Issuu on Google+

“Al l àon l ’ a r til ac i è nc i ac ul mi ne n e n un ma te i xpuntdef ug a ” I g na s iGor i naDeTr a v y(e x a l umneEET)

“Lanobl e s ade lv e s tí bul ,a mb l ’ e s c a l aI mpe r i a lquee ns por taa lv i tr a l l ” Mi que lMor ón Ta r i f a(pr of e s s orEET)

“Ésun e di f i c iquee na l te i xl ac i uta t ie ng r a nde i xl ape r s ona ” Na nc yPr a da sAya ts

" Sobr i e ta t,f e r me s aibon of i c i e n unaè poc ad' e c l e c ti c i s me " Joa qui m Ma r què sCa l v o(pr of e s s orEET)

5

" Oc hopi l a r e sdepur ohi e r r o, s i l e nc i os osyde s a f i a nte sa lti e mpo. En e lg e ni odes u di a r i oe s f ue r zo v i v ee ls ue ñode li ng e ni e r o" Al e j a ndr oAl ons oMi s olCe r dó(pr of e s s or EET)


Revista sencera