Page 308

Mar Lleixà Fortuño

• Cal continuar investigant sobre qüestions i problemes que afecten directament la professió, intentant donar resposta a les necessitats detectades, contribuint i ajudant a l’evolució de la professió d’infermeria. Com a conclusió final, podem dir que si el programa d’e-tutoria s’utilitza per enriquir personalment i professionalment per arribar a traure el potencial màxim d’una persona, és un programa molt vàlid en infermeria i en la cura de la salut que pot no tenir límit. (Donner, 2007)

7.2 Línies futures d’investigació Tot seguit es defineixen algunes de les principals línies futures d’investigació, a partir del treball realitzat: • Avaluar l’efectivitat de la tutoria electrònica en la millora de les competències. • Analitzar qualitativament, amb major aprofundiment, el procés d’inserció laboral dels professionals d’infermeria novells mitjançant la realització de diaris reflexius. • Investigar longitudinalment l’efecte de la tutoria virtual al cap d’un temps, fent el seguiment d’aquests professionals, per avaluar-ne l’impacte a llarg termini. • Avaluar l’impacte dels programes de tutoria, tant des del punt de vista individual com de la repercussió que comporta en la mateixa institució. • Analitzar la relació entre la participació en un programa de tutoria i el nivell de motivació de les professionals implicades. • Implantar i avaluar programes de tutoria entre iguals i la seva repercussió. Per finalitzar, una última consideració: infermeria ha arribat, després de molts anys de reivindicació, a tenir accés al doctorat i, per tant, a tenir una activitat investigadora pròpia i reconeguda que de ben segur que redundarà en benefici del desenvolupament de la professió. Aquest és el moment d’aprofitar la gran oportunitat que això representa. Tots

308

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement