Page 47

4. Memòria econòmica 4.1 Liquidació del pressupost 2010 del Consell Social El Ple del Consell Social, en la reunió de 29 d’abril de 2011, va aprovar la liquidació del Pressupost 2010. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 INGRESSOS

DESPESES

Romanent 2009

638.395,72 Capítol I : Despeses de personal

141.425,28

Subvenció Generalitat de Catalunya

Capítol II: Compra de béns 509.184,37 i serveis

264.679,68

Capítol IV: Transferències corrents Capítol VI: Inversions immobilitzat

602,38

Capítol VII: Transferències de capital TOTAL INGRESSOS

Capítol I

Despeses de personal

Capítol II

Compra de béns i serveis

8.734,50

1.147.580,09 TOTAL DESPESES

Detall per conceptes

Funcionament

130.780,26

546.222,10 Projectes

Despesa total

139.788,03

1.637,25

141.425,28

72.928,33

191.751,35

264.679,68

2.499,34

52.473,47

54.972,81

632,24

-

632,24

Comunicacions (telèfon, missatgeria...)

1.451,74

-

1.451,74

Primes d'assegurances

1.864,89

-

1.864,89

Protocol i altres despeses

1.001,44

35.793,78

36.795,22

Treballs fets per altres empreses

Material d'oficina Subministraments

6.794,22

89.715,14

96.509,36

Indemnitzacions per prestació de serveis

58.684,46

9.381,25

68.065,71

Despeses d'edició i distribució

-

4.387,71

4.387,71

3.926,00

126.854,26

130.780,26

602,38

-

602,38

Capítol IV

Transferències corrents (beques i ajuts, participació en altres entitats)

Capítol VI

Inversions immobilitzat

Capítol VII

Transferències de capital

TOTAL DESPESA

47

-

8.734,50

8.734,50

217.244,74.

202.341,77

546.222,10

40%

60%

100,00%

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement