Page 43

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Foto 11. Guanyadors de la URV dels premis Enginycat de la Generalitat de Catalunya

3.6 Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans Interns Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. L’Estatut de la URV estableix que formen part del Consell de Govern de la URV tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, escollits per aquest òrgan. Les seves competències són aprovar la planificació estratègica de la Universitat; redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles; plantejar de suprimir o implantar ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat, tant de pregrau com de postgrau, i proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat. Mesa de contractació Competeix a la Mesa de contractació assessorar en l’adjudicació de contractes per concurs públic (subministrament, consultories i assistències, serveis, obres i gestió de serveis públics). El Dr. Jordi Gavaldà ha representat el Consell Social en la Mesa de contractació de la URV. 43

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement