Page 34

Memòria del Consell Social de la URV 2011

• Un enorme esforç d’adaptació didàctica, amb la implantació de l’eina informàtica Moodle a les classes a partir de la segona i tercera edició del curs (2006-07 i 2007-08) i amb l’adaptació al nou marc docent a partir de les directrius de l’EEES. S’ha preparat la docència centrada en l’aprenentatge, en el paper actiu dels estudiants i en la importància de l’adquisició de competències per desenvolupar la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida. • Activitats preparades ad hoc per als cursos dels alumnes xinesos que demostren clarament la integració de les TIC a les nostres tasques docents. • Augment creixent dels alumnes matriculats en els cursos: dels 16 al primer any als 188 d’aquest curs. • La consideració del Curs de Llengua i Cultura Hispànica com una eina d’enfortiment de les relacions entre les universitats xineses i la URV. • L’enorme impacte social dels alumnes xinesos per a Tarragona i per a la URV des del curs 2005-06. • La interculturalitat i l’enriquiment de la resta d’estudiants de la URV. • El paper de l’estudiant en el centre del procés d’aprenentatge a partir de l’adaptació dels programes i de la creació de nous. • La facilitació a l’homologació dels estudis fets a la URV a tot l’espai europeu mitjançant l’estructuració dels cursos en ECTS. • La visibilitat de les activitats relacionades amb el “Programa formatiu...” en els mitjans de comunicació. Per tot el que hem explicat pensem que la nostra proposta és mereixedora del Premi per a la Qualitat Docent del Consell Social de la URV 2011. Innovació docent, qualitat, actualització, revisió, treball en equip, cohesió, etc., són termes que vertebren el “Programa formatiu...” dut a terme des del curs 2005-2006. I malgrat que tot allò relatiu a la recerca no forma part explícita dels criteris de valoració d’aquesta convocatòria, cal destacar molt especialment les conseqüències en les investigacions individuals i col·lectives que comporta la planificació i actuació del “Programa formatiu...” presentat.

34

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement