Page 43

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

––

Feu una ratlla de separació si hi ha poc espai entre columnes.

––

Escriviu el text alineat al marge esquerre i no justificat a la dreta.

––

Feu servir il·lustracions nítides i ampliades, si cal.

––

No poseu gràfics molt a prop dels textos per evitar problemes en la conversió a altres fonts. Per la mateixa raó, no inclogueu gràfics que se solapin.

Respecte a la lletra: –– Escolliu lletres clares (com Arial, Helvètica, Times New Roman, Calibri o Verdana). ––

Eviteu el traç de les lletres massa fines o massa grosses.

––

No són aconsellables els textos escrits en lletres majúscules i cursives.

––

Eviteu escriure amb lletres de colors poc contrastats (groc, blau cel...). Si utilitzeu caràcters en blanc, assegurar-vos que el color de fons sigui bastant fosc perquè hi hagi prou contrast.

––

Utilitzeu com a màxim dos tipus de lletra: una per als títols i una altra per al cos del text.

––

No és aconsellable allargar ni condensar les lletres.

––

Eviteu mides de lletres petites (com a mínim, una lletra de cos 14).

Respecte als números: –– Escriviu sempre els números en xifres i no en lletres.

––

Anoteu els números de telèfon amb espais de separació (967 21 66 37).

––

No utilitzeu caràcters romans.

Tingueu present també aquestes altres consideracions per dissenyar presentacions en PowerPoint adients (es poden consultar en línia documents sobre presentacions accessibles):2 ––

No ompliu les presentacions amb massa text i animacions visuals innecessàries.

––

Eviteu inserir més d’un gràfic per diapositiva.

2 <http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documental/tecnologiasinformacion/tic_en_general/ IM_038818>

43

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement