Page 52

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Pressupost 20101

El quadre següent reflecteix l’evolució del pressupost del Consell Social en els últims cinc anys. Aquests pressupostos únicament es refereixen a la distribució dels imports rebuts per subvenció de la Generalitat de Catalunya i no tenen en compte, en cap cas, les modificacions que s’han pogut produir per la incorporació de romanent.

52

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement