Page 62

Memòria del Consell Social de la URV 2011

4.4 Pressupost 2011 de la urv 1 El Ple del Consell, en la reunió de 23 de desembre de 2010, va acordar “aprovar el Pressupost 2011 de la URV i la documentació que s’hi annexa”. La documentació que la Universitat adjunta al pressupost anual comprèn: • Prioritats fixades per al pressupost • Resum per capítols • Pressupost d’ingressos i de despeses per naturalesa • Notes explicatives dels conceptes pressupostaris • Despeses per programes i finançament • Bases d’execució del pressupost • Annex sobre personal • Annex sobre el pressupost centres, departaments i Terres de l’Ebre • Annex sobre el pressupost màsters oficials • Annex sobre el pressupost contracte programa amb centres i departaments • Annex sobre el pressupost guies docents • Pressupost total de centres i departaments (activitat docent) • Annex sobre el pressupost biblioteca • Annex sobre la distribució d’ajuts als sindicats • Tarifes dels serveis

1 Dades extretes del Pressupost 2010 i 2011 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.

62

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement