Page 119

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

dament per la creació de la figura del professor assessor o tutor com a servei essencial de les universitats. (Rodríguez, 2005) L’informe Bricall «Universitat 2000» ofereix un diagnòstic de la universitat espanyola amb pautes d’actuació, i reconeix la necessitat d’orientació pedagògica i suport a l’estudiant en les seves vessants acadèmiques, professional i personal al llarg de la carrera recalcant aquesta necessitat sobretot per al primer i últim curs. S’aposta decididament per la creació de la figura del professor assessor o tutor com a servei essencial de les universitats. (Bricall, 2000) Entre les recomanacions de l’esmentat informe (Bricall, 2000), cal ressaltar que: Taula 47: Resum dels resultats de l’informe Bricall 2000 •

Sembla adequat que les universitats i altres institucions donin major importància a l’assessorament dels estudiants.

Una part del professorat (o una part del temps d’aquests) haurà d’assignar-se a tasques d’assessorament, en cooperació amb tècnics especialitzats.

El tipus d’assessorament i suport a l’estudiant ha de tindre un abast universal, amb una consideració de servei essencial de les universitats.

Aquest assessorament ha de comprendre les diferents fases de la vida acadèmica: previ a l’ingrés, suports especials, en crisi o dificultats, desenvolupament formatiu, participació en l’avaluació, orientació professional, per preparar els estudiants durant la carrera a adaptar-se a les possibles sortides professionals.

En cap cas l’assessor ha de suplantar l’estudiant en la presa de decisions. El seu paper consisteix a ajudar-lo a decidir pel seu compte, guiar-lo i examinar, conjuntament amb ell, les conseqüències de les seves decisions.

Tampoc els assessors han de ser considerats assessors psicològics ni han de tractar temes emocionals que s’aparten del comportament normal de l’estudiant.

D’aquestes recomanacions es dedueix la importància i paper central que ha de tenir la tutoria entesa com a acció d’intervenció formativa orientada cap al seguiment acadèmic dels estudiants, desenvolupada per professorat com una activitat docent més. Seria una greu errada considerar la tutoria com una nova funció de l’activitat universitària. 119

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement