Page 27

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

El programa de tutoria presencial i el de tutoria virtual es complementen bé i poden ser un binomi efectiu per afavorir el pas de la universitat al món professional. Tot i que la prova pilot ha funcionat i la valoració ha estat positiva, hi ha diferents aspectes a millorar. El desenvolupament d’aquesta investigació es fonamenta en la investigació-acció; per tant, és un procés obert. L’anàlisi dels resultats permet obrir una nova etapa de la investigació amb l’objectiu de millorar el programa de tutories. La primera proposta és millorar l’entorn virtual de tutoria a partir dels aspectes identificats i d’acord amb les necessitats dels professionals d’infermeria novells. S’han de tenir en compte les limitacions del present estudi, ja que en tractar-se d’un estudi de cas no tenim suficients dades per generalitzar els resultats, encara que sí que són dades a tenir presents per iniciar estudis posteriors més amplis. Aquesta prova pilot serveix com a punt de partida per a futures edicions de VIRTICS, ampliant el context a tots els centres de l’ICS interessats. L’e-tutoria s’ha d’integrar dins d’una estratègia completa, sistemàtica i reflexionada per part dels gestors d’infermeria, i s’ha d’acompanyar d’una política coherent amb la idoneïtat de la selecció dels llocs de treballs assignats i amb el suport als nous professionals d’infermeria. S’ha de continuar reflexionant i treballant aquestes estratègies. Entre tots podem afavorir que els joves infermers i infermeres tinguin una transició exitosa de la universitat al món professional, amb la instauració i consolidació institucional dels programes de tutorització virtual, i podem ajudar a augmentar la qualitat de l’atenció als usuaris que, en definitiva, són la raó de ser de la professió d’infermeria. Les tecnologies de la informació i de la comunicació són recursos que tenim al nostre abast que poden ajudar a fer realitat aquest desig; cal aprofitar les potencialitats i els avantatges que ofereixen; i un d’aquests és poder garantir la institucionalització dels programes de tutorització virtual, totalment complementaris als presencials.

27

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement