Page 10

Memòria del Consell Social de la URV 2011

social. Així mateix, estableix que ha de ser una llei autonòmica la que reguli la composició, les funcions i la designació dels membres del Consell Social. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar el 19 de febrer de 2003 la primera Llei d’universitats de Catalunya: la Llei 1/2003. Aquesta norma regula el funcionament de les universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya i estableix les funcions, la composició, el funcionament i l’estructura dels consells socials catalans. L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili també defineix el Consell Social com l’òrgan de participació de la societat en la Universitat; a més, concreta i desenvolupa totes aquelles funcions i competències encomanades al Consell Social per les dues lleis anteriors. L’Estatut de la URV va ser aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost, i publicat íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3963, de 8 de setembre de 2003. Finalment, el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la URV, aprovat pel Ple del 13 de setembre de 2004, i modificat en el Ple del 9 de maig del 2007, en concreta el funcionament intern. •

Llei orgànica d’universitats: extracte referent als consells socials http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU%20extracte%20 CS1.pdf Llei d’universitats de Catalunya: extracte referent als consells socials http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte%20referent%20al%20CS.pdf Estatut URV: extracte referent al Consell Social: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell%20social.pdf Reglament d’organització i funcionament del Consell Social: text íntegre http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html

2.3 Composició del Ple (a 31 de desembre de 2011) En representació dels interessos socials Àngel Cunillera i Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya (president) Jordi Bergadà i Masquef. Govern de la Generalitat de Catalunya Anton Valero i Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya Jordi Salvador i Duch. Sindicats 10

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement