Page 62

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Problemes per agafar apunts durant les explicacions del professorat, especialment els estudiants dislèctics i disortogràfics.

Baixa autoestima, ansietat i manca de confiança en si mateixos, com a conseqüència de les dificultats anteriorment explicades.

8.3 Actuacions del professorat S’aconsella llegir també l’apartat de “Recomanacions generals” d’aquesta guia.

8.3.1 Relació i comunicació amb l’estudiant •

Acordeu amb l’estudiant amb DEA la millor manera d’intervenir a l’aula quan es tracta d’actuacions davant el grup classe que puguin posar en evidència el seu trastorn (per exemple, exposicions orals o lectura de textos en veu alta a classe en el cas d’estudiants disfluents o dislèctics), per bé que animant-los sempre a participar.

Respecteu que no vulgui llegir davant la classe si no es veu capaç de fer-ho.

Sapigueu que cal donar més temps a un estudiant que quequeja durant una exposició oral i, mantenint la calma, deixar-lo que acabi,. No li digueu que es tranquil·litzi ni li feu repetir cap paraula. Tampoc no anticipeu la paraula que vol dir.

Empreu un ritme lent sense que resulti artificial quan us hàgiu de comunicar amb un estudiant disfluent.

Sapigueu que a l’estudiant amb DEA li poden ser útils les orientacions següents: ––

Pensar primer el que s’ha d’escriure o dir.

––

Elaborar un esborrany previ en forma d’esquema.

––

Revisar els escrits abans d’entregar-los.

8.3.2 Metodologia •

Permeteu, si l’estudiant ho requereix, l’ús d’una gravadora digital perquè pugui contrastar la informació dels apunts, ja que prendre apunts a classe pot ser dificultós, especialment per als estudiants amb dislèxia.

62

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement