Page 1

NÚMERO 265 SUPLEMENT SERVEIS FEBRER 2012

REVISTA DE L’IL . LUSTRE COL . LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

BORSA DE TREBALL ENTITATS, CANDIDATS ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

INTERNACIONALITZACIÓ BEQUES, NETWORKING BUSINESS BRIDGE

ASSEGURANCES I RESPONSABILITAT CIVIL CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA, ASSEGURANÇA COL·LECTIVA

SERVEIS PER DRET PROPI

SERVEIS AL CIUTADÀ, JUSTÍCIA GRATUÏTA, TORN D’OFICI CALENDARI DE GUÀRDIES, INFORMACIÓ


Editorial Guia de Serveis

T

eniu entre mans la Guia de Serveis de l’ICAB.

Recull tot tipus de s e r veis i t r à mi t s que podeu realitzar directament o a través del Col·legi d’Advocats de Barcelona i ens ajuda a visualitzar i a estructurar la seva dimensió. La informació que conté correspon a la que es donava a 31 de gener; però la teniu al vostre abast diàriament actualitzada a la web de l’ICAB, pestanya Serveis Col·legials. N o d u bte u e n c o nsult a r-la atès que, us garanteixo que es tracta d’un dels àmbits d’actuació més vius que n’hi ha a la corporació.

La finalitat essencial del nostre col·legi és promoure les activitats i prestar els serveis que beneficiïn llurs membres; però no sempre som conscients de com es materialitza aquesta exigència. La guia de serveis és la punta d’un iceberg assentada sobre una Junta de Govern i el conjunt de tot un personal abocats a intuir, imaginar, projectar i organitzar una gran varietat de productes i utilitats de caràcter professional, formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió, d’assegurament o de facilitació de la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Però a més, aquestes necessitats canvien i s’han d’adaptar a les circumstàncies. Bé que ho sabem en aquests temps difícils. Certament, el Col·legi és molt més que un conjunt de serveis; però la utilitat que té per tots i cadascun de nosaltres és un valor afegit que prioritza la nostra actuació. Aprofiteu tot el que us oferim, utilitzeu al màxim els nostres productes i si no trobeu el que busqueu, digueu-nos-ho; per què us asseguro que treballarem per fer-ho realitat.

Penseu també que som un col·lectiu molt gran, però no homogeni. El penalista té necessitats diferents a les del laboralista, l’advocat d’empresa de les del processalista; la societat professional de les de l’advocat individual; el jove del gran; el que treballa per compte aliena del que ho fa per compte propi...

Pedro L. Yúfera Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona


Índex Acreditació-Identificació

04

Adhesions, Incripcions i Registres

05-07

Ajuts, Descomptes i Promocions

08-09

Assegurances i Responsabilitat Civil Autoritzacions Certificats Borsa de Treball, Pràctiques i Stages

10 11-12 13 14-15

Col·legiació

16

Dictàmens i Informes

17

Espais, Sales i Serveis de Gestió

18

Estrangeria

19

Facturacions i pagaments

20

Guia Judicial, Anuncis i Publicitat

21

Informació i Documentació

22-25

Internacionalització

26

Jutjats, Tribunals i Fiscalia

27

Serveis al Ciutadà / Justícia Gratuïta / Torn d’Ofici

28

Reclamacions, Incidències i Queixes

30

Renúncies, Vènies o Caducitats

32

Món Jurídic és una publicació editada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan informatiu i d’expressió dels seus col·legiats/des. Edita: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona| Mallorca 283, 08037 Barcelona. www.icab.cat / icab@icab.cat Món Jurídic: Telèfon: 934 961 880 | Fax: 934 871 938 | e-mail: monjuridic@icab.cat Disseny: Albert Muñoz Impressió: Rotoatlántica Dipòsit legal: B-17.273-83 ISSN: 1135-9196


Acreditació-Identificació

Guia de Serveis

Accés a l’àrea personal i usuari del web col·legial

1

Per accedir a alguns serveis i informacions que s’ofereixen a través del web de l’ICAB s’ha d’introduir el número de col·legiat i la contrasenya.

Carnet d’identitat professional CCBE (Conseil des Barreaux Européens) 2 Dissenyat pel CCBE (Conseil des Barreaux Européens), el carnet d’identitat es va crear l’any 1978. Aquest document es pot expedir pels Col·legis Nacionals en virtut d’un acord de llicència entre el CCBE i el Col·legi nacional. L’ICAB, doncs, es constitueix en autoritat emissora en nom del CCBE i és en aquest sentit que ha de garantir la verificació que el sol·licitant és un advocat exercent i col·legiat.

L’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals 2 Podeu accedir a una guia o estudi sobre l’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals.

Sol·licitud de carnet col·legial

1

(2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/5013/5012/5011/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03

Sol·licitud de contrasenya del correu electrònic 1

Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (Ciutat de la Justícia) L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 496 18 80 - ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat

Mitjançant un formulari es fa un recordatori de contrasenya o li podem facilitar un de nou que pot ser enviat per SMS.

Sol·licitud del Certificat ACA per a advocats/des 1 2 3

• Facilita l’accés dels advocats que exerceixen fora de la seva jurisdicció d’origen als òrgans i a les institucions europees.

L’ICAB ofereix a tots els col·legiats de Barcelona el Certificat Digital expedit per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA).

• Identifica al seu propietari en els idiomes oficials del CCBE com a advocat admès en el país corresponent.

Sol·licitud del Certificat ACA per a Societats Professionals

4 • Guia de Serveis ICAB 2011

(1) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107/5120 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat

El Col·legi expedeix un carnet col·legial que identifica als/les col·legiats/des com a membres d’aquesta Corporació, ja sigui en la condició d’exercent, no exercent o advocat inscrit.

El carnet d’identitat del CCBE:

• Està reconegut pel Tribunal de Justícia i pel Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees.

Més informació a:

2

Obtenció per part de les societats professionals del Certificat Digital expedit per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA).

(3) Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) - ACA Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel. 91 523 25 93 Fax 91 532 78 36 infor@acabogacia.org


Adhesions. Inscripcions i Registres

Guia de Serveis

Activitats socials: coral, teatre i equip de futbol

1

Possibilitat de participar en les activitats socials de l’ICAB dins de l’equip de futbol, la Coral i el grup de teatre.

Alta al servei del Torn d’Ofici

2

Possibilita la inscripció al Servei del Torn d’Ofici en l’especialitat i àrea geogràfica escollida.

Alta o baixa de les Seccions de la Comissió de Cultura de l’ICAB 3 La Comissió de Cultura està formada per 23 seccions que representen les principals especialitats del Dret. Tot col·legiat que estigui interessat en ser membre d’alguna d’aquestes seccions pot donar-se d’alta omplint el corresponent formulari i adreçant-lo a la Comissió. A partir de la seva inscripció serà informat de les activitats organitzatives de la Secció corresponents i rebrà tota aquella informació i documentació d’interès relacionada amb l’àrea concreta. Pertànyer a la Secció dóna dret a ser membre elegible i elector.

Baixa del Torn d’Ofici

2

L’advocat inscrit al servei del Torn d’Ofici pot deixar d’estar-ho quan ho desitgi.

Canvi de guàrdia i renúncia del dia de guàrdia 2 Tramitació a realitzar per l’acceptació de canvi de guàrdies entre lletrats quan han estat convocats pel Servei d’Assistència al Detingut.

Centre de Mediació de l’ICAB

4

El CEMICAB té com a finalitat promoure i intervenir en l’àmbit de la mediació, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a Mediadors.

Des de la seva creació, el Centre ha participat en la formació de mediadors/es, ha actuat com a impulsor de la mediació i col·laborador per garantir la prestació d’orientació sobre la mediació a tots els ciutadans. El CEMICAB disposa d’un espai professional comú per a tots els Advocats Mediadors, oferint uns serveis especialitzats en l’àmbit de la Mediació a tots els professionals inscrits. El CEMICAB abasta les diferents matèries i les especialitats de la Mediació,establint llistats dels mediadors/es en funció d’aquestes. Els nomenaments es realitzaran en virtut de les peticions i els convenis de col·laboració que estableixi el Centre. El CEMICAB establirà les tarifes corresponents a les mediacions que s’iniciïn al Centre.

Comunicació de pagaments i guàrdies per SMS 2 L’ICAB, a través del Departament de Torn d’ofici i Assistència al Detingut, informarà tant de la convocatòria de guàrdies en servei d’assistència al detingut o assistència a la víctima en el Torn de Violència contra la Dona (víctimes), com de la realització de pagaments als advocats de quantitats per actuacions justificades amb càrrec a Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, a través de: • Correu/correu electrònic • SMS al mòbil de l’advocat • Informació al web ICAB (Àrea personal)

Conveni amb l’Institut Municipal d’Hisenda. Carpeta professional

6

El Conveni de col·laboració, signat el 25 de maig de 2004, entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda permet als advocats/des col·legiats/des en aquesta Corporació i a les societats professionals

inscrites al Registre de Societats Professionals del Col·legi, realitzar tràmits telemàticament amb l’Institut Municipal d’Hisenda.

Exercici dels Drets Arco (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) 7 Els ciutadans/es i persones collegiades poden exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals, mitjançant comunicació expressa adreçada al Col·legi, juntament amb una còpia del DNI.

Inscripció al Registre d’advocats/des comunitaris/es del Col·legi 6 Inscripció dels advocats/des amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa vigent en matèria de lliure establiment de l’advocacia, per exercir la professió de manera permanent, en un domicili únic o principal, a l’àmbit del Col·legi. Les advocades i advocats comunitaris inscrits estan subjectes als mateixos drets i obligacions, prohibicions i incompatibilitats que la resta de persones col·legiades, en els termes i amb les limitacions que estableix la normativa reguladora específica.

Inscripció com a advocat comptador partidor 6 Llista integrada per aquells advocats col·legiats en la demarcació del Col·legi, que reunint els requisits necessaris, estan interessats en incorporar-s’hi per tal de desenvolupar la funció de comptador partidor. Per poder-se inscriure a la llista de comptadors partidors, s’hauran de reunir les condicions següents: Tenir despatx obert a Barcelona o a la Delegació corresponent.

Guia de Serveis ICAB 2011 • 5


Adhesions. Inscripcions i Registres

Guia de Serveis

Haver exercit durant un mínim de tres anys continuats abans d’inscriure’s a la llista o tenir estudis especialitzats en Dret de Successions.

• Declaracions i liquidacions corresponents a Retencions i Ingressos a compte.

No obstant, la Junta de Govern podrà, de forma excepcional, dispensar de forma motivada aquests requisits si concorreguessin en el sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditessin la seva capacitació per al desenvolupament d’aquesta funció.

• Impost sobre el valor afegit (IVA) confeccionat amb el model 300.

Inscripció en la llista d’administradors concursals

Presentació telemàtica de tràmits en front l’Agència Tributària de Catalunya 6

6

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona elabora una Llista d’Administradors Concursals, integrada per advocats/des i societats professionals inscrits en qualsevol Col·legi d’advocats del territori espanyol, que reunint els requisits establerts en l’article 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal estan interessats en incorporar-s’hi per tal de desenvolupar la funció d’administrador concursal.

Presentació telemàtica de tràmits en front l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 6 Possibilita als advocats i Societats Professionals inscrites al Registre col·legial que s’hi adhereixin efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions i altres tràmits en representació de terceres persones. Els tràmits, per via telemàtica en nom de terceres persones, que es poden fer en virtut d’aquest conveni són, entre d’altres, el següents: • Declaracions i comunicacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, confeccionat amb el model 110, i en l’àmbit de petita i mitjana empresa (no enteses en la definició de grans empreses als efectes de l’impost sobre el valor afegit)

6 • Guia de Serveis ICAB 2011

• Pagament Fraccionat.

• Declaració del Resumen anual de Retencions i Ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, confeccionat amb el model 190.

S’admet el pagament en tots els supòsits. La presentació s’admet en tots els casos quan concorrin les circumstàncies següents: a) L’acte ha d’estar documentat en escriptura pública i ha de tractar-se d’un dels supòsits descrits a l’annex II de la Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, modificada per les Ordres ECF/50/2007, de 23 de febrer i ECF/139/2009, de 17 de març, o versions posteriors

Permet als advocats i Societats Professionals inscrites al Registre collegial, que s’hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions i altres tràmits en representació de terceres persones.

b) El notari ha d’haver enviat a la Generalitat la declaració informativa del document notarial referenciat. Segons el Decret 648/2006, de 27 de desembre, el notari disposa de 10 dies naturals per a fer l’enviament.

Es poden realitzar, entre d’altres, els tràmits següents:

Registre d’auditors en entorns tecnològics (AULETEC) 6

• Presentació i pagament d’autoliquidacions confeccionades amb el model 627, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de vehicles usats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya. • Presentació i pagament, si s’escau, d’autoliquidacions confeccionades amb el model 620, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de determinats mitjans de transport usats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya, llevat de les referides a embarcacions. • Presentació i pagament, si s’escau, d’autoliquidacions confeccionades amb el model 600, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya.

El Registre Col·legial d’Auditors en Entorns Tecnològics (AULETEC), de caràcter públic i per tant accessible a tots els ciutadans, està integrat per advocats/des i altres professionals col·legiats/des que acrediten experiència i/o formació prèvia per a l’Auditoria de Protecció de Dades i Entorns Tecnològics i que estan interessats en incorporar-s’hi per desenvolupar la funció d’Auditor en Entorns Tecnològics.

Registre de lletrats assessors de societats mercantils 6 A través d’aquest Servei es gestiona la inscripció en el Registre de lletrats assessors de societats mercantils del nomenament o canvi de lletrat/da assessor/a de l’òrgan assessor de les societats mercantils, en base al que estableix l’article 1 de la Llei 39/1975, de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan d’administrador de determinades societats mercantils i el Reial Decret 2288/1977, de 5 d’agost pel


qual es reglamenta l’assessorament dels lletrats a les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975, de 31 d’octubre.

Registre de mediadors advocats

4

Mitjançant aquest serveis els advocats mediadors poden sol·licitar formar part del registre d’advocats del Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB). El CEMICAB té com a finalitat promoure i intervenir en l’àmbit de la mediació, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a Mediadors.

Registre de societats professionals 5 6 Inscripció al Registre de societats professionals de l’ICAB de les societats amb domicili social a la demarcació territorial de l’ICAB que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’advocacia, d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, que regula l’exercici en comú de les activitats professionals.

Servei de presentació de sol·licituds de prestacions de garantia salarial (FOGASA)

6

Es tracta d’un servei pel qual els advocats/des d’aquesta Corporació podeu presentar les sol·licituds de prestacions de garantia salarial al Col·legi, un cop hagueu presentat on-line les sol·licituds davant el Registre electrònic de FOGASA, mitjançant el vostre certificat ACA o d’un certificat digital emès per qualsevol entitat de certificació reconeguda.

Sol·licitud de modificació o ampliació de Torns 2 Procedir a efectuar els canvis d’inscripció als diversos torns d’ofici o assistència al detingut d’acord amb el que estableix el Reglament Torn d’Ofici.

Sol·licitud per esdevenir Punt d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT)

Més informació a: 6

Els col·legiats/des de l’ICAB (tant les persones físiques com les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals) poden sol·licitar ser Punt d’Assessoriament i Inici de Tramitació (PAIT), i assessorar als clients a l’hora de constituir i posar en funcionament les seves empreses. Aquestes actuacions s’emmarquen dins de la xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) i tenen per objecte estimular la constitució de noves empreses a través d’una xarxa d’oficines denominades PAIT. El PAIT té una doble missió: Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat mitjançant el Documento Único Electrónico (DUE). Prestar serveis presencials d’informació i assessorament a les empreses pel que fa a la definició i tramitació telemàtica de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys de la seva activitat.

Targeta sanitària del Catsalut

6

Des de l’1 d’octubre de 2010, la sollicitud s’ha d’adreçar al CAP més proper al domicili de residència del col·legiat d’acord amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2010, del 7 de juliol. La targeta sanitària és el document identificatiu i acreditatiu que permet l’accés als Serveis Sanitaris de cobertura pública. Les prestacions que inclou són les que s’estableixen a la Llei 16/2003 de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut i per tant, a tots els serveis sanitaris de finançament públic: salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció d’urgències, prestació farmacèutica i transport sanitari.

(1) Activitats Socials Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5066 Fax 93 487 19 38 cas@icab.cat (2) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia, 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (3) Comissió de Cultura Mallorca, 283 Barcelona Tel. 93 496 18 80/93 601 12 35 Fax 93 487 16 49 cultura@icab.cat (4) Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (CEMICAB) Roger de Llúria 113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 902 50 09 90 Fax 93 487 19 38 centremediacio@icab.cat (5) A través de www.icab.cat Cal login i password (6) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5011/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (7) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 7


Ajuts, Descomptes i Promocions

Guia de Serveis

Beques Leonardo da Vinci (Long Life Learning Program)

1

Aquest servei té com a finalitat afavorir que els joves col·legiats de l’ICAB puguin realitzar pràctiques formatives a despatxos d’advocats situats a diversos Estats de la Unió Europea. Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: • Ser col·legiat ICAB amb una antiguitat màxima de 6 anys • No superar els 35 anys • Domini de l’ idioma del país escollit. Els col·legiats que compleixin amb tots els requisits i que ho sol·licitin entraran a formar part del procés de selecció. Es prioritzaran les candidatures dels col·legiats exercents sobre els no exercents. Aquestes estades tenen una durada de 12 setmanes i es financien amb una beca Leonardo da Vinci atorgada per la Comissió Europea.

Bo formatiu 2011

2

5

La persona que es col·legia per primer cop i ho fa com a exercent en el 2012, gaudirà, durant dos anys a comptar des del moment de la col·legiació, d’un bo de 300 euros bescanviable en qualsevol activitat formativa organitzada pel Col·legi. Igualment, tindran dret al bo formatiu durant dos anys, aquells que canviïn per primer cop a la situació d’exercent a partir de l’1 de gener de 2012, sempre que aquest canvi de condició es produeixi dins dels tres primers anys de col·legiació. Cal mantenir la condició d’exercent mentre es gaudeix d’aquest bo.

Club ICAB

7

Accés a l’adquisició de productes i serveis en condicions preferents per als col·legiats. Es tracta tant de productes per a ús professional

8 • Guia de Serveis ICAB 2011

(programes de gestió de despatxos, llibres, desenvolupament de pàgines web, assessorament informàtic, etc.) com per a ús particular (tecnologia, llar, esports, teatre, etc.)

Dotacions beques

2

3

4

Aquest servei té com a finalitat facilitar la formació a tots els collegiats i /o llicenciats/graduats en dret interessats en adquirir-la i que, bé pel seu expedient acadèmic o curriculum vitae o el seu interès o situació econòmica els facin mereixedors d’obtenir ajuts, beques o premis, segons s’escaigui. Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: •

Ser col·legiat ICAB o persona associada

Expedient acadèmic i/o currículum vitae

Situació econòmica o situació que s’adapti a la requerida segons les bases de l’ajut o premi, segons s’escaigui.

Els col·legiats i associats que compleixin amb tots els requisits i que ho sol·licitin entraran a formar part del procediment de selecció.

Informació sobre subvencions, premis, beques i ajuts 7 Servei mitjançant el qual es posa a disposició dels col·legiats, on-line, una Selecció de les subvencions, premis, beques i ajuts; dels quals l’ICAB ha tingut coneixement preferentment per la publicació als diaris oficials.

Manuals Informàtica

6

En aquest apartat els col·legiats/ des trobaran els manuals per configurar el correu electrònic de l’ICAB per als diferents gestors de correus.

Pòlissa de crèdit per avançament de les quantitats devengades per actuacions de torn d’ofici i assistència al detingut 7 9 Gràcies a l’acord signat entre l’ICAB i Banesto, els advocats de Barcelona podran demanar l’avançament de les retribucions del Torn d’Ofici amb un límit de concessió màxim de 3.000 euros. El Col·legi d’Advocats és el primer Col·legi de l’Estat que ofereix aquest servei.

Pràctiques educatives

2

Servei ofert pel Departament de Formació destinat als alumnes de formació inicial i formació especialitzada per a la realització voluntària de pràctiques educatives en entitats, despatxos i empreses, durant el temps en què es desenvolupa el programa formatiu.

Sol·licitud d’ajornament de pagament de quotes col·legials 5 La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,


davant la situació econòmica, obre cada sis mesos per a tots els col·legiats i col·legiades exercents la possibilitat de sol·licitar l’ajornament en el pagament de les quotes col·legials. Els sol·licitants hauran de ser advocats o advocades, al corrent del pagament de les quotes col·legials, respecte als quals no s’hagi adoptat una decisió prèvia d’ajornament i que es trobin en alguna d’aquestes situacions: a) els advocats/des per compte d’altri, en situació d’atur acreditat.

Totes aquelles persones collegiades que hagin tingut o adoptat un/a fill/a, gaudeixen d’una exempció de pagament de 4 quotes mensuals, per a cadascun dels/les nounats/nou nascudes. Aquesta exempció s’amplia a 5 quotes en el cas del/a tercer/a o quart/a fill/a, i a 6 quotes en el cas del/a cinquè/ ena fill/a en endavant. Si tant el pare com la mare són persones col·legiades, ambdues tindran dret a l’exempció. La sol·licitud, en aquests casos, es tramitarà de manera individualitzada.

Venda de productes

5

El Col·legi d’Advocats de Barcelona ofereix la possibilitat d’adquirir tot un seguit de productes, entre d’altres: paper professional del Col·legi, paper de la Mutualitat, Togues, bitlleter d’home, bitlleter de dona, samarreta “D’Ofici advocat”.

Venda de togues

5 8

El Col·legi d’Advocats de Barcelona ofereix la possibilitat d’adquirir una toga en unes condicions preferents. Les togues estan disponibles en talles P, M, G, SG i EG.

Més informació a: b) els advocats/des que treballen per compte propi, que no percebin més de 16.000 euros bruts anuals.

Sol·licitud d’exempció de pagament de quotes per naixement o adopció de fills i ampliació de l’exempció de la quota col·legial en parts múltiples 5

(1) Formació Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Ext. 3335 formaciointernacional@icab.cat (2) Comissió de Cultura Mallorca, 283 Tel. 93 96 18 80 Tel. 93 601 12 35 Fax 93 487 16 49 cultura@icab.cat (3) Secretaria Tècnica cAmpus ICAB Mallorca, 283 Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 13 campus@icab.cat (4) Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) Mallorca, 283 Tel. 93 496 18 80 Tel. 601 12 80 Fax 93 487 16 49 escola@icab.cat (5) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03

(6) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/5106/ 5107 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat (7) Pàgina web ICAB www.icab.cat (8) Centre de Suport Professional Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Avinguda del Carrilet, 3 Edificio D Planta 2ª08902 Hospitalet de Llobregat Tel. 900 101 803 info@cspcj.com (9) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia, 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat

Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 9


Assegurances i Responsabilitat Civil

Guia de Serveis

Altes i baixes en la Contractació de la cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil professional en excés de 30.000 euros i fins a 400.000 euros 2 Alta en la contractació de la pòlissa ampliada: Ampliar el capital assegurat de la pòlissa col·lectiva bàsica de Responsabilitat Civil Professional de 30.000 euros a un total de 400.000 euros. Baixa en la contractació de la pòlissa ampliada: Donar-se de baixa de la pòlissa de responsabilitat civil de 400.000 euros i mantenir la de 30.000 euros.

Assegurança col·lectiva d’accidents 1 És una assegurança que té per objecte cobrir el risc d’accidents corporals que puguin patir els lletrats/des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona mentre presten el Servei d’Assistència al Detingut. La cobertura es limita als accidents d’aquests lletrats/des durant el desenvolupament de l’assistència al centre de detenció i primera assistència en l’òrgan judicial o fiscalia corresponent, incloent el risc ‘in itinere’, és a dir, el risc d’accident desde que l’assegurat s’encamina a la prestació del servei fins la seva tornada. En cas de mort: 100.000 euros En cas d’incapacitat permanent, fins a: 100.000 euros En cas d’incapacitat temporal, diàriament, amb un màxim de 90 dies: 15 euros

10 • Guia de Serveis ICAB 2011

Per a la seva tramitació haureu de comunicar, mitjançant sol·licitud acompanyada de documentació justificativa de l’accident i danys soferts, el sinistre a l’ICAB (Departament de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut), que procedirà al seu enviament juntament amb la certificació lliurada per l’ICAB acreditativa de què el dia de l’accident éreu en situació de guàrdia d’assistència al detingut a la Mutualidad de la Abogacía per a la seva tramitació i reconeixement, en el seu cas, de les prestacions corresponents.

Més informació a:

Contractació de la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional de més de 400.000 euros 2 3

(2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext 5017/ 5016/ 5015/ 5013/ 5012/ 5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03

Ampliar la pòlissa i contractar una cobertura de responsabilitat civil professional superior a 400.000 euros.

Declaració de Sinistre

2

Tramitació col·legial dels sinistres presentats pels col.legiats/des assegurats/des.

Pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional bàsica, fins a 30.000 euros de cobertura 2 Pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional bàsica, fins a 30.000 euros de cobertura.

Pòlissa de responsabilitat civil per a Societats Professionals 2 Informació que es presta a membres de societats professionals inscrites o que s’han d’inscriure sobre la necessitat de contractar una pòlissa de responsabilitat civil en compliment d’allò establert en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

(1) )Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 08037 Barcelona Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@ icab.cat Avinguda Carrilet 3, Edifici D, 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 / 93 297 43 99 / 93 487 13 50 torn@icab.cat

Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. (Ciutat de la Justícia). L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (3) Vicedeganat ICAB Mallorca, 283 - Planta 2 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5060/5061 Tel. 93 601 12 02 Fax 93 488 06 13 vicedeganat@icab.cat


Autoritzacions

Guia de Serveis

Aparcament

1

Els col·legiats/des que vénen a realitzar algun tràmit de curta durada a la seu de l’ICAB poden aparcar tant al pàrquing soterrani del c/ Mallorca, 283 com a la cantonada, tot just davant del Palauet Casades. En aquest últim supòsit, hauran de sol·licitar una targeta d’aparcament davant del Servei d’Atenció Col·legial.

Aparcament gratuït a la Ciutat de la Justícia

1 2

Autorització per aparcar gratuïtament a la Ciutat de la Justícia quan es tracta d’advocats en funcions de guàrdia i per les actuacions realitzades en la guàrdia del torn d’assistència al detingut corresponent a Barcelona ciutat.

Autorització per citar a un company com a testimoni en un procediment 3 Sol·licitud d’autorització per citar a un company com a testimoni.

Autorització per presentar a judici documentació de caràcter reservat

3

Aquest servei està adreçat a aquells col·legiats exercents que

en seu d’un procediment judicial/ arbitral/administratiu, precisen ser rellevats del deure de guardar secret professional ex 542.3 LOPJ, tant si és en el vessant que afecta a la seva relació directa amb el client, com si és en la relació amb el company contrari ( generalment correspondència). Arts. 31 i següents de la Normativa de l’Advocacia Catalana. Els supòsits d’excepció a la norma general (obligació de guardar secret) estan regulats en l’article 33 de la Normativa de l’Advocacia Catalana.

Entrevistes amb Fiscalia en cas de conformitat 4

advocats de l’ICAB, per tractar qualsevol aspecte relacionat amb un procediment a excepció de la possible conformitat.

Passis de presons

2 6 7

Autorització per tal que els advocats/des puguin visitar els seus clients a la presó.

Passis de presons per a advocats estrangers

1

Autorització per tal que l’advocat/da estranger, sempre acompanyat per un advocat de l’ICAB, pugui accedir al Centre Penitenciari per tal de realitzar una visita a un intern que prèviament l’ha requerit.

Reconeixement de signatures

1

Gestió de la petició d’entrevistes amb Fiscalia per part dels advocats de l’ICAB, per tractar una possible conformitat en relació amb un procediment penal.

Servei pel qual es reconeix la semblança entre la signatura que consta en l’expedient amb la que consta en un document en què s’ha intervingut com a advocat/da.

Entrevistes amb Fiscalia que NO siguin per aplicar el Protocol de Conformitats

Sol·licitud d’autoritzacions per assumptes propis 1 4

Gestió de la petició d’entrevistes amb Fiscalia per part dels

Possibilitat que els llicenciats en Dret o col·legiats no exercents puguin actuar com a advocats

Guia de Serveis ICAB 2011 • 11


Autoritzacions

Guia de Serveis

per portar la defensa en procediments per a assumptes propis, del cònjuge, parella de fet, o dels parents dins del quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat. L’autorització confereix a l’interessat en relació amb l’assumpte que la motiva tots els drets i obligacions dels advocats, excepte el de satisfer les càrregues col·legials.

Sol·licitud de canvi d’oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

pels advocats d’ofici per portar assumptes del mateix client relacionats amb el primer assumpte tornat.

Si és un/a advocat/da d’un Col·legi pertanyent al CICAC, la reserva es fa mitjançant el servei de buromail de Red Abogacía.

Visites guiades a la Biblioteca de l’ICAB

Sol·licitud de designa derivada

2

5

La Biblioteca organitza visites guiades del fons històric i patrimonial, i de les seves instal·lacions.

Tramitació de peticions fetes

1

Es gestionen davant de la Sostdirecció Provincial de Gestió Descentralitzada de la Tresoreria General de la Seguretat Social les sol·licituds de canvi d’oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social assignada a un advocat/da, membre de l’ICAB i donat d’alta al sistema RED, per a la realització dels tràmits d’inscripció d’empreses i afiliació, així com d’altes i baixes dels treballadors per compte propi.

Sol·licitud de cita prèvia davant de l’oficina d’estrangeria 8 La Comissió d’Estrangeria gestiona un servei d’assignació de cites prèvies als/a les advocats/ des per a la presentació de sol·licituds d’autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals. La reserva de la cita es fa mitjançant el servei de buromail de Red Abogacía.

Sol·licitud de cita prèvia davant del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 8 La Comissió d’Estrangeria gestiona un servei d’assignació de cites prèvies als advocats/des per a la presentació de sol·licituds d’autoritzacions de treball corresponents als procediments que són competència de la Generalitat de Catalunya.

12 • Guia de Serveis ICAB 2011

Si el sol·licitant és un/a advocat/ da col·legiat/da a l’ICAB, la reserva de la cita la fa el mateix lletrat/da a través del web col·legial.

Més informació a: (1) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta 0 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (2) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (3) Comissió de Deontologia Mallorca, 283 . Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5036/5037/ 5038/5040/5041 Tel. 93 601 12 49 Fax 93 487 35 63 deontologia@icab.cat

(4) Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Roger de Llúria,113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 44 Fax 93 215 10 62 craj@icab.cat (5) Biblioteca Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 601 12 60/93 496 18 80 Fax 93 487 11 28 biblioteca@icab.cat Fons antic: biblioantic@icab.cat (6) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat (7) Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) - ACA Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel. 91 523 25 93 Fax 91 532 78 36 infor@acabogacia.org (8) Comissió d’Estrangeria Mallorca, 283. Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5182/5183 Tel. 93 601 12 96 F. 93 215 10 62 estrangeria@icab.cat


Certificats

Guia de Serveis

Certificat quotes col·legials 1 Als efectes de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’informa de les quantitats que figuren al Departament de Comptabilitat del nostre Col·legi, com abonades en concepte de quotes col·legials.

Certificats de situació col·legial i Torn d’Ofici

2

3

Emissió de diferents tipus de certificats col·legials en funció de la sol·licitud de la persona col·legiada. També, certificats específics de dades personals relatives al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.

Consulta a través del web sobre certificats IRPF en relació amb els pagaments de Torn d’Ofici 4 La consulta dels certificats de

quantitats obtingudes per pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut a efectes de IRPF es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.

Sol·licitud del Certificat ACA per a advocats/des 2 5 6 L’ICAB ofereix a tots els col·legiats de Barcelona el Certificat Digital expedit per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA).

Sol·licitud del Certificat ACA per a Societats Professionals

2

Obtenció per part de les societats professionals del Certificat Digital expedit per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA).

5

6

Més informació a: (1) Comptabilitat Administració de l’ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5052/5053/5054/5055/5056/5057 Tel. 93 601 12 74 Fax 93 215 52 96 comptabilitat@icab.cat (2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/5013/5012/5011/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 sac@icab.cat (3) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta Ciutat de la Justícia L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (4) Pàgina web ICAB www.icab.cat (5) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107/5115 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat (6) Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) - ACA Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel. 91 523 25 93 Fax 91 532 78 36 infor@acabogacia.org

Guia de Serveis ICAB 2011 • 13


Borsa de Treball, Pràctiques i Stages

Guia de Serveis

Agermanament amb Col·legis d’Advocats

5

Mitjançant diversos convenis, l’ICAB estreta les relacions amb determinats Col·legis d’Advocats pactant la possibilitat que el col·legiat pugui accedir a: • Estades en despatxos privats i en organismes col·laboradors. • Intercanvi d’advocats i networking. • Beques de formació. • Activitats col·legials de caire internacional.

Beques Leonardo da Vinci (Long Life Learning Program)

Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: • Ser col·legiat ICAB amb una antiguitat màxima de 6 anys • No superar els 35 anys • Domini de l’idioma del país escollit. Els col·legiats que compleixin amb tots els requisits i que ho sol·licitin entraran a formar part del procés de selecció. Es prioritzaran les candidatures dels col·legiats exercents sobre els no exercents. Aquestes estades tenen una durada de 12 setmanes i es financien amb una beca Leonardo da Vinci atorgada per la Comissió Europea. 1

Aquest és un servei mitjançant el qual els despatxos d’advocats, empreses, entitats o d’altres poden publicar la seva oferta per trobar el professional més adequat. El servei es presta on-line, però també es dóna suport i un tracte

14 • Guia de Serveis ICAB 2011

Els candidats poden adjuntar el seu CV, expedient acadèmic i carta de presentació específica per a cada oferta. La pàgina web inclou informació i documentació d’interès d’àmbit laboral i específic de la professió, a més d’altres enllaços d’interès.

2

Aquest servei té com a finalitat afavorir que els joves col·legiats de l’ ICAB puguin realitzar pràctiques formatives a despatxos d’advocats situats a diversos Estats de la Unió Europea.

Borsa de Treball on-line. ENTITATS/CANDIDATS

més confidencial tant per telèfon com de manera presencial. A més, si l’oferta ho requereix, es fa un seguiment personalitzat dels candidats inscrits, demanant si cal el CV detallat i l’expedient acadèmic.

Finalment, també es fa un seguiment específic per a aquelles ofertes que busquen un perfil més difícil de localitzar.

Borsa de Treball. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

1

Servei pensat per als candidats, té com a objectiu principal ajudar

a la inserció laboral, amb consells, entre d’altres, sobre com fer un currículum vitae, com encarar amb èxit una entrevista o com realitzar els test psicotècnics, molt habituals avui en dia en la selecció de personal. En definitiva, dóna suport en el procés de recerca o canvi de feina.

Borsa de Treball. PRESELECCIONS

1

El Servei d’Ocupació i Orientació Professional ofereix diferents modalitats de gestió de les ofertes. Les entitats poden, cada cop que publiquen una oferta, escollir la més adient. Preselecció dels candidats que s’ajustin al perfil. Durant tot el temps en què l’oferta està vigent es filtren els CV dels candidats inscrits a l’oferta i només s’ envien a l’entitat aquells que s’ajusten al perfil de l’oferta. És la millor opció quan només es volen rebre els CV que s’ajusten concretament al perfil requerit.


Borsa de Treball. SELECCIONS

1

Ser vei dirigit exclusivament per a despatxos d’advocats que requereixin un per fil de recent llicenciat o advocat júnior. S’inicia amb una entrevista amb el despatx d’advocats per tal de definir el per fil. El ser vei realitzarà tot el procés de selecció, recerca de candidats, entrevistes, definició del per fil del candidats entrevistats i finalment s’entregarà un informe psicoprofessional dels candidats més adequats. Per contractar i consultar el cost del servei cal contactar amb el servei d’ocupació i orientació professional de la borsa de treball.

Networking internacional Lawyers network 6 Àrea per a fomentar i potenciar la relació entre advocats de diversos països i ciutats amb l’objectiu co-

mú de créixer en potencialitats i adaptar-se al món globalitzat. Consisteix en un directori de despatxos d’advocats que han manifestat la seva intenció per a formar-ne part i tenen interessos en aquest àmbit.

Ponts empresarials Business Bridge 6 Establiment d’una sèrie de contactes entre advocats de diferents ciutats amb l’objectiu d’enfortir les relacions, generar networking i ampliar les potencialitats dels advocats de l’ICAB cap a un vessant internacional. Les visites poden ser, tant d’advocats de l’ICAB cap a una ciutat estrangera com atenent advocats d’altres ciutats que visiten l’ICAB. Els contactes es desenvolupen preferentment en el despatx dels advocats que s’han inscrit i es visiten també institucions o organismes d’interès.

Pràctiques educatives

3

4

Servei ofert pel Departament de formació destinat als alumnes de formació inicial i formació especialitzada per a la realització voluntària de pràctiques educatives en entitats, despatxos i empreses, durant el temps en que es desenvolupa el programa formatiu.

Viatges Jurídicoempresarials - Legal Link

2

6

Aquest servei té com a finalitat facilitar a tots els col·legiats la possibilitat de participar en viatges jurídico-empresarials organitzats per l’ICAB juntament amb el collegi d’advocats del lloc de destinació. La finalitat d’aquest servei és que els col·legiats puguin conèixer companys d’altres Estats i afavorir la creació o ampliació de la seva xarxa de contactes. D’aquesta manera, s’intensifiquen les sinergies de treball, coneixements en

dret d’altres Estats i s’afavoreix la creació de noves oportunitats de Negoci. Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: • Ser col·legiat ICAB • Coneixement de l’anglès i/o de l’idioma del lloc de destinació

Més informació a: (1) Servei d’Ocupació i Orientació Professional www.icab.cat/borsa Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5047/3310 soop@icab.cat (2) Formació Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 formaciointernacional@icab.cat (3) cAmpus ICAB Mallorca, 283 Tel. 93 496 18 80 campus@icab.cat (4) Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) Mallorca, 283 Tel. 93 496 18 80 - ext. 3327/3253/3238 escola@icab.cat (5) Departament d’Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5026/5027/5028 internacional@icab.cat (6) Comissió Prospectives Socioprofessionals Mallorca, 283 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 3335 Tel. 93 601 12 40 Fax 93 215 52 96 prospectives@icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 15


Col·legiacions

Guia de Serveis

Col·legiació amb títol espanyol

Sol·licitud de baixa de la Corporació

1

Tramitació per aconseguir la collegiació per primera vegada com a exercent o no exercent.

Col·legiació amb títol obtingut a un Estat NO membre de la Unió Europea

1

Col·legiació de persones que hagin obtingut el títol de llicenciat en un Estat no membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu.

Col·legiació amb títol obtingut en un Estat de la Unió Europea

Sol·licitud de canvi de condició de col·legiat/da no exercent a exercent

1

Sol·licitud de canvi de situaciód’exercent per compte d’altri a exercent per compte propi 1

1

Sol·licitud d’incorporació d’advocats que ja es troben col·legiats en un altre Col·legi d’Advocats.

Inscripció al Registre d’advocats/des comunitaris/es del Col·legi 1 Inscripció dels advocats/des amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa vigent

16 • Guia de Serveis ICAB 2011

Modificar la condició del collegiat/da exercent per compte d’altri a exercent per compte propi.

1

Els advocats/des que estan inscrits/es en el Registre d’Advocats/ des Comunitaris/es del Col·legi d’Advocats de Barcelona, poden sol·licitar, transcorreguts tres anys des de la seva inscripció, la incorporació al Col·legi com a advocat/da de l’Estat d’acollida, justificant una activitat efectiva i regular durant aquest període en aquest Estat, en base al Reial Decret 936/2001, de 3 d’agost, pel que es regula l’exercici permanent a Espanya de la professió d’advocat/da amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea, que transposa la Directiva 98/5/CE, de 16 de febrer.

Col·legiació d’advocats/des de fora de la demarcació de l’ICAB

1

Modificar la condició de col·legiat/ da no exercent a col·legiat/da exercent.

Col·legiació de persones que hagin obtingut el títol de llicenciat en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu.

Col·legiació d’advocat inscrit durant 3 anys en el Registre d’Advocats/des comunitaris/es

1

Donar-se de baixa com a collegiat/da d’aquesta Corporació. En el cas que es volguessin reincorporar al Col·legi, es conserva el número de col·legiat/da assignat en la seva primera incorporació.

Sol·licitud de canvi de situació d’exercent per compte propi a exercent d’empresa 1 Canviar la condició de la persona col·legiada d’exercent per compte propi a exercent d’empresa.

Sol·licitud de canvi de situació de col·legiat/da exercent a no exercent en matèria de lliure establiment de l’advocacia, per exercir la professió de manera permanent, en un domicili únic o principal, a l’àmbit del Col·legi. Les advocades i advocats comunitaris inscrits estan subjectes als mateixos drets i obligacions, prohibicions i incompatibilitats que la resta de persones col·legiades, en els termes i amb les limitacions que estableix la normativa reguladora específica.

Modificació de dades bancàries

1

Modificar les dades bancàries per abonaments o per càrrecs.

Reincorporació

1

Reincorporació al Col·legi d’una persona que ja va estar col·legiada.

Canviar la condició de col·legiat/ da exercent a no exercent.

Més informació a: (1) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta 0 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat

1


Dictàmens i informes

Guia de Serveis

Emissió de dictàmen de taxació de costes i jura de comptes 1 En cas d’impugnació d’una minuta d’honoraris presentada pel lletrat per a la seva inclusió en una taxació de costes o una jura de comptes, correspon l’emissió, a requeriment de l’òrgan judicial, del preceptiu informe de conformitat amb els articles 246 i 35 de la LEC. A més, l’estat de l’expedient es podrà consultar des de l’àrea personal de la pàgina web col·legial.

Emissió de dictamen pericial

1

Emissió a sol·licitud de l’òrgan judicial d’un dictamen pericial sobre diversos aspectes relacionats amb la correcció d’una minuta objecte de reclamació judicial i si aquesta s’ajusta o no als Criteris orientadors en matèria d’honoraris professionals.

L’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals 2 Podeu accedir a una guia o estudi sobre l’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals.

Més informació a: (1) Comissió d’Honoraris Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5095/5096/ 5097/5098/5099/5100/5101 Tel. 93 601 12 97 Fax 93 488 22 61 honoraris@icab.cat (2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/5013/5012/5011/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 496 18 80 - ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 17


Espais, Sales i Serveis de Gestió

Guia de Serveis

Buromail, correu fefaent de l’advocacia 1 6

Servei telefònic d’interpretació

Permet enviar un correu electrònic a altres advocats i Col·legis professionals que utilitzin aquest servei (buromail), de manera que es genera una prova fefaent de l’enviament i de la recepció del correu electrònic.

Servei telefònic d’interpretació simultània que permet que l’advocat i el seu client, en el cas que hagin de mantenir una conversa en diferents idiomes, puguin disposar d’un intèrpret professional en qualsevol moment.

Cessió de togues Servei mitjançant el qual es pot obtenir en préstec una toga que haurà de ser retornada tan bon punt hagi finalitzat l’actuació judicial. Es troba a totes les Sales de Togues i Delegacions.

Ordinadors

2

Servei mitjançant el qual l’advocat/ da pot disposar d’un ordinador per fer un escrit, consultar Internet o imprimir un document. Es pot trobar a totes les Sales de Togues dels diferents Jutjats i a les Delegacions.

Racó ICAB

2

Sala a disposició dels col·legiats a la seu de l’ICAB on poder accedir a ordinadors de consulta, premsa diària i servei de vending (cafè, begudes, etc.)

Servei de fotocòpies, escàner, fax i impressions

2

4

A cada Sala de Togues dels diferents Jutjats de Barcelona i a les Delegacions es disposa d’un servei de fotocòpies, escàner i fax per als advocats i advocades. Igualment, a la Biblioteca també es disposa d’un servei d’impressions i fotocòpies.

Més informació a:

2

Sol·licitud de sala o espai col·legial

3

Lloguers de les sales o despatxos ubicats a la seu de l’ICAB.

Taquilla

2

(1) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107/5115 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat (2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5011/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03

Servei mitjançant el qual l’advocat/ da pot dipositar els seus estris personals. Es troben instal·lades a totes les Sales de Togues dels diferents Jutjats i Delegacions de Barcelona.

Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat

Visites guiades a la Biblioteca de l’ICAB

(3) Departament de Màrqueting Mallorca, 283 - Planta 2 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5066 Tel. 93 601 12 20 Fax 93 487 19 38 marqueting@icab.cat

4

La Biblioteca organitza visites guiades del fons històric i patrimonial, i de les seves instal·lacions.

Xarxa wifi a la Ciutat de la Justícia 5 La Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet disposa de connexió a Internet per xarxa wifi, accessible per a tots els col·legiats/ des de l’ICAB.

(4) Biblioteca Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 3292 Tel. 93 601 12 60 Fax 93 487 11 28 biblioantic@icab.cat (5) Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Roger de Llúria,113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 44 Fax 93 215 10 62 craj@icab.cat (6) Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) - ACA Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel. 91 523 25 93 Fax 91 532 78 36 infor@acabogacia.org

18 • Guia de Serveis ICAB 2011


Estrangeria

Guia de Serveis

Orientació jurídica en matèria d’estrangeria i nacionalitat 1 El servei té com objecte orientar jurídicament als/a les advocats/ des de l’ICAB sobre les consultes que formulen relacionades amb el dret d’estrangeria, nacionalitat i tramitació d’expedients, així com proporcionar informació actualitzada dels criteris aplicats per l’Administració competent en la tramitació i resolució de les sollicituds d’autorització de residència i de treball. A més s’integra en el servei la canalització de les queixes formulades pels/ per les advocats/des relatives a l’actuació de les Administracions Públiques implicades en la tramitació dels expedients referents a les anteriors sol·licituds

Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat (SAIER) 2 El Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger, i Refugiat és un servei municipal que pretén una atenció integral de l’estranger, dins del qual, el Col·legi té atribuïda competència per assessorar jurídicament als estrangers, interposar recursos administratius i contenciosos-administratius contra les resolucions denegatòries i desestimatòries de les Administracions competents en matèria d’estrangeria, sol·licitar la cancel·lació d’antecedents penals i policials, i tramitar sol·licituds de nacionalitat.

El servei es presta per advocats/ des consultors/es i advocats/des tramitadors/res. Els consultors/ res atenen les visites prèviament programades en les instal·lacions del SAIER, i deriven a l’usuari als tramitadors/res quan cal iniciar un procediment, ja sigui administratiu o judicial.

Sol·licitud de cita prèvia davant de l’oficina d’estrangeria 1 La Comissió d’Estrangeria gestiona un servei d’assignació de cites prèvies als/a les advocats/ des per a la presentació de sollicituds d’autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals. La reserva de la cita es fa mitjançant el servei de buromail de Red Abogacía.

Més informació a: (1) Comissió d’Estrangeria Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext 5182/5183/5184 601 12 96 Fax 93 215 10 62 estrangeria@icab.cat (2) Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) Avinguda Paral·lel 202-204 Barcelona Dilluns i dijous: 9:00 a 20:00 hores; Dimarts i dimecres: 9:00 a 19:00 hores; Divendres: 9:00 a 14:00 hores

Sol·licitud de cita prèvia davant del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 1 La Comissió d’Estrangeria gestiona un servei d’assignació de cites prèvies als advocats/des per a la presentació de sol·licituds d’autoritzacions de treball corresponents als procediments que són competència de la Generalitat de Catalunya. Si el sol·licitant és un /a advocat/ da col·legiat/da a l’ICAB, la reserva de la cita la fa el mateix lletrat/da a través del web col·legial. Si és un/a advocat/da d’un Collegi pertanyent al CICAC, la reserva es fa mitjançant el servei de buromail de Red Abogacía.

Guia de Serveis ICAB 2011 • 19


Facturacions i pagaments

Guia de Serveis

Certificat quotes col·legials

1

Als efectes de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’informa de les quantitats que figuren al Departament de Comptabilitat del nostre Col·legi, com abonades en concepte de quotes col·legials.

Comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes en facturacions del Torn d’Ofici 4

Modificació de dades bancàries

Des d’ara podràs descarregar-te cada vegada que vulguis les facturacions del Torn d’Ofici i les comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes als efectes de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Només has d’accedir a l’Àrea Personal -bé amb el teu usuari i clau o bé mitjançant la targeta ACA- i, a l’apartat Torn d’Ofici, escollir l’opció que més t’interessi.

La consulta dels pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB. 3

Posar a disposició dels col·legiats diversos models de full d’encàrrec per tal que els facin servir segons les seves necessitats per establir els seus honoraris professionals d’acord amb el client. En aquest moment hi ha tres models disponibles però pròximament es posaran més models aprovats en el si del Consell i per tant, comuns i consensuats per a tots els col·legis de Catalunya.

Fulls d’encàrrec professional en Torn d’Ofici (designa informada) Document que recull la relació

20 • Guia de Serveis ICAB 2011

5

Modificar les dades bancàries per abonaments o per càrrecs.

Pòlissa de crèdit per avançament de les quantitats meritades per actuacions de torn d’ofici i assistència al detingut 6 Gràcies a l’acord signat entre l’ICAB i Banesto, els advocats de Barcelona podran demanar l’avançament de les retribucions del Torn d’Ofici amb un límit de concessió màxim de 3.000 euros. El Col·legi d’Advocats és el primer Col·legi de l’Estat que ofereix aquest servei.

Consulta a través del web sobre pagament del Torn d’Ofici 4

Full d’encàrrec professional

entre l’advocat d’ofici i el client assignat, per tal que, mitjançant les adaptacions que cada advocat consideri convenient, el client tingui la informació suficient sobre el tipus de relació amb el seu advocat i obligacions bàsiques, al temps que es dóna informació dels supòsits en què l’advocat d’ofici pugui cobrar del client i quantitat aproximada dels honoraris previstos.

4

Sol·licitud d’ajornament de pagament de quotes col·legials

5

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la situació econòmica, obre cada sis mesos per a tots els collegiats i col·legiades exercents la possibilitat de sol·licitar l’ajornament en el pagament de les quotes col·legials. Els sol·licitants hauran de ser advocats o advocades, al corrent del pagament de les quotes col·legials, respecte als quals no s’hagi adoptat una decisió prèvia d’ajornament i que es trobin en alguna d’aquestes situacions: a) els advocats/des per compte d’altri, en situació d’atur acreditat. b) els advocats/des que treballen per compte propi, que no percebin més de 16.000 euros bruts anuals.

Més informació a: (1) Comptabilitat Administració de l’ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5055/5052/5053/5054/5056/5057 Tel. 93 601 12 74 Fax 93 215 52 96 comptabilitat@icab.cat (2) A través de www.icab.cat Cal login i password (3) Comissió d’Honoraris Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5095/5096/5097/5098/5099/5100/5101 Tel. 93 601 12 97 Fax 93 488 22 61 honoraris@icab.cat (4) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (5) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/5013/5012/5012/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 sac@icab.cat Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (6) Consultar www.icab.cat/clubicab


Guia Judicial, Anuncis i Publicitat

Guia de Serveis

Actualització de dades per a la Guia Judicial 1

Networking internacional Lawyers network 5

Actualització de les dades col·legials que consten a la Guia Judicial (adreces, dades bancàries, perfil professional).

Àrea per a fomentar i potenciar la relació entre advocats de diversos països i ciutats amb l’objectiu comú de créixer en potencialitats i adaptar-se al món globalitzat.

Anuncis Món Jurídic/Web

1

Els col·legiats de l’ICAB poden inserir gratuïtament un anunci per paraules a la revista Món Jurídic, o a la pàgina web col·legial.

Cercador d’advocats i societats professionals

1

Permet cercar advocats i societats professionals.

Logotip professional per a persones col·legiades i societats professionals

1

2

Logotip professional, el distintiu que identifica als advocats i societats professionals de l’Il·lustre Collegi d’Advocats de Barcelona.

Modificació d’adreça

2

Tramitació per actualitzar qualsevol de les adreces de la persona col·legiada que consten en el programa de Gestió.

Consisteix en un directori de despatxos d’advocats que han manifestat la seva intenció per a formar-ne part i tenen interessos en aquest àmbit.

Sol·licitud d’adreça de correu electrònic

3

Creació d’una a tres adreces amb el domini icab.cat i icab.es.

Sol·licitud per rebre la correspondència a través del correu electrònic 2 Sol·licitud per rebre la correspondència de caràcter general de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a través del correu electrònic.

Més informació a: (1) Pàgina web ICAB www.icab.cat (2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Ciutat de la Justícia Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (3) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5104/5105/5106/5107/5115 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat (4) Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (CEMICAB) Roger de Llúria 113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80/902 50 09 90 Fax 93 487 19 38 centremediacio@icab.cat (5) Departament d’Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5026/5027/5028 internacional@icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 21


Informació i Documentació

Guia de Serveis

Actualitat Jurídica

1

Recopilació setmanal de les darreres novetats legislatives estatals i autonòmiques més importants

Alertes jurídiques

1

Recepció de les disposicions dels diaris oficials (BOE, DOGC i diaris provincials de Catalunya) a primera hora del matí al correu electrònic del sol·licitant. Selecció de paraules clau per tal de rebre només aquelles disposicions que interessen al sol·licitant. És un servei gratuït i cal subscriure’s per rebre’l. En el moment de la subscripció, se seleccionen els diaris oficials i les àrees de Dret sobre les quals es vol rebre informació. Una vegada subscrit, es rebrà al correu electrònic indicat pel sol·licitant un correu electrònic amb la legislació publicada aquell dia als diaris oficials escollits i sobre les matèries indicades.

Base de dades de Doctrina - Base de coneixement jurídic IUSTEL 1 Base de coneixement jurídic que inclou articles doctrinals i revistes electròniques (10 títols) a text complet de totes les branques del Dret.

Bases de dades de Legislació i Jurisprudència

1

Accés a les BBDD jurídiques de Tirant on-line i de Meeting Legal. En aquestes BBDD es pot trobar: • Normativa: es pot trobar la normativa estatal, autonòmica, local i de la Unió Europea. Les principals normes bàsiques d’ús més freqüent es poden trobar consolidades i comentades • Jurisprudència: més d’un milió de sentències del Tribunal Constitucional, dels Tribunals Superiors

22 • Guia de Serveis ICAB 2011

de Justícia i de les Audiències Provincials. Moltes d’elles comentades, amb resum, veus i thesauro. • Formularis: més de 5.000 formularis sobre les diferents matèries del Dret que faciliten la tasca diària de l’advocat. També es pot tenir accés a Doctrina, bibliografia, terminologia, esquemes, etc. Les bases de dades permeten diversos tipus de recerca i per diferents camps amb la qual cosa els resultats s’ajusten força bé a la documentació que s’està buscant

Biblioteca digital

1

2

La Biblioteca Digital està integrada per una selecció de recursos electrònics, en actualització permanent, de gran utilitat per a la vostra pràctica professional.

Calendari de guàrdies de Torn d’Ofici 5 La incorporació en determinats Torns d’Ofici comporta la inclusió en el servei de guàrdies (Penal General, Violència contra la Dona, Estrangeria i Menors) d’assistència al detingut o, en el cas del Torn de Violència contra la dona (Víctimes) d’assistència a la víctima de violència, segons el que preveuen els articles 9 i 16 del Reglament de Torn d’Ofici en vigor (publicat al DOGC de 26.4.11). La guàrdia serà convocada amb la deguda antelació i comunicada a l’advocat pel Departament de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut de l’ICAB. Es pot consultar, també, el calendari de guàrdies, a través de l’Àrea Personal que trobarà a la capçalera de la web i fer clic sobre l’enllaç Guàrdies.

Calendari de guàrdies dels Jutjats i Tribunals

1

3

Informar als col·legiats dels Jut-

jats i Tribunals de guàrdia en els partits judicials de l’àmbit territorial de l’ICAB, i facilitar les dades dels mateixos actualitzades (adreça i telèfons de contacte).

Catàleg Biblioteca

1

2

El catàleg de la Biblioteca de l’ICAB és l’eina documental clau per a la cerca i localització de tots els fons bibliogràfics posteriors a 1978 que integren la Biblioteca

Centre de Documentació

2

Tramesa de les consultes d’informació jurídica: legislació, jurisprudència, formularis o models i articles doctrinals. Prèvia petició.

Consulta de telefonemes i designes de torn d’ofici

1

5

La consulta de telefonemes i designes es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web-ICAB.

Consulta on line d’expedients de Deontologia, Honoraris i Torn d’Ofici 1 Possibilitat de consultar, des de l’àrea personal de la pàgina web col·legial, l’estat de tramitació dels expedients de Deontologia, Honoraris i Torn d’Ofici, en què la persona col·legiada és part.

Consultes sobre honoraris professionals

4

Resposta oral a les consultes realitzades pels lletrats via fax, mail, telefònica o presencial sobre qüestions relatives als honoraris professionals i en especial, a l’aplicació dels Criteris orientadors en la matèria.

Consultes sobre torn d’ofici

5

Resolució de consultes sobre incidències o sobre qüestions jurídiques relacionades amb assumptes de Torn d’Ofici.


Declaració de sinistre

7

Tramitació col·legial dels sinistres presentats pels col·legiats/des assegurats/des.

Difusió Selectiva d’Informació (DSI)

1

2

Servei d’alerta de les novetats bibliogràfiques incorporades al Catàleg que permet a l’usuari estar al dia de tota la documentació rebuda a la Biblioteca relativa al seu àmbit d’especialització.

Dossiers temàtics

1

2

Recopilació d’informació d’una temàtica d’actualitat, que inclou articles de revistes, monografies, revistes especialitzades, legislació, jurisprudència, formularis, bases de dades especialitzades, recull de premsa, informes i estudis, i adreces web sobre el tema. Tota aquesta documentació és localitzable a la Biblioteca.

Fons Antic

2

Possibilita la consulta de les obres anteriors al segle XX. Hi ha dues grans col·leccions que inclouen impresos i manuscrits: una des dels inicis del s. XI fins a 1821 i l’altra que abasta tot el segle XIX. També facilita la seva digitalització, prèvia petició. Quan les consultes són puntuals i concretes, la comanda es pot fer per mail, per tal de donar accés més ampli a investigadors que per qüestions geogràfiques no poden accedir a la Biblioteca.

Full d’encàrrec professional

4

Posar a disposició dels col·legiats diversos models de full d’encàrrec per tal que els facin servir segons les seves necessitats per establir els seus honoraris professionals d’acord amb el client. En aquest moment hi ha tres models disponibles però pròximament es posaran més models

aprovats en el si del Consell i per tant, comuns i consensuats per a tots els col·legis de Catalunya.

Guia adaptació despatx a normativa de protecció de dades personals 7 Breu guia que pretén orientar a la persona col·legiada en l’adaptació del seu despatx a la normativa de protecció de dades personals. Inclou una explicació de les principals obligacions, en matèria de protecció de dades personals, a les quals es troba sotmès el professional de l’advocacia en l’exercici de la seva activitat i alguns models per a ús del professional.

Informació actualitzada de Jutjats i Tribunals 1 Facilitar als col·legiats la informació i dades actualitzades dels Jutjats i Tribunals de l’àmbit territorial de l’ICAB.

Guia de Serveis ICAB 2011 • 23


Informació i Documentació

Guia de Serveis

Informació sobre Justícia Gratuïta

12

la reducció del 10% en el preu públic relatiu a la Prestació dels Serveis Especials de Neteja i Recollida de Residus Municipals d’acord amb el Conveni aconseguit per l’ICAB. L’obtenció de certificats cadastrals de béns immobles sol·licitats per advocat/des en nom dels seus clients i per ciutadans.

cancel·lació d’antecedents penals i policials, i tramitar sol·licituds de nacionalitat. El servei es presta per advocats/des consultors/ es i advocats/des tramitadors/ res. Els consultors/res atenen les visites prèviament programades en les instal·lacions del SAIER, i deriven a l’usuari als tramitadors/ res quan cal iniciar un procediment, ja sigui administratiu o judicial.

Recepció de comunicacions electròniques (FLAIX)

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 9 12

Mitjançant aquest servei es posa a l’abast del col·legiat/da la localització i la obtenció de fons documentals que no es troben a la Biblioteca de l’ICAB.

Enviaments per correu electrònic d’informació de l’ICAB

Orientació jurídica en matèria d’estrangeria i nacionalitat 6

El Col·legi posa a disposició dels advocats/des col·legiats un model de Recurs de Reposició contra la liquidació del recurs cameral emès per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Servei d’Orientació Jurídica previa a la tramitació d’expedient de Justícia Gratuïta, segons estableix la Llei 1/96 i segons els diferents convenis que s’han assolit per l’ICAB amb diferents institucions.

Informació als advocats i públic en general sobre l’estat de tramitació dels expedients de Justícia Gratuïta

L’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals 7

Punt d’informació cadastral

Podeu accedir a una guia o estudi sobre l’aplicació de la LOPD i el Reglament de desenvolupament als despatxos professionals.

Obtenció de documents doctrinals

2

Recurs de reposició. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 7

El servei té com objecte orientar jurídicament als/ a les advocats/ des de l’ICAB sobre les consultes que formulen relacionades amb el dret d’estrangeria, nacionalitat i tramitació d’expedients, així com proporcionar informació actualitzada dels criteris aplicats per l’Administració competent en la tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització de residència i de treball. A més s’integra en el servei la canalització de les queixes formulades pels/ per les advocats/des relatives a l’actuació de les Administracions Públiques implicades en la tramitació dels expedients referents a les anteriors sol·licituds.

Préstec bibliogràfic

2

Facilita la consulta dels llibres al despatx.

Préstec Interbibliotecari

2

Facilita la consulta i préstec dels llibres que no es troben a la Biblioteca de l’ICAB.

Preu públic de recollida de residus Informació i emissió dels certificats que calguin per a obtenir

24 • Guia de Serveis ICAB 2011

7

1

Recursos de la Biblioteca

2

El personal bibliotecari facilita l’accés a la informació, assessora sobre els recursos de que disposa la Biblioteca i de com obtenir la documentació que es necessita

Sala multimèdia

Serveis de correu electrònic ICAB

1

Condicions d’us i manuals de configuració dels serveis de correu electrònic ICAB

Sol·licitud de concurs voluntari

3

Formulari de Demanda de concurs voluntari que ha estat realitzat i publicitat amb acord dels Jutges Mercantils de Barcelona, per facilitar la presentació d’aquest procediments judicials als col.legiats.

2

Espai per consultar els recursos electrònics de la Biblioteca.

Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat (SAIER) 2 El Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger, i Refugiat és un servei municipal que pretén una atenció integral de l’estranger, dins del qual, el Col·legi té atribuïda competència per a assessorar jurídicament als estrangers, interposar recursos administratius i contenciosos - administratius contra les resolucions denegatòries i desestimatòries de les Administracions competents en matèria d’estrangeria, sol·licitar la

Terminal RED TRABAJA

1

Terminal informàtic que permet realitzar consultes a l’interessat relatives a la seguretat social

Traduccions jurídiques i jurades

7

El Col·legi disposa d’un Servei de Traduccions obert a tots els collegiats/des i a persones o entitats que ho sol·licitin. El Servei de Traduccions ofereix traduccions jurídiques i jurades als/ i des dels següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià, castellà i català.


Viatges Jurídico-empresarials – Legal Link 10 11 Aquest servei té com a finalitat facilitar a tots els col·legiats la possibilitat de participar en viatges jurídico-empresarials organitzats per l’ICAB juntament amb el col·legi d’advocats del lloc de destinació. La finalitat d’aquest servei és que els collegiats puguin conèixer companys d’altres Estats i afavorir la creació o ampliació de la seva xarxa de contactes. D’aquesta manera, s’intensifiquen les sinergies de treball, coneixements en dret d’altres Estats i s’afavoreix la creació de noves oportunitats de Negoci. Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: • Ser col·legiat ICAB • Coneixement de l’anglès i/o de l’idioma del lloc de destinació

Més informació a: (1) www.icab.cat (2) Biblioteca Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 601 12 60/93 496 18 80 Fax 93 487 11 28 biblioteca@icab.cat Fons antic: biblioantic@icab.cat (3) Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Roger de Llúria,113 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 44 Fax 93 215 10 62 craj@icab.cat (4) Comissió d’Honoraris Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5095/5096/5097/5098/5099/5100/5101 Tel. 93 601 12 97 Fax 93 488 22 61 honoraris@icab.cat (5) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 012 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (6) Comissió d’Estrangeria Mallorca, 283. Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5182/5183/5184 Tel. 93 601 12 96 Fax 93 487 11 16 estrangeria@icab.cat

(7) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5012/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (8) Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) Avinguda Paral·lel 202-204 Barcelona Dilluns i dijous: 9:00 a 20:00 hores; Dimarts i dimecres: 9:00 a 19:00 hores; Divendres: 9:00 a 14:00 hores (9) Centraleta ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03 icab@icab.cat (10) Comissió Prospectives Socioprofessionals Mallorca, 283 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 12 40 Fax 93 215 52 96 prospectives@icab.cat (11) Formació Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 3335/3378 formaciointernacional@icab.cat (12) Consultar adreces SERTRA a les delegacions a www.icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 25


Internacionalització

Guia de Serveis

Agermanament amb Col·legis d’Advocats

1

Mitjançant diversos convenis, l’ICAB estreta les relacions amb determinats Col·legis d’Advocats pactant la possibilitat que el col·legiat pugui accedir a: • Estades en despatxos privats i en organismes col·laboradors. • Intercanvi d’advocats i networking. • Beques de formació. • Activitats col·legials de caire internacional.

Aprendre idiomes

Carnet d’identitat professional CCBE (Conseil des Barreaux Européens) 1

de l’ICAB cap a un vessant internacional.

Dissenyat pel CCBE (Conseil des Barreaux Européens), el carnet d’identitat es va crear l’any 1978. Aquest document es pot expedir pels Col·legis Nacionals en virtut d’un acord de llicència entre el CCBE i el Col·legi nacional. L’ICAB, doncs, es constitueix en autoritat emissora en nom del CCBE i és en aquest sentit que ha de garantir la verificació que el sol·licitant és un advocat exercent i col·legiat.

Les visites poden ser, tant d’advocats de l’ICAB cap a una ciutat estrangera com atenent advocats d’altres ciutats que visiten l’ICAB.

El carnet d’identitat del CCBE:

1

Cursos per aprendre diversos idiomes (anglès, francès, italià, alemany) adequats als diferents nivells; per tal de fomentar la internacionalització dels advocats de l’ICAB.

• Facilita l’accés dels advocats que exerceixen fora de la seva jurisdicció d’origen als òrgans i a les institucions europees.

Beques Leonardo da Vinci (Long Life Learning Program)

• Identifica al seu propietari en els idiomes oficials del CCBE com a advocat admès en el país corresponent.

2

Aquest servei té com a finalitat afavorir que els joves col·legiats de l’ICAB puguin realitzar pràctiques formatives a despatxos d’advocats situats a diversos Estats de la Unió Europea. Els requisits per sol·licitar el servei són els següents: • Ser col·legiat ICAB amb una antiguitat màxima de 6 anys • No superar els 35 anys • Domini de l’idioma del país escollit. Els col·legiats que compleixin amb tots els requisits i que ho sol·licitin entraran a formar part del procediment de selecció. En el proper projecte es prioritzaran les candidatures dels col·legiats exercents sobre els no exercents. Aquestes des tenen una duració de 12 setmanes i es financien amb una beca Leonardo da Vinci atorgada per la Comissió Europea.

26 • Guia de Serveis ICAB 2011

• Està reconegut pel Tribunal de Justícia i pel Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees.

Networking internacional Lawyers network 3 Àrea per a fomentar i potenciar la relació entre advocats de diversos països i ciutats amb l’objectiu comú de créixer en potencialitats i adaptar-se al món globalitzat. Consisteix en un directori de despatxos d’advocats que han manifestat la seva intenció per a formar-ne part i tenen interessos en aquest àmbit.

Ponts empresarials Business Bridge 3 Establiment d’una sèrie de contactes entre advocats de diferents ciutats amb l’objectiu d’enfortir les relacions, generar networking i ampliar les potencialitats dels advocats

Els contactes es desenvolupen preferentment en el despatx dels advocats que s’han inscrit i es visiten també institucions o organismes d’interès.

Més informació a: (1) Departament d’Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5026/5027/5028 internacional@icab.cat (2) Formació Internacional Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 /3335 formaciointernacional@icab.cat (3) Comissió Prospectives Socioprofessionals Mallorca, 283 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 12 40 Fax 93 215 52 96 prospectives@icab.cat


Jutjats, Tribunals i Fiscalia

Guia de Serveis

Calendari de guàrdies dels Jutjats i Tribunals

Més informació a:

1

Informar als col·legiats dels Jutjats i Tribunals de guàrdia en els partits judicials de l’àmbit territorial de l’ICAB, i facilitar les dades dels mateixos actualitzades (adreça i telèfons de contacte).

Comunicació de retard en la celebració d’un judici

1

Comunicació a la CRAJ d’incidències consistents en retard en la celebració de judicis.

(1) Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Roger de Llúria,113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 44 Fax 93 215 10 62 craj@icab.cat (2) Pàgina web ICAB www.icab.cat

Entrevistes amb Fiscalia en cas de conformitat 1 Gestió de la petició d’entrevistes amb Fiscalia per part dels advocats de l’ICAB, per tractar una possible conformitat en relació amb un procediment penal.

Entrevistes amb Fiscalia que NO siguin per aplicar el Protocol de Conformitats

1

Gestió de la petició d’entrevistes amb Fiscalia per part dels advocats de l’ICAB, per tractar qualsevol aspecte relacionat amb un procediment a excepció de la possible conformitat.

Informació actualitzada de Jutjats i Tribunals 2 Facilitar als col·legiats la informació i dades actualitzades dels Jutjats i Tribunals de l’àmbit territorial de l’ICAB.

Xarxa wifi a la Ciutat de la Justícia 1 La Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet disposa de connexió a Internet per xarxa wifi, accessible per a tots els col·legiats/des de l’ICAB.

Guia de Serveis ICAB 2011 • 27


Serveis al Ciutadà. Justícia Gratuïta. Torn d’Ofici

Guia de Serveis

Alta al servei del Torn d’Ofici

1

Possibilita la inscripció al Servei del Torn d’Ofici en l’especialitat i àrea geogràfica escollida.

Aparcament gratuït a la Ciutat de la Justícia 1 2 Autorització per aparcar gratuïtament a la Ciutat de la Justícia quan es tracta d’advocats en funcions de guàrdia i per les actuacions realitzades en la guàrdia del torn d’assistència al detingut corresponent a Barcelona ciutat.

Assegurança col·lectiva d’accidents 1 És una assegurança que té per objecte cobrir el risc d’accidents corporals que puguin patir els lletrats/ des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona mentre presten el Servei d’Assistència al Detingut. La cobertura es limita als accidents d’aquests lletrats/des durant el desenvolupament de l’assistència al centre de detenció i primera assistència en l’òrgan judicial o fiscalia corresponent, incloent el risc ‘in itinere’, és a dir, el risc d’accident desde que l’assegurat s’encamina a la prestació del servei fins a la seva tornada. Els capitals assegurats són els següents: En cas de mort, 100.000 euros. En cas d’incapacitat permanent, fins a 100.000 euros. En cas d’incapacitat temporal, diàriament, amb un màxim de 90 dies, 15 euros.

Baixa del Torn d’Ofici

1

L’advocat inscrit al servei del Torn d’Ofici pot deixar d’estar-ho quan ho desitgi.

Calendari de guàrdies de torn d’ofici 1 3 La incorporació en determinats Torns d’Ofici comporta la inclusió

28 • Guia de Serveis ICAB 2011

en el servei de guàrdies (Penal General, Violència contra la Dona, Estrangeria i Menors) d’assistència al detingut o, en el cas del Torn de Violència contra la dona (Víctimes) d’assistència a la víctima de violència, segons el que preveuen els articles 9 i 16 del Reglament de Torn d’Ofici en vigor (publicat al DOGC de 26.4.11). La guàrdia serà convocada amb la deguda antelació i comunicada a l’advocat pel Departament de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut de l’ICAB. Es pot consultar, també, el calendari de guàrdies, a través de l’Àrea Personal que trobarà a la capçalera de la web i fer clic sobre l’enllaç Guàrdies.

Canvi de guàrdia i renúncia del dia de guàrdia

1

Tramitació a realitzar per l’acceptació de canvi de guàrdies entre lletrats quan han estat convocats pel Servei d’Assistència al Detingut.

Certificats de situació col·legial i Torn d’Ofici

1

2

Emissió de diferents tipus de certificats col·legials en funció de la sol·licitud de la persona col·legiada. També, certificats específics de dades personals relatives al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.

Comunicació de pagaments i guàrdies per SMS 1 L’ICAB, a través del Departament de Torn d’ofici i Assistència al Detingut, informarà tant de la convocatòria de guàrdies en servei d’assistència al detingut o assistència a la víctima en el Torn de Violència contra la Dona (víctimes), com de la realització de pagaments als advocats de quantitats per actuacions justificades amb càrrec a Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, a través de:

• Correu/correu electrònic • SMS al mòbil de l’advocat • Informació al web ICAB (Àrea personal)

Comunicació d’incidència o sol·licitud en relació a una designa d’ofici 1 Tramitació d’expedients en relació a incidències en el servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut o sol·licituds diverses relacionades amb una designa d’ofici.

Comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes en facturacions del Torn d’Ofici 1 Des d’ara podràs descarregarte cada vegada que vulguis les facturacions del Torn d’Ofici i les comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes als efectes de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Només has d’accedir a l’Àrea Personal -bé amb el teu usuari i clau o bé mitjançant la targeta ACA- i, a l’apartat Torn d’Ofici, escollir l’opció que més t’interessi.

Consulta a través del web sobre certificats IRPF en relació amb els pagaments de Torn d’Ofici 1 3 La consulta dels certificats de quantitats obtingudes per pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut a efectes de IRPF es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.

Consulta a través del web sobre pagament del torn d’ofici 1 3 La consulta dels pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.


Consulta de telefonemes i designes de torn d’ofici

1

3

La consulta de telefonemes i designes es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.

Consultes sobre torn d’ofici

Fulls d’encàrrec professional en Torn d’Ofici (designa informada)

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 5 1

Document que recull la relació entre l’advocat d’ofici i el client assignat, per tal que, mitjançant les adaptacions que cada advocat consideri convenient, el client tingui la informació suficient sobre el tipus de relació amb el seu advocat i obligacions bàsiques, al temps que es dóna informació dels supòsits en què l’advocat d’ofici pugui cobrar del client i quantitat aproximada dels honoraris previstos.

5

Informació als advocats i públic en general sobre l’estat de tramitació dels expedients de Justícia Gratuïta

Justificants d’actuacions professionals en matèria d’assistència jurídica gratuïta

Reclamació contra advocat del torn d’ofici per la seva actuació professional 1 3 Servei pel qual es tramiten les reclamacions o incidències en relació a l’actuació professional d’un advocat o advocada.

1

Resolució de consultes sobre incidències o sobre qüestions jurídiques relacionades amb assumptes de Torn d’Ofici.

Informació sobre Justícia Gratuïta

3.000 euros. El Col·legi d’Advocats és el primer Col·legi de l’Estat que ofereix aquest servei.

1

Recepció dels Justificants per actuacions en procediments i assistències asignats per Torn d’Ofici, comprovació de la seva correcció i autorització del pagament per a la seva inclusió en la facturació del Torn d’Ofici a la Generalitat.

Pòlissa de crèdit per avançament de les quantitats devengades per actuacions de torn d’ofici i assistència al detingut 4

Servei d’Orientació Jurídica prèvia a la tramitació d’expedient de Justícia Gratuïta, segons estableix la Llei 1/96 i segons els diferents convenis que s’han assolit per l’ICAB amb diferents institucions.

Sol·licitud de designa derivada

1

Tramitació de peticions fetes pels advocats d’ofici per portar assumptes del mateix client relacionats amb el primer assumpte tornat.

Sol·licitud de modificació o ampliació de Torns 1 Procedir a efectuar els canvis d’inscripció als diversos torns d’ofici o assistència al detingut d’acord amb el que estableix el Reglament Torn d’Ofici.

Sol·licitud de renúncia a l’assumpte designat d’ofici

1

Acceptació o denegació de renúncia efectuada per advocat d’ofici en relació a l’assumpte encomanat.

Tramitació de Justícia Gratuïta

Més informació a: (1) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65/93 297 43 99/ Fax 93 487 13 50/93 487 15 30 Avinguda Carrilet 3, Edifici D, 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Ciutat de la Justícia Tel. 902 123 365 / 93 297 43 99 / Fax 93 487 13 50 torn@icab.cat (2) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5011/ 5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 sac@icab.cat (3) A través de www.icab.cat Cal login i password (4) Pàgina web ICAB www.icab.cat/clubicab (5) Barcelona i L’Hospitalet - SERTRA* Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Ciutat de la Justícia, Edifici D Avda. Carrilet, 3, planta primera. Hospitalet de Llobregat. Tels. 93 432 90 09/ 93 432 90 08 Fax 93 296 62 59 sertra@icab.cat * Consultar adreça SERTRA a les delegacions a www.icab.cat

5

Servei mitjançant el qual es tramiten i resolen les peticions realitzades pels ciutadans per tal d’obtenir el benefici de justícia gratuïta.

Gràcies a l’acord signat entre l’ICAB i Banesto, els advocats de Barcelona podran demanar l’avançament de les retribucions del Torn d’Ofici amb un límit de concessió màxim de

Guia de Serveis ICAB 2011 • 29


Reclamacions, Incidències i Queixes

Guia de Serveis

Comunicació de retard en la celebració d’un judici

1

Comunicació a la CRAJ d’incidències consistents en retard en la celebració de judicis.

Comunicació d’incidència o sol·licitud en relació a una designa d’ofici 2 Tramitació d’expedients en relació a incidències en el servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut o sol·licituds diverses relacionades amb una designa d’ofici.

Comunicació d’incidències o queixes pel funcionament d’òrgans de l’Administració 1 Tramitació i intervenció de l’ICAB per resoldre les incidències que es produeixen.

Declaració de sinistres

3

Tramitació col·legial dels sinistres presentats pels col·legiats/des assegurats/des.

30 • Guia de Serveis ICAB 2011

Defensor del col·legiat

4

Tramitació de la queixa del collegiat respecte de l’anormal funcionament d’algun servei de l’ICAB d’acord amb l’article 88 dels Estatuts.

Denúncia d’intrusisme

Reclamació contra advocat del torn d’ofici per la seva actuació professional 7 11 Servei pel qual es tramiten les reclamacions o incidències en relació a l’actuació professional d’un advocat o advocada

5

Tramitar les queixes rebudes de qualsevol persona, sigui ciutadà o advocat, envers presumptes actes d’intrusisme professional.

Exercici dels Drets Arco (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)

6

Els ciutadans/es i persones collegiades poden exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals, mitjançant comunicació expressa adreçada al Col·legi, juntament amb una còpia del DNI.

Reclamació contra advocat per la seva actuació professional

7 11

Servei pel qual es tramiten les reclamacions o incidències en relació a l’actuació professional d’un advocat o advocada

Servei de mediació entre col·legiats/ Comunicació sobre la intenció d’exercitar accions judicials contra altres advocats 8 Recepció de la comunicació d’accions i/o sol·licitud de mediació per evitar la reclamació judicial entre companys


Sol·licituds de diputat de guàrdia i/o peticions d’emparament col·legial 9 Resoldre o derivar les corresponents consultes o incidències formulades pels advocats al diputat de Junta de Govern que aquell dia es trobi de guàrdia o traslladar la petició d’emparament a la Junta de Govern.

Tribunal Arbitral del Col·legi d’Advocats de Barcelona 10 Servei per solucionar aquelles controvèrsies sorgides en seu de reclamació de minutes o per la interpretació d’un full d’encàrrec, obtenint-se un títol executiu: el laude. La possibilitat d’acollir-se a l’arbitratge institucional de l’ICAB, es pot fer, bé mitjançant la prèvia fixació entre les parts (a un full d’encàrrec professional, per exemple) d’una clàusula de submissió arbitral al TACAB, o bé, a partir de l’acceptació d’una de les parts a sotmetre’s a l’arbitratge col·legial instat per l’altra.

Més informació a: (1) Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Roger de Llúria,113 (baixos) 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Tel. 93 601 13 44 Fax 93 215 10 62 craj@icab.cat

(6) Departament d’Informàtica Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext.5104/5105/ 5106/5107/5115 Tel. 93 601 12 27 Fax 93 487 90 48 webinformat@icab.cat

(2) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30

(7) Comissió de Deontologia Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5036/5037/ 5038/5039/5040/5041 Tel. 93 601 12 49 Fax 93 487 35 63 deontologia@icab.cat

Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (3) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 sac@icab.cat (4) Defensor de la persona col•legiada c/ Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 Fax 93 488 06 13 defensorcolegiat@icab.cat (5) Comissió d’Intrusisme Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 3379 Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03 intrusisme@icab.cat

(8) Vicedeganat ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5060/5061 Tel. 93 601 12 02 Fax 93 488 06 13 vicedeganat@icab.cat (9) Secretaria Junta de Govern ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 3278 Tel. 93 601 12 88 Fax 93 487 15 70 secretariadejunta@icab.cat (10) Comissió d’Honoraris Mallorca, 283 | 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5095/ 5096/5097/5098/5099/5100/5101 Tel. 93 601 12 97 Fax 93 488 22 61 honoraris@icab.cat (11) www.icab.cat

Guia de Serveis ICAB 2011 • 31


Renúncies, Vènies o Caducitats

Guia de Serveis

Comunicació de renúncia d’honoraris professionals

Més informació a:

1

De conformitat amb allò que estableix l’article 20 del Decret núm. 252/1996 de 5 de juliol, l’advocat fa constar a tots els efectes que renuncia a percebre honoraris per la seva intervenció professional en la defensa del seu client, d’acord amb la normativa vigent, i a fi i efecte de poder accedir a la designa de Procurador de Tribunals en Torn d’Ofici, formalitza la sol·licitud que ha d’ésser presentada davant del Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta del Col·legi d’Advocats.

Sol·licitud de renúncia a l’assumpte designat d’ofici

2

Acceptació o denegació de renúncia efectuada per advocat d’ofici en relació a assumpte encomanat.

Vènies

3

Sol·licitud de vènia per part d’un col·legiat de conformitat amb el previst als articles 40 i següents dels Estatuts Col·legials.

32 • Guia de Serveis ICAB 2011

(1) Servei d’Atenció Col·legial (SAC) Mallorca, 283 - Planta baixa 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5017/5016/ 5015/ 5013/5012/5010 Tel. 93 601 12 21 Fax 93 487 65 03 Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Ciutat de la Justícia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Tel. 93 496 18 80 ext. 5554/5552/5553 sac@icab.cat (2) Torn d’Ofici i Assistència al Detingut Mallorca, 283 Tel. 902 12 33 65 Tel. 93 297 43 99 Fax 93 487 15 30 Edifici D, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - 1a planta L’Hospitalet de Llobregat Ciutat de la Justícia. Tel. 902 012 33 65 Tel. 93 297 43 99 torn@icab.cat (3) Vicedeganat ICAB Mallorca, 283 08037 Barcelona Tel. 93 496 18 80 - ext. 5060/5061 Tel. 93 601 12 02 Fax 93 488 06 13 vicedeganat@icab.cat


I a més...

Guia de Serveis

Club ICAB Amb el carnet de col·legiat/da de l’ICAB tens descomptes i condicions preferents en moltes empreses i entitats. Gràcies als diferents convenis que ha establert el Club ICAB amb diverses empreses i entitats, reservar una habitació d’hotel, anar al gimnàs, llogar un vehicle, contractar una assegurança, fer-se una pàgina web, comprar-se una toga o anar de festa a un dels locals més emblemàtics de la nit de Barcelona serà més fàcil per als titulars del carnet col·legial.

*Clubicab

www.icab.cat/clubicab

Podràs obtenir descomptes en Art, Assegurances, Cultura, oci i entreteniment, Editorial i premsa, Esports, Finances, Formació, Hotels, Informàtica, telefonia i tecnologia, Llar i decoració, Motor, Òptiques, Perruqueria, estètica, salut i teràpies naturals, Programes de Gestió de Despatxos, Restaurants, bars i menjar per emportar, Roba i complements, Serveis, Taxacions immobiliàries, Togues, Traducció i interpretació i Webs. )TI\M^INMQVIL~VM[UWT\M[ ^WT\M[KMZKIV\TI[WT]KQ~'

WNI[[MZ^QZTM[MQVM[ LMT+WTÈTMOQ'

Xarxa d’Ajuda Mútua (XAM) Tant si tens un dubte com si necessites material per al teu despatx com si et cal un llibre o vols compartir vehicle o pis per anar-te’n de vacances, la Xarxa d’Ajut Mutu (XAM) és el teu espai. No estàs sol. Més de 17.000 companys de professió formem una gran comunitat! Les contribucions a aquest espai no són anònimes, sinó que estan vinculades al número de col·legiat/a. Consulteu les condicions d’ús.

Eines L’ICAB et proporciona un seguit d’utilitats per facilitar el teu dia a dia. Serveis d’informació de solvència i mercantil, Càlcul d’interessos, Banckup: servei de còpies de seguretat , Directori d’entitats del sector jurídic, Traductor jurídic, LexCat, Consultes de comptes de consignació de dipòsits judicials o Tauler d’Anuncis.

Guia de Serveis ICAB. Suplement Serveis 'Món Jurídic' núm. 265. Febrer 2012  

Revista de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Temes: Serveis per Dret Propi.