Page 23

Memòria del Consell Social de la URV 2011

• Aprovar la desvinculació de la URV de l’empresa INVERTEC, mitjançant l’amortització per part d’ACC10 de les accions de la URV, i el retorn a la URV dels 25.000 euros desemborsats per les accions subscrites. • Aprovar l’ampliació de capital de l’empresa ImicroQ, en els termes descrits en l’informe presentat per la Fundació URV i condicionada a la presentació d’un pacte entre socis que limiti, com a màxim, la responsabilitat de la URV a la que estableix la clàusula de dilució. Àmbit solidari • Aprovar la convocatòria curs 2011-12 de les beques patrocinades Repsol-Consell Social URV per al curs 2011-12. • Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat. Centres i Ensenyaments • Emetre un informe favorable a l’adscripció del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA). • Emetre un informe favorable a la desadscripció dels centres adscrits Escola Universitària Bettatur i Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris. • Emetre un informe favorable a la creació de la Facultat de Turisme i Geografia i la supressió de l’Escola Universitària de Turisme i Oci. • Emetre un informe favorable a la creació de la Facultat d’Infermeria i la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria. • Emetre un informe favorable a sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre, un cop se signi el conveni de col·laboració amb EUSES Terres de l’Ebre SL. • Emetre un informe favorable a la implantació dels programes de doctorat Canvi Climàtic i Arquitectura, Urbanisme i Edificació. • Emetre un informe favorable a la implantació ó dels màsters universitaris següents:

23

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement