Page 56

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació del Consell, obtenim la distribució del pressupost 2011 següent: Pressupost Inicial 2011 Funcionament 229.132,97 € Projecció exterior i rendició de comptes 75.091,84 € Acció social i captació estudiants 156.000,00 € Qualitat (docència, EEES, recerca, 48.959,56 € emprenedoria) 509.184,37 €

Modificacions (romanent i retallada) 14.555,54 € 97.000,00 € 255.275,00€

243.688,51 € 172.091,84 € 411.275,00 €

23,58 € 16,65 € 39,80 €

157.429,80 €

206.389,36 €

19,97 €

524.260,34 € 1.033.444,71 € 100,00%

Pressupost 2011 (amb romanent)

56

Pressupost final 2011

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement