Page 32

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

ció, les persones amb discapacitat auditiva poden accedir a la comunicació i informació en igualtat de condicions respecte a la resta de la societat. •

Lectura labial. És una tècnica emprada principalment per les persones amb discapacitat auditiva que els permet captar els missatges que un interlocutor emet a través de la lectura dels llavis i l’expressió de la cara.

Llengua de signes. És la llengua natural i pròpia de les persones amb discapacitat auditiva. Consisteix en una sèrie de signes gestuals articulats amb les mans i acompanyats d’expressions facials, moviments corporals, mirada… que permet establir un canal de comunicació i relació amb el seu entorn, igual que qualsevol llengua oral. A Catalunya s’utilitza la llengua de signes catalana (LSC), i a Espanya, la llengua de signes espanyola (LSE).

5.6 Organitzacions al servei de les persones amb discapacitat auditiva Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE) Tel. 617 000 268 info@apansce.org <www.apansce.org> Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes acapps@acapps.org <www.acapps.org> Asociación de Implantados Cocleares de España <www.implantecoclear.org> Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques (ASOTARCO) Tel. 977 250 592 aasotarcotarragona@gmail.com Associació de Sords de Reus Tel. 977 752 908 asoreus@hotmail.com

32

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement