Page 50

Memòria del Consell Social de la URV 2011

• Treballs fets per altres empreses: honoraris d’empreses i professionals independents que hagin prestat serveis per al Consell Social o per als seus projectes (treballs d’auditoria, propostes del model de sistema universitari català, edició del vídeo promocional de la URV), transferències pels premis a la qualitat docent, a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d’administració i serveis, premis secundària del Campus Terres de l’Ebre, projectes de difusió científica i de valorització del coneixement, etc. • Indemnització per prestació de serveis: dietes i despeses de locomoció ocasionades per viatges dels membres i personal del Consell i indemnitzacions de la presidència i d’assistència a actes, jurats i reunions. Transferència per al projecte “Xarxa d’aprenentatge-servei”. • Despeses d’edició i distribució: de la Memòria d’activitats del Consell i per la participació en altres publicacions com el llibre sobre la inserció laboral. Capítol IV: Transferències corrents Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: per a estudiants amb dificultats especials, ajuts a emprenedors, beques copatrocinades per la Fundación Repsol, premis de recerca en secundària, ajuts a esportistes d’alt nivell, i transferències a altres organismes i entitats en què participa el Consell Social com la Càtedra d’Emprenedoria, Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Confèrencia de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, Societat Europea d’Educació Superior (EAIR), Fundació Gresol i altres. Capítol VI: Inversions immobilitzat Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. L’única inversió de l’exercici ha estat una taula supletòria per al despatx del secretari executiu. Capítol VII: Transferències de capital El premi de recerca en secundària atorga a cadascun dels guardonats un ordinador portàtil. Aquesta despesa té la consideració de transferència de capital per al Consell Social. També es van adquirir els premis de les Olimpíades d’Economia en què participa el Consell Social.

50

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement