Page 33

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

entació formal, programes d’acollida, congruència amb l’assignació de tasques i/o responsabilitats, programes de tutorització formals per part d’experts... Aquests programes oferts per les institucions sanitàries proporcionen, per un costat, suport psicosocial (assessorament, acceptació...), modelat i suport o instrucció clínica, per afavorir l’augment de l’autoconfiança, la satisfacció amb la feina feta, estimulant l’interès per la pràctica clínica i la qualitat de cures ofertes (Annand, 1997; Greendwood, 2000; Smith, 2001; McCloughen, 2005; Mangone, 2005; Donner, 2007). D’aquests destaca sobretot l’eficàcia del suport psicosocial en l’acompanyament als professionals novells per incorporar-se al món laboral. Aquest aspecte és central i l’objectiu general del treball que presentem. Els gestors de les institucions sanitàries internacionals i nacionals estan invertint recursos per poder facilitar el procés d’inserció laboral dels professionals novells per minimitzar els factors estressants que aquest període porta implícit, amb un objectiu doble: reduir l’estrès dels nous professional i elevar la qualitat assistencial de l’atenció d’infermeria. Instaurar programes d’acolliment i tutorització dels professionals nouvinguts hauria de ser una obligació ètica de les institucions sanitàries. S’hauria de fer un esforç per desenvolupar programes de tutorització formals que donin suport a la transició de la universitat a la pràctica assistencial, aquest suport serà fonamental per facilitar la contractació i la retenció de professionals d’infermeria per part de les institucions. Aquest aspecte també s’ha de tenir en compte en l’època actual, on cada cop hi ha més manca de professionals. I , com ja s’ha comentat, aquest aspecte afavorirà i proporcionarà una atenció segura i de qualitat. S’ha de veure com un complement clau de recursos humans estratègics. (Annand, 1997; Bick, 2000; Ferrer, 2001; Chenoweth, 2001; Amos, 2001; Ebright, 2004; Carroll, 2004; Garnelo, 2005; McCloughen, 2005, Donner, 2007) Recentment s’han publicat diferents informes, dels quals destaquen el publicat per Esteve 2008 per encàrrec del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, on es recomana facilitar la transició dels acabats de titular a la universitat a l’àmbit laboral amb plans específics de transició atorgant un paper important als programes de tutorització. En l’àmbit internacional, el Consell Internacional d’Infermeria (CIE) ha elaborat monografies per demostrar els beneficis d’un

33

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement