Page 65

Memòria del Consell Social de la URV 2011

2010

%

Material, subministrament i altres

Pressupost de despeses

12.035.348,29

10,33%

12.809.405,42

10,82%

6,43%

Indemnització per raó de serveis

1.623.975,44

1,39%

1.171.452,56

0,99%

-27,87%

309.554,38

0,27%

310.120,64

0,26%

0,18%

1.562.562,68

1,34%

1.578.977,13

1,33%

1,05%

69.411,86

0,06%

81.241,29

0,07%

17,04%

703.843,42

0,60%

0,00

22.001,00

0,02%

22.001,00

0,02%

1,00

0,00%

1,00

0,00%

0,00%

22.000,00

0,02%

22.000,00

0,02%

0,00%

3.824.799,73

3,28%

5.378.910,16

4,54%

40,63%

14.982.565,81

12,86%

15.253.499,53

12,89%

1,81%

1,00

0,00%

1,00

0,00%

0,00%

Noves inversions per al funcionament operatiu dels serveis

3.465.208,95

2,97%

2.582.557,93

2,18%

-25,47%

Inversions immobilitzat immaterial

6.304.106,79

5,41%

5.316.493,31

4,49%

-15,67%

Despeses de publicació i distribució Despeses centres i departaments Programes oficials de postgrau Despeses desenvolupament del Pla Estratègic

2011

%

Variació

0,00% -100,00%

Capítol III Despeses financeres Interessos Interessos de demora i altres despeses financeres

0,00%

Capítol IV Transferències corrents Capítol VI Inversions reals Noves inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general

Despeses centres i departaments Pla plurianual d'inversions

390.640,67

0,34%

394.744,29

0,33%

1,05%

4.822.608,40

4,14%

6.959.703,00

5,88%

44,31%

11.000,00

0,01%

11.000,00

0,01%

0,00%

Capítol VII Transferències de capital Capítol VIII Actius financers

200.001,00

0,17%

200.001,00

0,17%

0,00%

Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic

200.000,00

0,17%

200.000,00

0,17%

0,00%

Adquisició de participacions en societats amb caràcter temporal

1,00

0,00%

1,00

0,00%

0,00%

Capítol Ix Passius financers TOTAL

361.054,79

0,31%

885.143,21

0,75%

145,15%

116.540.092,80

100,00%

118.381.352,26

100,00%

1,58%

65

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement