Page 66

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Evolució del pressupost de despeses

Pressupost per programes Pressupost per programes 1

Docència

2

Investigació i transferència

3

Estudiants i comunitat universitària

2010

%

2011

%

Variació

4.892.613,42

4,20%

5.131.327,90

4,33%

4,88%

18.742.522,13

16,08%

17.903.102,99

15,12%

-4,48%

3.085.796,77

2,65%

3.450.737,62

2,91%

11,83%

4

Infraestructura i CRAI

9.076.192,24

7,79%

10.297.739,23

8,70%

13,46%

5

Universitat i societat

2.089.150,53

1,79%

2.302.170,09

1,94%

10,20%

6

Personal. Formació i avaluació

67.650.140,86

58,05%

66.649.972,41

56,30%

-1,48%

11.003.676,85

9,44%

12.646.302,02

10,68%

14,93%

116.540.092,80

100%

118.381.352,26

100%

1,58%

7

Despeses generals TOTAL

66

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement