Page 226

Mar Lleixà Fortuño

d’incertesa de futur professional, a totes dues els havien ofert guàrdies soltes a l’àmbit d’atenció primària. El nivell d’estrès professional ha disminuït en les dues passant a una puntuació de 2, recordem que 5 era la puntuació màxima i la que deien tenir al cap d’un mes d’exercici professional. El grau de seguretat actual en les diferents competències en infermeria segons l’instrument QCINFAP©, tenint en compte que 1 correspon a mínima seguretat i 5 a màxima seguretat:

Concepció ètica i legal

Gestió del coneixement

Interrelació i comunicació

Treball en equip

Taula 133: Comparació de la mitjana del grau de seguretat inicial i actual percebuda sobre les competències d’infermeria

Grau seguretat inicial

3

2

4

3,5

Grau seguretat actual

4,5

3,5

5

3,5

Competència

En tots els casos i competències ha augmentat de forma considerable, segons aquesta autoavaluació, les dues professionals coincideixen que actualment només necessiten ajuda de forma ocasional. Totes dues tenen intenció de continuar la seva formació i de fet ja s’ho han plantejat, fins i tot una ja està matriculada al màster de Ciències de la Infermeria. La valoració de l’experiència de la inserció laboral, de cadascuna d’elles és diferent, per a una ha estat molt positiu i per a l’altra no tant, ja que ho ha viscut com a molt estressant. Com a experiències més positives de l’experiència de la inserció al món laboral assenyalen:

226

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement