Page 112

Mar Lleixà Fortuño

xement social i la participació dels professionals en la presa de decisions als centres sanitaris. L’ICS pretén consolidar-se com una empresa innovadora, eficient, accessible, propera i centrada en les persones. Aquesta empresa ha apostat fort per l’ús de les TIC, tal com ja es veia reflectit en la memòria de les activitats de l’any 2005 apareixien diverses accions en favor de la salut i de la millora del sistema sanitari, on un dels principals protagonistes són les TIC (ICS, 2005), aquestes accions són: Taula 46: Accions de les TIC de l’ICS ACCIÓ

REPERCUSSIÓ

Fòrums virtuals de debat.

Més de 3.400 professionals hi han participat.

Intranet corporativa PortalICS.

Aposta per potenciar la comunicació interna i externa.

Oferta d’aprenentatge electrònic.

Formació més oberta i participativa.

Equipament tecnològic assistencial.

Formació específica per als professionals usuaris d’aquesta última tecnologia.

CAP electrònic, avenços en la preinscripció farmacèutica.

9.000 ordinadors connectats amb 14.000 usuaris, resposta a la recepta electrònica.

Història clínica compartida.

Part del projecte estatal «Sanitat en línia».

Telemedicina, videovisita a distància.

Atenció més equitativa a tot el territori estalvia desplaçaments a usuaris i professionals.

PortalICS, eina de participació i de gestió.

Els professionals accedeixen a la intranet i la integren en la seva tasca diària, s’han desplegat fòrums de debat, bloc del director gerent, videoconferència.

112

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement