Page 107

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

La revolució que s’ha provocat, així com les expectatives de creixement futur, posen de manifest la necessitat que els futurs professionals d’infermeria estiguin formats en l’ús i el coneixement de les TIC per poder respondre les demandes que la societat els reclamarà. (Bojo, 2005; Rodríguez, 2005; Juvé, 2005; Rodríguez, 2006; Lleixà, 2007b; Miguez, 2007; Morillo, 2007; Gil, 2007; Antón, 2008) Una de les aportacions més rellevants de les TIC és l’aplicació dels recursos telemàtics a l’àmbit del cuidatge: l’anomenada teleinfermeria. La professió ha d’assumir el repte de treballar, aportant iniciatives i col·laborant en projectes interdisciplinaris per consolidar la telesalut. (Lluch, 2004) El professional d’infermeria pot utilitzar Internet fonamentalment per tres tipus d’activitats: • La comunicació amb altres professionals per mig del correu electrònic, videoconferències i treball en equip. • L’accés a tot tipus d’informació relacionada amb la salut. • La potenciació de la col·laboració professional facilitant la consulta de problemes, realització de protocols d’investigació en col·laboració amb altres professionals, les reunions a distància i un llarg etcètera d’aplicacions potencials. El Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya, que té com a objectiu primordial formular propostes elaborades a partir de l’anàlisi de la realitat del sistema i orientades a respondre reptes futurs a curt i mitjà termini, i que en la seva redacció hi han intervingut activament tots els agents implicats: ciutadans, professionals, organització i associacions, suggereix que ha de tindre’s en compte que les TIC tindran cada cop més influència en el sector sanitari i sobre els diferents camps relacionats amb les professions sanitàries, alguns exemples són: (Oriol, 2003) Taula 44: Aportacions de les TIC al sector sanitari •

En planificar les necessitats dels professionals en la mesura que es transformen els models assistencials en el nou context.

En la formació dels professionals, incideix sobretot en les metodologies de l’aprenentatge i en els processos de certificació professional periòdica.

107

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement