Page 1

Universitat Rovira i Virgili

Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

48 Universitat Rovira i Virgili


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Tarragona, 2012


Edita: Publicacions URV 1a edició: juliol de 2012 Dipòsit legal: T-980-2012 Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili: Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona Tel. 977 558 474 www.urv.cat/publicacions publicacions@urv.cat

Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/3.0/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.


Índex 1. Introducció

7

2. Reptes

9

3. Objectius generals

11

4. Objectius específics

13

5. Actuacions

15


1. Introducció Aquest segon Pla de política lingüística de la URV, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2012-2014, va ser aprovat el 10 de juliol de 2012 pel Consell de Govern de la URV (a partir d’una proposta de la Comissió de Política Lingüística) i constitueix una continuació del Pla de política lingüística de la URV per al 2009-2011. Per això parteix de la diagnosi feta per al primer document i comparteix els reptes i els objectius generals que s’hi van establir. Els grans objectius persegueixen l’avenç cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia, l’augment del poliglotisme dels universitaris i el foment del multilingüisme, la millora de la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat i, finalment, la implicació de la comunitat universitària en la política lingüística. Amb aquest Pla, la URV es proposa definir un model clar de política lingüística, que descansa en dos fonaments: d’una banda, l’assegurament d’una posició sòlida per a la llengua catalana, per garantir el compliment de la funció social de la nostra universitat i permetre l’accés al coneixement en la llengua pròpia, i d’altra banda, l’evolució cap a un entorn universitari multilingüe, per facilitar la poliglotització dels universitaris i la captació de recursos i talent.

7


2. Reptes Els principals reptes de la URV en política lingüística són aquests: El reforçament de la política lingüística La URV aposta per consolidar una política lingüística planificada i transversal. Aquesta dinàmica activa de planificació ha de desenvolupar les eines adequades i fer funcionar els espais de participació pertinents que facilitin el consens i la implicació. Cal dur a terme, doncs, actuacions tendents a disposar d’informació sociolingüística sobre tots els àmbits d’ús; a fixar una política lingüística clara, amb la participació de la comunitat universitària; a establir uns objectius i unes actuacions assolibles i avaluables; a informar-ne la comunitat universitària; a crear xarxa social i institucional dins la universitat en aquest procés, i a activar instruments útils de política lingüística. La distribució funcional de les llengües La planificació lingüística universitària ha de saber conjugar el repte del poliglotisme (coneixement personal de diverses llengües) i el multingüisme (ús social i institucional de diverses llengües), exigit per la internacionalització, amb el repte del predomini de la llengua catalana, que assumeix per responsabilitat social i observança del marc legal. La contemporització de tots dos reptes és possible mitjançant la distribució funcional de les llengües en els diferents àmbits d’ús: fent predominar el català a la docència de grau (un àmbit on encara queda camí per recórrer) i fomentant el multilingüisme (bàsicament català, castellà i anglès) a la docència de postgrau i la recerca. Aquesta distribució també ha d’afectar els usos institucionals i administratius: la llengua pròpia dins l’àmbit lingüístic català i el multilingüisme fora d’aquest àmbit. 9


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

La qualitat lingüística El repte de la qualitat de les produccions lingüístiques (orals i escrites) afecta totes les llengües utilitzades a la institució i constitueix un punt essencialment sensible, perquè la universitat s’ha de caracteritzar per l’excel·lència en la comunicació. El personal universitari i els estudiants han de millorar les seves habilitats lingüístiques (tant des de la perspectiva acadèmica com professional): l’acció formativa i la disposició de serveis i recursos específics són unes bones eines per afrontar aquest repte. Els principals reptes sociolingüístics de la URV són el reforçament de la política lingüística, la distribució funcional de les llengües (per conjugar multilingüisme i normalització del català) i la qualitat de les produccions lingüístiques.

10


3. Objectius generals El Pla té quatre objectius generals: • Avançar cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV. • Augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme. • Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat. • Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució.

11


4. Objectius específics 1. Avançar cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV 1.1 Desenvolupar el principi de seguretat lingüística a la docència 1.2 Augmentar l’ús del català en la docència i la recerca 1.3 Reforçar el paper del català com a llengua d’acollida institucional 1.4 Vetllar pel compliment de la legislació lingüística vigent 2. Augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme 2.1 Vetllar perquè els estudiants obtinguin el nivell previst de sortida en la tercera llengua 2.2 Augmentar l’ús de l’anglès en la docència, la recerca i els usos institucionals 2.3 Proporcionar mecanismes d’acreditació reconeguda en anglès 2.4 Ampliar l’oferta d’autoaprenentatge com a metodologia de formació lingüística continuada 3. Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat 3.1 Augmentar els recursos d’assessorament per a l’autonomia lingüís­ tica 3.2 Millorar la qualitat lingüística dels textos institucionals 3.3 Utilitzar la formació com a eina de millora de la qualitat lingüística

13


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

4. Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució 4.1 Millorar la informació de la comunitat universitària sobre la política lingüística de la URV 4.2 Posar a disposició de la comunitat universitària les dades sobre usos lingüístics 4.3 Consolidar les estructures de política lingüística

14


5. Actuacions 1. Avançar cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV Objectiu específic 1.1 Desenvolupar el principi de seguretat lingüística la docència Actuació 1.1.1

Assolir la transparència informativa en la llengua de docència als graus i als postgraus

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei de Gestió Acadèmica, Servei Lingüístic

Indicador:

Percentatge de titulacions que tenen publicada aquesta informació

Actuació 1.1.2

Informar a bastament els òrgans i col·lectius implicats en l’aplicació del principi de seguretat lingüística de manera regular abans de la distribució de la docència del curs següent

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei de Gestió Acadèmica, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions informatives dutes a terme

15


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 1.1.3

Informar els estudiants sobre l’aplicació del principi de seguretat lingüística

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions informatives dutes a terme

Objectiu específic 1.2 Augmentar l’ús del català en la docència i la recerca Actuació 1.2.1

Oferir al PDI formació específica de llengua catalana encarada al canvi lingüístic

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, ICE

Indicador:

Nombre d’accions formatives ofertes Nombre de matrícules de PDI d’aquest tipus de formació

Actuació 1.2.2

Estimular l’elaboració de materials docents i de recerca en català mitjançant una convocatòria d’ajuts

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de materials que s’han acollit en convocatòries d’ajuts

Actuació 1.2.3

Impulsar actuacions específiques als centres de foment de la docència i la recerca en català

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’actuacions dutes a terme als centres 16


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 1.2.4

Elaborar un mapa lingüístic de docència de grau i de postgrau, i oferir un pla d’actuació específic per als departaments amb un índex de docència en català per sota de la mitjana de la URV per incrementar-hi l’ús del català

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’actuacions específiques dutes a terme

Objectiu específic 1.3 Reforçar el paper del català com a llengua d’acollida institucional Actuació 1.3.1

Millorar la informació sobre la política lingüística de la URV als universitaris de fora de l’àmbit lingüístic català que s’incorporen a la Universitat

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat de Relacions Internacionals, Centre Internacional, Servei Lingüístic

Indicador:

Nous continguts web publicats

Actuació 1.3.2

Incrementar la informació sobre l’ús del català en els processos d’acolliment d’estudiants de mobilitat

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat de Relacions Internacionals, Centre Internacional, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’actuacions específiques dutes a terme

17


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 1.3.3

Reforçar la informació sobre la llengua catalana en els processos d’acollida als centres

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’actuacions fetes als centres

Actuació 1.3.4

Proporcionar la formació inicial de català adequada per a PDI i estudiants nouvinguts

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, ICE, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de matrícules en formació inicial Nombre d’accions formatives dutes a terme

Objectiu específic 1.4 Vetllar pel compliment de la legislació lingüística vigent Actuació 1.4.1

Fer un seguiment de l’aplicació del Decret d’acreditació de coneixements lingüístics del professorat

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei de Recursos Humans, Servei Lingüístic

Indicador:

Percentatge de places convocades en què s’aplica el decret

Actuació 1.4.2

Elaborar i difondre un protocol sobre l’ús del català en l’atenció oral al públic

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Gerent, Servei Lingüístic, Servei de Recursos Humans

Indicador:

Nombre d’accions de difusió dutes a terme

18


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 1.4.3

Incloure els requisits de coneixements lingüístics en les convocatòries de beques de col·laboració de la URV

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Centre d’Atenció a l’Estudiant, Servei Lingüístic

Indicador:

Percentatge de beques convocades en què s’inclou el requisit

Actuació 1.4.4

Incloure als documents jurídics signats per la URV les referències a l’ús del català que pertoquin segons el marc legal

Calendari:

2013

Responsable:

Secretaria General, Assessoria Jurídica, Servei Lingüístic

Indicador:

Informe sobre les referències lingüístiques que cal introduir als documents jurídics Nombre de documents tipus modificats

2. Augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme Objectiu específic 2.1 Vetllar perquè els estudiants obtinguin el nivell previst de sortida en la tercera llengua Actuació 2.1.1:

Oferir l’ensenyament de l’anglès dins el currículum nuclear arreu de la URV

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions formatives ofertes als centres de la URV

19


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 2.1.2

Proporcionar el sistema adequat de detecció de nivell per als estudiants de nou ingrés i assegurar que tinguin tota la informació sobre la tercera llengua a l’abast

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, centres de la URV

Indicador:

Nombre d’estudiants de nou ingrés que fan prova de nivell Nombre de sessions informatives ofertes als estudiants de nou ingrés

Actuació 2.1.3

Fomentar la col·laboració entre els centres i el Servei Lingüístic

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, centres de la URV

Indicador:

Nombre de centres on s’ofereixen cursos de terceres llengües i proves de nivell Nombre de serveis relacionats amb la formació sol·licitats pels centres

Actuació 2.1.4

Exigir als estudiants de mobilitat que reben un ajut de mobilitat de la URV un mínim de coneixements en tercera llengua, en funció dels criteris establerts per cada centre

Calendari:

Permanent

Responsable:

Centres de la URV, Centre Internacional

Indicador:

Nombre de centres que estableixen un criteri lingüístic per als estudiants de mobilitat

20


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Objectiu específic 2.2 Augmentar l’ús de l’anglès en la docència, la recerca i els usos institucionals Actuació 2.2.1

Donar suport al PDI perquè imparteixi docència en anglès

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat de PDI, Departaments de la URV, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de PDI que rep suport per impartir docència en anglès

Actuació 2.2.2

Incrementar el nombre de titulacions de postgrau en anglès

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat de Postgrau i Formació permanent, Centres de la URV

Indicador:

Nombre de titulacions ofertes en anglès

Actuació 2.2.3

Proporcionar als estudiants la informació sobre les competències lingüístiques necessàries per poder seguir amb garanties una assignatura impartida en terceres llengües

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat de Docència i EEES, Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Redacció i difusió de la informació

Actuació 2.2.4

Facilitar eines i recursos de redacció en anglès al personal de la URV

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat de PDI, Gerent, ICE, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’eines i recursos disponibles

21


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 2.2.5

Consolidar l’oferta formativa en anglès per al PAS per fomentar l’atenció oral al públic en aquesta llengua

Calendari:

Permanent

Responsable:

Gerència, Servei de Recursos Humans, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de cursos oferts al PAS Nombre de participants

Objectiu específic 2.3 Proporcionar mecanismes d’acreditació reconeguda en anglès Actuació 2.3.1

Adaptar els exàmens i la certificació expedida per als nivells B1 i B2 en llengua anglesa als criteris d’ACLES

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, Servei de Gestió Acadèmica

Indicador:

Reconeixement del Servei Lingüístic com a centre examinador d’ACLES

Actuació 2.3.2

Consolidar l’oferta de convocatòries d’exàmens de llengua anglesa en convocatòria lliure

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de convocatòries anuals

22


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Objectiu específic 2.4 Ampliar l’oferta d’autoaprenentatge com a metodologia de formació lingüística continuada Actuació 2.4.1

Consolidar l’activitat de l’espai d’aprenentatge de llengües (EAL) del CRAI del campus Catalunya

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Secretaria General, Servei Lingüístic, CRAI

Indicador:

Nombre d’usuaris de l’EAL

Actuació 2.4.2

Ampliar els serveis oferts per l’EAL a altres campus de la URV

Calendari:

2013

Responsable:

Secretaria General, CRAI, Servei Lingüístic

Indicadors:

Nombre de serveis oferts en altres campus

3. Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat Objectiu específic 3.1 Augmentar els recursos d’assessorament per a l’autonomia lingüística Actuació 3.1.1

Elaborar i difondre uns criteris de qualitat lingüística per al web institucional

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, Gabinet de Comunicació

Indicador:

Nombre d’actuacions de difusió realitzades

23


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 3.1.2

Actualitzar el document sobre praxi lingüística i ampliar-lo amb continguts multilingües

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Publicació de la praxi lingüística actualitzada Percentatge de contingut multilingüe incorporat

Actuació 3.1.3

Elaborar una nomenclatura multilingüe de la URV

Calendari:

2013

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Publicació de la nomenclatura

Objectiu específic 3.2 Garantir la qualitat lingüística dels textos institucionals Actuació 3.2.1

Millorar els serveis d’assessorament en català, espanyol i anglès

Calendari:

Anual

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Mitjana de retard per encàrrec Nombre de pàgines corregides i traduïdes

Actuació 3.2.2

Difondre els serveis d’assessorament i suport lingüístics en català, espanyol i anglès

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions de difusió realitzades

24


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Objectiu específic 3.3 Utilitzar la formació com a eina de millora de qualitat lingüística Actuació 3.3.1

Impulsar la formació virtual i semipresencial de català al PAS i al PDI, vinculada als plans de formació respectius

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat de PDI, Gerència, Servei Lingüístic, Servei de Recursos Humans, ICE

Indicador:

Nombre de matrícules de PAS i PDI en accions formatives virtuals i semipresencials de català

Actuació 3.3.2

Organitzar formació d’habilitats orals i escrites per als estudiants dins del currículum nuclear

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat de Docència i EEES

Indicador:

Nombre de matrícules d’estudiants en accions formatives d’habilitats lingüístiques orals i escrites

4. Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució Objectiu específic 4.1 Millorar la informació de la comunitat universitària sobre la política lingüística de la URV Actuació 4.1.1

Difondre el Pla de política lingüística entre la comunitat universitària i informar sobre la seva aplicació

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Gabinet de Comunicació, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions informatives realitzades

25


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 4.1.2

Informar els diferents òrgans de govern sobre el seguiment del Pla de política lingüística

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària

Indicador:

Nombre d’accions informatives realitzades

Actuació 4.1.3

Divulgar el servei de consultes sobre usos i drets lingüístics

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’accions divulgatives realitzades Nombre de consultes fetes

Actuació 4.1.4

Augmentar la informació sobre les actuacions de la Comissió de Política Lingüística i del Servei Lingüístic

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Gabinet de Comunicació, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre d’actuacions informatives realitzades

Objectiu específic 4.2 Posar a disposició de la comunitat universitària les dades sobre usos lingüístics Actuació 4.2.1

Publicar les dades lingüístiques de docència al grau i al postgrau

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, Servei de Gestió Acadèmica, Gabinet Tècnic del Rectorat

Indicador:

Percentatge de titulacions de les quals es publiquen les dades lingüístiques de docència

26


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Actuació 4.2.2

Publicar les dades lingüístiques de recerca

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, Servei de Gestió de la Recerca

Indicador:

Nombre d’anys dels quals es publiquen les dades lingüístiques de recerca

Actuació 4.2.3

Dur a terme una nova edició de l’enquesta a l’estudiantat sobre les llengües de docència i divulgar-ne els resultats

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Servei Lingüístic, Servei de Gestió Acadèmica

Indicador:

Informe d’anàlisi de l’enquesta elaborat

Actuació 4.2.4

Sistematitzar la recollida d’informació sobre capacitació lingüística del PDI

Calendari:

Permanent

Responsable:

Vicerectorat de PDI, Servei de Recursos Humans

Indicador:

Percentatge de PDI del qual es té informació sobre capacitació lingüística

Actuació 4.2.5

Sistematitzar la recollida d’informació sobre capacitació lingüística del PAS

Calendari:

Permanent

Responsable:

Gerència, Servei de Recursos Humans

Indicador:

Percentatge de PAS del qual es té informació sobre capacitació lingüística

27


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Objectiu específic 4.3 Consolidar les estructures de política lingüística Actuació 4.3.1

Generalitzar l’experiència de les comissions de política lingüística de centre a la resta de campus

Calendari:

2014

Responsable:

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Comissió de Política Lingüística, Servei Lingüístic

Indicador:

Nombre de comissions de política lingüística de campus o centre creades

28


Per saber-ne més... Tot seguit apuntem una sèrie d'enllaços d'interès per complementar la lectura del Pla i aprofundir en diversos aspectes relacionats amb la política lingüística universitària. • www.urv.cat/dodellengües Web de la Comissió de Política Lingüística de la URV, amb informació sobre els usos lingüístics a la URV i recursos en línia per resoldre dubtes, corregir i traduir documents i aprendre català i altres llengües. • www.linguistic.urv.cat Web del Servei Lingüístic de la URV, amb informació sobre l'oferta de cursos de català i d'idiomes i el servei d'assessorament lingüístic. • www.intercat.cat Portal lingüístic de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes centrat en l'acolliment sociolingüístic dels universitaris de fora de l'àmbit lingüístic català, amb recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes. • www.cifolc.cat Web de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) , amb informació sobre els exàmens interuniversitaris de llengua catalana.

29


Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

• www.acles.es Web de l'Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES), destinada a promoure l'aprenentatge i difusió de diferents llengües en l'ensenyament superior. • www.cercles.org Web de la Confederació Europea de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (CERCLES), l'objectiu de la qual és garantir la qualitat de l'ensenyament i la recerca en llengües arreu d'Europa. • www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html Web del Marc europeu comú de referència per a les llengües, desenvolupat pel Consell d'Europa, que descriu les competències que han d'assolir les persones que aprenen idiomes a cada etapa del procés d'aprenentatge.

30


Universitat Rovira i Virgili

Aquest segon Pla de política lingüística de la URV, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2012-2014, ha estat aprovat el 10 de juliol de 2012 pel Consell de Govern de la URV (a partir d’una proposta de la Comissió de Política Lingüística) i constitueix una continuació del Pla de política lingüística de la URV per al 2009-2011. Per això parteix de la diagnosi feta per al primer document i comparteix els reptes i els objectius generals que s’hi van establir.

Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014  

Aquest segon Pla de política lingüística de la URV, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2...

Advertisement