Page 60

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Compte del resultat economicopatrimonial DEURE a) DESPESES

Exercici 2010

Exercici 2009

HAVER

118.647.550,08 116.697.756,26 b) INGRESSOS 1. Vendes i prestacions de serveis

3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels serveis i de prestacions socials

110.603.692,03 109.626.517,07

3. Ingressos de gestió ordinària

4. Altres ingressos en gestió ordinària 4. Transferències corrents 5. Pèrdues i despeses extraordinàries ESTALVI

7.839.215,73 204.642,32 5.753.225,99

6.502.909,09

5. Transferències i subvencions

6. Beneficis 568.330,11 i ingressos extraordinaris

Exercici 2010

Exercici 2009

124.400.776,07 124.715.393,68 2.232.030,50

1.760.453,63

14.223.261,61

12.950.653,35

3.609.489,87

2.966.785,19

96.811.660,26

97.762.899,89

7.524.333,83

9.274.601,89

8.017.637,42

Quadre de finançament FONS APLICATS 1. Recursos aplicats en operacions de gestió

Exercici 2010

Exercici 2009

106.935.100,48

1. Recursos procedents 104.797.744,70 d'operacions de gestió

FONS OBTINGUTS

Exercici 2010

Exercici 2009

109.952.710,20

107.557.894,40

13.905.263,43

16.841.889,22

5. Increments directes de patrimoni

6.989.423,23

0,00

6. Deutes a llarg termini

1.916.452,23

5.744.903,77

142.021,41

320,00

8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres

0,00

103.000,00

120.846.057,86 TOTAL D'ORÍGENS

132.905.870,76

130.248.007,39

3. Subvencions de capital 4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat

6. Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg termini

21.911.697,10

1.255.181,15

15.622.115,03

426.198,13

7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat

TOTAL D'APLICACIONS EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (Augment del capital circulant)

130.101.978,73

2.803.892,02

9.401.949,53

60

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement