Page 120

Mar Lleixà Fortuño

Podem dir que aquesta tasca es desenvolupa des de l’inici de la universitat, encara que el caràcter explícit de la funció no apareix a la universitat espanyola fins a mitjan dels anys setanta. L’Agència per la Qualitat del Sistema Educatiu a Catalunya (AQU) al seu informe de 1999, ja recomanava impulsar els programes d’atenció tutorial personalitzats a aquelles titulacions on encara no existien. La Declaració de Bolonya i el Memorant sobre l’Aprenentatge Permanent, l’any 2000, ja preveien un futur on s’haurien de dissenyar sistemes d’orientació integrals, per atendre les necessitats de formació permanents i les expectatives de col·lectius variats. Ara aquest futur ja és present i l’acció tutorial adquireix un intents protagonisme. (Consejo de la Unión Europea, 2004; Rodríguez, 2004) Actualment entre les tasques universitàries de docència i investigació irradia amb llum pròpia la de formació, i és en aquesta tasca formativa on s’emmarca la tutoria com a eina privilegiada de gran eficàcia. (Michavila, 2003) Diverses declaracions i informes de l’àmbit europeu han indicat la importància de la orientació i suport a l’estudiant en el context de la creixent internacionalització de l’educació a Europa. El més important d’aquests documents és la resolució del Consell i dels representants dels estats membres, Enfortiment de les Polítiques, Sistemes i Pràctiques en Matèria d’Orientació Permanent a Europa (2004), on es reconeix que una orientació eficaç té una missió fonamental per fomentar la inclusió social, la igualtat entre els sexes i una ciutadania activa fomentant i donant suport a la participació de les persones en l’educació i formació, el document al·ludeix directament al valor de l’orientació. (Consejo de la Unión Europea, 2004) En el context d’acreditació de les titulacions espanyoles, l’ANECA defineix com un dels cinc eixos de qualitat els serveis de suport a l’estudiant determinant que: «els centres on s’imparteixen ensenyaments, així com la mateixa universitat, realitzen actuacions d’informació, orientació i suport dirigides als estudiants i que afecten o incideixen en el propi aprenentatge des del seu ingrés fins a la seva graduació». (ANECA, 2007) Els documents d’algunes de les agències de qualitat defineixen indicadors dels processos de verificació de la qualitat avaluats en els pro-

120

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement