Page 50

Mar Lleixà Fortuño

Imatge 3: Organigrama de la Gerència Territorial a les Terres de l’Ebre

Actualment l’HTVC té una cartera de serveis que s’estén des de l’activitat a consultes externes fins a programes concrets com poden ser el cribratge del càncer de mama, el trasplantament de còrnia, la unitat de tractament dels trastorns cognitius i de la conducta... L’àrea de cobertura és de 135.000 habitants. La missió institucional de l’HTVC és la de ser: (HTVC, 2005) Taula 4: Missió de l’HTVC •

Un hospital públic, del grup ICS, fortament arrelat al territori.

Dedicat a l’atenció de pacients aguts, referent i vertebrador de la provisió de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre en coordinació amb la resta de proveïdors i agents socials del territori.

Que atén les necessitats assistencials de la nostra població, oferint uns serveis de qualitat, tant pel que fa en el vessant de servei com en el de seguretat clínica.

Un hospital eficaç i eficient, comptant amb la gestió del coneixement i les noves tecnologies com a elements fonamentals per al progrés, dins de paràmetres sostenibles des del punt de vista econòmic i social.

Que afavoreix el desenvolupament integral dels nostres professionals en un entorn de participació i corresponsabilitat.

50

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement