het aantal behandelingen neemt nog eens extra toe omdat er simpelweg vaker een goede behandeling mogelijk is door snelle ontwikkelingen in het vakgebied. Hier staat tegenover dat het aantal oogartsen niet stijgt. De zorg moet dus gewoon anders worden georganiseerd. De top van de zorg moet in de tweede lijn bestaan uit professionals met daaromheen een belangrijke eerste lijn waarin met name optometristen uitstekend werk kunnen verrichten. We moeten het dus zoeken in de kracht van het collectief in de oogzorg. Ons Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, zorgt vooral voor de verbetering van de kwaliteit, wat deels door kennisuitwisseling wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt de zorg veel efficiënter georganiseerd. Daarin willen

10

wij nadrukkelijk ook optiekzaken en optometristen betrekken, zoals bijvoorbeeld al gebeurt in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Daar zijn net als elders protocollen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de klant in de optiek op de juiste wijze wordt onderzocht en eventueel wordt doorgestuurd naar de oogarts. Met meer dynamiek, soepel en laagdrempelig wordt nauwkeurig ingespeeld op het optimaliseren van de verwijslijn. Problemen vaak vermijdbaar De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil met de missie Vision 2020 mondiaal het aantal gevallen van vermijdbare blind- en slechtziendheid over acht jaar halveren. Baljon: “En denk nu niet: dat is toch vooral problematiek in landen in Afrika of Azië? Het speelt ook in ons land! Nederlanders zijn zich bijvoorbeeld nog onvoldoende bewust van de vermijdbaarheid van oogproblemen. Door vaker een oogcontrole te laten uitvoeren voorkom je ellende of kan het worden opgelost, maar is men, veelal de 60 plusser, zich daar niet bewust van. Zonde, want oogproblemen onder ouderen veroorzaken vaak nare valpartijen en zorgen voor sociaal isolement. Samen met een aantal partners, waaronder zorgverzekeraars CZ, Delta Loyd, Ohra en Het Oogziekenhuis Rotterdam, heeft Het Oogzorgnetwerk daarom de OOGbus geïntroduceerd. De screening in de OOGbus geldt niet alleen voor bewoners van verzorgingshuizen , maar ook de 60 plussers die er omheen wonen. En bij maar liefst twintig procent blijkt een doorverwijzing noodzakelijk en nog eens tien procent moet kiezen voor een hulpmiddel als

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden Flevo Ziekenhuis Almere Ziekenhuisgroep Twente Almelo Havenziekenhuis Rotterdam MCL Leeuwarden van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland Meer op www.oogzorgnetwerk.nl

een bril of deze laten bijstellen. We rijden nu rond met zes bussen, die per stuk, per jaar zo’n achtduizend onderzoeken uitvoeren. Het doel is echter om een gezondheidsdienst op te zetten van dertig bussen. Wij hopen dat hiervoor meer zorgverzekeraars het tarief van de screening gaan vergoeden en wel vanuit het oogpunt van waaruit Het Oogzorgnetwerk het initiatief heeft genomen: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen op die manier kunnen we substantieel van echte toegevoegde waarde zijn door te voorkomen wat vermijdbaar is of het op te lossen.” Oogzorgnetwerk Het Oogzorgnetwerk is een groeiend landelijk netwerk van oogheelkundige afdelingen met een gezamenlijke centrale serviceorganisatie. Deze levert unieke kennis, ervaring en ondersteunende capaciteit om samen met de netwerkpartners als optometristen te komen tot excellente oogheelkundige zorg. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.


Magazine

Noord-Holland

Kcoetz verbetert diabeteszorg in regio Kcoetz is een coöperatie van ongeveer 100 huisartsen in de regio Zuid-Kennemerland, die streeft naar verbetering van de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken, zoals diabetespatiënten. In dit kader wordt ook samengewerkt met optometristen, die eens per jaar ogen van diabeten controleren op diabetische retinopathie, oogproblemen door suikerziekte. Om als huisartsen de zorg voor chronisch zieken te kunnen waarborgen en coördineren, is in 2006 gestart met de oprichting van het Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg, Kcoetz. “Het is begonnen met de diabeteszorg”, vertelt huisarts Stan van den Buijs, voorzitter van Kcoetz. “De huisarts is hierbij de regisseur, die ervoor verantwoordelijk is dat de diabetespatiënt de zorg krijgt die nodig is. Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben we hiervoor kwaliteitseisen

opgesteld waar de deelnemende huisartsen aan moeten voldoen en een protocol gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld dat een diabeet vier keer per jaar door de praktijkverpleegkundige wordt gezien en in ieder geval een keer per jaar door de huisarts. Het is de bedoeling om in de toekomst ook protocollen te ontwikkelen voor de zorg omtrent andere chronische ziektes als astma/COPD en hartfalen, maar op dit moment draait het nog vooral om de diabeteszorg.”

Jaarlijkse oogcontrole Bij de diabeteszorg zijn verschillende beroepsgroepen betrokken, waaronder optometristen. “Het is belangrijk dat de ogen van diabetespatiënten elk jaar gecontroleerd worden”, stelt Van den Buijs. “Vroeger werd dat door de oogarts gedaan, op eigen initiatief van de patiënt, waardoor veel diabeten ‘er tussendoor glipten’. Nu krijgen diabetespatiënten elk jaar een oproep van de huisarts om hun ogen door een optometrist te laten controleren. Hierbij wordt een zogeheten fundusfoto van het oog gemaakt. Als de optometrist vermoedt dat er iets aan de hand is, wordt dit teruggekoppeld naar de huisarts en die stuurt de foto dan voor een tele-oogheelkundig consult naar de oogarts. Als de foto daartoe aanleiding geeft, wordt de patiënt dan ook door de oogarts gezien. Omdat de optometrist met deze diabetesscreening de oogarts werk uit handen neemt, is de toestroom van diabeten naar de poli oogheelkunde minder.” Door de manier van werken van Kcoetz is de diabetespatiënt volgens Van den Buijs beter af. “Er wordt beter gecontroleerd en daardoor kunnen we bijsturen als dat nodig is. Er zit meer structuur in, wat resulteert in een meer toegespitste zorg. Dat is belangrijk, want als diabetes beter behandeld wordt, leidt dat later tot minder complicaties.”

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Alleen de beste oogzorg is goed genoeg”

CYU Optiek Van der Klei Enkhuizen De vestiging van CYU Optiek in Enkhuizen mag worden gerekend tot de gevestigde orde; men bestaat al meer dan honderd jaar. “Vanwege de onberispelijke kwaliteit en de verregaande service die wij leveren, hebben wij niet alleen klanten in de regio, maar in heel Nederland”, vertelt Edwin Jans.

“Wij gaan door totdat iemand écht tevreden is over zijn of haar ogen, zicht en kijkcomfort.” Het frisse, jonge team heeft verstand van modetrends en weet wat hip is. Dat uit zich in de hypermoderne brillencollectie en de capaciteit om bij elke afzonderlijke klant een passend montuur te vinden. Jans: “Onze optometrist Hugo Tempel is

een fenomeen in de omgeving en kent de oogartsen. Dat komt van pas als we snelle vragen hebben of iemand vlot willen doorverwijzen.” Het optometrische vakmanschap waarover CYU Optiek Van der Klei beschikt, zorgt ervoor dat klanten volledig gescreend kunnen worden, waardoor men vroegtijdig ziektebeelden kan ontdekken en kordaat kan handelen.

Het team van CYU Optiek Van der Klei

| CYU Optiek Van der Klei | Westerstraat 41 | 1601 AB Enkhuizen| tel.: 0228 31 20 02 | www.cyu-optiek.nl 11


Tim zijn leven met contactlenzen

ar 8 ja Tim,

Tim als

teenag er

Tim tege n de

dert ig jaa r

Tim in zijn gouden jare n

jaar de veertig Tim tegen

Zo natuurlijk, alsof je geen contactlenzen draagt! Live Brightly

Contactlenzen bieden een leven lang kijkcomfort. Al vanaf 8 jaar! Tim, 8 jaar Tim is een jongen met wat weinig zelfvertrouwen. Hij houdt veel van sport, maar vindt meedoen lastig omdat hij zonder oogcorrectie niet goed ziet. Omdat hij wil presteren vraagt hij zijn ouders om praktische contactlenzen.

Tim tegen de veertig jaar De ogen van Tim zijn soms wat vermoeid, vooral aan het einde van de dag. Hij raadpleegt daarom zijn oogzorgspecialist en die meet hem speciale lenzen aan die de vermoeidheid voorkomen.

Tim als teenager Tim zit inmiddels goed in zijn vel. Hij is sociaal actief en zijn sportcarrière gaat voorspoedig; hij zit in de selectie van het eerste team van zijn tennisclub. Nog steeds draagt hij contactlenzen, bij voorkeur daglenzen.

Tim in zijn gouden jaren Nog altijd is Tim sportief. Hij tennist, bezoekt de health club en speelt graag golf. Ook is hij op internet erg actief met social media. Hij is wel vijftig uur per maand online. Met zijn multifocale contactlenzen kan hij flexibel iedere inspanning aan.

Tim tegen de dertig jaar Tim draagt zijn contactlenzen gemiddeld zestien uur per dag. Omdat hij lenzen nodig heeft die bij zijn actieve lifestyle passen, heeft hij gekozen voor hoogzuurstofdoorlatende maandlenzen. Die vindt hij erg comfortabel omdat hij ze ook eens een nachtje kan inhouden.

GRATIS

PROBEERSET VOOR 1 WEEK

CONTACTLENZEN. Deze coupon is enkel geldig bij de optiekbedrijven vermeld in dit magazine. * De oogzorgspecialist kan aanmeetkosten in rekening brengen.

Deel uw ervaring met het dragen van contactlenzen op facebook, word vriend van CooperVision Nederland, en maak kans op ½ jaar lang gratis daglenzen.


Magazine

Westfriesgasthuis: vooruitstrevend en veilig Het Westfriesgasthuis is volgens oogarts Nynke Klaassen-Broekema een modern, vooruitstrevend ziekenhuis met veel aandacht voor veiligheid van processen. “Onze oogheelkundige afdeling heeft als eerste in Nederland een oogheelkundig EPD, Elektronisch Patiënten Dossier, dat gekoppeld is aan het ziekenhuisbrede EPD. En op het gebied van de chirurgische hoornvlieszorg vervult het Westfriesgasthuis een buitenregionale functie.” Het oogheelkundig EPD, Elektronisch Patiënten Dossier, is door het Westfriesgasthuis zelf ontwikkeld, zo vertelt Nynke KlaassenBroekema. “Alle oogheelkundige apparatuur is daaraan gekoppeld en de metingen worden automatisch ingelezen in het dossier. Het bijzondere is echter dat het gekoppeld is aan het ziekenhuisbrede EPD van Chipsoft. Hierdoor kunnen andere specialisten, zoals een anesthesist, tijdens een operatie meekijken en dat is wel zo veilig. We zijn hier heel trots op.”

“Dat is een methode die door mijn collega dr. Annemieke Rijneveld wordt uitgevoerd bij patiënten met een slap en uitgezakt hoornvlies oftewel keratoconus”, legt Klaassen uit. “Deze aandoening presenteert zich vaak op de puberleeftijd en leidt tot een snel toenemende bijziendheid. Crosslinking maakt het hoornvlies stijver en vertraagt of stopt het proces van bijziendheid. Het is een veelbelovende therapie voor een ernstige oogziekte bij jonge mensen.”

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van hoornvlieszorg die sinds kort in het Westfriesgasthuis wordt toegepast, is crosslinking.

Grote rol voor optometristen Het eigen aandachtsgebied van Nynke Klaassen is ouderdomsslechtziendheid en verder

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

ziektes en aandoeningen aan het uitwendige oog, zoals ontstekingen van het hoornvlies en droge ogen. Op deze en ook andere gebieden is er veel samenwerking met optometristen. “De optometristen die hier in dienst zijn draaien zelfstandige spreekuren onder onze supervisie”, aldus de oogarts. “Zij verrichten een stukje oogheelkundige zorg die voorheen door de oogarts werd uitgevoerd, maar die – mits goed geprotocolleerd – ook door een optometrist kan worden gedaan.” Het gaat hier volgens Klaassen vooral om vooronderzoek en nacontrole. “Optometristen kunnen bijvoorbeeld de ogen controleren van diabetespatiënten of van mensen met stabiel glaucoom. Ook in het nabehandelingtraject van hoornvliestransplantaties spelen optometristen een vrij grote rol. Zij hebben een specifieke kennis die van pas komt bij de aanvullende onderzoeken die bij deze patiënten nodig zijn.” Het Westfriesgasthuis werkt ook samen met opticiens en optometristen in de regio, die mensen snel kunnen doorverwijzen. “Hiervoor zijn speciaal plekken vrij geroosterd in de spreekuren, dat is heel effectief”, zegt Klaassen. “Al met al is de rol en het belang van de optometrist in de oogzorg groter geworden en dat is goed, want zo kunnen we de oogzorg ondanks de vergrijzing toegankelijk houden voor iedereen die het nodig heeft. Optometristen spelen een belangrijke rol en zorgen ervoor dat we de regio kunnen blijven bedienen.”

Bossinade Optiek Castricum Niet alleen mensen die wazig zien of bijziend zijn, kunnen bij Bossinade Optiek terecht. De optiekzaak biedt oplossingen voor alle oogproblemen. “Wij helpen ook klanten die geïrriteerde, branderige of droge ogen hebben”, vertelt eigenaar Lex Klein Schiphorst.

Volendam

“Oplossingen

Noord-Holland

voor alle oogproblemen”

Het team van gediplomeerde specialisten maakt gebruik van de nieuwste meetapparatuur en kan daarmee de oorzaak constateren van verschillende klachten. Als één van de weinige optiekzaken kan Bossinade ook scheefstand van de ogen meten door middel van een speciale correctie in het brillenglas. Optometrist Klein Schiphorst: “Klachten zoals dubbelzien, hoofdpijn en vermoeidheid worden hierdoor minder.” De

winkel in Castricum ademt sfeer en huiselijkheid uit waardoor klanten zich thuis voelen. Tegen de wanden van het ruime pand worden ook exclusieve monturen gepresenteerd, zelf geïmporteerd uit landen als Japan en Frankrijk. Zodoende biedt men iets wat de rest van Nederland niet heeft. Bij Bossinade Optiek is een klant geen nummer en staat de klanttevredenheid centraal.

Lex Klein Schiphorst

| Bossinade Optiek | Torenstraat 30 | 1901 DE Castricum | tel.: 0251 65 22 38 | www.bossinade.nl 13


Magazine

Noord-Holland

‘Geen last meer van vermoeide ogen’ Altijd scherp zien op alle afstanden! Misschien herkent u het wel. U kijkt tv of u leest de krant en hoewel u een bril of lenzen draagt, merkt u dat u de kleine lettertjes steeds moeilijker kunt lezen. Met multifocale Oblong lenzen kunt u op elke afstand scherp zien of u nu in de auto of achter uw computer zit of een boek aan het lezen bent. U hebt geen aparte leesbril nodig. Oblong lenzen zijn de beste optie voor uw leesprobleem. Bovendien ziet u er met contactlenzen jonger uit. Snelle gewenning en hoog comfort Multifocale Oblong lenzen zijn voor bijna ie-

dereen geschikt. Na een korte gewenningsperiode zult u snel vergeten dat u multifocale lenzen draagt. Door het vormvaste materiaal kan er een optisch zuivere lens worden gemaakt. De traploze overgang creëert een multifocale zone. Hierdoor kunt u op alle afstanden scherp zien. Oblong lenzen worden gemaakt van Menicon Z. Het is een nieuw, zeer hoogwaardig zuurstofdoorlatend materiaal waardoor uw ogen minder snel vermoeid raken en de hele dag fit blijven. Menicon Z is het gezondste materiaal voor uw ogen! Kijk voor meer informatie op www.contactlenzen.nl.

‘Online brillen passen is leuk en effectief’ ‘Ik moet een bril, wat nu?’ “Wat dacht je van thuis beginnen met monturen www.kinderbrilonline.com

passen. Voortaan kun je online brillen passen via de PC. Op Brilonline.com kunnen honderden monturen van de meest uiteenlopende merken en in diverse prijs-klassen gepast worden”, zegt Erwin Duinkerken, directeur van Brilonline.com.

www.brilonline.com

www.brilonline.com

“Wij verkopen online geen brillen, wij bieden louter de mogelijkheid om 24 uur per dag 7 dagen in de week de nieuwste brillen online te passen. Het echt passen, meten en afrekenen gebeurt altijd bij een opticien”, legt Duinkerken uit. “Onze paskamer heeft in de voorbereiding naar een nieuwe bril veel te bieden. Door de omvang van het assortiment is de oriëntatie optimaal en het is nog leuk ook. Vooral ouders met kinderen vinden het heel leuk om samen online te passen en zo de spanning van het dragen van een bril af te zwakken. Mensen durven online ook veel

meer. Ze zetten modellen op die ze in de winkel echt zouden laten liggen.” Bij Brilonline. com hoeft alleen een foto te worden geüpload, heel simpel, waarna bij een opticien naar keuze een montuur kan worden gereserveerd. “Geheel vrijblijvend, zonder kosten en de prijs van de bril is hetzelfde als normaal. Wij maken de klik in de oogzorg, een perfecte match tussen brildrager, montuur en zelfstandige opticien.” www.brilonline.com www.kinderbrilonline.com

‘Eén bril voor elke gelegenheid’ “Sjiek of sportief, uitbundig of juist ingetogen: de brillen van Dilem zijn, door een uitgekiend veren wisselsysteem, perfect aan te passen aan elke gelegenheid of situatie. Door de veren van de bril te verwisselen kunt u zelf een geheel andere Dilem bril creëren. Met één bril heb je dus eigenlijk een hele collectie in huis”, zegt Gerard Daudey, directeur van EYES 2 BE, importeur van de brillenmerken Oxibis, Exalto en Dilem. “Stuk voor stuk kleurrijke ontwerpen van Franse makelij en derhalve van gegarandeerde originaliteit en kwaliteit. Ze leveren de maximale beleving van een bril, de modellen van Dilem. De voorstukken van die brillen zijn doorgaans trendy, maar tegelijkertijd iets neutraler. Door naar gelang te wisselen van veren, zijn monturen van Dilem steeds ac-

14

tueel te houden. Oogmode dus die telkens weet te verrassen”, aldus Daudey. “Dilem biedt nuance voor iedereen. Je kunt spelen met fashiontrends en zo exact de uitdrukking zoeken die bij je identiteit past. Voor tieners en twintigers heeft Dilem onlangs als nouveauté de zogenoemde XD-serie gelanceerd, heel vlotte brillen die bijvoorbeeld ref-

ereren aan jeugdige thema’s als ‘rockbitch’ en ‘tattoo’. De dealers van onze merken zijn te vinden op onze website www.eyes2be.nl.”


Magazine

Noord-Holland

Droge ogen, geen ziekte, maar een fenomeen Heeft u last van overgevoelige, branderige ogen? Is uw zicht vertroebeld? Of tranen uw ogen veel? De kans is groot dat droge ogen hier de oorzaak van zijn. Misschien heeft u zelf al naar oplossingen gezocht en druppels meegekregen van uw huis- of oogarts, maar droge ogen zijn geen ziekte. Het is een fenomeen. Daarom is het beter om met de klachten naar één van de aangesloten optometristen van dit magazine te gaan. Zij zijn hierin gespecialiseerd. Optometrist Simone Stad, vertelt over de deskundige aanpak van optometristen bij droge ogen. lergiepillen en antidepressiva, het werken achter een computer of in een ruimte met airconditioning. “Vaak is het een combinatie van verschillende factoren”, weet mevrouw Stad uit ervaring. “Verder zijn mensen boven de veertig ook gevoeliger voor droge ogen. Vanaf die leeftijd wordt de traanproductie minder en verdampt het vocht sneller.”

Oorzaak in kaart brengen “Het begint allemaal bij het aandachtig luisteren naar een klant”, vertelt optometrist Simone Stad. “Wat zijn de klachten? Waar en wanneer treden die klachten op? Heeft de klant al eerder hulp gehad?” De specialist benadrukt: “Het intakegesprek is heel belangrijk voor het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken van droge ogen. Soms hoeven we geen vervolgtest te doen, omdat uit het gesprek blijkt dat de klant bijvoorbeeld van werkplek is veranderd en dat daardoor de problemen zijn opgetreden.” Andere verklaringen voor de klachten kunnen zijn: het gebruik van bepaalde medicijnen zoals al-

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Het oude ambacht zelf in huis”

Advies op maat Na het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken begint een optometrist met het droge ogen-onderzoek. De optometrist vertelt: “Met behulp van bepaalde kleurstoffen en instrumenten kunnen we zien welke delen van het traanvocht of oog de oorzaak zijn van de klachten. Er zijn ook proeven die duidelijk maken of het oog wel voldoende traanvocht produceert. Deze testen zijn overigens pijnloos en niet vervelend.” Op basis van de

Het Huis Moen Castricum

resultaten van het onderzoek adviseert een optometrist welke traandruppels de beste oplossing zijn voor een klant. Omdat droge ogen geen ziekte is, maar een fenomeen, bestaan er geen concrete voorschriften. “Het werkt bij iedereen anders”, legt de optometrist uit. “Uit het onderzoek kunnen verschillende resultaten naar boven komen die niet direct leiden tot een oplossing. Het is voor een optometrist de uitdaging om iedere keer advies op maat te geven zodat de klachten van een klant toch worden verminderd.” De reacties op de behandeling van droge ogen zijn wisselend. Er zijn klanten die het helemaal geweldig vinden, omdat ze veel minder klachten hebben, maar er is ook een aantal waarbij de maatregelen minder goed helpen. Simone Stad: “Maar er is nog nooit iemand geweest bij wie het slechter is geworden!”

De zelfstandige optiekzaak met filialen in Castricum en Heiloo dankt zijn naam aan de oprichter John Moen en werkt onder de landelijke winkelformule van Het Huis. Eigenaren Cees Rats en Gaby van Warmerdam vertellen: “Wij zijn een speciaalzaak met louter gediplomeerde mensen en vinden optometrie erg belangrijk.

Een optometrist ziet gewoon meer aan een oog wat ziektes als staar, netvliesdegeneratie en glaucoom betreft en heeft meer verstand van medicatie voor de ogen.” Naast optometrist Anton de Nijs heeft men in optometrist Kirsten van Altena iemand in huis die ook orthoptist is; zij verzorgt bijvoorbeeld behandelingen van scheelzien door het trainen van de oogspieren. Het Huis

Moen biedt exclusieve monturen aan, heeft een hoog servicegehalte en doet veel aan persoonlijke klantenbinding. “Bovendien sturen wij niets naar centrale werkplaatsen, wij doen alles zelf”, vertelt de heer Rats. “We bestellen wel de glazen, maar we slijpen ze zelf. Daardoor zijn we sneller en persoonlijker; wij hebben het oude ambacht nog in huis.”

Anton de Nijs

| Het Huis Moen Opticiens | W.C. Geesterduin 37 | 1902 EJ Castricum | tel.: 0251 65 66 95 | www.hethuisopticiens.nl Tevens vestiging in Heiloo.

15


De beste oogzorg bepaalt u zelf! Wanneer u lichamelijke klachten heeft, gaat u naar uw huisarts. Wanneer de huisarts uw klacht niet kan behandelen zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Maar wist u dat u zelf kunt kiezen naar wie u doorverwezen wilt worden? Wist u bijvoorbeeld dat u, wanneer u klachten aan uw ogen heeft, met een verwijsbrief van uw huisarts, op korte termijn in Medinova Kliniek OMC Haarlem terecht kunt? Hier staat een team oogartsen, optometristen en orthoptisten voor u klaar om u uitstekende zorg te geven op het gebied van oogheelkunde. Kijk op onze website voor meer informatie of bel de kliniek voor een afspraak. Bepaal zelf de beste zorg voor uw ogen!

Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem t: 023 - 535 00 00

www.omc.nl


Magazine

Charles’ visie op brillenmode Kinderen voor Kinderen, De Soundmixshow, Ja, ik wil een Miljonair, Mooi! Weer de Leeuw en de TV Kantine. Deze programma’s zijn slechts een greep uit het portfolio van stylist Charles Schoonderbeek. De ervaren modeman kleedt al meer dan achttien jaar vele bekende Nederlanders en heeft oog voor brillenmode… Brillen van de TV Kantine De typetjes van Carlo Boszhard en Irene Moors droegen vaak opvallende brillen in het populaire programma de TV Kantine. Charles Schoonderbeek had een belangrijke taak bij het creëren van de verschillende persiflages. “Ik deed de outfits van kleding tot accessoires en koos bij elk karakter een passende bril”, vertelt de stylist. “Een bril moet namelijk bij je persoonlijkheid passen. Laatst droeg een artistieke vrouw met kort haar een knalrode bril. Dat vond ik een perfecte match.” Voor de brillen van de TV Kantine bezocht Charles geregeld Ed Kriek Optiek in Aalsmeer. “In de

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Treffend trendy en zeer deskundig”

uitgebreide collectie van Ed Kriek Optiek kon ik altijd wel iets vinden wat bij de verschillende typetjes paste. Bovendien dacht het enthousiaste team altijd met me mee”, legt hij uit. Vervolgens werden in de monturen glazen gezet zonder sterkte. “Dat wordt door modeketens steeds vaker gedaan”, weet Charles. “Een bril is tegenwoordig een accessoire die mensen graag dragen, ook wanneer ze geen oogafwijkingen hebben.” Creatief met de toverstok In het pand van 450m² in Aalsmeer heeft Charles zijn eigen Styling Store met rekken

Noord-Holland

vol kostuums, pakken en accessoires. “Ik help graag mensen en sta 24 uur per dag voor ze klaar met mijn creatieve toverstok”, vertelt de stylist. Charles vergelijkt: “Bij de aanschaf van een bril heeft een opticien die toverstok. Een specialist kan namelijk de klant deskundig advies geven over de keuze van een bril en daarmee de uitstraling van diegene positief beïnvloeden.” Zijn creativiteit en modebewustzijn kwam hem goed van pas bij het uitzoeken van z’n eigen bril. “Zelf draag ik een Tom Ford bril. Retro is nu weer helemaal in, mijn montuur lijkt dan ook op de pilotenvorm van een Ray-Ban zonnebril.” Omdat een bril geen wekelijkse aankoop is, dacht Charles goed na over de kleurkeus. “Je moet het montuur natuurlijk wel kunnen mixen en matchen met de kleding die je in de kast hebt hangen.” De ervaren stylist heeft ook een donkerblauwe Dolce Gabbana. Charles verklaart: “Dat is voor de afwisseling. Bij elke gelegenheid of gemoedstoestand past een andere bril!”

JPC Optiek Bergen De optometrist Jean-Paul Carrière deed op het gebied van optometrie veel ervaring op bij verschillende gerenommeerde optiekzaken in Engeland en Nederland. Bij JPC Optiek heeft men een ruim aanbod aan mooie, trendy en bijzondere brillen.

Ogen zijn een kostbaar bezit en vereisen maatwerk; JPC optiek heeft alles in huis om ogen de beste zorg te bieden. Dankzij de nieuwste technologieën op het gebied van onder andere multifocale brillenglazen is de klant verzekerd van optimaal kijkcomfort. Naast de standaard aanpassingen van zachte lenzen heeft men ook de kennis en de mogelijkheden in huis voor het aanpassen van harde lenzen, nachtlenzen en

lenzen voor bijzondere oogafwijkingen. De contacten met de huisartsen zijn prima en doordat Manon -de vrouw van Jean-Paul Carrière- als optometrist werkzaam is bij de oogartsen, zijn ook de contacten met deze specialisten goed. JPC Optiek biedt een totaalpakket voor de consument die behoefte heeft aan perfect zicht en optimale oogzorg.

Jean-Paul Carrière

| JPC Optiek | Breelaan 31 | 1861 GC Bergen | tel.: 072 581 77 11 | www.jpcoptiek.nl 17


Magazine

Noord-Holland

Uniek maatwerk voor ogen Ieder oog is uniek en eigenlijk zou ieder glas dat dus ook moeten zijn. En eyecode brillenglazen zijn uniek! Omdat uw oogspecialist naast de brilsterkte ook de dynamiek van het oog meet, kan met eyecode een kijkoplossing op maat worden ontworpen en gemaakt. Het geheim van uw oog onthuld Enkele honderden opticiens meten tegenwoordig de voor ieder oog unieke eyecode en doen dat met de Visioffice, een innovatief digitaal meetinstrument. Met deze hightech 3D-meting wordt de precieze positie van het optische rotatiepunt van het oog achter het door u gekozen brilmontuur bepaald. Met een camerasysteem worden bovendien de kijkbewegingen en de natuurlijke houding van het hoofd vastgelegd. De opticien leest zodoende in enkele ogenblikken de dynamiek van uw ogen. Deze nieu-

we gegevens vormen de perfecte aanvulling op de traditionele lettertjes ogentest. Ontspannen kijken De opticien stuurt de eyecode gegevens als digitale bestelling naar Essilor. Dankzij eyecode ontwerpt Essilor, de producent van Varilux, unieke brillenglazen. Zij weten immers precies waar en hoe de brildrager door het gekozen brilmontuur zal kijken. Met digitale bewerkingstechnologieën brengt Essilor de exact benodigde sterkte op de juiste plaats in het brillenglas aan. Hierdoor kijkt u in één vloeiende beweging scherper en contrastrijker, zonder dat het oog telkens kleine beeldfout-

jes moet corrigeren. Het resultaat: een glas met ongekend kijkcomfort in alle richtingen (360°). Dat spaart energie en is dus minder vermoeiend. Optimaal beeld Ontspannen scherpzien is onmisbaar in deze tijd waar tachtig procent van de informatie ons via het oog bereikt. Veel mensen kiezen daarom bijvoorbeeld heel bewust voor een HD-televisie of voor een spiegelreflexcamera met de beste lenzen. Het bijzondere eyecode brillenglas laat deze mensen nu nog meer genieten van beelden die optimaal zijn. Meer informatie vindt u op www.eyecode.nl

Contrastrijk en verblindingsvrij zicht

sing. Deze lijken op gewone bruine zonnebrillen met glazen in warme tinten, maar ze filteren wel een groter deel van het blauwe licht weg.

Naarmate de mens ouder wordt, neemt net als bij de rest van het lichaam ook het gezichtsvermogen langzaam af. Dit komt door degeneratie van het netvlies, een achteruitgang die reeds op jonge leeftijd aanvangt. Hoe merkt u dat? Vooral het zichtbare korte golf en energierijke licht wordt in de ogen verstrooid en veroorzaakt een onaangename verblinding en contrastarm zicht. Dit is ook het geval bij mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, mensen met oogziektes als MD, diabetische retinopathie en glaucoom. Voor hen is vooral het blauwe licht

Schagen

Bergen

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Vernieuwend en vertrouwd

bijzonder hinderlijk. Een goede zonnebril helpt onvoldoende omdat een groot deel van het energierijke licht toch wordt doorgelaten. Daarom bestaan er al jarenlang zogeheten kantenfilters of cut-off filters. Het nadeel van deze filters is, dat ze het blauwe licht totaal wegfilteren. Ze mogen daarom ook niet in

het verkeer worden gebruikt, omdat je bijvoorbeeld verkeerslichten niet meer kunt onderscheiden. Ander nadeel is de kleur van de glazen, geel of oranje, waardoor iedereen direct ziet dat je een visuele beperking hebt. ESCHENBACH, ’s werelds grootste producent op het gebied van slechtziendheid, heeft nu met WellnessPROTECT brillen de oplos-

Mulder Optiek Schagen Als enige zelfstandige optiekzaak in Schagen en omgeving biedt Mulder Optiek professionele oogzorg. Meer dan 60% van de klanten komt uit de regio en voelt zich thuis in de overzichtelijke winkel met moderne rood-, grijs- en zwarttinten.

Opticien Jan Lont: “Wij hebben het totaalpakket in huis: oogzorg, brillen en contactlenzen.” Bij Mulder Optiek is er altijd een contactlensspecialist en optometrist aanwezig en het klantvriendelijke team helpt mensen graag in de keuze van een bril of lenzen. Lont: “Om deskundig en op maat advies te kunnen geven, werken we met de nieuwste materialen en apparaten. Zo kunnen we met een funduscamera foto’s van

het netvlies maken waardoor we het oog goed kunnen onderzoeken.” De optiekzaak is niet alleen op technisch gebied up to date. “Dit jaar hangen er brillen van Monoqool in de winkel. In deze monturen zitten geen schroeven waardoor de bril zeer licht en comfortabel draagt.” Mulder Optiek staat bekend als kwaliteit- en servicegericht.

| Mulder Optiek | Gedempte Gracht 43-45 | 1741 GB Schagen | tel.: 0224 21 23 67 | www.mulderoptiek.nl 18

Met WellnessPROTECT kunt u dus aan het verkeer deelnemen. Ook bijzonder is de constructie. Aan de bovenzijde sluit de bril mooi tegen uw voorhoofd en aan de zijkanten worden de zogeheten veren verbreed met dezelfde kleur glas als de voorzijde. Voordeel: geen licht van bovenaf en getemperd licht aan de zijkant. Minuscule sleufjes voorkomen het beslaan. Loop eens binnen bij uw opticien of optometrist voor meer informatie, test de bril en merk in een oogwenk het verschil.

Het team van Mulder Optiek


Magazine

Noord-Holland

Laserbehandeling steeds geavanceerder “De behandeling van ogen met behulp van laser is de afgelopen jaren almaar geavanceerder geworden. Niet alleen werden de lasers zelf beter, ook de apparatuur van opmeten is tegenwoordig super nauwkeurig.” Inez Jorna werkte jarenlang als optometrist in ziekenhuizen en klinieken en hield zich vooral bezig met refractiechirurgie. “Die vorm van behandeling tracht de afhankelijkheid van hulpmiddelen te minimaliseren of zelfs op te heffen. Het doel is in feite dus om de oogsterkte zo dicht mogelijk bij de nul te brengen en met laser is dat vaak heel goed mogelijk”, vertelt Jorna, die reeds jaren geleden heel bewust koos voor de optometrie. “Het was zeker toen nog een vakgebied dat zich moest bewijzen. Inmiddels is echter wel duidelijk dat optometrie met veel expertise een uitstekende rol vervult in de oogzorgketen.” Voor het laseren is eerst een grondig vooronderzoek nodig, dat vaak wordt uitgevoerd door een optometrist. “Die voert alle vormen van metingen uit, zoals het bepalen van de oogsterkte en het meten van de dikte en

ten vaak ook de nacontroles uit, zelfstandig of in samenwerking met de oogarts.” Volgens Jorna is het cliënten aan te raden om zich terdege te oriënteren in de keuze van een kliniek of ziekenhuis. “Ogen zijn twee kostbare juweeltjes en bij refractiechirurgie worden gezonde ogen behandeld . Laten we de ogen dan ook gezond houden! Het is daarom enorm van belang dat degene die de behandeling uitvoert bekwaam is. Kijkt u daarvoor ook eens op de website van het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie. ”

‘Doel:

zo dicht

De optometrist speelt ook een belangrijke rol bij de behandeling zelf. “Ik heb vaak geassisteerd. Naast de begeleiding van de technische kant van het laseren was ik als optometrist ook belangrijk in het op hun gemak stellen van de cliënten. Menig cliënt is nerveus, het zijn tenslotte wel je ogen! Verder voeren optometris-

mogelijk bij de nul’

Osinga Optiek & Contactlenzen - Hoorn

Schagen

Bergen

vorm van het hoornvlies. Ook wordt gekeken naar de gezondheid van de ogen. Dit alles gebeurt heel secuur en volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap”, zegt Jorna. “Daarna wordt alle informatie voorgelegd en besproken met de oogarts die vervolgens een behandelplan opstelt.”

Hoorn

Enkhuizen

Castricum

Volendam

“Het gezicht van West- Friesland”

Puur vakmanschap straalt af van Osinga Optiek met vestigingen in Hoorn, Medemblik, Hoogkarspel en Avenhorn. Het bedrijf werd in 1917 opgericht en is nog steeds zelfstandig. “Osinga is een begrip”, vertelt optometrist-contactlensspecialist Raymond Gottenbos. “In onze regio staan we bekend als ‘Het gezicht van WestFriesland’ vanwege de vakkundige oogmetingen en het aanbod aan exclusieve montuurmerken. We hebben een collega die (buitenlandse) beurzen bezoekt op zoek naar aparte monturen.” Osinga heeft diverse specialisaties zoals optometrie, het aanmeten van nachtlenzen en multifocale contactlenzen, onderzoek naar binoculair zien en het doen van vooronderzoek en nazorg bij laserbehandelingen. Alle filialen zijn eigentijds ingericht. De specialisten werken er met de allernieuwste apparatuur. “We krijgen geregeld

een doos bonbons van tevreden klanten. Osinga is een optiekzaak voor ‘zien en gezien worden’, die toegankelijk is voor iedereen”, vat Gottenbos treffend samen. Men is aangesloten bij de vakvereniging ANVCOVN, is ingeschreven bij de kwaliteitsregisters Paramedici-Kabiz en werkt samen met de oogartsen van het Westfries Gasthuis en Oogcentrum Noord-Holland.

| Osinga Optiek & Contactlenzen | Grote Noord 87 | 1621 KG Hoorn | tel.: 0229 21 45 07 | www.osingaoptiek.nl Tevens vestigingen in Medemblik, Hoogkarspel en Avenhorn.

Raymond Gottenbos

19


Magazine

Noord-Holland

Henry Jullien zoekt perfectie Het erfgoed van Henry Jullien is nauw verbonden met de geschiedenis van het produceren van brillen in Frankrijk sinds 1921. Het merk behoort dan ook zonder twijfel bij de top van luxe ‘lunetiers’ en geniet mondiale naam en faam. De producent laat in zijn aanpak zien vergelijkbaar te zijn met de horloge-industrie waar nauwgezette aandacht voor ieder detail van levensbelang is. Een zoektocht naar perfectie maakt de brillen van Jullien onovertroffen in kwaliteit en uitvoering. De brillen van Henry Jullien worden gepresenteerd in herkenbare collecties. Zo is Les Urbaines gericht op een jonger (stads-) publiek dat op zoek is naar stijlvolle en trendy producten. Les Signatures toont vooral de geschiedenis en de kennis van het merk met monturen gemaakt van walsdoublé in een klassieke stijl. Les Contemporaines tot slot, speelt meer in op de creativiteit, het comfort en het lichte gewicht van de gebruikte materialen die zich kenmerken door buitengewone eigenschappen zoals bijvoorbeeld Sandvik Nano-flex. Als een van de weinige exclusieve brillenhuizen houdt Henry Jullien vast aan het in kwaliteit en duurzaam-

heid onovertroffen walsdoublé, maar de nieuwe serie Equinox markeert inmiddels de komst van stijlvolle en moderne acetaat modellen binnen de collectie. Optimaal op maat Pas nadat een montuur tijdens het productieproces zo’n 300 verschillende bewerkingen heeft ondergaan, krijgt het een keurmerk van de kennis en kunde van het merk Henry Jullien. Om dit keurmerk te kunnen garanderen, worden alle handelingen van de productie in eigen hand en binnen de muren van de fabriek in Lons-le-Saunier, gelegen in de Franse Jura, gehouden. Niets is daarbij geautomatiseerd. Secuur en zeer individueel krijgen alle brillen optimale aandacht, desgewenst kunnen brillen zelfs op maat worden gemaakt.

Eigentijdse inspiratie Alles kan voor Henry Jullien een inspiratiebron zijn. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de trends in oogmode, kleding, accessoires, maar ook naar onder meer de autoindustrie, architectuur, cultuur, design, etc. De uitdaging, waarin het merk keer op keer slaagt, is het op het juiste moment omzetten van inspiratie in aansprekende producten en geheel volgens de filosofie en geest van het merk, verrassende nieuwe monturen te lanceren. Niet te vroeg en niet te laat en daardoor is Henry Jullien altijd eigentijds en tegelijk tijdloos.

Het belang van preventieve screening van uw beide ogen “O’Max Instruments is een groothandel in optische instrumenten en opereert onder de vlag van het Franse Essilor in Nederland. Wij leveren en servicen optische meetinstrumenten van het Japanse A-merk Topcon. Topcon heeft een breed scala aan producten voor de opticien, contactlensspecialist, optometrist en oogarts.”

Door innovatie en techniek gaat onze Japanse leverancier nu een stap verder en heeft de OCT ontwikkeld. OCT staat voor Optical coherence tomography. Dit betekent dat dit instrument met behulp van

laserlicht een 3d-scan maakt van de zogenaamde zenuwvezellagen achter het menselijk netvlies. Door de uiterst hoge beeldkwaliteit is vrijwel ieder detail in dit gebied goed zichtbaar te krijgen. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium door de optometrist

eventuele aandoeningen worden opgespoord en diagnoses worden gesteld, eventueel gevolgd door doorverwijzing naar huis- of oogarts. Het mooie van de Topcon 3D-OCT is dat met deze OCT scan er tege-

Maurits Noordman, directeur O’Max Instruments

lijkertijd ook een netvliesfoto wordt gemaakt. Dit is een unieke Topcon specificatie die uiterst handig is voor snelle diagnose. Vraag u optometrist naar de 3Doct!” www.omax.nl

‘Oplossingen voor ieder visueel probleem’ “ERCON staat bekend om het bieden van totaaloplossingen voor ieder visueel probleem. Wij maken dit credo iedere dag waar en daar mag u ons op afrekenen ook”, zo stelt Erik Smidt, eigenaar van ERCON en succesvol specialist in contactlenzen. “Sinds de oprichting in 1997 zijn we jaarlijks met meer dan 10 procent gegroeid.” Groei is bij ERCON echter zeker geen doel op zich. “Kwaliteit op maat is ons streven. Wij zoeken daarvoor de hele wereld af op zoek naar producten die echt onderscheidend zijn. Gekoppeld aan onze hoge kennisniveau en servicegraad kunnen wij zo het beste van het beste bieden in een enorm

20

assortiment, waarin naast meer gangbare modellen contactlenzen ook onder andere prosthetische, op maat gemaakte en handpainted lenzen zijn opgenomen. Ons dealernetwerk is landelijk en te vinden op www.erconctl.nl. Omdat een perfect advies zeker zo-

veel waard is als een goed product op zich, ondersteunen wij de oogzorgketen continu met onze consultancy, dat technische en marketingadviezen verstrekt. Daarnaast is innovatie voor ons van belang. Zo hebben wij net een multifocale, zachte contactlens van topproducent Soflex geïntroduceerd op de

Nederlandse markt onder onze eigen merknaam, een echte noviteit met uitstekende kwaliteiten. Niet alleen door het toepassingsgebied maar ook zeker door het Silicone Hydrogel materiaal”


Magazine

Noord-Holland

Manuela Kemp ‘Heeft bijzondere ogen’ Ze werkt aan een boek over vrouwen in de popmuziek en zingt in verschillende bands. Presentatrice en zangeres Manuela Kemp is een geboren NoordHollandse en praat met het Optometrie Magazine over een bijzondere afwijking aan haar ogen…

De laatste keer dat Manuela Kemp bij een optometrist is geweest, is al een tijdje geleden, zo moet ze toegeven. En dat terwijl juist haar ogen ‘een beetje moeilijk’ zijn. “De reden dat ik geen rijbewijs heb, is omdat ik ooit ben afgekeurd vanwege mijn ogen”, vertelt de sympathieke zangeres en presentatrice aan het Optometristen Magazine. “Er zit een soort storing in waardoor ik niet zo goed afstanden kan inschatten. Het is iets met de kegeltjes en de staafjes in mijn ogen, vraag me niet hoe het precies zit, maar er was niets aan te doen, behalve een bril dragen. En dat doe ik als de situatie daar om vraagt.” Ook heeft, tijdens een verblijf in Amerika er een specialist naar Manuela’s ogen gekeken, maar die kwam tot dezelfde conclusie. Omdat contactlenzen haar ook worden afgeraden, draagt Manuela in het dagelijks leven het liefst een bril tijdens gele-

genheden waarbij ze écht goed moet kunnen zien. “Bijvoorbeeld als ik iets moet presenteren of televisie kijk. Als ik naar de bioscoop wil en mijn bril ligt nog thuis, dan kan ik net zo goed weer naar huis gaan”, vertelt de in het NoordHollandse Kwadijk geboren entertainer over haar afwijking van min 3 aan beide ogen. Nachtblindheid “Daarnaast heb ik last van ernstige nachtblindheid. Mijn favoriete vervoermiddel is mijn scooter. Maar die laat ik staan als het ’s avonds donker is, tenzij ik de route uit mijn hoofd ken en weet dat de weg goed is verlicht.” Nee, Manuela heeft geen operatie overwogen; het wordt haar zelfs afgeraden omdat haar ogen niet sterk genoeg zouden zijn. “Ik ben trouwens ook niet zo’n held met operaties”, verklapt de in Amstelveen woonachtige tv-

personality. “Ik zou mijn ogen ook nooit laten laseren. Toen ik dertien was, heb ik eens blaren op mijn oog gehad. Daardoor bolde mijn oog op en kreeg ik het bijna niet meer dicht. Ik ben er toen mee naar het ziekenhuis geweest omdat het er behoorlijk eng uitzag; misschien is daar de angst voor mijn ogen wel ontstaan. Ik zou er nooit iets aan laten doen, daar ben ik echt een schijterd in.” Met haar 15-koppige vrouwenband ‘Girls Wanna Have Fun’, waar ook de zusjes Lois Lane en Frédérique Spigt in zingen, treedt Manuela geregeld op festivals en feesten op. Haar bril laat ze dan meestal in de kleedkamer, maar bij andere gelegenheden draagt ze graag een hip montuur. “Ik heb er een stuk of vijf en hou ervan om te variëren. Bij verschillende outfits combineer ik verschillende monturen. Ik hou van mode en zie een bril dus ook zeker als modeaccessoire.”

Nachtlenzen voor een topzwemster In juli 2011 won Mirjam de Koning-Peper (42) tijdens de IPC Europese Kampioenschappen zwemmen in Berlijn drie gouden plakken en zwom ze maar liefst twee wereldrecords (100 meter rug en 50 meter vrije slag). Thuis in Aalsmeer hangt het toilet vol medailles, vaantjes en andere prijzen. Sinds 2000 zit Mirjam in een rolstoel. Tijdens haar zwangerschap kreeg ze last van bekkeninstabiliteit en door een bindweefselziekte kon dat niet meer herstellen. Na jaren van bedlegerigheid hakte ze de knoop door en liet ze haar bekken vastzetten; de experimentele operatie had helaas een dwarslaesie tot gevolg en sindsdien kan Mirjam haar benen niet meer bewegen. “Toch ben ik nu beter af dan de periode voor de operatie”, stelt Mirjam. “Ik kan de deur weer uit en ik kan sporten.” Dat laatste is een understatement, want Mirjam kan gewéldig sporten. Op de Paralympische Zomerspelen 2008 in Peking bleek ze met twee gouden en

twee zilveren medailles een beresterke zwemster; haar doel is om op de Spelen van 2012 in Londen nog één keer te vlammen. Als blijk van waardering en respect heeft ze van haar optometrist, Ed Kriek Optiek in Aalsmeer, lenzen voor het leven gekregen. De optometrist heeft haar enorm geholpen met het aanpassen van nachtlenzen. Mirjam vertelt: “Ik heb een correctie van min 2,75 op mijn ogen nodig. Voorheen droeg ik maandlenzen, maar die verloor ik tijdens het zwemmen vaak in het

water of ze bleven ergens in mijn zwembrilletje plakken. Na overleg met de optometrist nam ik naar wedstrijden en trainingen wat extra daglenzen mee, maar een echte oplossing was het niet; het leidt behoorlijk af als je tijdens een wedstrijd problemen krijgt met je lenzen. Na de Spelen van 2008 ben ik overgestapt op nachtlenzen, zodat ik overdag geen bril of lenzen meer nodig heb. Ik verlies geen lenzen meer en zie altijd scherp. Het is echt ideaal, het geeft een vrij gevoel overdag en voor mijn sport is het perfect!”

21


Magazine

Amsterdam

Toonaangevend in ooglaserbehandelingen en lensimplantatie Wilt u niet langer afhankelijk zijn van een bril of lenzen? Eyescan Ooglaserkliniek biedt de oplossing. Deze in Utrecht gevestigde topooglaserkliniek is gespecialiseerd in het corrigeren van de oogsterkte door middel van ooglaserbehandelingen. Met het Lifetime Vision Plan biedt Eyescan Ooglaserkliniek u een levenslange zichtgarantie op Eyescan Superior®-ooglaserbehandelingen. En heeft u (beginnende) staar of leesbrilklachten? Ontdek dan het comfort van multifocale Premium-implantlenzen. In veel gevallen vergoedt uw ziektekostenverzekeraar een deel van de kosten. Eyescan Ooglaserkliniek is een van de meest toonaangevende ooglaserklinieken in Europa. En een van de grootste en beste Nederlandse ooglaserklinieken. Niet voor niets beoordeelde de Consumentenbond de ervaring en achtergrond van de oogartsen van Eyescan Ooglaserkliniek als zeer goed. Voor de medewerkers van de ooglaserkliniek is dat echter geen reden om op hun lauweren te rusten. Cliënten met de allerbeste apparatuur en de allerbeste refractiechirurgen continu kwaliteit bieden, blijft vooropstaan. Dankzij haar ISO-certificering kunt u erop rekenen dat de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd hoog is. Bovendien werkt Eyescan Ooglaserkliniek volgens de richtlijnen van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Landelijk netwerk Dr. Bob Ververs is een van de vier zeer deskundige oogartsen van Eyescan Ooglaserkliniek. Hij kan bogen op twintig jaar ervaring in de refractiechirurgie (brilvervangende operaties) en heeft inmiddels maar liefst twintigduizend ingrepen verricht. Ververs benadrukt het unieke karakter van Eyescan Ooglaserkliniek, die tien jaar geleden werd opgericht.

22

Gratis informatiepakket Wilt u meer informatie over de behandelingen van Eyescan Ooglaserkliniek? Vraag via www.eyescan.nl het gratis informatiepakket aan. En download kosteloos de brochure ‘Een veilige ooglaserbehandeling: de methoden en de kliniek’.

herstelproces. Vraag is altijd: hoe reageert het oog op de behandeling? Feit is dat het leeuwendeel van de ooglaserbehandelingen het gewenste resultaat heeft. Daarna kan de cliënt rekenen op deskundige nazorg van de eigen optometrist.” Kiest u voor een Eyescan Superior®-ooglaserbehandeling, dan biedt Eyescan Ooglaserkliniek u een levenslange zichtgarantie. “Dankzij ons landelijke netwerk van tachtig HBO-optometristen kan iemand die oogzorg nodig heeft voor vooronderzoek en nazorg dicht bij huis terecht. We werken samen met de topoptiekzaken van Nederland. Bij Eyescan Ooglaserkliniek is oogzorg dus in goede handen.” Ooglaserbehandelingen Bent u bijziend of verziend? Of heeft u een cilinderafwijking? Een professionele ooglaserbehandeling van Eyescan Ooglaserkliniek biedt uitkomst. Na deze behandeling heeft u geen (lees)bril of lenzen meer nodig. Ververs: “Eyescan Ooglaserkliniek is een van de weinige ooglaserklinieken in Nederland die alle typen behandelingen verricht. Een honderd procent garantie op succes kunnen we cliënten helaas niet geven. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van het

Multifocale implantlenzen Heeft u last van (beginnende) staar of leesbrilklachten? Wanneer u vijftig jaar of ouder bent, komt u bij Eyescan Ooglaserkliniek in aanmerking voor lensimplantatie. Ververs: “Lensimplantatie is een innovatieve ingreep die ogen voor de rest van het leven voorziet van de juiste multifocale lenzen. Deze implantlenzen worden elk na een kleine incisie opgevouwen ingebracht in het oog, waarna ze zich daar vanzelf ontvouwen. De incisie is zo klein dat een hechting niet nodig is, waardoor het zicht de volgende dag alweer goed is. Het wisselen en verschuiven van contactlenzen en het beslaan van brillenglazen behoren daarmee tot het verleden.” Als enige kliniek in ons land biedt Eyescan Ooglaserkliniek u keuze uit alle bestaande multifocale Premium-implantlenzen.


U wilt een leven zonder (lees)bril

Levenslang

tie gareasun perior bij d behandeling

®

Dat is echt mogelijk! De huidige technieken bieden meer mogelijkheden

Deze lenzen zijn speciaal ontwikkeld om zonder bril

dan ooit. Naast ooglaserbehandelingen kunt u bij ons

dichtbij én veraf te kunnen zien. Wij adviseren u

namelijk ook terecht voor (multifocale) implantlenzen.

graag welke oplossing het best bij úw ogen past.

Bel voor advies of een afspraak 088-1111999 of ga naar één van de onderstaande Premium Eyescan Onderzoekcentra. AALSMEER - Ed Kriek Optiek • AMERSFOORT - Opticlaer Opticiens • AMSTELVEEN - Groenhof Optiek • AMSTERDAM - Optilens • APELDOORN - Klein Optiek APELDOORN - Villa Optica Apeldoorn • ASSEN - Marree Optiek • BODEGRAVEN - Van Dam Brillen • BOSKOOP - Colpa Optiek • BOXMEER - Briljant Optiek CULEMBORG - Merkx Brillen en Contactlenzen • DELFT - Van der Leeuw Optiek • DEN BOSCH - Van Warmerdam Optiek • DOETINCHEM - Optiek Evers • DRACHTEN - Bangma Optiek EDE - Van der Wiel Optiek • EINDHOVEN - Stufkens Optiek • GOUDA - Kempkes Optiek • GOUDA - Optiek Nu • GRONINGEN - Jan de Groot Kontaktlenzen HALSTEREN - Ben van der Heiden • HEERLEN - Jongen Opticiens • HILVERSUM - Wilfred de Jong Oogzorg • HOORN - Osinga Optiek • KESTEREN - Damme Optiek LEEUWARDEN - Vellinga Optiek • LEIDERDORP - Saton Optiek • LEIDSCHENDAM - Oogmerk Tunderman • MAASTRICHT - Eye Care for you • NIJMEGEN - Visser Contactlenzen NUNSPEET - Optiek van Veen • OOSTERHOUT - Loonen Brillen • RAALTE - Boertie Optiek • RHENEN - Bos Brillen • RIDDERKERK - Jansen & Jansen Opticiens RIJSWIJK - Torica Optiek • ’S GRAVENHAGE - Hofstede Optiek • SITTARD - Gijsen Optiek • STEENWIJK - Muurling Oogzorg • TIEL - Stufkens Optiek • UITHOORN - Sijbrants & Van Olst UTRECHT - Lens Utrecht • VALKENSWAARD - Joop Mikkers Ogen • VELDHOVEN - Optiek Verhoeven • VENLO - Stufkens Optiek • VIANEN - Merkx Brillen VLEUTERWEIDE - Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion • WATERINGEN - Optiek Linneweever • WIJK BIJ DUURSTEDE - Henk Prummel Opticien • WOERDEN - Verboon Oogadviseur ZOETERMEER - Jansen Opticiens

www.eyescan.nl

Optometrie Magazine Noord-Holland Noord 2011  

Optometrie magazine voor Noord-Holland regio Noord 2011

Advertisement