Page 15

3. Memòria d’activitats 3.1 Relació de sessions Del Ple El Ple, compost per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari executiu, s’ha reunit en sis ocasions: 2 de març, 29 d’abril, 21 de juny, 25 de juliol, 3 de novembre i 23 de desembre. De la Comissió Econòmica La Comissió Econòmica, composta per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari executiu, s’ha reunit en sis ocasions: 2 de març, 29 d’abril, 21 de juny, 25 de juliol, 3 de novembre i 23 de desembre.

3.2 Acords principals Edificis i espais • Aprovar l’expedient de contractació OB 12/11, d’ obres de les instal· lacions especials per a l’equipament científic del Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut al campus Bellissens, complementàries del projecte executiu d’obra civil i instal·lacions, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents. • Aprovar la segregació de la porció triangular de 540 m2 de la finca situada al C/ Marcel·lí Domingo núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753437CF5525S0001GT, propietat de la URV; la desafectació de la susdita porció de 540 m2, i la corresponent permuta amb la porció de 340 m2 de la finca que es troba a l’Institut Comte de Rius, referència cadastral 2753415CF5525S0001OT, propietat de l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011.

15

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement