Page 111

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

el paper que hi tenen les TIC per facilitar i afavorir aquesta formació tan necessària. Per tots els avantatges que poden aportar les TIC al procés d’atenció d’infermeria és necessari formar als futurs professionals. Mentrestant els professionals experts poden formar-se mitjançant la formació al llarg de la vida. Cal destacar la importància de la dedicació per part d’experts entrenats específicament amb el tema. En aquesta línea l’associació Americana d’Infermeres va aprovar l’any 1992 la creació de l’especialitat «Infermeria Informàtica» que vincula la ciència de l’ordinador, la ciència de la informació i la ciència infermera. (Lluch, 2004) A Espanya hi ha la Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet (SEEI) http://www.seei.es/ que es va crear com associació científica d’infermeria dedicada a Internet l’any 1997. El primer Congrés Nacional d’Informàtica i Infermeria es va celebrar l’any 1999. (SEEI, 2008) Podem dir que la Infermeria Informàtica és una especialitat que integra les Ciències de la Infermeria, les Ciències de la Computació i les Ciències de la Informació per a la identificació, recol·lecció, processament i maneig de dades i informació per al suport de: • La pràctica de la Infermeria (assistència). • L’ administració. • La docència. • La investigació. Per tant és una especialitat que pretén aprofitar les TIC com a suport de les funcions d’infermeria. Està dissenyada per a recolzar la pràctica infermera i la provisió d’unes cures de qualitat encaminades a assolir uns nivells cada vegada més elevats de salut i benestar en la població. (Lleixà, 2006, 2007b)

3.3 Les TIC a l’Institut Català de la Salut La política de millora de recursos humans és una de les principals prioritats estratègiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, per tant, de l’ICS. En aquesta línia s’aborden les transformacions necessàries per millorar les condicions de treball, retribucions, reconei-

111

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement