Page 37

Memòria del Consell Social de la URV 2011

la URV. Això ha repercutit tant en l’augment de l’eficiència de la mateixa gestió interna de cada unitat com en el grau de satisfacció dels usuaris del sistema, que han pogut efectuar diverses gestions amb més rapidesa i flexibilitat horària. Per tal de continuar aprofundint en el sistema, presentem aquest projecte, que permetrà donar resposta a algunes mancances o possibles millores que s’hi han detectat com a conseqüència de la posada en marxa. D’aquesta manera n’aconseguirem augmentar la utilització i l’extensió a altres unitats organitzatives de la Universitat.

Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html El Consell Social va crear els ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat, conscient que a alguns alumnes de la URV se’ls denegava la beca del Ministeri perquè no complien els requisits d’expedient acadèmic a causa de situacions familiars, socials o econòmiques greus que els impedien seguir adequadament el curs acadèmic. Aquest any s’han convocat els ajuts per novena vegada. Al setembre, la comissió que ha de decidir sobre les sol·licituds d’ajuts de la convocatòria anterior va atorgar beques a cinc estudiants de la URV, per un import total de prop de 8.600 euros, destinats a cobrir les taxes de matrícula i a subvencionar part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels estudiants.

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, és necessari que les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social. A vegades, el principal obstacle per accedir-hi no és el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral per continuar els estudis. Moltes famílies no poden assumir aquest cost d’oportunitat i opten perquè deixi els estudis, deixant de banda la seva capacitat intel·lectual o vocació per l’aprenentatge. 37

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement