Page 1

I

••

Josep M. Vidal - Joan Rita - Cipriano

Mar ín


MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA

I


-( (

MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA Josep M. Vidal - Joan Rita - Cipriano Marín .

"SA NOS

TRN" Obra Social ¡Cultural

CONSELL

INSUlAR

DE MENORCA

Menorca, 2000

Institut Menorquí d'Estudis


Text: Josep M. Vidal Hernández. Traducció castellana: M. Anronia Roca. Informació extrera d'estudis de: Enric Ballesteros, M. Angels Cardona, Gabriel Corres, Anroni López, Guillem López, Amador MarÍ, Sergi MarÍ, Cipriano MarÍn, Joan C. de Nicolás, Anroni Obrador, Guillem Orfila, Joan Ll. Petrus, Cristina Rita, Joan Rira, Tomas Serra, Tomas Vida]' [osep M. Vidal. Porrada: T oni Vidal Fotografies: Enric Ballesteros, Bernar Mareo, Pere Piris, Rafel T riay, Joan Rira, Josep M. Vidal, Toni Vidal. Gravars exrrets delllibre Die Balearen de l'arxiduc Lluís Salvador d'Ausrria. Els versos d'EIsa Moranre de la pagina 5 perranyen a La meva illa, publicar per Edicions Proa. Disseny i coordinació: Joan Elorduy. Edició: Consell Insular de Menorca Caixa de Balears «Sa Nostra» Institut MenorquÍ d'Estudis. ISBN: 84-95352-08-7. D. Legal: MH 78 - 1999. Irnpres en paper ecologic,

Son Acacias S.L. Primera edició: novembre de 1994 Segona edició: febrer de 1997 Tercera edició: gener del 2000


l

J

ÂŤL'illa que cregueres un petit punt de la terra ho fou tot. 1 no sera mai robar aqueix Ăşnic tresor als teus gelosos ulls adorrnits.Âť EIsa Morante


(9)


-


ENS TROBAM,

NOS

per tercera vegada, amb

ENCONTRAMOS)porterce-

una nova edició d'un llibre que conté els detalls del projecte més im-

ra vez, ante una nueva edición de un libro que contiene los detalles del

portant en el qual s'ha vist implicada Menorca, la declaració de l'illa

proyecto más importante en el que se ha visto implicada Menorca, la de-

com a reserva de biosfera.

claración de la isla como reserva de la biosfera.

El contingur d'aquest llibre és, tanmateix, quelcom més que la

El contenido de este libro es algo más que la narración de un pro-

narració d'un projecte que ens il-lusiona. Suposa la decisió ferma de!

yecto que nos ilusiona. Supone la decisión firme del Consell de Menorca

Consell de Menorca de dur a terme un model de desenvolupament

de llevar a cabo un modelo de desarrollo sostenible para nuestra isla, de

sostenible per a la nostra illa, d'establir un mode! d'harmonia

establecer un modelo de armonía entre la actividad de nuestra sociedad

entre

y la conservación de los sistemas naturales.

l'activitat de la nostra societat i la conservació dels sisternes naturals.

Pero además, la reserva de la biosfera tiene que ser un compromiso

Pero a més a més, la reserva de biosfera ha d'implicar e! compromís de totes les persones que vivim a Menorca, ja que només a través

de todas las personas que vivimos en Menorca, ya que solamente a través

de la participació, el dialeg i el consens aconseguirem que la declaració

de la participación, el diálogo y el consenso conseguiremos que la Decla-

de la UNESCO sigui alguna cosa més que un títol polit per a l'illa.

ración de la UNESCO sea algo más que un bonito título para la isla.

Des de! Consell de Menorca creim fermament promís social i ens proposam

Desde el Consell de Menorca creemos firmemente

en aquest corn-

miso social y nos proponemos hacer realidad un proyecto que debe te-

de fer realitat un projecte que ha de

tenir una aplicació practica en la nostra vida quotidiana,

ner una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana,

un projec-

te que ha de garantir la conservació

del nostre patrimoni

crear un model de desenvolupament

perdurable

en este compro-

que ha de garantizar

i ha de

la conservación de nuestro patrimonio

un modelo de desarrollo perdurable y estable. Menorca,

i estable. Menorca,

un proyecto y crear

reserva de la

reserva de la biosfera és un projecte de futur en e! qual hem de fer

biosfera es un proyecto de futuro en el que tenemos que trabajar en el

feina en el present.

presente.

]OANA MARIA BARCELÓ MARTÍ Presidenta del Consell Insular de Menorca

(11)


AQUESTA PUBLICACIÓ

ESTA

se'ns

nmucsctou

.:»:

presenta com un ésser viu i falaguer que salta per sobre de! temps pale-

ta como un ser vivo y halagüeño que salta por encima del tiempo y pone

sant la vida d'allo que tracta: l'illa de Menorca. El novembre de l'any

de manifiesto la vida de aquéllo que trata: la isla de Menorca. En no-

1994 s'editava per primera vegada i el mes de febrer de fa tres anys, e!

viembre del año 1994 se editaba por primera vez y el mes de febrero de

1997, es reeditava en primera instancia. Ara som davant la tercera tra-

hace tres años, el 1997, se reeditaba m primera instancia. Ahora esta-

mesa d'un llibre que és més que un llibre, sense voler desrnereixer, ans

mos delante de la tercera entrega de un libro que es más que un libro,

al contrari, tal condició.

sin querer desmerecer, sino al contrario, tal condición.

Menorca, reserva de la biosfera és e! testimoni d'una illa que ha de convertir-se

en mode! de conservació.

de! projecte, totes les institucions

Tots e!s que participam

de convertirse en modelo de conservación. Todos los que participan del

que hem treballat per aconseguir-

proyecto, todas las instituciones que hemos trabajado para conseguir la

i e! reconeixement

universal, ho hem fet amb la

denominación y el reconocimiento universal, lo hemos hecho con la vo-

de fer de l'illa de Menorca

una referencia dins e! mosaic

luntad de hacer de la isla de Menorca una referencia dentro del mosaico

i dins tot e! que es mou i s'investiga al voltant

de islas mediterráneas y dentro de todo lo que se mueve y se investiga al-

ne la denominació voluntat

Menorca, reserva de la biosfera es el testimonio de una isla que ha

d'illes mediterranies

de la conservació de la natura i de! desenvolupament

rededor de la conservación de la naturaleza y del desarrollo sostenible.

sostenible.

La gent de Menorca i la gent de les illes Balears i Pitiüses en general compartim

aquestes propostes

i aquests objectius

La gente de Menorca y la gente de las islas Baleares y Pitiüses en general compartimos estas propuestas y estos objetivos porque aportan

perque hi

aportam també e! sentirnent d' estimació, fem nostre e! cant d' amor

también el sentimiento de cariño, hacemos nuestro el canto de amor del

de! poeta Pone Pons adaptat a la terra: Com un fruit saborós, dolca i

poeta Pone Pons adaptado a la tierra: Com un fruit saborós, dolca i

agra aleshores, menorquinament

agra aleshores, menorquinament

llesta espantat et volia. No es pot

trair l'amor i, per aixo mateix, contribuim

novament

llesta espantat et volia. No se puede

traicionar el amor y, por esto mismo, contribuimos nuevamente a di-

a difondre e!

patrirnoni natural que correspon a les nostres consciencies preservar.

fundir

El progrés de l'illa de Menorca passa per la seva conservació, per re-

preservar. El progreso de la isla de Menorca pasa por su conservación,

fermar la condició de reserva natural de la biosfera.

por consolidar la condición de reserva natural de la biosfera.

el patrimonio

MIQUEL CAPELU MOyA President de "Sa Nostra", Caixa de Balears

(13)

natural que corresponde a nuestras consciencias


ÍNDEX TEMÁTIC Capírol primer: Menorca, una illa a la mesura de I'home .

(<=:»

ÍNDICE TEMATICO

19

Capítulo primero: Menorca, una isla a la medida del hombre

.

19

Menorca una illa a la mesura de I'home .

21

Menorca una isla a la medida del hombre .

21

Geologia i paisatge

.

33

Geología y paisaje

.

33

El clima

.

39

El clima

.

39

La mar

.

51

El mar

.

51

L'horne, escultor de! paisatge

.

55

El hombre, escultor del paisaje

.

55

Capítol segon: Allo que és petit pot ser divers

.

63

Capítulo segundo: Lo pequeño puede ser diverso

.

63

Vegetació forestal

.

65

Vegetación forestal.

.

65

Barrancs

.

75

Barrancos

.

75

Coves i avencs

.

82

Cuevas y simas

.

82

Basses, aiguamoHs i llacunes

.

87

Charcas, marismas y lagunas

.

87

L'Albufera des Grau

.

91

La Albufera de Es Grau

.

91

Sistemes dunars

.

99

Sistemas dunares

.

99

Les costes

.

105

Las costas

.

105

IIIots costaners

.

111

Islotes costeros

.

111

Fons litoraIs

.

119

Fondos litorales

.

119

La terra i e!s homes

.

131

La tierra y los hombres

.

131

Diversitat generica

.

141

Diversidad genética

.

141

(14)


Capítol tercer: Construint amb pedres

.

147

CapítuLo tercero: Construyendo con piedras

.

147

Pedres de! passat

.

149

Piedras del pasado

.

149

Pedres seques

.

161

Piedras secas

.

161

Pedreres de mares

.

165

Canteras de mares

.

165

Torres, talaies i forrificacions

.

171

Torres, atalayas y flrtificaciones

.

171

El Camí de Cavalls

.

177

EL Camí de CavaLLs

.

177

Capitulo cuarto: Los trabajos y Loshombres

.

181

Comerciantes y industriales

.

183

Turismo y territorio

.

193

Científicos y viajeros

.

201

Capitulo quinto: Menorca reserva de Labiosfera .

213

Capüol quan: Els rreballs i e!s homes Comerciants i indusrrials Turisme i territori Cienrffics i viatgers

. . . .

181 183 193 201

Capítol cinque: Menorca reserva de la biosfera .

213

ELprograma MAB

.

215

El ptograma MAB

215

.

Peti~a historia del cas de Menorca

223

Pequeña historia del caso de Menorca

.

223

Esrructura territorial de la reserva de la biosfera de Menorca.

231

Estructura territorial de La reserva de Labiosfera de Menorca ...

231

(15)


(16)


UN OB]ECTIU

UN OBJETIVO

irnportant dins de! pla importante dentro delplan de acción previsto por eLprograma MaB para desarrollar en aquellas red'acció previst pel programa MaB per a desenvolupar a les regions giones que han recibido la nominación de reservas de la biosfera es que han rebut la nominació de reserves de la biosfera és aconseguir e! compromís de les poblacions locals en la gestió de! seu territorio lograr el compromiso de las poblaciones locales en la gestión de su Per aquest rnotiu la divulgació de les característiques de I'illa de te rrito rio. Por este motivo la divulgación de las características de la isla de Menorca que I'han feta mereixedora de la nominació sera una tasca Menorca que la han hecho merecedora de la nominación será una tarea prioritaria durant e!s propers anys, ja que sense una informació adeprioritaria durante los próximos años, ya que sin una información adequada no és possible una gestió correcta. cuada no esposible una gestión correcta. Caldran moltes més publicacions, molts més esforcos per posar Serán precisas más publicaciones y más esfuerzos para poner al ala l'abast de tothorn la realitat de la nostra illa. Fins i tot caldran més cance de todos una imagen adecuada de la realidad de nuestra isla. Ininvestigacions, perque, malgrat tots els estudis existents -que són rnolts més de! que es podria esperar d'un territori tant redui't- encacluso será necesario un mayor esfuerzo en la investigación, puesto que, a pesar de todos los estudios existentes -que son mucho más abundantes de ra queden aspectes prou importants gairebé desconeguts. Com, per exernple, la situació actual deis aqüífers o la quantitat de pluja que lo que se podría esperar de un territorio tan reducido- aún quedan asanualment absorbeix e! subsol, pectos suficientemente importantes que resultan casi desconocidos. L'elecció del tema d'aquesta primera publicació divulgativa ha Por todo ello, la elección del tema de esta primera publicación diestat facil. S'ha elegit e! que semblava més natural: fer un resum de vulgativa ha sido focif. Se ha elegido el que aparecía como más natural: I'informe preparat per l'Institut Menorquí d'Estudis per encárrec presentar un resumen del informe preparado por el Institut Menorquí de! Consell Insular de Menorca per acompanyar la seva sollicid'Estudis por encargo del Consell Insular de Menorca, para acompañar la solicitud a la UNESCO para la nominación de Menorca como resertud a la UNESCO de la nominació de Menorca com a reserva de la va de la biosftra. biosfera. La elaboración de este informe, coordinado por las tres personas Aquest informe, coordinar per les tres persones que firmam que firman este libro, contó con la colaboración de un numeroso equipo aquest lIibre, compra amb la col-laboració de nombrosos investigade investigadores menorquines para desarrollar la descripción científica dors menorquins per desenvolupar la descripció científica deis de i:1! distintos aspectos de la realidad menorquina que sustentaban la diferents aspectes de la realitat menorquina que donaven suport a la petició del Consell Insular. petirión del Consell Insular. /:sí, el libro que tenéis en vuestras manos pretende ser un resumen Així, e! lIibre que teniu a les vos tres mans pretén ser un resum divulgativo de dicho documento y ofrecer de esta manera a todos los medivulgatiu d'aquest document i oferir d'aquesta manera a tots els menorquines una descripción lo más didáctica posible de las razones que norquins una descripció e! més clara possible de les raons que dullevaron a la UNESCO a conceder la nominación solicitada. Conocer gueren la UNESCO a concedir la norninació sol-licitada. Coneixer lo que tiene de valioso la isla de Menorca y los motivos de que sea consiel que té de valuós l'illa de Menorca i e!s rnotius de la seva classificaderado como tal es sin duda el primer paso para percibir la necesidad ció com a tal és sens dubte e! primer pas per percebre la necessitat de de su conservación. Profundizar en este conocimiento es el camino la seva conservació. Aprofundir en aquest coneixement és e! camí ineludible para llegar a una correcta gesineludible per arribar a una gestió correcJOSEP M. VIDAL HERNÁNDEZ tión de nuestro patrimonio. Con este libro ta de! nostre patrimonio Amb aquest lIibre Coordinador Científic de lInstitur Menorquí d'Estudis os queremos invitar a dar el primer paso. us volem convidar a fer e! primer paso

(17)


(18)


MENORCA

(c:»

RESERVA DE LA BIOSFERA

CAPíTOL PRIMER

-

CAPíTULO PRIMERO

L'illa de Menorca MEN O RCA té una extensió reduida. El seu clima és suau, la terra sense ser gaire tertil pot produir a bastament. UNA ILLA Podríem dir que és un territori amable en el qual la natura no es presenta aclaparadora davant I'home, A LA MESURA sinó més bé distesa, sense manifestacions estridents. El paisatge de DE L'HOME Menorca és un

MENORCA

La isla de Menorca tiene una ex-

tensión reducida. Su clima es suave, la tierra sin ser demasiado fértil puede producir lo suticiente. Podríamos decir que es un territorio amable en el que la naturaleza no se presenta desbordante trente al hombre, sino distendida, sin manifestaciones estridentes. El paisaje de Menorca

UNA ISLA

A LA MEDIDA

DEL HOMBRE

es un reflejo de su historia. El to del territorio lo conforma la secular de la lluvia, el viento y pero también han contribuido modo notable, las actividades

reflex de la seva historia. L'aspecte del territori I'ha modelat I'acció secular de la pluja, el vent i la mar damunt el substrat qeoloqic, pero també hi han contributt, i molt, les activitats deis homes que I'han poblat al Ilarg deis segles. L'home forma part de la natura, i el futur de tots dos esta indissolublement lIigat.

aspecacción el mar, de un de los

hombres que la han poblado a lo largo de los siglos. El hombre forma parte de la naturaleza y el futuro de ambos está indisolublemente ligado.

(19)


-

.-


MENORCA, UNA ILLA

MENORCA, UNA ISLA A LA MEDIDA DEL HOMBRE

A LA MESURA DE rHOME

Se ha dicho que Menorca es una isla a la medida del hombre. Este es, de cualquier forma, el eftcto que produce su visión desde la cima de Monte Toro. Desde arriba, la pequeñez de la superficie, poco más de 100 km', hace posible obtener una imagen simultánea de todo el territorio. Pueden verse sus pueblos y sus tierras. Los muros de pared de piedra seca que dibujan una cuadrícula imaginativa en el paisaje llano. La espontaneidad del espesor de la vegetación natural que se mezcla con la regularidad de los campos de cultivo, y las casas de campo que

S'ha dit que Menorca és una illa a la mesura de l'home. Aquest és, si més no, l' efecte que produeix la seva visió des de! cim de la muntanya de! Toro. De dalt estant, la migradesa de la superfície, poc més de 700 km2 fa possible d'obtenir una imatge sirnultania de tot e! territorio Hom pot veure els seus pobles i les seves terres. Les tanques de paret de pedra seca que dibuixen una quadrícula imaginativa en e! paisatge pla. L'espontaneitat de les clapes de vegetació natural mesclant-se amb la regularitat dels camps de conreu. Les cases de camp dalt els turons petits i els fars vigilant la plana marina. EIs antics camins de terra, on e! temps sembla aturar-se, i les carreteres actuals per on discorre l'activitar humana. Les costes retallades de! litoral nord i la linealitat gairebé geometrica de! sud. Tot es fa present d'una manera global i immediata a un observador avesat. Vista de dalt e! Toro, la imatge de Menorca ens tramet un missatge. Ens diu que l'illa pot ser coneguda i fruida i, a la vegada, hom pot tenir-ne cura, si així ho vol, sense que mai cap d'aquestes activitats no arribi a superar les nostres potencialitats humanes, ni ens condueixi a altres conflictes que aquells que nosaltres volguem cercar. La simple visió física de Menorca ens mostra com les dimensions de! territori són dimensions humanes. En la percepció d'aquesta imatge abasrable juga un paper irnportant la presencia corporia dels límits de I'illa. Des de dalt e! Toro se'ns fa present la frontera marina que envolta I'illa pels seus quatre punts cardinals. D'aquesta manera, la nostra visió té una doble lectura: per un costat coneixem les dimensions de! rerritori; per un altre, sentim e! seu aillarnent. Es pot dir sense cap exageració que el fet de la insularitat es fa corpori davant I'observador que

forman parte del paisaje. Los antiguos caminos de tierra en los que el tiempo parece detenerse y las carreteras actuales por donde discurre la actividad humana. Las recortadas costas del norte y la linealidad casi geométrica del litoral sur. Todo ello se presenta de una forma global e inmediata ante el observador habituado. La imagen de Menorca vista desde Monte Toro nos transmite un mensaje. Nos dice que la isla puede ser conocida y disfrutada y que, a la vez, uno puede cuidarla, si lo desea, sin que ninguna de estas actividades supere nuestras potencialidades humanas ni nos conduzca a conflictos distintos a los que nosotros queramos buscar. La visión de Menorca nos muestra que las dimensiones del territorio son dimensiones humanas. En la percepción de esta imagen alcanzable juega un papel importante la presencia flsica de los límites de la isla. Desde Monte Toro se nos aparece la frontera marítima que rodea la isla por sus cuatro puntos cardinales. De esta forma nuestra visión tiene una doble lectura, por un lado conocemos las dimensiones del territorio y por otro sentimos su aislamiento. Puede decirse sin exagerar que el hecho de la insularidad se torna corpóreo ante el observador que lo percibe casi

21


el percep gairebé com si es traerás d'una sensació física. La forma de l'illa, pero, no es pot endevinar d'una manera immediata des de l' observatori del Toro, almenys no ho pot fer un profa en temes cartografics. Aquesta forma ens la donen a coneixer els mapes aixecats pels cartógrats durant els segles passats i ens la confirmen espectacularment les fotos de sarel-lit actuals que reprodueixen fidelment el rracat de les costes de l' illa. Uns i alrres ens mostren que Menorca té una forma allargada. Per a alguns, amb esperit matemátic, aquesta forma es pot qualificar de parallelepipedica, mentre que per a d'a1tres, més prosaics, recorda la figura d'un ronyó. Tampoc no és gaire més poética la comparació del geoleg trances de les wimeres decades del segle, Fallot, que veia en el perfil de l'illa el dibuix d'una mongeta. Mongeta, paral-lelepfpede o ronyó, el cert és que la petita extensió de l'illa suposa obligadament unes dimensions també reduides. Si el territori es pot copsar amb una mirada des del cim del Toro, també es pot recórrer físicament sense gaires dihcultats. La major distancia entre dos punts siruats en costes oposades és de 53 km, i correspon a la separació entre el cap de la Mola, a la costa de lIevant, i el cap de Bajolí a la de ponent. La major distancia entre dos punts de les costes nord i sud, situats damunt un mateix meridia, és de 22 km i és la distancia entre la Punta de sa Guillemassa, en la Mola de Fornells, al litoral nord, i les platges de Son Bou, al sud. El valor mínim de la distancia entre aquestes mateixes costes oposades, sempre mesurat seguint un meridia, és de 8 km i es dóna en diversos indrets a I'extremoriental de I'illa. Si les distancies horitzontals a Menorca són petites, també ho són les verticals. De fet l' elevació més important és la muntanya del Toro, a la qual hem fet referencia al principi com a mirador privilegiat del territori illene. Situada al bell mig de l'illa -d'aquí la perspectiva óptima que s'ofereix des del seu cim- té una altitud de 358 m. Malgrat aco, el seu volum destaca d'una manera contundent en el paisatge pla de l'illa donant-li l'aparenca d'una munta-

como si se tratara de una sensación fisica. La forma de la isla, sin embargo, no puede adivinarse de manera inmediata desde el observatorio de Monte Toro, al menos no puede hacerla un profono en temas cartográficos. Esta forma nos la dan a conocer los mapas levantados por los cartógrafos durante los siglos pasados y nos la confirman espectacularmente las actuales fotos de satélite que reproducen fielmente el trazado de las costas de la isla. Tanto unos como otros nos muestran que Menorca tiene una forma alargada. Para algunos, con espíritu matemático, esta forma puede calificarse de paralelepipédica, mientras que para otros, más prosaicos, su forma recuerda a la de un riñón. Tampoco es demasiado poética La comparación del geóLogofrancés de las primeras décadas de siglo, Fallot, quien veía en el perfil de la isla el dibujo de una judía. Judía, paralelepípedo o riñón, lo cierto es que la pequeña extensión de la isla supone obligadamente unas dimensiones también reducidas. Si el territorio puede abarcarse con la mirada desde la cima de Monte Toro también puede recorrersefisicamente sin demasiadas dificultades. La mayor distancia entre dos puntos situados en costas opuestas es de 53 km, y corresponde a la separación entre el cabo de la Mala en la costa de Levante y el de Bajolí en la de Poniente. La mayor distancia entre dos puntos de las costas norte y sur, situados sobre un mismo meridiano, es de 22 km: distancia entre la Punta de sa Guillemassa en la Mola de Fornells, en el Litoral norte, y las playas de Son Bou, al sur. El valor mínimo de la distancia entre estas mismas costas opuestas, siempre medido siguiendo un meridiano, es de 8 km y se da en diversos puntos del extremo oriental de la isla.

Des de dalt el Toro se'ns fa present la frontera

marina que

envolta l'illa pels seus quatre punts cardinals . (Costa nord de Menorca.)

Desde la cima de Monte Toro se nos aparece la frontera marina que rodea la isla por sus cuatro puntos cardinales. (Costa norte de Menorca.)

(22)


(23)


De la misma forma que las distancias horizontales en Menorca son pequeñas, también lo son las verticales. Así la elevación más importante es Monte Toro, a la cual nos hemos referido al principio como mirador privilegiado del territorio isleño. Situada en el mismo centro de la isla, de ahí la óptima perspectiva que desde su cima se nos ofrece, tiene una altitud de 358 m. A pesar de ello, su volumen destaca de forma contundente en el paisaje llano de la isla dándole la apariencia de una montaña mayor. Quizás por este motivo los árabes la bautizaron con el nombre de Al Tor que significa "la altura ': expresión que ha dado lugar al topánimo actual. A Monte Toro le siguen en importancia dos reducidas elevaciones que dominan una pequeña sierra llamada S 'Enclusa, situada al NW de la isla: la primera de las dos, bautizada con el mismo nombre que todo el conjunto, tiene una altura de 274 m, y la otra, llamada Santa Agueda, tan sólo llega a los 264 m. A pesar de lo reducido del territorio, la longitud total de sus litorales es relativamente importante, comparada con las distancias entre costas opuestas, ya que sobrepasa los 200 km. El motivo de este aparente desacuerdo es claro: las distancias entre puntos opuestos del territorio se miden en línea recta mientras que la longitud de la costa se mide siguiendo todo su recorrido. Los 200 km de costa se reparten de la forma siguiente: 61,1 km corresponden a la costa norte, 39 km a la costa sur y el resto a las costas occidental y oriental. La diferencia de extensión entre las costas

nya més gran. Potser per aquest motiu, els arabs la van batejar amb el nom d'AI Tar. que significa I'alrura, expressió que ha donat lloc al roponirn actual. La muntanya de! Toro és seguida en importancia per dues e!evacions redurdes que dominen una serralada perita anomenada s'Enclusa i situada al NW de I'illa: la primera de les dues, batejada amb e! mateix nom que tot el conjunt, té una altitud de 274 m, i l' altra, anomenada Santa Águeda, només arriba als 264 m. Malgrat la peritesa del territori, la longitud total deis seus litorals és relativarnenr irnportanr, comparada amb les distancies entre costes oposades, ja que ulrrapassa els 200 km. El motiu d'aquest aparent desacord és ciar: les distancies entre punts oposats de! territori es mesuren en Iínia recta, mentre que la longitud de la costa es mesura seguint tot el seu recorregut. EIs 200 km de costa es reparteixen de la manera següent: G1,1 km corresponen a la costa nord, 39 km, a la costa sud i la resta, a les costes occidental i oriental. La diferencia d' extensió entre les costes nord i sud és deguda al fet que les irregularirats en e! tracat de! litoral, a les quals acabam de fer referencia, són més grans a la primera que a la segona. De fet, la segona és gairebé rectilínia, menrre la primera és molt irregular, presentant nornbrosos accidents, Una circumstancia similar es dóna a les costes oriental i occidental, de perfil molt retallat, amb presencia de nombrases cales i ports. Alllarg de! litoral illenc es troben diversos porrs de característiques desiguals. El més gran de tots, el de Maó, situar a la part oriental, té a la seva vorera sud les ciutats des Castell i de Maó. La longitud lineal és de 6 km i l'amplada varia entre un rnaxirn d'1,5 km, distancia entre Cala Llonga i Cala Corb, i un mínim d'un centenar de merres, distancia entre les dues ribes oposades a la Colarsega. El seu fons té la forma d'una cubeta desigual en els seus extrems. La profunditat máxima de 30 m es dóna a la part central, més o manco davant e! poble des Casrell, i les profunditats menors

El volum de la muntanya del Toro destaca d'una manera contundent en el paisatge pla de l'illa donant-li l'aparenca d'una altitud més important. (Salines de Fornells.) El volumen de la montaña de El Toro destaca de forma contundente en elpaisaje llano de la isla dándole la apariencia de una elevación más importante. (Salinas de Fornells.)

(24)


(25)


norte y sur se debe a las irregularidades del trazado del litoral, a las que acabamos de reftrirnos, y que son mayores en la primera. De hecho, la segunda es casi rectillnea, mientras que la primera es muy irregular, presentando numerosos accidentes que influyen apreciablemente en el cómputo de su longitud total. Algo parecido ocurre en las costas oriental y occidental, de perfil muy recortado y con numerosas calas y puertos. A lo largo del litoral insular encontramos varios puertos de distintas características. El mayor de todos, el de Maó, situado en la parte más oriental, tiene en su orilla sur las ciudades de Es Castell y Maó. Su longitud es de 6 km y su anchura oscila entre un máximo de 1,5 km, distancia entre Cala Llonga y Cala Corb, y un mínimo de unos 100 m, distancia entre Ias dos orillas opuestas de la Colárscga. Su fondo tiene la forma de una cubeta desigual en sus extremos. La profundidad máxima, de 30 m, se da en la parte central, más o menos delante del pueblo de Es Castell, y las profundidades menores se dan en sus extremos: la Coldrsega y la bocana. En la segunda ubicación, se mide una profundidad de poco más de 12 metros, y en la primera, una profundidad mínima que apenas supera un metro. Las características fisicas del puerto, que lo conforman como un refugio seguro, y la situación estratégica de la isla en el centro del Mediterráneo occidental lo convirtieron, durante la época de la navegación a vela y del apogeo del comercio mediterráneo, en un punto de interés para todas las grandes potencias del momento. Así fue cómo su

es donen als seus extrems: la Colarsega i la bocana. A la segona ubicació es mesura una fondaria de poc més d'una dotzena de rnetres, i a la primera una fondaria mínima que ror just supera un metre. Les caracterísriques físiques del port, que en fan un refugi segur, i la situació estrategica de l'illa, al centre de la Medirerrania occidental, van propiciar, durant l'epoca de la navegació a vela i de l'apogeu del comercr mediterrani, la seva transformació en un centre d'inreres per a totes les grans potencies del momento D'aquesta manera, la seva historia, i la de tota l'illa, es va veure condicionada pel valor estrategic i náutic del port, ja que l'aprofitament d'aquesres qualitats fou el motiu de les ocupacions estrangeres de Menorca que es perllongaren alllarg de tot el segle XVIII, i que eren destinades a garantir el control de la rada menorquina amb l'ocupació de tot el territorio Fins i tor, es dóna la circumstancia curiosa que, durant la primera meitat del segle XIX, l'Estat espanyol va llogar el port de Maó als Estars Units, per tal que fos emprat per l'Esquadró Mediterrani de la Marina Americana com a estació d'hivern per als seus vaixells de guerra, que a l' estiu patrullaven la Medirerrania protegint dels pirares del nord d'Africa els vaixells comercials nordamericans. D'aquesta manera, el port de Maó es convertí en la primera base que la marina dels Estats Units va tenir a la

. Medirerrania. El següent port en grandaria és el de Fornells, situat a la costa nord, amb una longitud de 4 km i una amplada que a moles d'indrets arriba als 2 km. La fondaria de les seves aigües és generalrnent molt poca, i aco, junt amb la seva orientació cap a la tramuntana, ha fet que malgrat les dimensions no hagi tingut la importancia per a la navegació, en epoques passades, que hauria pogut tenir si el seu calat hagués estar major. Malgrat tot, la seva utilització per a activitats pesque res és tradicional i avui compta amb una flota important dedicada a la pesca de la llagosta. En la mateixa costa nord es troba el port d'Addaia, que té poc més d'un quilornetre de longitud i és molt estret i poc pregono En

El port de Fornells esta situar a la costa nord. Amb una longitud de 4 km i una arnplada que a molts d'indrets arriba als 2 km, se'I pot considerar el segon port en importancia de l'illa. El puerto de Fornel/s está situado en lo. costa norte. Con una longitud de 4 km y una anchura que en muchos puntos llega a los 2 km, se le puede considerar el segundo puerto en importancia de lo. isla.

(26)


-

-

I

(27)


historia, y la de toda la isla, se vio condicionada por su valor estratégico y náutico, a causa de las ocupaciones extranjeras destinadas a garantizar el control del puerto que se prolongaron a lo largo de todo el siglo XVIII. Se da incluso la curiosa circunstancia de que durante la primera mitad del siglo XIX el Estado español alquiló el puerto de Maó a los Estados Unidos para que fuera utilizado por el Escuadrón Mediterráneo de la Marina Americana como estación de invierno para sus buques de guerra que durante el verano patrullaban el Mediterráneo protegiendo a los barcos comerciales norteamericanos de los piratas del norte de Áftica. El puerto de Maó se convirtió así, en la primera base que tuvo en el Mediteráneo la Marina de los Estados Unidos. El puerto siguiente cuanto a dimensione; es el de Fornells, situado en la costa norte, con una longitud de 4 km y una anchura que en muchos puntos llega a los 2 km. La profundidad de sus aguas es generalmente muy pequeña, lo cual, junto con su orientación a tramontana, ha hecho que a pesar de sus dimensiones no haya tenido la importancia para la navegación en épocas pasadas que habría podido tener si dispusiera de mayor calado. Con todo, su utilización para actividades pesqueras es tradicional y hoy cuenta con una importante flota dedicada a la pesca de la langosta. También en la costa norte se encuentra el puerto de Addaia con poco más de un kilómetro de longitud, estrecho y poco profundo. En último término encontramos en la costa occidental el puerto de Ciutadella, con la ciudad que le da nombre ubicada en su orilla sur; tiene menos de un kilómetro de longitud y 60 m de anchura. La presencia de la antigua muralla que rodeaba la ciudad, todavía en parte conservada y coronada por el edificio neogótico del ayuntamiento de la ciudad prolongan verticalmente la ribera del puerto, confiriendo una personalidad espectacular a este punto del litoral menorquín. Por otro lado, el puerto es hoy centro de una intensa actividad pesquera y de esparcimiento. A lo largo de la costa, y en el interior de los puertos encontramos

darrer terrne, a la costa occidental es troba el port de Ciutadella, que té menys d'un quilórnerre de longitud i 60 metres d'arnplada. A la riba sud s'aixeca la ciurat que li dóna no m, la qual conserva, en aquest indret, un deis llencos de I'antiga murada que encerclava la ciutat en temps passats. Aquesta construcció, coronada per l'edifici neogótic de I'Ajuntament de la vila, perllonga verticalment la riba del port tot conferint una personalirat espectacular a aquest indret del litoral menorquí. O' altra banda, el port és avui centre d'una intensa activitat pesquera i d'esbarjo. Al voltant de la costa, i a l'interior deis ports, es troben 16 iIIots amb algun tipus de vegetació i de fauna, i un nombre indeterminat d'esculls de dimensions molt diverses. Els illots més grans són de gran interés per les especies naturals que hi viuen, i, en alguns casos, tarnbé per les restes historiques que s'aixequen en els seus migrats territoris. Els més importants són I'IIIa d'en Co10m, les IIIes Bledes, I'IIIa deis Porros i els Illots d'Addaia en la costa nord: I'IIIa de I'Aire en la costa est; I'IIIot de Binicodrell en la costa sud; I'IIIa del Rei i I'IIIa de la Quarantena a l'interior del port de Maó i I'IIIa de les Sargantanes a I'interior del port de Fornells. El perímetre costaner, a més deis ports, inclou altres accidents geografics significatius, com són les platges i les cales. Platges n'hi ha 32 en el litoral del nord de l' iIIa i 31, en el litoral meridional, i de cales i petites entrades de la mar, se'n compten unes 70. Quant a la hidrografía, l'únic curs d'aigua permanent de l'illa es troba al barranc d'Algendar a la banda de Migjorn, mentre la zona de Tramuntana esta creuada per nombrosos torrents temporals. La majoria d'aquests torrents són artificials, i han estat construns pels pagesos per drenar I'aigua de les valls conreables, ja que pel fet de ser impermeable el seu substrat, cal evacuar de I'aigua de la pluja per poder dur endavant l'aprofitament agrícola del campo L'orientació de Menorca, definida per la del seu eix principal, correspon a la direcció NW-SE. El seu punt més septentrional és el cap de Cavalleria, impressionant prornontori rocós que s'endin-

(28)


16 islotes con algún tipo de vegetación y de fauna, y un número indeterminado de escollos de muy diversas dimensiones. Los islotes mayores tienen un gran interés por las especies naturales que viven en ellos, y en algunos casos también por los restos históricos que se levantan en sus escasos territorios. Los más importantes son la isla de En Colo m, las islas Bledes, la isla de Els Porrosy los islotes de Addaia en la costa norte; la isla del Aire en la costa este; el islote de Binicodrell en la costa sur; la isla del Rey y la isla de la Cuarentena en el interior del puerto de Maó y la isla de Les Sargantanes en el interior del puerto de Fornells. E/ perímetro costero, además de lospuertos, incluye otros accidentes geográficos significativos como son las playas, de las cuales existen 32 en el litoral norte y 31 en el sur, y las calas y pequeños entrantes del mar, que suman unos 10. En cuanto a la hidrografia el único curso de agua permanente de la isla se encuentra en el barranco de Algendar al sur de la isla, mientras que la zona de Tramontana está cruzada por numerosos torrentes temporales. La mayoría de estos torrentes son artificiales, y han sido construídos por lospayeses para drenar el agua de los valles cultivables, ya que al ser impermeable su sustrato, hay que evacuar el agua de la lluvia para poder llevar a cabo las tareas agrícolas. La orientación de Menorca, definida por la de su eje principal, corresponde a la dirección NW-SE. Su punto más septentrional es el cabo de Cavalleria, impresionante promontorio rocoso que se adentra en el mar de tramontana, mientras que el más meridional se encuentra en la costa de Son Ganxo, situada allí dónde la costa sur gira para

A la costa occidental es troba el port de Ciutadella, avui centre d'una intensa activitat pesquera i d'esbarjo, En la costa occidental se encuentra el puerto de Ciutadella, hoy centro de una intensa actividad pesquera y de esparcimiento.

(29)


sa en la mar de trarnuntana, mentre que el més meridional es traba a la costa de Son Ganxo, situada allá on el litoral sud gira cap al nord per transformar-se en costa de llevant. En aquest liroral, el punt més extrem, el que s'avanca més cap a llevant de tata l'illa, i de tot I'Estat espanyol, és la Punta de s'Esperó, al promontori de la Mola. A l' altre extrem de Menorca, la terra més endinsada en el ponent és el cap Menorca o Bajolí.

transformarse en costa de Levante. En este litoral el punto más extremo, el que más se adelanta hacia el Levante, lo es también para todo el Estado español. Se trata de la Punta de S 'Esperó, en el promontorio de la Mola, la tierra más oriental de la isla y del Estado. En el otro extremo de Menorca la tierra más adentrada en el Poniente es el cabo de Bajolí.

El perlmetro costero, además de los puertos incluye otros accidentes geográficos significativos, como son las calas y playas. (Es Murtar.)

El perímetre costaner, a més deis ports inclou altres accidents geogrMics significatius, com són les cales i les platges. (Es Murtar.)

(30)


(31)


(32)


GEOLOGIA 1 PAISATGE

GEOLOGÍA Y PAISAJE

Si una de les característiques distintives de l'illa de Menorca és la seva extensió reduida, un altre tret importanr, que pot sernblar contradictori respecte a l' anterior, és la gran diversitat paisatgística i ambiental. De fet, en els 700 km2 del territori illenc té eabuda una heterogeneúat d'arnbients que normalment hom no esperaria trobar en una área tan reduida. A la base d'aquesta diversitat es troba, com era d'esperar, una diversitat geologica que li dóna suport. Cilla des del punt de vista geológic es pot considerar dividida en dues parts ben diferenciades: la regió de sa Tramuntana i la regió des Migjorn, separades per una línia imaginaria que, cornencant des de la Colarsega del port de Maó, segueix quasi amb precisió la carretera principal que uneix Maó i Ciutadella, fins arribar al Pla Verd. Des d'aquí se separa de la carretera per dirigir-se al litoral nord, on arriba per Cala Morell. La regió que queda al nord d'aquesta ratlla fictícia, sa Tramuntana, és un mosaic de terrenys antics, en el qual, d'una forma esquemática, es poden diferenciar tres unitats, La primera, constiruida pels territoris del nord de Maó, es Mercadal i Ferreries respecrivarnent, es caracteritza pel predomini deis materials del paleozoic =prácticarnent els únics que afloren a les Balears- consriruits principalment per roques d'aspecte pisarrós i gres os quarsosos. El paisatge, en el qual predominen els colors foscos, presenta ondulacions suaus per la presencia de perirs turons. La costa d'aquesta regió és rocosa, molt irregular i accidentada, pero no gaire alta. La segona unitat esta consrituída per rerritoris on predominen els materials del triasic inferior, formats básicament per gresos quarsosos de colors vermellosos o grocs, i per sediments de llims i argiles a les depressions. El relleu és esquerp, tot alternant-se petites serres rocoses densament cobertes per vegetació amb arnples valls conreades. El litoral esta format per penya-segats potents. La tercera unitat paisatgística ,sta formada per territoris on

Si una de las características distintivas de la isla de Menorca es su reducida extensión, otro rasgo importante, que puede parecer contradictorio con respecto al anterior, es su gran diversidad paisajística y ambiental. De hecho, en los 100 km' de territorio insular tienen cabida una heterogeneidad de ambientes que normalmente uno no esperaría encontrar en un área tan escasa. En la base de esta diversidad se encuentra, como era de esperar, una diversidad geológica que le da soporte. La isla desde el punto de vista geológicopuede considerarse dividida en dos partes bien diferenciadas, la región de sa Tramuntana y la región de Es Migjorn,separadas por una línea imaginaria que saliendo del fondo del puerto de Maó sigue la carretera principal que une Maó y Ciutadella, hasta llegar al Pla Verd a partir de donde se separa de la carretera para dirigirse al litoral norte a dónde llegapor Cala Morell. La región que queda al norte de esta línea ficticia, Sa Tramuntana, es un mosaico de terrenos antiguos en el cual, de una forma esquemática, pueden diferenciarse tres unidades. La primera, constituida por los terrenos del norte de Maá, Es Mercadal y Ferreries respectivamente, se caracteriza por el predominio de materiales del paleozoico ' (prácticamente los únicos que afloran en las Baleares) formados principalmente por rocas de aspecto pizarroso y areniscas cuarzosas. El paisaje, en el que predominan los colores oscuros, presenta suaves ondulaciones por la presencia de pequeñas colinas. La costa de esta región es rocosa, muy irregular y accidentada, sin embargo no es muy alta. La segunda unidad está compuesta por terrenos en los que predominan los materiales del triásico inferior, formados básicamente por areniscas cuarzosas de colores rojizos o amarillos y por sedimentos de fangos y arcillas en las depresiones. El relieve es abrupto, y en él alternan pequeñas sierras rocosas densamente cubiertas de vegetación con amplios valles cultivados. El litoral está formado por potentes acantilados.

(33)


predominen les dolomies del jurassic (nord d'Alaior, i part de la regió entre Ciutadella i Ferreries), donant lloc a plataformes tabulars ocupades en gran part per masses forestals. Els colors de les roques d'aquesta zona acostumen a ser clars i la costa, com l'anterior, és rocosa i amb presencia de penya-segats de dimensions notables. A la regió de sa Tramuntana, tarnbé es troben, encara que de manera molt localirzada, dipósits recents del quaternari. A la banda sud de la radia que separa les dues zones geologiques de l'illa, es troba la regió dita des Migjorn, la qual és un vast terrirori homogeni constituir per roques calcarenítiques mioceniques, sobreror del ripus mares. Aquests materials no han sofert prácticament cap tipus de tectónica i, en conseqüencia, el seu relleu és poc accidentat. De fet, tota la banda sud de Menorca és una plataforma amb un grau d'horitzontalirat remarcable. Les roques que corresponen al terciari presenten, en tot el seu conjunt, una gran importancia des del punt de vista del seu potencial econórnic, ates que constitueixen l'aqüífer més importanr de l'illa. En temps anteriors aquesta zona subministrava la pedra emprada en la construcció de les cases, tant al camp com a les ciutarso Record d'aquesta epoca són les nombrases pedreres, abandonades a les proximirats dels pobles principals, que constitueixen una xarxa de volums buits, excavats a la roca o, en ocasions, fins i tot subterranis, de gran interés visual.

A la zona de sa Tramuntana s'alternen els trams de la costa irregular, accidentada i no gaire alta, constiruída per materials foscos, amb altres formats de materials vermellosos amb penya-segats imponants. (Cala Pilar.) En la zona de sa Tramuntana se alternan los tramos de costa irregular y accidentada no demasiado alta, constituida por materiales oscuros, con otrosformados por materiales rojizos y con acantilados importantes. (Cala Pilar.)

(34)


La tercera unidad paisajística está formada por territorios en los que predominan las dolomías del jurdsico (norte de Alaior y parte de la región entre Ciutadella y Ferreries), que dan lugar a plataformas tabulares ocupadas en gran parte por masas forestales. Los colores de las rocas de esta zona acostumbran a ser clarosy la costa, como en el caso anterior, es rocosay con acantilados de dimensiones notables. En la zona norte también encontramos, aunque de forma muy localizada, depósitos recientes del cuaternario. En el lado sur de la línea que separa las dos zonas geológicas de la isla se encuentra la región llamada Es Migjorn, vasta región homogénea constituida por rocas calcarenlticas miocénicas conocidas con el nombre de mares. Estos materiales no han sufrido prácticamente ningún tipo de tectánica y en consecuencia su relieve espoco accidentado. De hecho, toda la zona sur de Menorca es una plataforma con un grado de borizontalidad considerable. Las rocas que corresponden al terciario presentan, en todo su conjunto, una gran importancia desde el punto de vista de su potencial económico, puesto que constituyen el acuífero más importante de la isla. En tiempos pasados esta zona suministraba la piedra utilizada en la construcción de casas, tanto del campo como de las ciudades. Recuerdo de esta época son las numerosas canteras abandonadas en las

En temps passats, la regió des Migjorn subministrava la pedra emprada en la construcció de les cases, coneguda amb el nom de mares. Record d'aquesta epoca són les nombroses pedreres que constitueixen una xarxa de volums d'una rara bellesa excavats en la roca. (Pedrera de Santa Ponsa.) En tiempos pasados la región de Es Migjorn suministraba la piedra utilizada en la construcción de las casas, conocida con el nombre de mares Recuerdo de esta época son las numerosas canteras, que constituyen una red de volúmenes de una rara belleza excavados en la roca. (Cantera de Santa Ponsa')

(35)


Un deis aspectes paisatgístics i geomorfologics mes Importants d'aquesta zona són els nombrosos barrancs que des de l'eix central de l'illa travessen la plataforma miocenica en direcció a la línia de costa tot seguint un tracat forca sinuós. Aquests barrancs generen una irnportant diversirat ambiental en la regió des Migjorn, tant pel que fa a la creació de relleu, que altrament mancaria del tor, com pel fet de servir de marc a diverses comunitats vegetals i animals específiques d'aquest tipus d'arnbients. Es poden contabilirzar un total de 35 o 40 barrancs, encara que només un dorzena arriben a un desenvolupament horitzontal superior als 3 km. L'origen de totes aquestes formacions s'ha de cercar en la confluencia de tres processos: l'acció excavadora de les aigües corrents, els moviments rectonics i les variacions del nivell de la mar Mediterrania. La costa des Migjorn té un tracat apreciablement lineal i, en general, aquesta regularitat només es veu interrompuda per les cales i platges que es formen a les desembocadures deis barrancs. La seva pan central esta consriturda per penya-segats, no tan alts com els de litoral nord, mentre que cap als extrerns occidentals i orientals la costa és molt més baixa i retallada. La regió des Migjorn no conté cap terreny anterior al rnioce, a excepció d'uns quants afloraments, que constitueixen el seu substrat, situats al N de Ciutadella i a la Mola de Maó -aquesta península forma part del migjorn geologic tor i que es troba a la riba nord de Maó.

Un deis aspectes paisatgístics i geomorfologics més irnportants de la zona des Migjorn són els nombrosos barrancs que la travessen de nord a sud. (Barranc de Son Fideu.) Uno de los aspectos paisajlsticos y geomorfolágicos más importantes de la zona de Es Migjorn son los numerosos barrancos que la atraviesan de norte a sur. (Barranc de Son Fideu)

(36)


proximidades de los pueblos principales, que constituyen una red de volúmenes vacíos excauados en la roca, o en ocasiones incluso subterráneos, de gran interés visual. Uno de los aspectos paisajísticos y geomorfllógicos más importantes de esta zona son los numerosos barrancos que cruzan la plataforma miocénica en dirección a la línea de la costa, siguiendo un trazado sinuoso. Los barrancos generan una importante diversidad ambiental en esta región, tanto por lo que se refiere a la creación de relieve como por servir de marco a diversas comunidades vegetales y animales específicas de este tipo de ambientes. Pueden contabilizarse un total de 35 ó 40 barrancos, aunque tan sólo una docena llega a un desarrollo horizontal superior a los tres kilómetros. El origen de todas estas formaciones debe buscarse en la confluencia de tres procesos: la acción excavadora de las aguas corrientes, los movimientos tectónicos y las variaciones del nivel del mar Mediterráneo. La costa de la zona sur tiene un trazado apreciablemente lineal y, en general, esta regularidad solamente se ve interrumpida por las calas y playas que se forman en las desembocaduras de los barrancos. Su parte central está constituida por acantilados, no tan altos como los del litoral norte, mientras que hacia los extremos occidental y oriental la costa es mucho más baja y recortada. La región de la zona sur no contiene ningún terreno anterior al mioceno a excepción de unos pocos afloramientos, que constituyen su sustrato, situados al norte de Ciutadella y en la Mola de Maó -esta península forma parte del sur geológico aunque se encuentra en la ribera norte del puerto de Maó.

La costa des Migjorn té un trac;:atapreciablement lineal i, en general, aquesta regularitat nornés es veu interrompuda per les cales i platges. (Penya-segats a Santagaldana.) La costa de Es Migjorn tiene un trazado apreciablemente lineal y, en general, esta regularidad solamente se ve interrumpida por las calasy playas. (Acantilados de Santagaldana.)

(37)


(38)


EL CLIMA

EL CLIMA

La diversitat geologica no és l'única explicació de la diversitat ambiental que caracteritza l'illa de Menorca, sinó que l'acció del clima, de la mar i de l'activitat humana sobre el substrat geologic ha potenciat la varietat de paisarges i habitars biológics, encara més del que hom podria esperar de la sola presencia d'una diversirat de terrenys geologics. Quan el primer agent configurador del paisatge illenc actual, el clima, podem afirmar que és un exernple, gairebé perfecte del que s'anornena clima mediterrani. Aquesta exernplaritat del clima de Menorca sembla paral-lela a la situació geografica de I'illa, al bell mig de la cubeta de la Mediterrania occidental -la seva latitud és la de Castelló de la Plana i la longitud la de les boques del Roineo Amb ror, s'ha de fer esment que aquesta situació té alguna cosa de peculiar pel fet que la conca de la Mediterrania occidental esta rodejada de muntanyes altes. De fet, el conjunt d'aquestes muntanyes constitueix una mena de barrera compacta que envolta la cubeta de la Mediterránia occidental, tot deixant uns pocs passos ben definits per on es poden produir les invasions de masses d'aire provinents d'altres latituds, Ac;o resulta molt significatiu a I'hora d'explicar les característiques del clima que afecta Menorca. Les caraterístiques distintives dels climes del tipus mediterrani són tres: un nivell termic general temperat, precipitacions ni gaire abundanrs ni extraordinariament escasses, i unes oscil-lacions anuals termiques i pluviometriques importants, coincidint l'estació cálida amb l' estació seca. A Menorca aquestes condicions s'acornpleixen gairebé amb precisió. La temperatura mitjana anual se situa entre 16,5 i 17,5 =C, és a dir, que es tracta d'un valor forca agradable. Aquesta temperatura no varia exageradament, ni en un sentit ni en l'altre, durant els mesos cálids de l' estiu ni en el freds de I'hivern. En els mesos de juliol i agost les temperatures mitjanes arriben als 24°C me n-

La diversidad geológica no es la única explicación para la diversidad ambiental que caracteriza la isla de Menorca, sino que la acción del clima, del mar y de la actividad humana sobre el substrato geológico ha potenciado la variedad de paisajes i bábitats biológicos, en mayor medida de lo que cabría esperar de la sola presencia de una diversidad de terrenos geológicos. En cuanto al primer agente configurador del paisaje isleño actual, el clima, podemos afirmar que se trata de un ejemplo casiperfecto de lo que denominamos clima mediterráneo. Esta ejemplaridad del clima de Menorca parece paralela a la situación geogrdfica de la isla, en el centro del Mediterráneo occidental (su latitud es la de Castellón de la Plana y su longitud la de las bocas del Rodano). Con todo, cabe mencionar que esta situación tiene algo de peculiar por el hecho de que la cuenca del Mediterráneo occidental está rodeada de altas montañas. De hecho, el conjunto de estas montañas constituye una especie de barrera compacta que envuelve la zona del Mediterráneo occidental, pero que deja unos pocos pasos bien definidos por donde pueden producirse las invasiones de masas de aire procedentes de otras latitudes. Esto resulta muy significativo a la hora de explicar las características del clima que afecta a Menorca. Las características distintivas del clima mediterráneo son tres: un nivel térmico general templado, precipitaciones ni muy abundantes ni extraordinariamente escasas, y unas oscilaciones anuales térmicas y pluviométricas importantes, coincidiendo en el tiempo la estación cálida con la estación seca. En Menorca estas condiciones se cumplen casi con precisión. La temperatura media anual se sitúa entre los 16,5 y 17,5 °C, valores muy agradables. Esta temperatura no varía exageradamente ni en un sentido ni en otro, durante los meses cálidos de verano ni en los fíos del invierno. En los meses de julio y agosto las temperaturas medias (39)


tre que al gener i febrer, les mitjanes devallen fins als 11°C. Per aquest motiu, la neu és un fenomen desacostumat a l'illa que quan alguna vegada s'ha arribat a produir d'una manera persisrent, e! fet ha quedat recollit dintre la memoria popular en rondalles i glosses, o, en la terminologia comuna, amb l'ús de l'apel-latiu de l'any de la neu per a designar l' any en que s'han produit les nevades extraordinaries. La precipitació mitjana anual varia d'un lloc a l'altre de l'illa entre 450 rnrn, a la regió sud-est, i 650 mm a regions de l'interior i de l'extrern nord-est, amb una marcada fluctuació inreranual en aquests valors mitjans. També e! repartirnent d'aquesta pluja al llarg deis mesos de i'any és forca desigual, i així, en un regirn de pluges normal, e! rnáxirn estacional de pluja correspon a la tardor, amb un 45 % de! total anual, i més concretarnenr, al mes d' octubre, amb una precipitació mensual mirjana de i'ordre de 100 mm. El mes d'ocrubre és l'epoca en que es produeixen e!s grans aiguats tardorals caracterÍstics de la Mediterránia i que tantes vegades tenen conseqüencies catastrofiques a les terres de! continent, A la nostra illa, pero, les seves reduides dimensions i la manca de grans accidents orografics que provoquin i revifin les pertorbacions, que donen lloc als aiguats torrencials, fan que e! territori en resulti menys afectat per aquest fenomen que les terres continentals o, fins i tot, que la veina Mallorca. Així, no es coneixen a Menorca precipitacions superiors als 200 mm en un día i e! rnáxim de pluja mesurat fins ara correspon a un valor de 188,8 mm, que s'observa e!4 d'octubre de 1957. El mes de juliol, al contrari, té e! mínim de precipitació mensual mitjana amb un valor de només 4 mm. Tor i així els mesos veins, juny i agost, no donen mirjanes mensuals gaire més altes, 13 i 16 mm, respectivarnenr, i e! maig té un valor mitja mensuallleugerament superior de 25 mm. Són e!s mesos de sequera que caracteritzen e!s estius mediterranis, encara que en alguns casos aquest eixut es pot perllongar a d'altres mesos habitualment plujosos. Una altra de les caracrerístiques principals de! clima mediter-

llegan a los 24oC, mientras que en enero y febrero las medias bajan hasta los 11 °C Por este motivo la nieve es un fenómeno tan poco frecuente en la isla que cuando alguna vez ha llegado a producirse de forma persistente, el hecho ha quedado recogido en la memoria popular a través de leyendas y coplas, o en la terminología común, con el apelativo de e! año de la nieve, aplicado a los pocos años de cada siglo en los que se han visto nevadas extraordinarias. La precipitación media anual varía de un lugar a otro de la isla entre 450 mm, en la región sudeste, y 650 mm en regiones del interior y del extremo noreste, con una marcada fluctuación interanual de estos valores medios. El reparto de esta lluvia durante los meses del año es también muy desigual; de estaforma, en un régimen normal de lluvias corresponde al otoño el máximo estacional de lluvia, con un 45% del total anual, y más concretamente al mes de octubre, con una precipitación mensual media del orden de los 100 mm. Es en el mes de octubre cuando se producen los grandes aguaceros otoñales característicos del Mediterráneo y que tantas veces tienen consecuencias catastróficas en las tierras del continente. Nuestra isla sin embargo, por sus reducidas dimensiones y por la ausencia de grandes accidentes orográficos que originen y reaviven las perturbaciones que dan lugar a los aguaceros torrenciales, resulta menos afectada por este fenómeno que las tierras continentales, o incluso que la vecina Mallorca. Así pues, no se conocen en Menorca precipitaciones superiores a los 200 mm en un día, correspondiendo el máximo hasta ahora

La tramuntana no és l'únic vent que afecta significativament I'illa de Menorca. T arnbé els vents de migjorn i lIevant donen, a vegades, episodis de vents forts. (Temporal a Binisafúller.) La tramontana no es el único viento que afecta significativamente la isla de Menorca. También los vientos del sur y levante dan, en algunas ocasiones, episodios de vientos fuertes. (Temporal en Binisafoller.)

(40)


(41)


T empora! del nord a! cap de Favártix,

Dunes a la costa nord de Menorca.

Temporal del norte en el cabo de Fauáritx.

Dunas en la costa norte de Menorca.

a un valor de 188,8 mm, el 4 de octubre de 1951. El mes de julio por el contrario tiene el mínimo de precipitación mensual media con un valor de tan sólo 4 mm. Con todo, los meses vecinos, junio y agosto, no dan medias mensuales demasiado superiores, 13y 16 mm respectivamente; mayo tiene un valor medio mensual ligeramente superior a los 25 mm. Son los meses secos los que caracterizan los veranos mediterráneos aunque, en algunos casos, esta sequía puede extenderse a otros meses habitualmente lluviosos. Otra de las características principales del clima mediterráneo es la existencia de grandes variaciones interanuales en cuanto al régimen de lluvias, que puede dar lugar a años de sequía más o menos pronun-

rani és l'existencia de grans variacions interanuals quant al regim de pluviositat, que pot donar lloc a anys de sequera, més o manco pronunciada, seguits d'anys anormalment humirs. De fet, si bé la majoria dels anys la disrribució de pluja és molt próxima a la que correspon a un regirn que anornenaríern normal, es pot produir una variabilitat interanual de l'ordre de 20-25 %. Un altre element del clima important per a Menorca és el vent, encara que aquest, a diferencia de la pluviositat i la temperatura, no té cap cararerísrica específica que es pugui relacionar amb un clima mediterrani ideal. El protagonisme del vent a l'illa de Menorca és gran, fet que

(42)


El cap de Cavalleria vist des del pon de Sanitja.

Terreny denudat pels processos erosius. (Regió nord-oest de I'illa.)

El cabo de Caoalleria visto desde el puerto de Sanitja.

Terreno denudado por losprocesos erosiuos. (Región noroeste de la isla.}

la literatura ha contribuir a popularirzar, Així, la novel-la de Márius Verdaguer Piedras y viento aprofita la presencia del vent del nord, la trarnuntana, per donar una imatge romántica i rurrnentada de I'illa. Més recentrnenr, el cine, amb El vent de l'illa, ha repres el tema del vent a Menorca com a element que contribueix a crear una atmosfera pesant, en ocasions dramática, per acornpanyar el desenvolupament d'una historia. Així i tot, el vent, no és a Menorca un fenomen rneteorológic tan freqüent com s'ha dir moltes vegades. En realitat, el nombre d' episodis de vent fort a Menorca és només una tercera part que en el Rosselló, a Franca, maIgrat que norrnalment, en els dos ea-

ciada, seguidos de años anormalmente húmedos. Si bien la mayoría de los años la distribución de la lluvia se sitúa muy próxima a la que corresponde a un régimen que llamaríamos normal, puede producirse una variabilidad interanual del orden del 20-25%. Otro elemento del clima importante para Menorca es el viento, aunque éste, a diferencia de la pluviosidad y la temperatura, no tiene característica específica alguna que pueda relacionarse con un clima mediterráneo ideal. El protagonismo del viento en la isla de Menorca es patente, hecho que la literatura ha contribuido a popularizar. De esta forma la novela de Marius Verdaguer Piedras y viento aprovecha la presencia (43)


sos, són produús per uns mateixos sistemes de pressió. A més, quan Menorca és afectada per la tramuntana, si es tracta d'un cas típic, el vent a l'illa té la meitat de forca que en pie golf de Lleó. La velocitat escalar mitjana del vent és només d'uns 3,5 mis (al voltant de 15 km/h), valor apreciablement inferior al que es mesura en regions veritablement ventoses, com l'estret de Gibraltar, certes regions de Galícia, la zona de l'Alt Empordá o del sudest de Franca, Amb tot i acó és innegable que el clima de l'illa esta forrament caracteritzat pels episodis de tramuntana, els quals es poden qualificar de forts -velocitats del vent superiors a 10 m/s- uns trenta dies cada any per terme mitja. La durada més freqüent sol ser de 18 hores, si bé en algunes ocasions el vent fort pot mantenir-se sense decaure alllarg d'uns quants dies. Aquestes situacions de tramuntana són de molta trascendencia a Menorca, ja que el vent transporta i escampa per tota l'illa un aerosol salí molt dens, la qual cosa el converteix en un factor ecologic de primera magnitud per la seva incidencia notable damunt la vegetació natural i els conreus. Així, estudis recents rnostren clarament la importancia d'aquest aerosol salí en la genesi de la típica inclinació cap al sud dels arbres de Menorca. És a dir: no és la torea del vent el factor principal que produeix la inclinació dels arbres de Menorca, sinó la sal que crema les branques verdes que surten a sobrevent. Una darrera observació respecte al vent a Menorca, aquesta de tipus gairebé psicologic, és que molt sovint se sent dir a la gent gran, i no tan gran, que la forca del vent d'aquests darrers anys, i sobretot la durada dels episodis de tramuntana forta, han minvat molt respecte al que era típic abans. El més curiós d'aquesta afirmació és que no és privativa de la nostra epoca, sinó que es tracta d'una afirmació recurrent que es troba en escrits de principis de segle i, fins i tot, del segle passat. Per tant, si seguíssim al peu de la lletra totes aquestes afirmacions fetes en temps distints arribaríem a la conclusió, per acurnu-

del viento del norte, la tramontana, para dar una imagen romántica y atormentada de la isla. Más recientemente el cine, con El vent de lilla, recurre de nuevo a este elemento para contribuir a crear una atmósfera pesada, en ocasiones dramática, que acompaña el desarrollo de una historia. Pero el viento, no es un fenómeno meteorológico en Menorca tan .frecuente como muchas veces se ha dicho. En realidad, el número de episodios de viento fuerte en Menorca es sólo una tercera parte que en Rosellán, en Francia, a pesar de que, en los dos casos, normalmente son producidos por unos mismos sistemas de presión. También cuando la tramontana azota Menorca, si se trata de un caso típico, la fuerza del viento en la isla tiene la mitad de foerza que en pleno golfo de León. La velocidad escalar media del viento es tan sólo de unos 3,5 mis (alrededor de 15kmlh), valor apreciablemente inferior al que se mide en regiones verdaderamente ventosas como el estrecho de Gibraltar, ciertas regiones de Galicia, la zona del alto Ampurddn o del sureste de Francia. A pesar de todo es innegable que el clima de la isla está foertemente caracterizado por los episodios de tramontana, los cuales pueden calificarse de fuertes -velocidades superiores a 10 mis unos treinta días cada año por término medio. La duración más .frecuente suele ser de 18 horas, si bien en algunas ocasiones el viento fuerte puede mantenerse sin decaer a lo largo de varios días. Estas situaciones de tramontana son de mucha trascendencia para Menorca, ya que el viento transporta y esparce por toda la isla

El mes d'octubre és l'epoca en que es produeixen e1sgrans aiguats tardoraIs característics de la Mediterránia. (Binisafúller.) El mes de octubre es la época en que seproducen losgrandes aguaceros otoñales caracteristicos del Mediterráneo. (Binisafúller.}

(44)


(45)


un aerosol salino muy denso, hecho que lo convierte en un factor ecológico de primera importancia por su elevada incidencia sobre la vegetación natural y los cultivos. Hay estudios recientes que muestran claramente la importancia de este aerosol salino en la génesis de la típica inclinación hacia el sur de los árboles de Menorca. Es decir que no es la fuerza del viento el factor que inclina los árboles de Menorca, sino la sal que quema las ramas verdes que brotan a contraviento. Una última observación con respecto al viento en Menorca, ésta de tipo casi psicológico, es la .frecuencia con que se oye decir a los mayores, y a los no tan mayores, que la fuerza del viento de estos últimos años, y sobre todo la duración de los episodios de tramontana fuerte, ha disminuido mucho con respecto al pasado. Lo curioso de esta afirmación es que no es privativa de nuestra época sino que es una afirmación recurrente que encontramos en escritos de principios de siglo e incluso del siglo pasado. De seguir al pie de la letra todas estas afirmaciones hechas en tiempos distintos llegaríamos a la conclusión, por acumulación de efectos, de que a principios del siglo XIX la fuerza y la duración de los vientos de norte. debía ser excepcional. Desgraciadamente, las series de observaciones meteorológicas no muestran ningún cambio en los valores medidos, por lo menos a lo largo de este siglo y las últimas décadas del anterior, que permita justificar afirmaciones de este tipo. Tanto la magnitud de los vientos más fuertes como su duración presentan valoresplenamente equiparables a los actuales. Una explicación a este curioso hecho podría ser que lo que realmente cambia es la percepción que tiene la gente de losfenómenos meteorológicos. La relación del hombre con la naturaleza en lospaíses desarrollados es cada vez más indirecta. Antes, y cuanto más retrocedamos en el tiempo mayor es la diferencia, la meteorología afectaba a las actividades humanas que podían ser profundamente modificadas por condiciones adversas. Hoy únicamente condiciones meteorológicas realmente extraordinarias pueden afectar las actividades normales de las poblaciones, que perciben losfenómenos del tiempo como algo leja-

No és la forca del vent el factor principal que produeix la inclinaci6 deIs arbres de Menorca, sin6 la sal que crema les branques que surten a sobrevent. No es la fuerza del viento elfactor principal que produce la inclinación de los árboles de Menorca, sino la sal que quema las ramas que brotan a barlovento.

lació d'eíectes, que a principis del segle XIX la forca i duració de les tramuntanades devia ser excepcional. Malauradament, les series d'observacions meteorológiques no mostren cap canvi en els valors mesurats, almenys alllarg d' aquest segle i darreres decades de l' anterior, que perrnetin justificar afirrnacions d'aquest tipus, Tant la magnitud dels vents més forts com la seva durada presenten, en retes les epoques, valors plenament equiparables als actuals. Una explicació d'aquest fet curiós podria ser que el que real-

(46)


ment canvia és la percepció que té la gent deis fenornens meteorologics, La relació de l'home amb la natura en els paises desenvolupats és cada vegada més indirecta. Abans, i com més enrere anem en el temps major és la diferencia, els fenornens rneteorológics afectaven les activitats humanes, que podien ser profundament alterades per condicions adverses. Avui, només una situació mereorologica realment extraordinaria pot afectar les activitats normals de les poblacions, que perceben aixÍ els fenórnens del temps com una cosa llunyana. Pensem que les famoses nits de tramuntana eren més tremendes quan a les cases no hi havia calefacció i la llum eléctrica, débil i precaria, quedava fora de servei hores i hores. Avui, la calefacció, les cornodirats deis habitatges moderns, el subministrament continu d'energia eléctrica i el soroll de la televisió són, segurament, els facrors que treuen forca deis episodis de tramuntana actual en la percepció deis més vells. En aquest tema del vent convé afegir que altres vents, arnés de la tramuntana, afecten significativament l'illa de Menorca. Aquests són els vents de migjorn i llevant que donen, en algunes ocasions, episodis de vents fons. De fet, la ratxa máxima absoluta de vent mesurada instrumenralrnent a Menorca correspon a una rafega de SW amb una velocitat de 144 km/h. Per finalirzar amb els temes climarológics, ens queda parlar de dues situacions meteorológiques que solen repetir-se anualment amb molta regularitat, fins al punt que han merescut ser batejades popularrnenc amb un nom propi: aquestes situacions són l' estiuet de Sant Marti i les seques de genero La primera és una situació de bon temps que acostuma a separar els temporals forts de finals d' octubre de les primeres pluges de caire hivernal de finals de novembre, i que es produeix no tan sois a l'illa sinó a gairebé totes les terres de l'Estat espanyol, on és coneguda amb noms similars. Les seques de gener tenen lloc el primer mes de l'any, d'acord amb el seu nom, i són epoques de calma espectacular que vénen a rompre durant uns dies les nebulositars i humitars de l'hivern. El seu no m, comú a moltes regions vemes de la Mediterránia, prové

A l'hivern,

el mar que envolta Menorca

és alterat freqüentment per vents forts.

En el invierno, el mar que rodea Menorca es alterado frecuentemente por vientos foertes.

no. Pensemos que las famosas noches de tramontana eran tremendas cuando en las casas no había calefacción y la luz eléctrica, débil y precaria, quedaba foera de servicio horas y horas. Actualmente, la calefacción, las comodidades de las viviendas modernas, el suministro continuado de energia eléctrica y el ruido de la televisión son, seguramente, losfactores que restan foerza a los episodios de tramontana actual ante la percepción de los mayores. En cuanto al tema del viento conviene añadir que, además de la tramontana, hay otros que afictan significativamente a la isla de Me-

(47)


norca. Se trata de los vientos de sur y levante, que en ciertas ocasiones producen episodios de fuertes vientos. La racha máxima absoluta de viento medida instrumentalmente en Menorca corresponde a una rdfoga de SW con una velocidad de 144 km/h. Para finalizar con los temas climatológicos nos queda hablar de dos situaciones meteorológicas que acostumbran a repetirse anualmente con mucha regularidad, hasta el punto de haberse hecho merecedoras de ser bautizadas popularmente con nombre propio: son l'estiuet de Sant Martí y les seques de genero La primera es una situación de buen tiempo que acostumbra a separar los temporales fuertes de finales de octubre de las primeras lluvias de carácter invernal de finales de noviembre, j que seproduce no tan sólo en la isla sino en casi todas las tierras del Estado español donde se la conoce con nombres similares. Les seques de gener se producen durante el primer mes del año, tal como su nombre indica, y son épocas de calma espectacular que alejan durante unos días la nubosidad y humedades del invierno. Su nombre, común en muchas regiones vecinas del Mediterráneo, refleja su origen: potentes anticiclones, con presiones atmosfiricas muy altas, que provocan que el mar se sitúe deforma apreciable por debajo de su nivel habitual dejando en seco algunas franjas de losfondos litorales mds próximos a la costa. Estas franjas, a pesar de ser mínimas, no pueden pasar desapercibidas en un mar desprovisto de movimientos mareales. De ahí el apelativo "secas': Acabaremos este apartado dedicado al clima con unas consideraciones justificativas de nuestra afirmación de que el paisaje actual de Menorca se debe en buena parte a su clima. La vegetación que crece en un territorio, uno de los elementos más importantes del paisaje, es la permitida por el régimen de lluvias y temperaturas, sin olvidar la influencia de los tipos de terreno que se dan en el territorio y la posibilidad de llegada de semillas desde las tierras más cercanas o transportadas por el hombre. Por tanto la vegetación de la isla de Menorca está regida por el clima, por la naturaleza del suelo y por la distribución de las plantas

del fet que són provocades per anticiclons potents, amb pressions atrnosferiques rnolt altes i, per tant, el mar se situa d'una manera apreciable per davall del seu nivell habitual deixant en sec algunes franges dels fons litorals més propers a la costa. Aquestes franges, tot i essent mínimes, no poden passar desapercebudes en una mar desprovista de moviments mareals. D'aquí l'apel-laciu de seques. Acabarem aquest apartat dedicat al clima amb unes consideracions que justifiquin la nostra afirmació que el paisatge actual de Menorca és en bona pan deutor del seu clima. La vegetació que creix en un territori, un dels elernents més importants del paisatge, és la que permet el regirn de pluges i ternperatures. No hem de negligir, pero, la influencia dels tipus de terrenys que es donen al territori i la possibilirat d'arribada de llavors des de les terres properes o transportades per l'home. Per tant, la vegetació de l'illa de Menorca és regida pel clima, per la naturalesa del sol i per la disrribució de les plantes a les regions vemes. A més, el vent contribueix, amb la seva forca i sobretot pel transport d'aerosols salins -els ruixims de les onades-, a modelar la vegetació i sobretot a delimitar, a les proximitats de la costa, les zones ocupades per unes o altres cornunitats. També crea els sistemes dunars i erosiona els relleus. Per un altre cantó, l'efecte de les aigües de pluja és tarnbé important. Són elles les que per infiltració i dissolució de les roques calca ríes produeixen les coves i avencs del sud de Menorca, i és tarnbé el seu efecte continuar alllarg dels segles, amb altres factors que veurem més endavant, el que ha anat creant els múltiples barrancs que creuen la plataforma rniocenica de I'illa. Totes aquestes observacions ens permeten demostrar l'afirmació que ha donat inici a aquest tema: Menorca és com és, no tan sois perque així la van fer els processos geológics, sinó tarnbé per efecte dels factors climatics i de la vegetació que hi és associada. Si la rnateixa illa de Menorca s'hagués format en altres latituds, sota climes molt diferents, el seu aspecte no tindria res a veure amb l'actual encara que tingués una mateixa base geologica.

(48)


en las regiones vecinas. Además, el viento contribuye, con su foerza y sobre todo por el trasporte de aerosoles salinos -las salpicaduras de las olas- , a modelar la vegetación y delimitar, en las proximidades de la costa, las zonas ocupadas por unas u otras comunidades. También crea los sistemas dunares y erosiona los relieves. Por otro lado, el efecto de las aguas de lluvia también es importante. Son ellas las que por infiltración y disolución de las rocas calcáreas forman las cuevas y simas del sur de Menorca, y es también su efecto continuado a lo largo de los siglos, junto con otros foctores que veremos más adelante, el que ha ido creando los múltiples barrancos que cruzan la plataforma miocénica de la isla. Todas estas observaciones nos permiten demostrar la afirmación que ha dado inicio a este tema: Menorca es como es, no tan sólo porque así la hicieron losprocesos geológicos, sino también por el efecto de losfoctores climdticos y de la vegetación asociada. Si la misma isla de Menorca se hubiera formado en otras latitudes, bajo climas muy diferentes, su aspecto no tendría nada que ver con el actual aunque tuviera la misma base geológica.

ies pluges i la hurnitat de I'hivem donen al camp de Menorca aquest aspecte més propi d'un territori de clima humit. No s'ha d'oblidar, pero, que aquest aspecte és passatger i que les característiques del clima mediterrani no permeten de mantenir aquests prats duraot l'any, si no és a canvi del malbaratament de graos quantitats d'aigua, recurs sempre escás en una iIIa. Las lluvias y 14 humedad del invierno dan al campo de Menorca este aspecto que parece más propio de un territorio situado en un clima húmedo. No se ha de olvidar, no obstante, que este aspecto espasajero y que las características del clima mediterráneo no permiten mantener estos prados durante todo el año, a no ser a costa de malgastar grandes cantidades de agua, recurso siempre escasoen una isla.

(49)


LA MAR

EL MAR

El segon agent que ha contribuit a configurar l'aspecte de Menorca és, sens dubte, la mar. El perfil actual de l'illa és el resultat dels retocs induús per la mar, alllarg dels mil-Iennis, a les costes del terrirori illenc primigeni, format per sedimentació durant les eres geologiques passades, emergit dels fons marins durant les grans orogenies i separat de les costes continerítals pels moviments de les plaques lirosferiques. L'ernbar de les onades d'incomptables temporals ha esculpir al Ilarg dels segles la forma de les costes menjant la roca allá on era tova, tot configurant cales i badies. En altres llocs, la roca ha vencut la forca de la mar i s'ha creat un cap que s'endinsa solitari en la planura marina desafiant els temporals. Les ones han originat també les platges d' arena fina i els macars de codols arrodonits. La forca del temporal ha esquerdat els penya-segats i n'ha arrabassat trossos que s'han esfondrat dins la mar originant esculls perillosos per al navegant. El paper de la mar, pero, en el modelatge del litoral illenc va més enlla del que podríem anomenar disseny local del perfil costaner, ja que les seves pujades i baixades seculars modifiquen brutalment la forma global de tot el conrorn, augmenten o disrninueixen l' exrensió del territori illenc. Així, durant les epoques glaciars, quan I'augment notable de les masses de gel polar va fer minvar apreciablement la massa líquida dels oceans, el nivell de la mar va disminuir i el perímetre illenc va creixer, Fins i tot, en cenes ocasions, I'illa de Menorca i la de Mallorca quedaren unides en un sol territori, ja que els fons marins del canal que separa les dues illes tenen una profunditat máxima de 80 m. Per tant, totes les baixades del nivell del mar superiors a aquest valor crearen un pont sol id entre les dues illes. Record de les antigues costes són les antigues coves litorals

El segundo agente que ha contribuido a configurar el aspecto de Menorca es sin duda el mar. Su perfil actual es el resultado de los retoques inducidos por el mar a lo largo de los milenios en las costas del territorio insular primigenio, formado por sedimentación durante las eras geológicas pasadas, emergido de los [ondos marinos durante las grandes orogenias y separado de las costas continentales por los movimientos de las placas litosféricas. El embate de las olas de incontables temporales ha moldeado a lo largo de los siglos la forma de las costas socavando la roca allá donde era blanda, esculpiendo calas y bahías. En otros lugares la roca ha vencido la fuerza del mar y se ha creado un cabo que se adentra solitario en la llanura marina desafiando a los temporales. Las olas han originado también las playas de arena fina y de cantos rodados. La fuerza del temporal ha quebrado los acantilados y les ha arrancado trozos que se han hundido en el mar dando lugar a escollospeligrosos para el navegante. El papel del mar, sin embargo, en el modelaje del litoral isleño va más allá de lo que podríamos llamar diseño local del perfil costero, ya que sus subidas y bajadas seculares modifican brutalmente la forma global de todo el contorno, aumentan o disminuyen la extensión del territorio isleño. Así, durante las épocas glaciares, cuando el aumento notable de los hielos polares hizo disminuir apreciablemente la masa líquida de los océanos, el nivel del mar bajó y el perímetro isleño creció. Hasta el punto de que en algunas ocasiones la isla de Menorca y la de Mallorca quedaron unidas en un solo territorio, ya que el fondo marino del canal que separa las dos islas tiene una profundidad máxima de 80 m. Por consiguiente, todas las bajadas del nivel del mar superiores a este valor crearon un puente sólido entre las dos islas Recuerdo de las antiguas costas son las cuevas litorales hoy sumer-

(51)


avui submergides, moltes de les quals es van formar fora de l'aigua quan el nivell del mar era més baix que avui en dia. Una situació contraria és revelada per l'exisrencia d'alguns camps de dunes fóssils situats al cim d'uns penya-segats actuals, en una posició del tor allunyada de la mar, i que es van formar en aquelles epoques passades en que el nivell de la mar era més amunt que l'actual. És, per tant, el canvi secular del nivell de la superfície marina, degut principalment a oscil-lacions terrniques atmosferiques, alló que marca, en darrer terme, els trets generals del perfil illenc que després acaben de modelar les onades amb la seva acció continuada.

L'acció

de les ones damunt

dels penya-segats

els material s que l'erosió

dóna origen als macars

freqüencia

i codolars

al litoral nord de Menorca.

amuntega

que trobem (Macar

al peu

amb relativa

des Pla de Mar.)

La acción de las olas sobre los materiales que la erosión amontona al pie de los acantilados da origen a lasplayas de cantos rodados que sepueden encontrar con relativa frecuencia en el litoral norte de Menorca. (Playa de cantos rodados del Pla de Mar).

(52)


gidas, muchas de las cuales seformaron fuera del agua cuando el nivel del mar se hallaba más bajo que hoy día. Una situación contraria la revelan algunos campos de dunas flsiles situados en la cima de algunos de los actuales acantilados, en una posición completamente alejada del mar, y que son testimonio de aquellas épocaspasadas en las que el nivel del mar era más alto que el actual. Es por tanto el cambio secular en el nivel de la superficie marina, debida principalmente a oscilaciones térmico atmosféricas, la que marca en último término los rasgos generales del perfil insular que después acaban de moldear las olas con su acción continuada.

L'ernbat de les onades d'incomptables temporal s ha esculpir, alllarg deis segles, la forma de les costes menjant la roca allá on era tova, tot configurant cales i badies. Al contrari, les ones més suaus de l'epoca estival tenen uns efectes constructius donant lloc a extenses platges. (Binigaus.) La acción de las olas de innumerables temporales ha esculpido, a lo largo de los siglos, laforma de las costas erosionando la roca allá donde ésta era blanda, configurando de esta manera rocasy bahlas. Por el contrario, las olas más suaves de la época estival tienen unos efectos constructivos dando lugar a extensas playas. (Binigaus.)

(53)


(54)


EL HOMBRE, ESCULTOR DEL PAISAjE

LHOME, ESCULTOR DEL PAISATGE

El último agente de la fisonomía insular, después del clima y del mar, es el propio hombre, su papel como creador del paisaje es importante en cualquier territorio, sin embargo, lo es en grado mdximo en un territorio pequeño como Menorca. No se sabe cuándo llegaron los primeros pobladores a Menorca, quienes en cualquier caso ya se habían establecido en la isla hacia el año 2000 a. C. Tampoco se conoce con seguridad cuáles eran las condiciones naturales de la isla en el momento de su establecimiento, pero se piensa que la vegetación de las zonas interiores podría estar dominada por densos encinares, mientras que en las regiones litorales y en elfondo de lospuertos abundarían las marismas. La actividad agrícola y ganadera de los primeros pobladores, aunque primitiva, debió ejercer una primera presión sobre los bosques naturales en fovor de las tierras de cultivo, y en el mismo sentido debieron actuar las necesidades de espacio para poblados y edificaciones. Esta primitiva y tímida destrucción de bosques aumentó con el tiempo, hasta llegar a su punto mdximo durante el siglo XVIII y XIX por el efecto de las roturaciones (tierras nuevas) y de las necesidades derivadas de las construcciones navales y de viviendas. También colaboró al proceso de deforestación el hecho de que la leña y el carbón vegetal eran prácticamente la única fuente de energía de la que podía disponer el hombre en Menorca, si exceptuamos la que le proporcionaba el viento para mover los molinos. A su vez, y ya desde tiempos de los romanos, se inició un proceso de desecación de albuferas y marismas debido a la creencia popular de que las tierras ganadas a las aguas eran mejores para sembrar y también con la intención de evitar los efectos del paludismo que a lo largo de la historia ha sido uno de los flagelos más importantes de la isla.

El darrer agent de la fisonomia illenca, després del clima i de la mar, és l'home. El seu paper com a creador de paisatge és important en qualsevol territori, pero, ho és en grau máxim en un terrirori petit com Menorca. No se sap quan van arribar els primers pobladors a Menorca. En tot cas, ja s'hi havien establert cap a l'any 2000 a.e. Tampoc no se sap amb seguretat quines eren les condicions naturals de l'illa qua n hi arribaren aquests primers pobladors, pero es creu que la vegetació de les zones interiors podia estar dominada per alzinars densos, mentre que a les regions litorals i al fons dels ports abundaven les maresmes. Lactivitat agrícola i ramadera dels primers pobladors, encara que primitiva, degué exercir una primera pressió darnunt els boscos naturals, que van veure com la seva extensió disminuía a favor de les terres de conreu, i en el mateix sentir devien actuar les necessitats d'espai de poblats i edificacions. Aquesta primitiva i tímida destrucció de boscos va augmentar amb el temps, fins arribar a un maxirn durant el segle XVIII i XIX per efecte de les rompudes (terres noves) i de necessitats derivades de les construccions navals i d'habitatges. També col-labora a l'avanc de la deforestació el fet que, a Menorca, la llenya i el carbó vegetal eren prácticament l'única font d'energia de que l'home podia disposar, tret d'aquella que li proporcionava el vent per moure els molins. A la vegada, i ja des del temps dels romans, s'inicia un procés de dessecació d' albuferes i maresmes per la creen<;:a tradicional que les terres guanyades a les aigües eren les millors per a sembrar i també amb la intenció d' evitar els efectes del paludisme, que al llarg de la historia ha estat un dels flagells més temibles de l'illa.

(55)


Para hacernos una idea de la importante disminución de las áreas ocupadas por las zonas húmedas en Menorca, baste recordar que las marismas relacionadas con la Albufera des Grau se extendían hasta la planicie de Fauáritx en las proximidades de la carretera de Maó a Fornells. Una prueba contundente es el hallazgo de anclas antiguas enterradas en el suelo agrícola de esta zona, testimonio de épocas en que estaba cubierta por las aguas y la profundidad de éstas era suficiente para hacer foctible la navegación, aunque sólofuera para embarcaciones de pequeño calado. Ahora bien, la influencia del hombre sobre Menorca no fue únicamente destructiva para los hdbitats naturales. La necesidad de aprovechar al máximo la escasa tierra útil que iba dejando al descubierto la eliminación de bosques condujo a la construcción de cercados de piedra seca que tenían la misión múltiple de aprovechar las-piedras que se sacaban de los campos para poder cultivar/os, proteger éstos contra la pérdida de tierras por erosión del agua, resguardar los cultivos del viento y la sal, y principalmente delimitar el espacio agrícola. Se creó así la red de muros de pared seca tan característicos de la isla y que ha tenido sin duda un papel muy importante en la génesis del medio natural tal como hoy lo conocemos. Además, no sólo se construían los cercados de los terrenos de cultivo sino que se dejaban intactas, aquí y allá, extensas áreas de vegetación natural donde el cultivo era dificil o poco rentable, las faldas de las colinas o las zonas demasiado pedregosas. De esta manera se creó una conyuntura en la que el medio natural se interrelacionaba íntimamente con el medio agrícola. El territorio de Menorca se convirtió,

Per fer-nos idea de la important disminució de les árees ocupades per les zones humides a Menorca, basti recordar que les mares mes relacionades amb I'Albufera des Grau s'estenien fins als plans de Favarirx, a les proximitats de la carretera de Maó a Fornells. Una . prova contundent n'és la troballa d'ancores antigues soterrades en el sol agrícola d'aquesta zona, testirnoni d'epoques en que estava coberta per les aigües i la fondaria d'aquestes era suficienr per fer possible la navegació, encara que només per a embarcacions de poc calat. Ara bé, la influencia de I'home darnunt Menorca no va ser només destructiva per als hábitats naturals. La necessitat d' aprofitar al rnaxim l'escassa terra útil que anava deixant al descobert l' eliminació dels boscos va dur a la construcció de tancats de pedra seca que tenien la missió múltiple d'aprofitar les pedres que es treien del camps per poder conrear-los, protegir aquests contra la perdua de terres per erosió de l'aigua, arrecerar del vent i la salinitat els conreus i, principalment, servir de tancament de l' espai agrícola. Es crea així la xarxa de parets seques tan característica de l'iIla i que ha tingut, sens dubte, un paper molt important en la genesi del seu medi natural, tal com avui el coneixem. A més, no tan sols es consrruíen les parets dels terrenys de conreu, sinó que es deixaven intactes, ací i alla, extenses clapes de vegetació natural on el conreu era difícil o poc rendible, com els costers dels turons o les zones massa pedregoses. D'aquesta manera es va crear una conjuntura on el medi natural s'interrelacionava íntimamenr amb el medi agrícola. El territori de Menorca es convertí, per obra i gracia de l'agricultura que s'hi practica, en un lloc on el medi natural i l'artificial se succeien l'un a l'altre sense solució de continuúat, constituint una unitat indissoluble. D'aquesta manera, el pages menorquí propicia, sense saber-he, un equilibri notable entre la vegetació esponránia i els camps de conreu, que s'ha conservat inamovible al llarg dels segles. Aquesta situació és potenciada encara més per les plantes ruderals -plantes própies

A la regió des Migjorn de l'illa podem trobar molts d'indrets on la vegetació natural esta arraconada allá on aflora la roca i, sobretot, ocupa les immediacions de les parets seques de les tanques. En la región de Es Migjorn de la isla podemos encontrar muchos lugares donde la vegetación natural aparece arrinconada allá donde aflora la roca y, sobre todo, ocupa las inmediaciones de los muros de pared seca.

(56)


(57)


por obra y gracia de la agricultura que en ella se practicaba, en un lugar donde el medio natural y el artificial se sucedían uno a otro sin solución de continuidad, constituyendo una unidad indisoluble. El campesino menorquín propiciaba así, sin saberlo, un equilibrio notable entre la vegetación espontánea y los campos de cultivo, que se ha conservado invariable a lo largo de los siglos. Esta situación espotenciada todavía más por las plantas que crecen a los lados de los muros de piedra secay que rodean de esta manera la regularidad de los campos de cultivo. La intervención humana en el territorio, sin embargo, admite una segunda lectura. La que acabamos de hacer es una lectura dinámica, que se refiere al funcionamiento del nuevo modelo surgido a raíz de la fusión de la actividad agrícola con el ambiente natural preexistente. La otra lectura posible es,podríamos decir, estática y se refiere a una especie de superestructura fisica que presenta el paisaje menorquln originada por las peculiaridades de la actividad humana. Queremos referirnos aquí a la imagen admirable que oftece la retícula de muros de piedra seca superpuesta por todo el territorio insular, como una malla pétrea, que remarca de una manera fiel el perfil de las más pequeñas ondulaciones del terreno. Esta inmensa red de miles de kilómetros de longitud total abarca realmente todo el terriotorio, siendo dificil encontrar algún trozo totalmente desprovisto de ella. Así se pueden ver muros que ascienden por pequeños montículos y otros que mueren en los mismos acantilados u otros que limitan las riberas de los torrentes.

dels medis molt influús per l'home- que creixen a la vorera de les parets de pedra seca i encerclen d'aquesta manera la regularitat dels camps de conreu, La intervenció humana en e! territori, pero, admet una segona lectura. La que acabem de fer és una lectura dinámica, que es refereix al funcionament de! nou mode! sorgit arran de la fusió de l'acrivitat agrícola amb l'arnbient natural preexistenr. Laltra lectura possible és, podríem dir, estática i es refereix a una mena de superestructura física que presenta e! paisatge menorquí originada per les peculiaritats de l'activitat humana. Ens volem referir aquí a la imatge admirable que ofereix la retícula de paret de pedra seca superposada per tot e! territori illenc, a manera d'una malla petria, que ressegueix, d'una manera fide!, e! perfil de les més petires ondulacions de! terreny. Aquesta immensa xarxa de milers de quilórnerres de longitud total abasta realrnent tot e! territori, essent difícil de trobar-hi cap bocÍ que n' estigui totalrnent desproveú, Així es poden veure parets que s'enlairen pels perits pujols i d' altres que moren als mateixos penya-segats costaners o d'altres que limiten les ribes deis torrenrs. Des d'aquest punt de vista es podria dir que l'home ha actuac com un veritable escultor o, més modestament, com aprenent d'escultor, al qual el rnestre li ha deixat donar e!s darrers retocs a l' obra inacabada, retocs molt senzills pero definidors de la personalitat visual de l'illa. Bé és veritat que no ho ha fet per motius estetics, sinó mogut per la fam i la necessitat -factors que, d'alrra banda, han motivat rnolrs artistes alllarg de la historia. No es pot negar, pero, que en aquesta tasca, e! pages menorquí ha aplicar en tor moment la seva imaginació per obtenir els millors resultats. El paisatge de Menorca es podria definir, així, com un paisatge profundament humanirzat. Aquesta és la seva característica més conspícua. 1 no tan sois per la retícula de paret seca, sinó per la resta de construccions rurals que omplen el camp, e!s casats deis llocs i les estructures auxiliars per al maneig de! bestiar, Tot contri-

L'activitat agrícola que es practica a Menorca en temps passats deixá intactes, ací i allá, extenses clapes de vegetació natural a aquells lloes on el conreu era difícil o poe rendible, com els costers deis turons o les zones massa pedregoses. La actividad agricola que sepracticaba en Menorca en tiempos pasados dejó intactas, aquí y allá, extensas clapas de vegetación natural en aquellos lugares donde la agricultura era dijlcil opoco rentable, como los montlculos o zonas demasiado rocosas.

(58)


(59)


Les cases de camp menorquines, per volums, línies i colors, s'integren sempre en el paisarge d'una manera natural. Las casas de campo menorquinas, por volúmenes, líneas y colores, se integran siempre en el paisaje de una manera natural

Desde estepunto de vista sepodría decir que el hombre ha actuado como un verdadero escultor o, más modestamente, como aprendiz de escultor al que el maestro le ha dejado dar los últimos retoques a la obra inacabada, retoques muy sencillos pero definido res de la personalidad visual de la isla. Bien es verdad que no lo ha hecho por motivos estéticos, sino movido por el hambre y la necesidad -foctores que por otro lado han motivado a muchos artistas a lo largo de la historia. Pero no se puede negar que en esta tarea el campesino menorquín ha aplicado en todo momento su imaginación para obtener los mejores resultados. El paisaje de Menorca se podría definir, así, como un paisaje profundamente humanizado. Esta es su característica más conspicua; y no solo por la retícula de pared seca sino por el resto de construcciones rurales que llenan el campo, las casas de los predios y las estructuras auxiliares para el manejo del ganado. Todo contribuye a hacer patente la mano del hombre en lo que aparece ante nuestros ojos cuando caminamos por Menorca. Sin embargo, no debemos olvidar que el campo menorquín no ha sufrido de una presión humana fuerte, y ello explica en gran parte muchos de los aspectos positivos. El paisaje agrario de Menorca es un paisaje de «baja presión», extensivo, donde nunca se ha superado la cota de 10 hab/kni en el ámbito rural. Con todo, esta intervención se ha hecho -al menos hasta la segunda mitad de este siglo- sin estridencias y siempre respetuosa con el entorno. De la misma forma que las tierras agrícolas tienen su particular equilibrio con el medio natural, así las construcciones humanas se acomodan al carácter del paisaje donde se ubican. Este es un hecho

bueix a fer patent la má de l'home en allo que es presenta davant els nostres ulls quan caminam per Menorca. Tanmateix, no s'ha d'oblidar que el camp menorquí no ha sofert una forta pressió humana, i ac;:oexplica en bona part molts aspectes positius. El paisatge agrari de Menorca és un paisatge de «baixa pressió», extensiu, on mai no s'ultrapassa la cota deis 10 hab/krrr' en l'ambit rural. Aquesta intervenció, pero, s'ha fet -almenys fins a la segona meitat d'aquest segle- sense esrridencies i d'una manera sempre respectuosa amb l'entorn. Així com les terres agrícoles tenen el seu equilibri particular amb el medi natural, així les construccions humanes s'acomoden al carácter del paisatge on s'insereixen. Aquest és un fet que crida l'atenció d'un observador avesat: qualsevol racó del camp menorquí mostra l'empremta deis seus pobladors, pero mai no es pot dir que ho faci d'una manera discordant. Les edifi-

(60)


que llama la atención al observador avezado: cualquier rincón del campo menorquín muestra la huella de sus pobladores, pero nunca podría decirse que lo haga de una manera discordante. Las edificaciones del campo menorquin, por volúmenes, líneas y colores, se integran siempre en el paisaje de una manera armónica. Llegados a estepunto es el momento de continuar la descripción de la isla que habíamos iniciado. En estas últimas páginas hemos pasado revista sucintamente al sustrato geológico de la isla y hemos visto los tres foctores que lo afectan -la atmásfera, el mar y el hombre- y hacen que la isla sea el territorio que hoy conocemos. Veremos ahora con más detalle cómo es este territo-

cacions del camp menorquÍ, per volums, línies i colors, s'integren sempre en el paisarge d'una manera natural. Arribats a aquest punt, és el moment de reprendre la descripció de l'illa que havíem encetat al principio En aquestes darreres pagines hem passat revista -encara que soma- al subsrrat geologic de l'illa i hem vist els tres factors que l'afecten -l'atmosfera, la mar i l'home- i que fan que l'illa sigui el territori que avui coneixem. Ara veurem, amb més detall, com és aquest territorio

no.

La pared de piedra forma una red de miles de kilómetros de longitud total que alcanza todo el territorio, siendo dificil encontrar algúll pedazo que esté totalmente desprovisto. De esta forma pueden verse muros que se elevan COli1UlS arriba u otros que mueren m los mismos acantilados costeros.

La paret de pedra forma una xarxa de milers de quilómetres de longitud total que abasta tot el territori, essent difícil de trobar-hi cap bocí que n'estigui totalment desproveú. Així es poden veure parets que s'enlairen pels petits pujols i d'altres que moren als mateixos penya-segats costaners.

(61)


(62)


MENORCA

(<=:»

RESERVA DE LA BIOSFERA

CAPíTOL SEGON

ALLO QUE ÉS PETIT

.-

CAPíTULO SEGUNDO Diver-

'""

LO PEQUENO

sitat ambiental i extensió redulda són dues propietats valides pel que fa al territori insular. De POT SER fet, és fácil comprovar com a una área tan reduida com la de Menorca, 700 km2, és possible trobar una representaD IVERS ció de tots i cadascun deis h•..• bitats propis de la regió mediterrania (tret deis ambients desertics i d'alta muntanya). La conservació de tots els tipus d'ambients que es donen a I'illa és un requisit fonamental per a la protecció de les especies i, en conseqüencia, del patrimoni qenetic de la biosfera.

Diversidad ambiental y

extensión reducida son dos propiedades válidas en el territorio insular. Es fácil darse PUEDE SER cuenta de cómo en un área tan reducida (700 knr) es posible encontrar una representación de todos y DIVERSO cada uno de los hábitats propios de la región mediterránea (exceptuando los ambientes desérticos y de la alta montaña). La conservación de todos los tipos de ambientes que se dan en la isla es un requisito fundamental para la protección de las especies y del patrimonio genético de la biosfera.

(63)


-

(64)


VEGETACI6N FORESTAL

VEGETACIÓ FORESTAL

El paisaje vegetal no agrícola de la isla ocupa una extensión de casi 19.000 Ha. Estd dominado por vegetación leñosa de hoja perenne de carácter mediterráneo, ya sea en estructura forestal o en alguna de sus etapas de sustitución -es decir aquellas comunidades que aparecen cuando la comunidad estable es destruída. Esta vegetación leñosa ocupa todos los terrenos que no son utilizados con finalidades agrícolas o urbanas, a excepción de las zonas húmedas, salinas y.franja litoral. En Menorca se dan tres grandes tipos de vegetación arbárea: los encinares, los ullastrars y los pinares. En las tierras continentales estos modelos de vegetación no coexisten en un mismo territorio sino que se dan en regiones afectadas por variedades distintas del clima mediterráneo, definidas por diferencias en las temperaturas y régimen de lluvias. En Menorca se podría pensar que las diferencias pluviométricas entre diversas zonas de la isla serían las responsables del fenómeno, pero no es así ya que estas diferencias son demasiado pequeñas para justificar la presencia de los distintos tipos de vegetación. En este caso la existencia de uno u otro tipo viene condicionada por diferencias en la naturaleza del suelo y por el efecto del viento sobre este suelo, ya que en determinadas zonas desprotegidas su acción erosionadora es muy fuerte y ocasiona que los suelos de estas regiones se vuelvan cada vez más delgados condicionando la comunidad vegetal que allí pueda desarrollarse. Los encinares forman la comunidad climácica de buena parte de la isla de Menorca. Es decir, se supone que en unas hipotéticas condiciones naturales -si se dejase evolucionar libremente el espacio vegetal de la isla-, el encinar cubriría espontáneamente los suelos profundos y bien constituidos, tanto en las regiones llanas como en los barrancos. Pero actualmente, por efecto de la agricultura que hemos comentado y en algunos casospor las urbanizaciones, el encinar sólo abunda en la

El paisatge vegetal no agrícola de l'illa ocupa una extensió de gairebé 19.000 ha. Esta dominat per la vegetació llenyosa perennifolia de carácter medirerrani, ja sigui amb estructura forestal o amb alguna de les seves etapes de substitució -és a dir, aquelles cornunitats que apareixen quan la comunitat estable és destruida. Aquesta vegetació llenyosa ocupa tots els terrenys que no són utilitzats amb finalitars agrícoles o urbanes, tret de les zones hurnides, saladars i franja litoral. A Menorca es donen tres grans tipus de vegetació arboria: els alzinars, els ullastrars i els pinars. A les terres continentals, aquests models de vegetació no coexisteixen en un mateix territori, sinó que es donen en regions afectades per varietats distintes del clima mediterrani, definides per diferencies en les temperatures i pluviositats. A Menorca, es podria pensar que les diferencies, quant a pluviositat, entre diverses zones de l'illa serien les responsables del fenomen, pero no és així, ja que aquestes diferencies són massa petires per justificar la presencia dels distinrs tipus de vegetació. En aquest cas, l'existencia d'un o altre tipus és condicionada per diferencies en la naturalesa del sol i per l' efecte del vent sobre aquest sol, ja que, en determinades zones desprotegides, la seva acció erosionadora és molt forta i fa que els sóls d'aquestes regions es tornin cada vegada més prims, la qual cosa condiciona la comunitat vegetal que s'hi pot desenvolupar. EIs alzinars formen la comunitat climácica de bona part de l'illa de Menorca.És a dir: se suposa que en unes hipoteriques condicions narurals -o sigui si es deixas evolucionar lliurement l'espai vegetal de l'illa-, l'alzinar cobriria esponraniament els sóls profunds

i ben constituits, tant a les regions planes com als bar-

(65)


parte central de la isla y en algunos barrancos. El encinar es un bosque denso y umbrío de tipo perennifolio, dominado por la encina Quercus ilex que le da nombre y que forma un estrato arbáreo compacto de unos diez metros de altura. Abajo crece un sotobosque, que en el caso de Menorca es relativamente pobre, ya que en la isla faltan muchas de las especies propias que se dan en este tipo de comunidad. Con todo, pueden distinguirse dos estratos arbustiuos, uno superior, de dos a tres metros de altura y otro inferior, de un metro o menos. Los encinares de Baleares, y los menorquines en particular, se caracterizan por la presencia, aunque no abundante, de un ciclamen (Clyclamen balearicum). Entre las especies arbustiuas que se dan en el encinar menorquín se encuentran también el madroño (Arbutus unedo), el aladierno (Rhamnus alaternus) y la labiernaga (PhiByrea latifolia) . Las comunidades de Olea europaea, conocidas popularmente como ullastrars aparecen en las zonas de suelos poco profundos y demasiado secospara los encina res. Es la vegetación que predomina en la mayor parte de la isla, especialmente en sus extremos occidental y oriental, y en algunas zonas del centro, tanto sobre sustratos calcáreos como silíceos. Sin embargo, esta comunidad puede darse en cualquier localización de la isla, ya que actúa como comunidad de sustitución del encinar. El ullastrar es un bosque bajo, de tipo esclerófilo, dominado por Olea europaea var. sylvestris, es decir el acebuche u olivo silvestre. A pesar de no ser éste un árbol grande, los ullastrars acostumbran a ser umbríos y densos, hasta el punto que en ocasiones pueden resultar diftciles de cruzar. A diferencia de lo que ocurre con los encinares, los bosques de Olea son especialmente ricos en especies vegetales, algunas de las cuales son compartidas por las dos comunidades. Entre las especies arbustiuas que conviven con los acebuches, las más abundantes son el lentisco (Pistacia lentiscus), la labiernaga (Phillyrea latifolia) y el aladierno (Rhamnus alaternus), También

L'alzinar baleáric es caracteritza per la presencia d' aquest bell ciclamen. (Cyclamen balearicum.) El encinar baleárico se caracteriza por la presencia de este bello ciclamen. (Cyclamen balearicum.)

rancs. Actualment, pero, per efecte de I'agricultura i en alguns casos de les urbanitzacions, l'alzinar només abunda a la pan central de l'illa, sa Mirjania, i en uns quants barrancs. Lalzinar és un bosc dens i ombrívol de tipus perennifoli, dominar per l'alzina, Quercus ilex, que li dóna nom i que forma un estrat arbori compacte d'uns 10 m d'alcada. A sota hi creix un sotabosc, que en el cas de Menorca és relativarnent pobre, ja que a l'illa falten molres de les especies propies que es donen en aquest tipus de comunitat. Així i tor, es poden distingir dos estrats arbus-

(66)


tius: un de superior, de 2 a 3 m d'alcada, i un d'inferior, dI m o menys. EIs alzinars de Balears, i els menorquins en particular, es earacteritzen per la presencia, encara que no per l' abundancia, de patata morenera (Cyclamen balearicum). Entre les especies arbustives que es fan a l'alzinar menorquí es traben tarnbé l'arbocer (Arbutus unedo), la llampuga (Rhamnus alaternus) i l'aladern (Phiflyrea latifofia). Les rnaquies d' Olea europaea, conegudes popularment com ullastrars, apareixen a les zones amb sois poc prafunds i massa seques per als alzinars. És la vegetació que domina en la major part del litoral de l'illa, especialment en els seus extrems oriental i occidental, i en algunes zones del centre, tant sobre substrats calcaris com silicis. De fer, pero, aquesta comunitat es pot donar en qualsevollloc de I'illa perque acrua com a comunitat de substitució de l' alzinar. L'ullastrar és un bosc baix, de tipus esclerofil-Ie, dominat per Olea europaea var. syloestris, és a dir l'ullastre o olivera borda. Malgrat que aquest no sigui un arbre gras, els ullastrars acostumen a ser ombrívols i densos, fins a tal punt que a vega des pot resultar difícil de travessar-los. A diferencia del que passa amb els alzinars, els boscos d' Olea són especialment ries en especies vegetals, cornpartides algunes per les dues comunitats. Entre les especies arbustives que conviuen amb els ullastres,

L'arbocera, amb els seus fruits vermells i les seves flors blanques, és un component fonamental del paisatge forestal durant l'hivern. (Arbutus unedo.) El madroño, con susfrutos rojos y susflores blancas, es un componente funril1mental del paisaje forestal durante el invierno. (Arbutus unedo.)

(67)


son comunes especies termófilas como la efedra (Ephedra fragilis), la lechetrezna arbárea (Euphorbia dendroides) y la esparraguera blanca (Asparagus albus). Junto con estos arbustos encontramos lianas, como las cLemátides Clematis cirrhosa y Clematis flammula y la zarzaparrilla (Smilax aspera), que originan gran parte de las dificultadespara transitar por el interior del ullastrar. A pesar de su abundancia, este tipo de comunidad no forma grandes masasforestales a diferencia de lo que ocurre con los encinares. La situación más frecuente es que los ullastrars aparezcan intercalados en los campos de cultivo, tal como se ha explicado antes al hablar de la amalgama entre vegetación natural y agrícola que caracteriza la isla. En estos casosla maquia ocupa las zonas rocosasy las líneas de los muros de pared seca, o bien las partes más altas de las colinas. La interdigitación del ullastrar con las áreas cultivadas es responsable en buena parte de la armonía del paisaje agrícola menorquín y de su atractivo estético. A su vez, esta interdigitación tiene una importancia ecológica capital ya que pone en contacto íntimo las zonas cultivadas con las de vegetación natural. En algunos casos,particularmente en los términos de Sant Lluís y Es Castell, esta combinación peculiar no es debida a la existencia de terrenos no cultivables donde la vegetación natural se deja crecer espontaneámente sino que está organizada conscientemente por el hombre para proteger los cultivos. De hecho, el campesino permite la pervivencia de las ftanjas de acebuches, situadas esratégicamente en los márgenes de los cultivos, generalmente al lado de los muros de pared

La situaci6 més &eqüent és que els uIlastres apareguin en forma de clapes de vegetaci6 intercalades amb els camps de conreu. En aquests casos ocupen les zones rocoses i les Iínies de paret seca, o bé les pans més aItes deis turons. La situación más frecuente es que los acebuches aparezcan en forma de manchas de vegetación intercaladas en los campos de cultivo. En estos casos ocupan las zonas rocosasy las líneas de pared seca, o bien laspartes más elevadas de los montículos.

les més abundants són la mata o llentrisca (Pistacia lentiscus), l'aladern (Phillyrea latifolia) i la llampuga (Rhamnus alaternus). També són comunes especies terrnofiles com la trompera (Ephedra ftagilis), la mula (Euphorbia dendroides) i l' esparreguera gatera (Asparagus albus). junt amb aquests arbustos trobam plantes enfiladisses, com la vidalba (Clematis cirrhosa), la vidriella (Clematis jlammula)

S6n freqüents en el camp menorquí les zones on es troben disseminats un grup més o manco gros d'u1lastres, o fins i tot uIlastres tot soIs. Son frecuentes en el campo menorquln las zonas donde se encuentra diseminado un grupo más o menos grande de acebucbes, o incluso un acebuche solo.

(68)


i l'aritja (Smilax aspera), que originen en bona mesura les dificultats per transitar per l'interior d'un ullastrar, Malgrat la seva abundancia, aquest tipus de cornunitat no forma grans masses forestals a diferencia del que passa amb els alzinars. La siruació més freqüent és que els ullastrars apareguin intercalats amb els camps de conreu, tal com s'ha explicat abans en parlar de l'amalgama entre vegetació natural i agrícola que caracteritza l'illa. En aquests casos, la rnáquia ocupa les zones rocoses i les línies de paret seca, o bé les parts més altes dels turons. La interdigitació de l'ullastrar amb les arees conreades és responsable, en bona part, de l'harmonia del paisatge agrícola menorquí i del seu atractiu estetic, A la vegada, aquesta interdigitació té una importancia ecologica capital pel fet de posar en contacte Intirn les zones conreades i les zones amb vegetació natural. En alguns casos, particularment als termes de Sant Lluís i es Castell, aquesta combinació peculiar no és deguda a l'existencia de terrenys no conreables on es deixa créixer espontániament la vegetació natural, sinó que és organitzada conscientment per l'home a fi de protegir els conreus. De fet, el pages permet la pervivencia de les franges d'ullastres, situades estraregicament al marge dels conreus, generalment al costat de les parets de pedra seca, com a bardissa per a protegir els sembrats de l' efecte erosionador i salat del vent. Són freqüents en el camp menorquí les zones on es troben disseminats un grup més o menys gros d'ullastres, restes d'ullastrars antics, o fins i tot ullastres tot sois. En aquests casos, els arbres acostumen a apareixer tarts i amb tata la capeada cap el costat del sud a causa de la forca del vent i sobretat, com hem vist, de la salinitar que transporta. Aquests ullastres en bandera, com s'acostumen a denominar, s'han transformat en una mena de símbol de la natura menorquina. La pervivencia dels ullastrars a Menorca és d'un alt interés ecologic, ates que aquestes comunitats han estar sistematicarnent destruides a la major part de la Mediterránia europea, on, d'altra banda,

seca, como barrera protectora del efecto erosionador y salino del viento. Es frecuente encontrar en el campo menorquín zonas donde se encuentran diseminados un grupo más o menos grande de acebuches, restos de antiguos ullastrars o incluso acebuches solitarios. En estos casos los árboles acostumbran a aparecer inclinados con toda la copa hacia el sur a causa de la fuerza del viento y sobre todo, como hemos visto, de la sal que transporta. Estos acebuches en bandera, como se acostumbra a denominarlos, se han convertido en una especie de símbolo de la naturaleza menorquina. La supervivencia de los ullastrars en Menorca es de un alto interés ecológico, dado que estas comunidades han sido sistemáticamente destruidas en la mayor parte del Mediterráneo europeo, donde, por otro lado, siempre habían ocupado extensiones reducidas. Por el contrario, en Menorca, y también en Mallorca, los ullastrars se conservan en buen estado y ocupan superficies relativamente importantes. Posiblemente pueda afirmarse sin exagerar que las mejores comunidades de olivos silvestres -no asilvestrados- de la cuenca del Mediterráneo se dan en Mallorca y Menorca. El tercer tipo de vegetación arbárea presente en Menorca está contituida por los pinares de pino carrasca (Pinus halepensis). Estas comunidades vegetales deben haber tenido un papel más o menos importante en la vegetación original de la isla, sobre todo sobre sustratos calcáreos del litoral sur. Actualmente, estospinares tienen una importancia fundamental en el paisaje de todas las zonas forestadas de la isla y muy particularmente ocupan grandes extensiones del centro y del noroeste. Debe mencionarse que en Baleares, y en particular en Menorca, existe un pino endémico, Pinus ceciliae, del cual quedan pocos ejemplares repartidos en un número reducido de localidades, ya que en el pasado fueron muy buscados para el levantamiento de líneas eléctricas y telefónicas, por ser sus troncos especialmente rectos. Hoy día hay que proteger los ejemplares que todavía quedan. Las áreas boscosas de extensión media o grande son, en general, (71)


sempre havien ocupat extensions reduides. En canvi, a Menorca, i també a Mallorca, els ullastrars es conserven en bon esrat i ocupen superficies relativament importants. Possiblement es pugui afirmar sense exageració que les millors comunitats d' oliveres silvestres -no asilvestrades- de la conca mediterrania es donen a Mallorca i Menorca. El tercer tipus de vegetació arboria present a Menorca esta constituir pels pinars de pi comú (Pinus halepensis). Aquestes comunitats vegetals degueren tenir un paper més o manco important en la vegetació original de l'illa, sobretot damunt substrats calcaris del litoral sud. Actualment, aquests pinars tenen una importancia fonamental en el paisatge de totes les zones forestades de l'illa i molr particularment ocupen grans extensionsdel centre i del nord-oest. S'ha de fer notar que a les Balears, i en particular a Menorca, existeix un pi endernic, Pinus ceciliae, del qual queden pocs exernplars repartits en un nombre reduú de Iocalitats, ja que en el passat foren molr perseguits per a l' aixecament de línies electriques i telefoniques, en ser els seus troncs especialment rectes. Avui en dia s'han de protegir els exemplars que encara hi queden. Les árees boscoses d'extensió mitjana o gran són, en general, árees de gran importancia com a habitar de diferents especies de rapa<;:osque les utilitzen o bé per niar o bé com a dormidors, o les dues coses a la vegada. En el grup dels passeriformes que cerquen la protecció dels ambients forestals podem esmentar, entre els més coneguts, la cega (Scolopax rusticola), el tudó (Columba palumbus), el rupit (Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhyncos), la merlera (Turdus merula), el reieró ce!lablanca (Regulus ignicapillus balearicus), etc. Alguns d' aquests, com la rnerlera, són sedentaris, és a dir, passen rota la seva vida a l'i!la. D'altres només hi viuen en determinades epoques de l'any. Així, per exernple, els rupits, només vénen a l'i!la per passar l'hivern quan els fruits boscans comencen a madurar, i els rossinyols arriben a l'i!la durant el temps de primavera.

áreas de gran importancia como habitas de diferentes especies de rapaces que las utilizan bien para anidar, como dormitorio o las dos cosas a la vez. En el grupo de los paseriformes que buscan la protección de los ambientes forestales podemos mencionar entre los más conocidos la becada (Scolopax rusticola), la paloma torcaz (Columba palurnbus), el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor común (Luscinia megarhyncos), el mirlo común (Turdus merula), el reyezuelo listado (Regulus ignicapi!lus balearicus), etc. Algunos de éstos como el mirlo son sedentarios, es decir que pasan toda su vida en la isla. Otros, tan sólo viven en ella durante determinadas épocas del año. Así, por ejemplo, los petirrojos sólo vienen a la isla para pasar el invierno cuando los .frutos del bosque empiezan a madurar, y los ruiseñores llegan a la isla durante la primavera.

El reietó (Regulus regulus) és l'ocell més petit d'Europa. Hiverna a Menorca i es pot veure dalt la capeada deis pins. El reyezuelo común (Regulus regulus) es el ave más pequeña de Europa. Pasa el invierno en Menorca y puede verse sobre la copa de lospinos.

(72)


(73)


(74)


BARRANCS

BARRANCOS

Un segon tipus d'ambient, i un dels més característics de Menorca, són els barrancs que creuen de banda a banda la plataforma miocenica des Migjorn i als quals ens hem referir abans en parlar de la geologia de Menorca. Aquestes formacions geologiques són excavacions característiques de la plataforma des Migjorn, que en els casos de major desenvolupament, tenen uns quants quilornetres de longitud i parets de fins 50 m d'alcária, La seva amplada és variable, essent normalment més perita a la part superior i máxima a la part inferior ja prop de la mar; el valor mitja sol ser d'unes desenes de metres, Aquí ens ocuparem només d'aquests barrancs més desenvolupats pel fet de ser els que tenen major valor ecologic i paisatgístic. Algunes d'aquestes formacions disposen a més de cursos d'aigua temporals o permanents i alberguen una sorprenent vegetació higrofila en un territori de fisonomia general més bé eixuta. En aquest sentir, una característica notable deis barrancs és la gran concentració d'ambients o biotops diferenciats en un espai reduit. Aya és conseqüencia del gran contrast ecologic -que, d'altra banda, també ho és paisatgístic- entre les zones altes, assolellades i eixutes, i els pendenrs i zones baixes interiors, humides, ombrívoles i d' alta productivitat biológica. Així, hom observa una dissernblanca en la composició, diversitat i adaptació de les cornunitars vegetals i animals que es donen en diversos estrats d'aquests arnbients. Els barrancs, a més de posseir una gran espectacularirat paisatgística, són importants centres de nidificació de rapinyaires i aus aquariques, que estableixen els seus nius a les parets rocoses -encara que els primers tarnbé freqüenten els ambients forestals corn ja hem vist. Moltes vegades aquests ambients serveixen també com a zones de caca per als rapinyaires com el xoriguer (Falco tin-

Un segundo tipo de ambiente, y uno de los más característicos de Menorca es el de los barrancos que cruzan de lado a lado la plataforma miocénica de la zona sur y a los cuales nos hemos referido al hablar de la geología de Menorca. Estas formaciones geológicas son excavaciones características de dicha plataforma que, en los casos de mayor desarrollo, tienen varios kilómetros de longitud y paredes de hasta 50 metros de altura. Su anchura es variable, siendo normalmente más pequeña en la parte superior y máxima en la inferior ya cerca del mar; el valor medio suele ser de algunas decenas de metros. Aquí nos ocuparemos solamente de los barrancos más desarrollados por ser los que tienen mayor valor geológico y paisajístico. Algunas de estasformaciones disponen además de cursos de agua temporales o permanentes y cobijan una sorprendente vegetación higrófila en un territorio de fisonomía más bien seca. En este sentido, una característica notable de los barrancos es la gran concentración de ambientes o biotopos diferentes en un espacio reducido. Esto es consecuencia del gran contraste ecológico -que, por otro lado, también lo es paisajístico- entre las zonas altas, soleadas y secas, y las pendientes y zonas bajas interiores, húmedas, umbrías y de alta productividad biológica. De estaforma se observa una distinción en la composición, diversidad y adaptación de las comunidades vegetales y animales que se dan en los distintos estratos de estos ambientes. Los barrancos, además de poseer una gran espectacularidad paisajística, son importantes centros de anidación de aves de rapiña y acuáticas, las cuales establecen sus nidos en las paredes rocosas -aunque las primeras también ftecuentan los ambientes forestales como ya hemos visto. Muchas veces estos ambientes también sirven de zonas de caza a los rapaces, como el cernícalo común (Falco rinnunculus), el milano (Milvus milvus), el águila calzada (Hieratus pennatus), el

(75)


nunculus), el rnila (Milvus miluus), l' esparver (Hieratus pennatus), la miloca (Neophron percnopterus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). La riquesa florística dels barrancs és evident: s'han esmentat 220 especies, 26 de les quals són enderniques. Aquestes darreres creixen a l'interior dels barrancs i sobretot a les parets. Així, al fons del barranc d'Algendar podem trobar la pampalónia, Paeonia cambessedesii, una especie exclusiva de les Gimnesies amb flors d'una certa espectacularitat. A les parets tenim, entre altres, una endernica menorquina, Linaria fragilis, molt escasa, que, per aquest rnotiu, s'hauria de protegir amb cura. D'aquesta manera s'evitará el que va ocórrer el segle passat amb la Lysimachia minoricensis, també exclusiva de Menorca i més concretament del barranc de 5a Vall, que desaparegué del seu habirat natural i es va extingir, 50rtosament, la planta s'havia conservat en diversos jardins botánics d'arreu d'Europa, que la mantenien en els seus hivernacles i que en proporcionaren les llavors per a intentar la seva renaturalització a l'illa. Aquesta experiencia va comenc;:ar fa uns quants anys i el resultat és encara incert. En el cas del barranc d'Algendar, el transportd'aigua pel seu torrent, alllarg de tot l'any, propicia l'existencia d'una vegetació de ribera poc freqüent a Menorca. Cap a la desembocadura, el torrent presenta una clara influencia marina, en la qua! domina una vegetació higrofila, més o manco adaptada a la sa!initat, formada per joncs (funcus i Scirpus) i canyet (Phragmites communis). Cap a l'inrerior ens trobam una flora i fauna d'aigua dolca constituida per la bova (Tjpha latifolia) i els creixons (Rorippa nasturtiumaquattcum). En alguns punts també podem trobar la canya (Arundo donax), l'om (Ulmus minar) i elllorer (Laurus nobilis). Entre la fauna cal esmentar la tortuga d'aigua (Emys orbicularis) i la serp d'aigua (Natrix natrix). Observant la ubicació dels assentaments humans més primitius de I'illa, es fa patent una concentració major en regions a prop

alimoche (Neophron regrinus).

percnopterus)

y el halcón peregrino (Falco pe-

La riqueza de la flora de los barrancos es evidente: se han constatado 220 especies, 26 de las cuales son endémicas. Estas últimas crecen en el interior de los barrancos, y sobre todo en las paredes. Así en elfondo del barranco de Algendar podemos encontrar una peonia, Paeonia cambessedesii, una especie exclusiva de las Gimnesias con flores de una cierta espectacularidad En las paredes tenemos, entre otras, una endémica menorquina, Linaria fragilis, muy escasa, que por este motivo tendría que protegerse especialmente. De estaforma se evitaría lo que ocurrió durante el siglo pasado con la Lysimachia mino ricensis tambien exclusiva de Menorca y más en concreto del barranco de Sa Va!!, que desapareció de su hábitat natural y se extinguió. Por suerte, la planta se había conservado en diversos jardines botánicos europeos que la cultivaban en sus invernaderos; éstos proporcionaron las semillas para intentar su renaturalización en la isla. Esta experiencia comenzó hace ya varios años y su resultado es todavía incierto. En el caso del barranco de Algendar, el transporte de agua por su torrente a lo largo de todo el año propicia la existencia de una vegetación de ribera poco frecuente en Menorca. Hacia su desembocadura el torrente presenta una clara influencia marina en la cual domina una vegetación higrófila más o menos adaptada a la salinidad formada por juncos (Juncus y Scirpus) y carrizo (Phragmites comunis). Ha-

Els barrancs són importants centres de nidificaci6 de rapinyaires , que estableixen e1sseus nius a les parets rocoses. A la foto, una mil oca. Los barrancos son importantes centros de nidificación de rapaces, que establecen sus nidos en lasparedes rocosas. En Úl foto, un alimoche.

(76)


(77)


cia el interior nos encontramos con una flora y una fauna de agua dulce constituida por la espadaña (Typha latifolia) y el berro (Rorippa nasturtium-aquaticum). En algunos puntos también podemos encontrar la caña (Arundo donax), el olmo (Ulmus minor) y el laurel (Laurus nobilis). Entre la fauna cabe mencionar a la tortuga de agua (Emys orbicularis) y la serpiente de agua (Natrix natrix). Observando la ubicación de los asentamientos humanos más primitivos de la isla, se observa una mayor concentración en regiones cercanas a los barrancos o, al menos, en zonas desde las cuales se pueda comunicar con ellos. Ello hace pensar que estos ambientes estuvieron ocupados desde la llegada a la isla de los primeros pobladores, que aprovecharon sus condiciones favorables para la obtención de alimentos yagua. Desde esta época primitiva los barrancos no han dejado de ser utilizados como ambientes proveedores de refugio y lugares para vivir, de agua, recursos alimenticios, pastos y buenas tierras de cultivo. Todas estas actividades se han implantado gradualmente, en un proceso adaptativo de las actividades humanas a las condiciones ambientales. Por este motivo la construcción de estepaisaje es el resultado de la dinámica propia de los ecosistemas naturales originarios y simultáneamente de la interacción de las actividades humanas, actuando a ritmo lento, sobre los elementos bióticos y abióticos del medio: rocas, suelos, agua, vegetación y fauna. De esta forma la valoración de estospaisajes tiene una doble vertiente: por un lado constituyen un modelo ajustado de interacción co-

Al fons del barranc d'Algendar podern trobar la pampalónia (Paeonia cambessedesii), una especie exclusiva de les Girnnesies amb flors d' una certa espectacularitat. Al fondo del barranco de Algendar podemos encontrar la pampalonia (Paeonia cambessedesii), una especie exclusiva de las Gimnesias con flores de una cierta espectacularidad.

deis barrancs o, almenys, en zones que s'hi poden comunicar facilmento Ac;o fa pensar que aquests ambients van estar ocupats d' enea de l' arribada a l'illa deis primers pobladors, que aprofitaren les seves condicions favorables per a I'obrenció d'aliments i d'aigua. Des d'aquesta epoca primitiva, els barrancs no han deixat de ser utilitzars com a ambients proveidors de refugi i llocs per a viure, d' aigua, recursos alimenticis, pastures ibones terres de conreu. Totes aquestes activitats han estar irnplantades gradualment, en un

Entre la fauna propia del barranc d'Algendar cal esrnentar la tortuga d'aigua. (Emys orbicularis.) Entre lafauna propia del barranco de Algendar vale la pena mencionar a la tortuga de agua. (Ernys orbicularis.)

(78)


procés adaptatiu de les habilitats humanes a les condicions arnbientals. Per aquest motiu, la construcció d'aquests paisatges és el resultat de la dinámica propia dels ecosistemes naturals originaris i simultaniament de la interacció de les activitats humanes, actuant a ritme lent, sobre els elements biotics i abiotics del medi: roques, sols, aigua, vegetació i fauna. Així, la valoració d'aquests paisatges té un doble vessant: per una banda, constÍtueixen un model ajustat d'interacció coordinada entre l'home i la natura, amb un aprofitament sostingut dels recursos oferts pels barrancs; d'una altra banda, són localirats on s'han conservat notablement bé els valors naturalístics originals.

ordinada entre el hombre y la naturaleza, con un aprovechamiento sostenido de los recursos que ofrecen los barrancos; por otro, son localizaciones donde se han conservado notablemente sus valores naturallsticos originales.

El alcaparra (Capparis spinosa) es una planta bien conocida por los menorquines, que recogen y aderezan las sabrosas alcaparras.

La taparera (Capparis spinosa) és una planta ben coneguda pels menorquins, que cullen i trempen les saboroses táperes.

(80)


(81)


----------------------

caVES 1 AVENCS

CUEVAS y SIMAS Otro tipo de ambiente que puede ejemplificarse en la isla de Menorca es el medio cavernícola. El origen de las cavidades menorquinas es siempre cárstico, es decir, son formaciones originadas en terrenos

Un altre tipus d'arnbient que es pot exemplificar a l'illa de Menorca és el medi cavernícola. Lorigen de les cavitats rnenorquines és sempre carstic, és a dir, són formacions originades en terrenys calcaris rnitjancant processos de dissolució superficial i subterránia de les calcáries, produús per l'aigua de pluja que s'infiltra

calcáreos mediante procesos de disolución superficial y subterránea de las calizas producidos por el agua de lluvia que se infiltra en los terrenos. El medio cavernícola de Menorca, aunque menos desarrollado que en otros lugares, cuenta con unas 50 grutas terrestresy una decena de submarinas, más unas 30 simas y cavidades descubiertas y exploradas recientemente. De todo el conjunto de cavidades conocido hasta el día de hoy, solamente dos superan los 300 m de longitud accesible: la cueva Polida y la cueva de En Curt . En cuanto a su desarrollo vertical ninguna de ellas supera los 50 m, ya que los terrenos cársticos de la isla =terrenos donde se da el tipo de erosión por agua flrmadora de cuevas- son siempre bajos y tectónicamente poco desarrollados. Las cavidades menorquinas se encuentran tanto en los terrenos calcáreos del mesozoico en la zona norte -la Mola de Fornells y Monte Toro- como en los de la zona sur de la isla, donde son más abundan-

en els terrenys. El me di cavernícola de Menorca, encara que menys desenvolupat que en altres indrets, compta amb unes 50 grutes terrestres i una desena de submarines, més una trentena d'avencs i cavitats descobertes i explorades recentment. De tot el conjunt de cavitats conegut fins al dia d'avui, només dues superen els 300 m de longitud accessible: la Cova Polida i la Cova d' en Curto Quant al dese nvolupament vertical, cap d' elles no supera els 50 m, ja que els terrenys cárstics de I' illa -terrenys on es dóna el tipus d' erosió per aigua formador de coves- són sempre baixos i tectonicament poc desenvolupats. Les cavitats menorquines es troben tant en els terrenys calcaris del mesozoic, asa Tramuntana -cas de la Mola de Fornells i del Toro- com en els des Migjorn de l'illa on són més abundants i on apareixen, en ocasions, foradant les parets dels barrancs (Algendar i Binigaus). Només dues d'aquestes cavitats són actives, és a dir, actuen com a estructura de conducció d' aigua subterránia: la font de Sa Vall i la Cova den Curto La resta correspon a cavitats fOssils, en ocasions amb grans sales, com en el cas de la Cova des Coloms. Aquesta darrera formació s'obre en una paret del costat de llevant del barranc de Binigaus. La seva visió impressiona per les respectables dimensions, tant verticals com longitudinals, fins al punt que ha rebut també el nom de sa Catedral. Segons alguns autors és

tes y aparecen en ocasiones socavando las paredes de los barrancos (Algendar y Binigaus). Solamente dos de estas cavidades son activas, es decir que actúan como estructura de conducción de agua subterránea: la fuente de Sa Vall y la cueva de En Curto El resto corresponde a cavidades fósiles, en ocasiones con grandes salas, como en el caso de la cueva de Es Coloms. Esta última formación se abre en la pared del lado de levante del barranco de Binigaus. Su visión impresiona por sus respetables dimensiones, tanto vertical como longitudinalmente, hasta el punto que en ocasiones se la ha denominado Sa Catedral. Según algunos autores esposible que en la fase final de la cultura talayá-

(82)


tica se usara como lugar de culto, ya que se han encontrado en su interior objetos relacionables con los supuestos cultos religiosos de la época. La fauna del medio cavernícola menorquín es de un gran interés, y en especial la de aquellas cavidades con aguas marinas que no tienen conexión abierta al mar, ya que pueden desarrollar entornos ecológicos que alberguen reliquias evolutivas. Así, por ejemplo, en algunas de estas cuevas pueden encontrarse crustáceos ya desaparecidos del mar e incluso de las grutas submarinas, y que, por otro lado, no tienen capacidad para colonizar las aguas dulces subterráneas. Algunas de las cuevas menorquinas presentan formas de reconstrucción, es decir estalactitas y estalagmitas, formadas por el goteo continuo y secular de agua cargada de bicarbonato disuelto. Este bicarbonato precipita a carbonato de calcio cuando el agua infiltrada a través del terreno llega a una cavidad vacía y se deposita una pequeña cantidad de carbonato de calcio alrededor del conducto por donde circula. En Menorca existen cuevas con formaciones importantes de estalactitas y estalagmitas, como la cueva Na Polida en la Mola de Fornells, y otras donde las mismas formaciones han desaparecido por la explotación incontrolada del hombre para usos industriales. Este último es el caso de otra cueva del barranco de Binigaus, llamada también Na Polida . La fachada litoral menorquina cuenta con numerosas cavidades

La Cova des Coloms s'obra en una paret del costat de lIevant del barranc de Binigaus. La seva visió impressiona per les respetables dimensions, tant verticals com longitudinals, fins al punt que, en ocasions, ha rebut també el nom de Sa Catedral. La cueva de Es Coloms se abre en U1Ul pared del lado de levante del barranco de Binigaus. Su visión impresiona por sus respetables dimensiones, tanto verticales como longitudinales, hasta el punto que ha recibido también el nombre de Sa Catedral.

(83)


possible que en la fase final de la cultura talaiotica fos emprada com a lloc de culte, ja que al seu interior s'hi han trobat objectes relacionables amb els suposats cultes religiosos de l'epoca. La fauna del medi cavernícola menorquí és de gran interés, i especialment la d'aquelles cavirats amb aigües marines que no tenen connexió oberta amb la mar, ja que poden desenvolupar entorns ecologics que alberguin relíquies evolutives. Així, per exempie, en algunes d'aquestes coves s'hi poden trobar crustacis ja desapareguts de la mar i fins i tot de les grutes submarines, i que, d' altra banda, no tenen capacitat per colonitzar les aigües do Ices subterranies. AIgunes de les coves menorquines presenten formes de reconstrucció, és a dir estalactites i estalagmites, formades pel degotís continu i secular d'aigua carregada de bicarbonat dissolt. Aquest bicarbonat precipita a carbonat de calci quan I'aigua infiltrada a través del terreny arriba a una cavitat buida i una perita quantitat de carbonat de calci es diposita al voltant del conducte per on circula. A Menorca hi ha coves amb formacions importants d'estalactites i estalagmites, com la Cova de na Polida a la Mola de Fornells i altres, on les mateixes formacions han desaparegut per explotació incontrolada de l'home per a usos industrials. Aquest

A tot el conjunt de cavitats natural s existents a Menorca s'ha d'afegir el conjunt molt rnés nombr6s de les coves creades per ampliaci6 artificial de cavitats naturals preexistents. Aquestes coves s'empraven com a lIoes d' enterrament, i ja en epoca ralaiorica avancada s'organitzaren en vastes necrópolis com les de Calascoves i Cala Morell. A todo el conjunto de cavidades naturales existentes en Menorca hay que añadir el conjunto más o menos numeroso de cuevas creadas por ampliación artificial de cavidades naturales preexistentes. Estas cuevas se utilizaban como lugares de enterramiento, y ya en /4 época talayática avanzada se organizaban vastas necrópolis como las de Calascouesy Ca/4 MorelL

(84)


producidas por la erosión de la costa bajo los efectos de las olas y de la arena transportada por el viento. Estas formaciones son frecuentes en todo el tramo de los acantilados miocénicos y desde el punto de vista estético destacar los conjuntos que se observan en las proximidades de Cala Rafalet, sur de Ciutadella y Punta Nati. A las cavidades naturales existentes en Menorca han de añadirse el conjunto mucho más numeroso de las cuevas creadas por el hombre por ampliación artificial de las cavidades naturales preexistentes, o excavadas de nueuo en los acantilados miocénicos, por lo general en las paredes de las calas y los barrancos, aunque pueden encontrarse en cualquier punto de la isla. Esta actividad comienza en la época pretalayótica cuando las cuevas, tanto naturales como artificiales, se utilizaban como lugares de enterramiento -en Menorca, las cuevas de la época prehistórica jamás fueron lugares de habitación- y ya en época talayática se organizaban vastas necrópolis como las de Calascoves y Cala Morell.

darrer és el cas d'una alrra cava del barranc de Binigaus, anornenada igualment Na Polida. També cal esmentar que la facana litoral menorquina compta amb nombroses cavitats produides per erosió de la costa, per efecte de les onades i de la sorra transportada pel vent. Aquestes formacions són freqüents en tot el tram dels penya-segats miocenics, i des del punt de vista estetic destaquen els conjunrs que hom observa a les proximitats de Cala Rafalet, sud de Ciutadella i Punta Nati. A les cavitats naturals existents a Menorca s'ha d'afegir el grup molt més nombrós de les coves creades per l'home per arnpliació artificial de cavitats naturals preexistents, o excavades de bell nou als penya-segats miocenics, generalment a les parets de les cales i dels barranes, encara que de fet es poden trobar a qualsevol indret de l'illa. Aquesta activitat cornenca en epoca pretalaiótica, quan les coves, tant naturals com artificials, s'ernpraven com a lIoes d'enterrament -a Menorca, les coves de l'epoca prehistórica no foren mai lIocs d'habitaciói ja en epoca talaiotica s'organirzaren en vastes necrópolis com les de Calascoves i Cala More/l.

(85)


BASSES, AIGUAMOLLS I·LLACUNES

CHARCAS, MARISMAS YLAGUNAS

Un quart tipus d'ambient trobat amb freqüencia a Menorca, on es presenta amb gran diversitat d' orígens i extensions, són les anomenades zones humides, que comprenen des de cubetes rocoses fins a llacunes permanents d'aigües obertes, passant per aigües temporals d'origen pluvial i d'escassa profunditat. Totes aquestes zones, pero, tenen com a característica general el fet d'haver-se

Un cuarto tipo de ambiente frecuente en Menorca, donde se presenta con gran diversidad de orígenes y extemiones, son las llamadas zonas húmedas, que comprenden desde cubetas rocosas hasta lagunas permanentes de aguas abiertas, pasando por aguas temporales de origen pluvial y de escasaprofondidad. Todas ellas, sin embargo, tienen como característica general haberse formado sobre terrenos inundables y presentar una vegetación aérea bien desarrollada. Estas formaciones se originan muchas veces sobre los sustratos impermeables que se dan en la zona de sa Tramuntana, los cuales propician que en la parte posterior de muchas calas del litoral de esta zona hagan su aparición charcas permanentes o periódicas. Con todo, estos ambientes no son privativos del norte de la isla sino que también se encuentran en la zona sur. Entre las zonas húmedas del sur destaca la laguna del litoral de Son Bou. Las zonas húmedas son una foente de biodiversidad, por el hecho de que sus características cambian tanto de un caso a otro que

format damunt terrenys inundables i de presentar una vegetació aeria ben desenvolupada. Aquestes formacions s'originen moltes vegades sobre els substrats impermeables que es donen a la regió de sa Tramuntana, els quals propicien que en la part posterior de moltes cales del litoral d'aquesta zona facin la seva aparició bassals permanents o periodics, AixÍ i tot, aquests ambients no són privatius del nord de l'illa, sinó que as Migjorn també se'n poden trobar. Entre les zones humides del sud destaca la llacuna litoral de Son Bou. Les zones humides són una

Les zones humides són molt importants per a tot tipus de fauna, i molt especialment per a les aus. (Es Prat de Lloriac).

Las ZOTUlS húmedas son muy importantes para todo tipo de fauna, y muy especialmente para las aves. (Es Prat de Lloriac).

(87)


font de biodiversitar, perque les seves característiques físiques canvien tant de les unes a les altres que cadascuna és un ambient diferent de la resta. De fet, petites variaciones de les propietats fisicoquímiques de les aigües, del grau i periodicitat d' inundació, de la microtopografia, erc, tenen una influencia substancial sobre els tipus d' organismes que hi viuen. Així, cada zona humida és colonitzada per una fauna i una flora própies i específicament adaptades a les seves característi-

cr

cada una es un ambiente diferente del resto. De hecho, las pequeñas variaciones de las propiedades fisioquímicas de las aguas, del grado i periodicidad de inundación, de la microtopografla, etc. tienen una influencia sustancial sobre los tipos de organismos que habitan en ellas. Así cada zona húmeda es colonizada por una fauna y una flora propias, específicamente adaptadas a sus características. En Menorca podemos destacar el sistema de lagunas y marismas litorales que contiene, entre otros, la Albufera de Es Grau, Morella, Addaia, Son Saura, Lloriac y Son Bou. Este sistema concentra casi la totalidad de la superficie inundada de la isla. Por otra parte, también tienen gran importancia las redes de torrentes de drenaje -muchos de ellos artificiales- que existen en la región de Sa Tramuntana y que tienen su continuación hacia el sur

queso A Menorca podem destacar el sistema de llacunes i aiguamolls litorals que conté, entre d'altres, I'Albufera des Grau, Morella, Addaia, Son Saura, Lloriac i Son Bou, sistema que concentra la quasi rotalitat de superficie inundada de l'illa. D'alrra banda, són de gran importancia les xar-

La laguna litoral de Son Bou es una de las zonas húmedas más importantes de la zona de Es Migjorn de la isla.

La lIacuna litoral de Son Bou és una de les zones humides més importants des Migjorn de I'illa.

(88)


en los barrancos de la zona de Es Migjorn. Estos torrentes presentan una flora muy rica propia de aguas dulces y salobres, con una floración espectacular, y a la vez poco conocida. Plantas como Narcissum tazetta, Leucojum aestivum, Ranunculus aquatilis, Iris pseudocorus, llenan estos torrentes de flores blancas y amarillas durante la primavera. Los tamarindos (Tamarix gallica) y losjuncos completan esta diversidad botánica. Los torrentes, las lagunas y las marismas, son también ricos en invertebrados -algunos de ellos endemicos- i algas, que són el principal alimento de las aves acuáticas y otros vertebrados como tortugas, ranas y serpientes. La dispersión de las zonas húmedas por toda la isla y la diferente tipología de cada una de ellas favorece un uso más eficiente de estos hábitats por parte de la fauna citada, en función de sus recursos tróficosy de protección.

xes de torrents de drenatge -molts d'ells artificials- que hi ha asa Tramuntana i que tenen la seva continuació cap al sud pels barranes des Migjorn. Aquests torrents presenten una flora molt rica propia d'aigües dolces i salobroses, amb una floració espectacular, i a la vegada poc coneguda. Plantes com Narcissum tazetta, Leucojum aestiuum, Ranunculus aquatilis, Iris pseudocorus omplen aquests torrents de flors blanques i grogues durant la primavera. Els tamarells (Tamarix gallica) i els jones completen aquesta diversitat botánica. Els torrents, les llacunes i els aiguamolls són també ries en invertebrats -alguns d'ells endemies- i algues, que són el principal aliment dels ocells aquarics i d'altres vertebrars com tortugues, granotes i serps. La dispersió de les zones humides per tata l'illa i la diferent tipo logia de cadascuna d' elles afavoreix un ús més eficient d'aquests habitats per part dels esmentats animals en funció dels seus recursos trofics i de protecció.

Las zonas húmedas se originan muchas vecessobre los sustratos impermeables que se dan en la zona de sa Tramuntana:

Les zones humides s'originen moltes vegades sobre els substrats impermeables que es donen a la regió de sa T ramuntana (Sa Mesquida).

(Sa Mesquida}.

(89)


L'ALBUFERA DESGRAU

LA ALBUFERA DEESGRAU

La zona humida de major interés de Menorca és, sens dubre, l'Albufera des Grau. La seva importancia prové de ser la zona humida més extensa de rota l'illa i rarnbé de la seva estructura geomorfologica, que resulta especialment original en el nostre entorn

La zona húmeda de mayor interés de Menorca es, sin duda, la Albufera de Es Grau. Su importancia proviene de ser la zona húmeda más extensa de toda la isla y también de su estructura geomorfológica, que resulta especialmente original en nuestro entorno geográfico. La Albufera de Es Grau es una laguna de 67,1 Ha de aguas li-

geografic. LAlbufera des Grau és una llacuna de 67,7 ha d'aigües lliures, que esta separada de la mar per una barra d' arena. La seva forma és allargada, amb un eix major de 1.750 m i una amplada que oscil-la entre els 150 i els 460 m. Una característica diferencial que separa aquesta formació d'altres similars és la seva profundirat, 1,5 m de valor mitja, que resulta elevat en relació a la seva área superficial. A aquest tret pe-

bres, que está separada del mar por una barrera de arena. Su forma es alargada, con un eje mayor de 1.150 m, y una anchura que oscila entre los 150 y los 460 m. Una característica que diferencia esta formación de otras similares es su profundidad, 1,5 m de valor medio, la cual resulta elevada en relación a su área superficial. A este rasgopeculiar hay que añadirle que la laguna está rodeada por colinas constituidas por materiales impermeables del carbonífero de color terroso de hasta 60 m de altura, y que sus orillas tienen una inclina-

culiar hi hem d'afegir que la llacuna és envoltada de turons, constituús per materials impermeables del carbonífer de color terrós de fins a 60 m d'altitud, i que la inclinació dels seus vessants és bastant remarcable. Conseqüentment, el seu aspecte paisatgísric presenta una originalitat notable, ja que la gran majoria

ción notable. Por consiguiente, su aspecto paisajístico presenta una notable originalidad, ya que la mayoría de los ambientes lagunares costeros se situan en llanuras sedimentarias de progradación. Otro aspecto característico de

La zona húmeda de mayor interés de Menorca es, sin duda, la Albufera de Es Grau.

La zona humida de major interés de Menorca és, sens dubte, l'A1bufera des Grau.

(91)


la Albufera de Es Grau es el elevado desarrollo de su perímetro, en forma de pequeñas calas y salientes que quiebran sus orillas. La vegetación ribereña también es de lo más peculiar, ya que se observa una escasa extensión de cañaverales de ribera. Todas estas circunstancias hacen que la Albufera, por su fisonomía, recuerde más a un pequeño lago que a una laguna litoral. En la región de poniente de la laguna se encuentra un área palustre llamada Es Prat constituida por una extensa zona inundable con pastos salobres, donde pasta un rebaño de vacas menorquinas, raza hoy casi desaparecida. Al otro lado de la Albufera, hacia el nordeste, se encuentra un sistema dunar a través del cual transcurre el canal que comunica la laguna con el mar, la llamada Gola de la Albufera. Por el hecho de fluir entre arenales, el canal es susceptible de episodios de obstrucción seguidos de otros en que se produce una reapertura de la comunicación con el mar, lo cual tiene una importante influencia sobre las características químicas del agua de la Albufera. El interés fa un ístico de esta zona es muy elevado ya que la mayor parte de las aves acuáticas que pasan el invierno en Menorca lo hacen en sus orillas. De hecho, la laguna es un importante centro de recepción de aves, principalmente como punto de invernada de [ojas y aná-

L'interes faunístic de l'Albufera des Grau és molt elevat, ja que la major part deis ocells aquátics que hivernen a Menorca ho fan a les seves voreres. Els censos realitzats al lIarg de molts d'hiverns donen xifres que oscil-len entre 1.350 i 11.650 aus aquátiques. El interés founístico de la Albufera de Es Grau es muy elevado, ya que la mayor parte de las aves acuáticas que pasan el invierno en Menorca lo hacen en sus orillas. Los censos realizados a lo largo de muchos inviernos dan cifras que oscilan entre 1.350 y 11.650 aves acuáticas.

A la regi6 de ponent de I'Albufera des Grau es troba una área palustre, anomenada es Prat, constituida per una extensa zona inundable amb pasturatges salobrosos, on pastura un ramat de vaques vermelles o vaques menorquines, raca avui gairebé desapareguda.

dels ambients llacunars costaners se situen en planures sedirnentáries de progradació. Un altre aspecte característic de l'Albufera des Grau és l'elevat desenvolupament del seu perímetre, en forma de petites cales i sortints que fraccionen les seves voreres. La vegetació riberenca és tarnbé forca peculiar, ja que els canyissars litorals s'hi observen en

En la región de poniente de la Albufera de Es Grau se encuentra un área palustre llamada Es Prat constituida por una extensa zona inundable como pastos salobres, donde pastan unas vacas menorquinas, raza hoy casi desaparecida.

(92)


una escassa extensió. Totes aquestes circurnstáncies fan que l'Albufera, per la seva fisonomia, recordi més un petir llac que una llacuna litoral. A la regió de ponent de la llacuna es troba una área palustre anomenada es Prat formada per una extensa zona inundable amb pasturatges salobrosos, que solen aprofitar un ramat de vaques vermelles o vaques menorquines, raca avui gairebé desapareguda. A l'altre costat de l'Albufera, cap el nord-est, es troba un sistema dunar a través del qual transcorre el canal que comunica la llacuna amb la mar: l'anomenada Gola de l'Albufera. Pel fet de discórrer entre arenals, el canal és susceptible d'episodis d'obsrrucció, seguits d'altres en que es produeix una reobertura de la comunicació amb la mar, la qual cosa té una influencia important darnunt les característiques químiques de l'aigua de l'Albufera. Linteres faunístic d'aquesta zona és molt ale, ja que la major part dels ocells aquátics que hivernen a Menorca ho fan a les seves voreres. De fet, la llacuna és un centre molt important de recepció d'ocells, principalment com a punt d'hivernada de fotges i anátides. Els censos realitzats al llarg de moles d'hiverns donen xifres que oscil-len entre 1.350 i 11.650 aus aquátiques, Les especies més abundan es són la fotja (Fulica atra), el coll blau (Anas platyrbynchos), el rabassot (Aythía ¡erína) i el siulador (Anas penelope). També constitueix una área de nidificació important per al so-

, v- \,

,,'-

h

,\

,

,~

L'estructura de la Reserva de la Biosfera de Menorca contempla l'Albufera des Grau i la seva zona d'influencia com a zona nucli de la Reserva i, per tant, com a territori de protecci6 máxima. La estructura de la Reserva de la Biosfera de Menorca contempla la Albufera de Es Grau y su zona de influencia como zona núcleo de la Reserva y, por tanto, como territorio de protección máxima.

(94)


teri (Tachybatus ruficollis), la gallineta (Gallinula cbloropus), i per a l'activitar de rapinyaires com e! falcó pe!egrí (Falco peregrinus), la miloca (Neophron percnopterus), e! soter (Haliaetus pennatus) i el rnila (Milvus miluus). El nombre total d' especies distintes detectades alllarg deis anys s'apropa al centenar, una dotzena de les quals són aquátiques nidificants. A l'Albufera des Grau es poden trobar moltes de les cornunitats vegetals propies de les zones humides. Les voreres de la llacuna estan colonitzades per plantes que viuen arre!ades en el sediment, mentre que les tiges i fulles són aeries: Scirpus littoralis i Phragmites communis són les especies més freqüents. Damunt e!s sediments salins que s'inunden periodicament, podem trobar matorrals densos d'Arthrocnemum ftucticosum i magnífics bosquets de Tamarix. En e!s canals de! Prat, es poden veure comunitats de Ranunculus aquatilis que floreixen de forma explosiva a principis de pnmavera. Per tots aquests motius, I'Albufera des Grau és una de les zones humides més importants de les Illes Balears, junt amb l'Albufera d'Alcúdia i ses Salines d'Eivissa. Per contribuir a la conservació de l' ecosistema i garantirne la gestió, e! Parlament de les Illes Balears té previst conferir-li l' estatut de Parc Natural. Així

tidas. Los censos realizados a lo largo de muchos inviernos dan ciftas que oscilan entre 1.350 y 11.650 aves acuáticas. Las especies más abundantes son la flcha común (Fulica atra) , el ánade real (Anas platyrhynchos), el porrón común (Aythia ferina) y el ánade silbón (Anas pene!one). También constituyen una importante zona de nidijicación para el zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), la polla de agua (Gallinula chloropus) y para la actividad de rapaces como el halcón peregrino (Falco peregrinus), el alimoche (Neophron pernopterus), el águila calzada (Haliaetus pennatus) y el milano (Milvus rnilvus). Se han observado casi un centenar de especies diferentes, una docena de las cuales son nidificantes. En la Albufera se pueden encontrar muchas de las comunidades vegetales de las zonas húmedas. Los márgenes de la laguna están colonizados por plantas que viven enraizadas en el sedimento, mientras que los tallos y las hojas son aéreos: Scirpus littoralis y Phragmites communis son las especies más ftecuentes. Sobre los sedimentos salinos que se inundan periódicamente, podemos encontrar matorrales densos de Arthrocnemum fructicosum y magníficos bosquetes de Tamarix. En los canales de Es Prat se puede ver una riquísima comunidad de Ranunculus aquatilis que florece de forma explosiva a principios de la primavera.

En las zonas húmedas de Menorca todavla esposible ver algún martin pescador volando como una bala azul sobre la superficie del agua.

A les zones humides de Menorca encara és possible veure qualque blauet volant com una bala blava per damunt la superfície de I'aigua.

(95)


mateix, com veurem més endavant, l' estructura de la Reserva de Biosfera de Menorca contempla I'Albufera des Grau i la seva zona d'iníluencia com a zona nucli de la reserva i, per tant, com a rerritori de protecció máxima.

Por todos estos motivos la Albufera de Es Grau es una de las zonas húmedas más importantes de las Islas Baleares, junto con la Albufera de Alcudia y las Salines de Eivissa. Para contribuir a la conservación del ecosistema y garantizar la gestión de la misma, el Parlamento de las Islas Baleares tiene previsto conferirle el estatuto de Parque Natural. En este mismo sentido, como veremos más adelante, la estructura de la Reserva de Biosfera de Menorca contempla la Albufera de Es Grau y su zona de influencia como nucleo de la reserva ~ por tanto, como territorio de protección máxima.

Des de temps anties, l'home ha sabut aprofitar els recursos naturals per al seu profit sense fer-los malbé, (Instal-lacions artesanals per a la pesca de l'anguila a I'Albufera.)

Desde tiempos pasados, el hombre ha sabido aprovechar los recursos naturales en provecho propio sin dilapidarlos. (Instalaciones artesanales para la pesca de la anguila en la Albufera.)

(96)


(97)


SISTEMES DUNARS

SISTEMAS DUNARES

l.'Albufera des Grau es presenta associada a un sistema dunar que la separa de la mar, circumstancia que es repeteix a totes les zones humides importants de Menorca. De fet, els sistemes dunars i les zones humides de l'illa constitueixen unitats funcionals indissociables, fins al punt que no es pot assegurar la conservació dels uns sense les altres.

La Albufera de Es Grau se presenta asociada a un sistema dunar que la separa del mar, circunstancia ésta que se repite en todas las zonas húmedas importantes de Menorca. De hecho, los sistemas duna res y las zonas húmedas de la isla constituyen unidades funcionales indisociables, hasta el punto de que no se puede asegurar la conservación de unas sin las otras. En Menorca encontramos un total de ocho sistemas dunares bien desarrollados -incluido el de la Albufera- de los cuales siete están en la costa norte (Es Grau, Son Saura, Tirant, Caualleria, Pregonda, Cala Pilar y La Vall) y tan sólo uno en la costa sur (Son Bou). Además de

A Menorca es traben un total de vuit sistemes dunars ben desenvolupats =inclos el de I'Albufera- set dels quals són a la costa nord (es Grau, Son Saura, Tirant, Cavalleria, Pregonda, Cala Pilar i La Vall) i només un a la costa sud (Son Bou). A més d'aquests vuit sistemes dunars principals n'existeixen d'altres de dimensions menors (Arenal d'en Castell, Binimel-la, Mongofre, etc.) Els sistemes dunars a Menorca són excepcionals a les Balears i en bona part de la Mediterrania Occidental, pel fet de ser cordons longitudinals, paral-lels a la direcció del vent dominant i independents de l' orientació de la línia de costa. Aquesta situació no és habitual a la resta de les costes de I'entorn geografic de Menorca, on els sistemes dunars s'orienten transversalment respecte del vent i es disposen paral-lelarnent a la línia de costa. A Menorca només es dóna un cas de dunes transversals, és a dir, orientades paral.1elament a la línia de costa. Es tracta del sistema dunar de Son Bou, en que les dunes s'endinsen poc cap a I'interior i on la línia de platja és d'una longitud considerable. Les formacions dunars avancen cap a I'interior de I'illa i, en alguns casos, poden penetrar fins a 2 km terra endins. Loriginalitat geomorfologica de la majoria dels sistemes dunars té implicacions ecológiques, ja que, com a conseqüencia de la peculiar orientació de les dunes, la zonació de la vegetació psamofila me-

estos ocho sistemas dunares principales existen algunos otros de menores dimensiones (Arenal d'en Castell, Binimel-lá, Mongofre,etc). Los sistemas dunares de Menorca son excepcionales en las Baleares y en buena parte del Mediterráneo occidental, por el hecho de ser cordones longitudinales, paralelos a la dirección del viento dominante e independientes de la orientación de la línea de la costa. Esta situación no es habitual en el resto de las costas del entorno geogrdfico de Menorca, ya que en ellas los sistemas dunares se orientan transversalmente con respecto al viento y se disponen paralelamente a la línea de costa. En Menorca solamente se da un caso de duna transversal, es decir orientada paralelamente a la línea de costa. Se trata del sistema dunar de Son Bou en el que las dunas profundizan poco hacia el interior y donde la línea de la playa es de una longitud considerable. Las formaciones dunares avanzan hacia el interior de la isla y en algunos casospueden penetrar hasta dos kilómetros tierra adentro. La originalidad geomorfológica de la mayoría de los sistemas duna res tiene implicaciones ecológicas, ya que como consecuencia de la peculiar orientación de las dunas, la zonación de la vegetación psamófila me-

(99)


norquina es muy diferente de la descrita en los esquemas clásicos aplicables a las dunas mediterráneas, tanto con respecto a las especiespresentes como a su disposición espacial. De esta forma se observa que la zonación no está estructurada en cinturones paralelos a la costa, sino que las diferentes especies estan profundamente entremezcladas siguiendo las crestasy los valles que forman las dunas en su avance hacia el interior. Entre otras, los sistemas dunares presentan las siguientes especies: las azucenas de mar (Pancratium maritirnum), el eringio marítimo (Eryngium maritimum) y la lechetrezna de arena (Euphorbia paralias), todas ellas con una reducida capacidad de fijación, y el borró (Arnmophila arenaria), con una gran capacidad de retención que genera losprimeros relieves dunares estables. La zona más interna del sistema dunar está ocupada por una vegetación leñosa, muchas veces de aspecto arbóreo o arborescente. En general, los primeros arbustos o árboles que se instalan son las sabinas (Juniperus phoenices), el lentisco (Pistacia lentiscus) y la labiernaga (Phillyrea larifolia). Los bosques de sabinas están más o menos desarrollados en prácticamente todos los sistemas dunares importantes, y en muchas ocasiones son seguidos por bosques de pinos (Pinus ha-

norquina és rnolt diferent de la descrita en els esquemes classics aplicables a les dunes mediterránies, tant en el que respecta a les especies com a la seva disposició espacial. Així, hom observa que la zonació no esta estructurada en cinturons paral-lels a la costa, sinó que les diferents especies es troben profundament entremesclades seguint les crestes i les valls que formen les dunes en el seu avans: cap a l'interior. Entre d'altres, els sistemes dunars presenten les especies següents: els lliris de la mar (Pan erati um maritimum), el card marf (Eryngium maritimum) i una lletrera d'arena (Euphorbia paralias), totes elles amb una reduida capacitat de fixació, i el borró (Ammophila arenarta), amb una gran capacitar de rerenció que genera els primers relleus dunars estables. La zona més interna del sistema dunar esta ocupada per una vegetació llenyosa, moltes vegades d' aspecte arbori o arborescent. En general, els primers arbustos o arbres que s'hi insral-Ien són les sivines (funiperus pboenicea), la mata (Pistacia lentiscus) i l'aladern (Phillyrea latifolia). Els sivinars estan més o manco desenvolupats prácricarnenr en tots els sistemes dunars importants, i rnolt sovint són seguits per boscos de pins (Pinus halepensis). Una altra peculiaritat que hom observa a Menorca, pero només en els sisternes dunars de La Vall i es Grau, és que les dunes fixades són colonirzades per alzinars purs o entremesclats amb pins i sivines. La presencia d'aquests alzinars sobre substrats arenosos és un fet molt notable, ja que fins ara es considerava que l'alzina no era capas: de colonirzar aquest tipus d'ambient. De fet no es coneixen alrres casos semblants en l'enrorn geografic de Menorca. Lesrat de conservació d'aquests arnbients a l'illa de Menorca és precari en rnolts de casos, 'ja que són uns ecosistemes molt vulnerables que suponen un ús públic intens i també un ús industrial com a font d'arids per a la construcció. Així, tres dels sistemes dunars han estat gairebé totalrnent destruirs per efecte d'urbanirzacions o per la seva explotació industrial, mentre que només dos es

lepensis).

Otra peculiaridad que se observa en Menorca, pero únicamente

Els sistemes dunars a Menorca són excepcional s a les Balears i en bona part de la Mediterránia Occidental, pel fet de ser cordons longitudinals, paral-Iels a la direcci6 del vent dominant i independents de l' orientaci6 de la línia de costa. Los sistemas dunares en Menorca son excepcionales en Baleares y en buena parte del Mediterráneo Occidental, por el hecho de ser cordones longitudinales, paralelos a la dirección del viento dominante e independientes de la orientación de la línea de costa.

(l00)


(la 1)


en los sistemas dunares de La Val! y Es Grau, es que las dunas fijadas son colonizadas por encinares puros o entremezclados con pinos y sabinas. La presencia de estos encinares sobre sustratos arenosos es un hecho muy notable, ya que hasta ahora se.consideraba que la encina no era capaz de colonizar este tipo de ambiente. De hecho no se conoce la existencia de otros casosparecidos en el entorno geográfico de Menorca. El estado de conservación de estos ambientes en la isla de Menorca, esprecario en muchos casos,ya que son unos sistemas muy vulnerables que soportan un intenso uso público e industrial como fuente de áridos para la construcción. De esta forma tres de los sistemas dunares han sido casi totalmente destruidos por los efectos de las urbanizaciones o por su explotación industrial, mientras que únicamente dos se conservan íntegramente. El resto han sufrido los efectos de la actividad humana, aunque todavía conservan zonas en buen estado. Los sistemas dunares no perturbados, total o parcialmente, pueden ser considerados como modelos reales de los sistemas dunares menorquines en su origen. Estos sistemas todavía en buen estado deberían ser objeto de una especial protección ya que las comunidades psamófilas e higrófilas se encuentran entre las más escasas, más fa cilm en te alterables y castigadas del Mediterráneo.

Ellliri de mar (Pancratium maritimum) disposa d'unes Ilavors que poden surar durant molt de temps a la mar; els corrents marins s'encarreguen de dispersar-les per totes les costes. La azucena de mar (Pancratium maritimum) poseen unas simientes que pueden flotar en el mar durante mucho tiempo. De esta manera las corrientes marinas pueden dispersarlas por las costas.

conserven en la seva integritat. La resta ha sofert els efectes de l'activitat humana, pero encara conserva zones en bon estat. EIs sistemes dunars no pertorbats, totalment o parcial, poden ser considerats com a modeIs reals deIs sistemes dunars menorquins en eI seu origen. Aquests sistemes, encara en bon estat, haurien de ser objecte d'una especial protecció ates que les cornunitats psamofiles i higrofiles es troben entre les cornunirats més escasses, més fácilment alterables i castigades de la Mediterránia,

(102)


(l03)


(104)


LES COSTES

LAS COSTAS El litoral rocoso de Menorca es especialmente importante tanto desde el punto de vista paisajístico -y por lo tanto económico ya que sirve de atractivo turístico- como biológico -porque la vegetación litoral esparticularmente rica en endemismos. Desde el punto de vista botánico puede decirse que la vegetación litoral de la costa norte de la isla es la que presenta un desarrollo mayor, ya que los vientos dominantes de componente norte empujan la vegetación no litoral hacia el interior de la isla, por decirlo de una forma metaforica, dejando más campo para el desarrollo de las comunidades vegetales ligadas al ambiente costero. En algunas zonas de la costa norte, Fauáritx por ejemplo, la vegetación litoral ocupa una .franja cuya anchura supera el medio kilómetro. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los endemismos vegetales que se encuentran en Menorca están más o menos directamente ligados a este tipo de ambiente. Destacaremos las especies arbustivas con aspecto de almohadilla espinosa. En Menorca existen al menos seis especies diferentes que han adoptado esta forma en un proceso extraordinario de convegencia evolutiva -es decir especies de familias taxonómicas distintas y, por tanto, inicialmente de origen muy dispar, que por el hecho de encontrarse sometidas a unas mismas y adversas condiciones ambientales, acaban adoptando la misma solución para defenderse de ellas. Estas especies, conocidas en Menorca con el nombre genérico de socarrells, se encuentran en la región del litoral a donde ya no llegan las salpicaduras de las olas. Un hecho curioso es que nunca se localizan todas las especies de socarrells juntas en un mismo punto, sino que normalmente hay dos o como mucho tres. En el interior de los socarrells se esconden plantas pequeñas y.frágiles, como una lechetrezna endémica, Euphorbia maresii que de esta forma se defienden del viento y de su salinidad. Otra estrategia utilizada por otras plantas

El litoral rocós de Menorca és especialment important, tant des del punt de vista paisatgístic -i, per tant, econornic, ja que serve ix d'atractiu turístic- com des del biologic -ja que la vegetació litoral és particularrnent rica en endemismes. Des del punt de vista botánic es pot dir que la vegetació litoral de la costa nord de l'illa és la que presenta un desenvolupament major, ja que els vents dorninanrs de component nord empenyen la vegetació no litoral cap a l'interior de l'illa -per dir-ho metaforicament-, deixant més camp per al desenvoluparnent de les comunitars vegetals lligades a l'ambient costanero En algunes zones de la costa de tramuntana =Favárirx, per exemple--, la vegetació litoral ocupa una franja, l'arnplária de la qual supera el mig quilórnerre. Cal tenir en compte que la major pan dels endemismes vegetals que es troben a Menorca estan més o manco directament lligats a aquest tipus d'ambient. Mereixen destacar-se les especies arbustives amb aspecte de coixí espinós. A Menorca hi ha almenys sis especies diferents que han adoptat aquesta fesomia en un procés extraordinari de convergencia evolutiva -és a dir, especies de famílies taxonórniques distinres i, per tanr, inicialment d'origen molt dispar, que, sotmeses a unes mateixes i adverses condicions arnbientals, per defensar-se'n, acaben adoptant la mateixa solució. Aquestes especies, conegudes a Menorca amb el nom generic de socarrells, es troben a la regió del litoral on ja no arriben directament els ruixims de les onades. Un fet curiós és que les especies de socarrells no es localirzen mai totes juntes en un mateix indret, sinó que normalment n'hi ha dues o, com a molt, tres. A l'inrerior dels socarrells s'amaguen plantes petites i fragils, com una lletrera endémica, Euphorbia maresii que d'aquesta manera es defensen de la forca del vent i de la seva salinitat. Una altra estrategia emprada per altres plantes, com el card cigrell (Carlina corymbosa subsp. in-

(l05)


como el card cigrell (Carlina corymbosa subs. involucrata) y la lechetrezna (Euphorbia pithyusa) es la de colocarse a sotavento de un socarrell, casi en contacto fisico y aprovechándolo como abrigo. En estos casos resulta notable ver el aspecto que presenta el conjunto de las dos plantas ya que parecen formar un solo ejemplar, hasta tal punto que la altura de la planta abrigada no supera ni en un milímetro la altura de la planta que le sirve de abrigo. Estas comunidades vegetales se encuentran en buena parte de las costas mediterráneas europeas -a excepción de la Península Ibericaaunque seguramente en Menorca es el lugar donde llegan a un mayor desarrollo tanto cualitativo -número de especies- como cuantitativo -extensión de estas comunidades. A parte de las zonas ocupadas por estas comunidades el resto del litoral menorquín está cubierto de maquias mediterráneas, que se hacen muy densas y altas sobre relieves complejos de areniscas rojizas impermeables. Esto ocurre, particularmente, en la zona comprendida entre Sa Punta Rotja y Ets Alocs, en la costa noroccidental, donde se encuentran los acantilados más altos del litoral menorquín. Estas zonas, además, sirven de hábitat a importantes comunidades de aves rapaces y marinas. Existe otro tipo de maquia de menor altura que cubre terrenos menos intrincados, pero igualmente impermeables, a través de una ancha franja costera del norte y nordeste de la isla. En esta zona abunda la labiernaga (Phillyrea media) y otras plantas de gran interéspor su carácter endémico. Por último vale la pena citar lospinares asociados a la garriga de romero (Rosmarinus oficinalis), brezo (Erica multiflora), sabinas (Juniperus phoenicea) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris), que se desarrollan sobre los acantilados de rocas calcareníticas del mioceno en la costa sur.

Les mates de l'aladem menorquí, que creixen prop de les costes no arredossades del vent, presenten una morfologia modelada pel vent i la sal. Las matas de aladierno menorquin que crecen cerca de las costas azotadas por el viento, presentan una morfologla modelada por el viento y la sal

uolucrata) i la lIetrera Euphorbia pithyusa és la de col-locar-se a sotavent d'un socarrell, gairebé en contacte físic, i aprofitar-lo com a redossa. En aquests casos resulta notable veure l'aspecte presentat pe! conjunt de les dues plantes ja que semblen formar un sol exemplar, fins a tal punt que l'alcada de la planta arredossada no supera ni en un mil-lírnetre l'alcada de la planta que li serveix de redossa. Aquestes comunitats vegetals es troben en bona part de les

Los acantilados del litoral norte de Menorca y algunos islotes costeros tienen la tranquilidad necesaria para que aniden en ellos numerosas especies de aves marinas. Entre las especies más interesantes que

(106)


costes mediterranies europees -tret de la Península Iberica-, pero segurament és a Menorca on arriben a un major desenvolupament, tant qualitatiu -nombre d'especies- com quantitatiu -extensió d' aquestes cornunitats. Deixant de banda les zones ocupades per aquestes cornunitats, la resta del litoral menorquí esta cobert per máquies mediterránies, que es fan molt denses i altes damunt relleus complexos de gresos vermells impermeables. Ac;o passa, particularment, a la zona compresa entre sa Punta Rotja i Ets Alocs, a la costa nord-occidental, on es troben els penya-segats més alts del litoral menorquí. Aquestes zones, a més, serveixen d'habitat a importants comunitats d'ocells rapinyaires i marins. Hi ha un altre tipus de maquia de menor alcada que cobreix terrenys menys intricats, pero igualment impermeables, a través d'una ampla franja costanera del nord i nord-est de l'illa. En aquesta zona abunda l'aladern (Phillyrea media) i altres plantes de gran interes pel seu carácter endernic, En darrer terme val la pena de citar els pinars associats a la garriga de romaní (Rosmarinus oficinalis), xipell (Erica multiflora), savines (funiperus phoenicea) i ullastres (Olea europaea varo syluestris), que es desenvolupen damunt els penya-segats de roques calcareoareníferes del mioce a la costa sud. Els penya-segats del litoral nord de Menorca i alguns illots costaners tenen la rranquil-lirat necessária perque hi nim nombroses especies d'ocells marins. Entre les més interessants que s'hi poden trobar, hem d'esmentar les següents: la baldritxa (Calonectris diomedea), una subespecie endémica de la Mediterrania, que forma la colonia més important de les Balears a la costa nord-est de Ciutadella, i la segona en importancia de la Mediterránia -després de l'Illa de Zembra-, amb milers de parelles reproductores; el corb marí (Phalacrocorax aristotelis), una especie relativament abundant a Menorca -unes 250 parelles-, on té les seves colonies repartides per tota la costa escarpada; la gavina corsa (Larus audouinii), una

El corb marí (Pbalacrocorax aristotelis), una especie relativament abundant a Menorca -unes 250 parelles-, on té les seves colónies repartides per tota la costa escarpada. El cormorán (Phalacrocorax aristotelis), una especie relativamente abundante en Menorca, unas 250 parejas, tiene sus colonias repartidas por toda la costa escarpada.

pueden encontrarse en estos lugares hemos de mencionar las siguientes: la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), una subespecie endémica del Mediterráneo, que forma la colonia más importante de las Baleares en la costa HE de Ciutadella, y la segunda en importancia del Mediterráneo -después de la de la lila de Zembra-, con miles de parejas reproductoras; el cormorán (Phalacrocorax aristorelis), una especie relativamente abundante en Menorca, unas 250 parejas, donde tiene sus colonias repartidas por toda la costa acantilada; la gavio(107)


--------------------------------~-

-

especie de distribució mediterránia que es considerava en perill d'extinció, de la qual a Menorca es troben diverses colónies en alguns illots. Quant als ocells rapinyaires, valla pena dir que malgrat que molts, com ja hem vist, es troben als barrancs o als boscos, la majoria poden niar també als penya-segats de la costa. De fet aquest és l'hábitat més important per a una part considerable deis rapinyalres. Una de les especies de rapac;:os que només es troba als penyasegats litorals, i segurament la més destacada, és !'aguila peixatera (Pandion haliaetus). És aquesta una especie d'un alt interés ornitologic i d'un gran atractiu estetic pel seu aspecte i sobretot pel seu vol majestuós. Malauradament, a Menorca !'aguila peixatera presenta un conringent molt escas i localitzat, com a conseqüencia de l' espoli que ha sofert i de la degradació deis seus habitars vitals. Cria esporádicarnent en unes úniques Iocalitats de la costa, per la qual cosa la viabilirat de les seves poblacions és rnolt precaria. Sens cap dubte, !'aguila peixatera ha de ser un objectiu prioritari a efectes de protecció i conservació deis seus habitats essencials.

------------------------------

ta corsa (Larus audouinii), una especie de distribución mediterránea que se consideraba en peligro de extinción de la cual, sin embargo, en Menorca encontramos diversas colonias en algunos islotes. Con respecto a las aves rapaces vale la pena decir que a pesar de que muchas de ellas, como ya hemos visto, se encuentran en los barrancos o en los bosques, la mayoría de ellas pueden anidar también en los acantilados de la costa. De hecho, éste es el hábitat más importante para una parte de las rapaces. Una de las especies de rapaces que más encontramos en los acantilados litorales, y seguramente la más importante, es el águila pescadora (Pandion haliaétus). Es ésta una especie de un alto interés ornitológico y de un gran atractivo estético por su aspecto y sobre todo por su vuelo majestuoso. Desgraciadamente en Menorca el águila pescadora presenta un contingente muy escasoy localizado, a consecuencia del expolio que ha sufrido y de la degradación de sus hábitats vitales. Cría esporádicamente en unas localizaciones únicas de la costa, por lo cual la viabilidad de sus poblaciones es muy precaria. Sin lugar a dudas, el águila pescadora ha de ser objetivo prioritario a efectos de protección y conservación de sus hábitats esenciales.

El xoriguer o xóric (Falco tinnunculus) és l' ocell rapinyaire més abundant a l'iIIa gracies al fet d'haver-se adaptat millor als ambients humanitzats. En la fotografia es poden veure uns polls al niu. El cernícalo (Falco tinnunculus) es el ave rapaz más abundante en la isla gracias a haberse adaptado mejor a los ambientes humanizados. En lafotografta pueden verse unas mas en el nido.

(108)


(109)


(110)


ILLOTS COSTANERS

ISLOTES COSTEROS

Molr a prop de la costa trobam un rosari d'illes i d'illots cada un dels quals, per ell mateix, constitueix un microcosmos de gran interés biologic. El motiu de la seva importancia és que aquests territoris han sofert fins ara una pressió humana relativament baixa, fonamentalment perque les seves petites dimensions no han fet possible un assentament hurna permanent ni una explotació agrícola de la terra (tret de casos mole particulars, com l'Illa del Rei, l'Illa de la Quarantena al pore de Maó i l'Illa d' en Colom al litoral nord). Així i tot, en altres illots s'han introduit animals com conills q cabres que han tingut un efecte considerable sobre la vegetació i la fauna autoctona. Aquest és el cas de l'Illa de l'Aire al sudest de Menorca i l'Illa des Porros davant el pore de Sanitja. En general, pero, es pot dir que l' ambient dels illots menorquins ha estar poc modificat i així han actuat com a zona de refugi d' algunes especies mole notables, com la sargantana Podarcis lilfordii, que abans de l'arribada de I'horne vivia a l'illa principal i que avui només es pot trobar als illots costaners. El procés que ha donat lloc a aquesta circumstancia és el següent: els primitus pobladors de Menorca introduiren altres reptils (serps i possiblement també sargantanes d' altres especies) i mamífers en el territori principal de l'illa, els quals entraren en competencia amb la sargantana originaria i propiciaren la seva extinció. Aquest fenomen, pero, no es produí als illots costaners que havien quedat arllats del territori principal a finals de la darrera glaciació, quan la fusió dels gels féu pujar el nivell de la mar. Tal aíllament propicia un altre fenomen biológic inreressant, consisrent en la diferenciació evolutiva de les poblacions de sargantanes, que havien quedat arllades geneticament les unes de les

Muy próximo a la costa encontramos un rosario de islas e islotes que, cada uno por si mismo, constituye un microcosmos de gran interés biológico. El motivo de su importancia es que estos territorios han sufrido hasta ahora una presión humana relativamente baja, debido fundamentalmente a que sus pequeñas dimensiones no han hecho posible un asentamiento humano permanente ni una explotación agrícola de la tierra (exceptuando casos muy particulares como la isla del Rey, y la isla de la cuarentena en el puerto de Maó y la isla de En Co10m en el litoral norte). Con todo, en otros islotes se han introducido animales como conejos e incluso cabras que han tenido un efecto considerable sobre la vegetación y la founa autóctonas. Este es el caso de la isla del Aire al sudeste de Menorca y la isla de Els Porros ante el puerto de Sanitja. En general, sin embargo, puede decirse que el ambiente de los islotes menorquines ha sido poco modificado y de estaforma han actuado como zona de refugio de algunas especies muy notables, como la lagartija Podarcis lilfordii, que antes de la llegada del hombre vivía en la isla principal y que hoy solamente puede encontrarse en los islotes costeros. El proceso que ha dado lugar a esta circunstancia es el siguiente: los primitivos pobladores de Menorca introdujeron otros reptiles (serpientes y posiblemente también lagartijas de otras especies) y mamíferos en el territorio principal de la isla, los cuales entraron en competencia con la lagartija originaria y propiciaron su extinción. Este [enámeno, sin embargo, no se produjo en los islotes costeros que quedaron aislados del territorio principal a finales de la última glaciación, cuando la fusión de los hielos hizo subir el nivel del mar. Tal aislamiento propició otro ftnómeno biológico interesante consistente en la diferenciación evolutiva de las poblaciones de lagartijas,

(111)


que habían quedado aisladas genéticamente unas de las otras en sus pequeños territorios. Estos grupos de reptiles, separados de la isla principal y por lo tanto a resguardo de los predadores introducidos por el hombre, evolucionaron de forma independiente dando lugar a razas distintas en cada islote o, incluso, en algunos casos a subespecies diferentes. Este fenómeno se ha producido en todas las Islas Baleares y el en caso de Mallorca y Menorca, para las cuales la especie de lagartija originaria era la misma, se han descrito hasta 15 subespecies diferentes en otros tantos islotes. De estas, seis corresponden a Menorca, aunque esposible la existencia de una séptima sub especie en la isla todavía no aceptada científicamente. Otro rasgo importante de los sistemas de islotes costeros es el hecho ya mencionado de que actúan como zonas favorables para el asentamiento de importantes colonias de aves marinas. En este sentido es especialmente notable la presencia de importantes colonias de pardelas en la isla del Aire y de gaviotas de Audouin en la isla de Els Porros. La flora de estas islas es también particularmente interesante, no tanto por la presencia de endemismos -de los que también hay- como por las comunidades vegetales que se desarrollan en su superficie. Algunas de ellas estdn estrechamente ligadas a la presencia de las aves marinas y al ambiente marino en el cual se desarrollan. A pesar de esto, sus características las diferencian de forma suficientemente eui-

Les poblacions de sargantanes arllades geneticarnent als distints illots de la costa menorquina evolucionaren de forma independent uns dels altres. Las poblaciones de lagartijas aisladas genéticamente en los distintos islotes de la costa menorqulna evolucionaron de forma independiente unas de las otras.

altres en eIs seus petits territoris. Aquests grups de reptils, separats de I'illa principal i, per tant, a recer deIs predadors introduús per I'home, evolucionaren de forma independent donant lloc en cada illot a races distintes o, fins i tot, en alguns casos a subespecies

A cada illot s'ha originat una rac;:ade sargantanes que es diferencia de les que viuen en altres illots per la seva coloraci6, dimensions i fins i tot pel comportarnent. (Podarcis li/fordii ssp. balearica; lila del Rei.)

diferents. Aquest fenomen s'ha produ'it a totes les Illes Balears i en eI cas de Mallorca i Menorca, en que l' especie de sargantana originaria era la mateixa, s'han descrit fins ara 15 sub especies diferents en al-

En cada islote se ha originado una raza de lagartijas que se diferencia de las que viven en otros islotespor su coloración, dimensiones e incluso comportamiento. (Podarcis lilfordii ssp. balearica, isla del Rey.)

(112)


(113)


tres tants illots, D'aquestes, sis corresponen a Menorca, tot i que hi és possible l' existencia d'una setena subespecie encara no acceptada científicament. Un altre tret important dels sistemes d'illots costaners és el fet ja esmentat que actuen com a zones favorables per a l'assentament d'irnportants colonies d'ocells marins. En aquest sentir és especialment notable la presencia de nombroses colónies de baldritxes a I'Illa de l'Aire i de gavines corses o d'Audouin a I'Illa des Porros. La flora d'aquesres ilIes és també particularrnent interessant, no tant per la presencia d' endemismes -que també n'hi ha- com per les cornunitats vegetals que es desenvolupen en la seva superfície. N'hi ha unes quantes que estan lIigades estretament a la presencia dels ocelIs marins i a I'ambient marí en el qual es desenvolupen. Malgrat aco, les seves característiques les diferencien d'una manera prou evident dels tipus de vegetació que s'han descrit en les zones costaneres menorquines. Fins i tor, a vegades s'observen diferencies relIevants en la vegetació d'illes molt properes l' una de l'altra. Totes aquestes diferencies són degudes a factors ambientals i hurnans, tals com presencia o absencia de rates, conilIs i ocelIs rnarins; grau d' exposició als temporals; antics episodis de presencia humana, etc. Per aquest motiu, els sistemes d'illots esdevenen un laboratori especialment adient per a investigar l' efecte dels factors exógens damunt els ecosistemes. Lilla més gran de totes les que hi ha a la costa menorquina, amb gairebé 60 ha, és I'Illa d'en Colom que esta situada davant la platja del Grau i molt aprop de I'Albufera. Aquesta ilIa va ser emprada com a lIatzeret provisional cap a I'any 1786, quan un nombrós grup d'esclaus espanyols, que havien estat alIiberats d'Alger, foren obligats a passar quarantena abans de tornar als seus 1I0cs d'origen. Aquest episodi es produí perque les instal-lacions quarantenáries amb que contava Menorca a l'epoca eren molt reduídes -un petit edifici a I'Illa de la Qua-

dente de los tipos de vegetación que se han descrito en las zonas costeras menorquinas. Incluso en algunos casos se observan marcadas diferencias en la vegetación de islas muy próximas unas de las otras. Todas estas diferencias son debidas a factores ambientales y humanos tales como: presencia o ausencia de ratas, conejos y aves marinas; grado de exposición a los temporales, antiguos episodios de presencia humana, etc. Por este motivo los sistemas de islotes se convierten en un laboratorio especialmente adecuado para investigar el efecto de los factores exógenos sobre los ecosistemas. La isla mayor de todas las que hay en la costa menorquina, casi 60 Ha, es la isla de En Colom, que está situada delante de la playa de Es Grau y muy cerca de la Albufera. Esta isla fue utilizada como lazareto provisional hacia el año 1786, cuando un numeroso grupo de esclavos españoles que habían sido liberados de Argel fueron obligados a pasar cuarentena antes de volver a sus lugares de origen. Este episodio fue consecuencia de que las instalaciones cuarentenarias que había en Menorca eran muy reducidas, un pequeño edificio en la isla de la cuarentena, y no podían dar cabida a tantas personas; por otro lado el resto del Estado español no contaba con instalaciones de este tipo. La estancia de los antiguos esclavosy de sus vigilantes y cuidadores en la isla de En Colom se prolongó durante varios meses y no se produjo ningun caso de enfermedad contagiosa, o al menos de peste, por lo que fueron autorizados a conti-

La gavina corsa (Larus audouinii), una especie de distribuci6 mediterránia que es considerava en perill d'extinció, de la quaI a Menorca es troben diverses colónies, La gaviota corsa (Larus audouinii), una especie de distribución mediterránea que se consideraba en peligro de extinción, de la cual; sin embargo, en Menorca, se encuentran diversas colonias.

(114)


nuar su viaje de regreso. Esto evidenció la necesidad de contar el Estado español con instalaciones adecuadas para hacer frente a casos como éste, por cuyo motivo el conde de Floridablanca ordenó la construcción de un gran lazareto en el puerto de Maó que se ubicó en la península d' en Felipet -hoy isla- y que se llevó a cabo durante las décadas siguientes. La isla de En Colom tiene también un extraordinario interés botánico por la abundancia de un endemismo menorquln, la especie Daphne rodriguezii, que solamente se da en unos pocos puntos dellevante de Menorca. Esta planta es un paleoendemismo, es decir una especie tan antigua que no existe en la flora actual ninguna otra especie que pueda considerarse próxima a ella. Además de éste existen otros endemismos muy interesantes como el aro (Arum pictum), la dedalera (Digitalis dubia) y elSenecio rodriguezii, etc. Por último hay que mencionar que en el territorio de la isla se encuentran los restos muy deteriorados de una basílica paleocristiana. Otro islote importante es la isla del Aire, con 34 Ha, en la cual se ha instalado un foro. Es probable también que esta isla, antes del inicio de nuestra era, sirviera de asentamiento provisional a los mercaderes pánicos que partiendo de sus bases ibicencas iban a ofrecer sus mercancias a otras islas y lugares. Un islote pequeño, mas con mucha historia, es la isla del Rey en el puerto de Maó. Este territorio, de poco más de 4 Ha, contiene los restos de una basílica paleocristiana, descubiertos a finales del siglo pasado. Esta basllica, que originariamente había sido una villa romana, contaba con un importante mosaico que fue trasladado al Museo de Menorca donde actualmente se conserva. En la isla del Rey se encuentra el edificio, desgraciadamente muy deteriorado, dei antiguo hospitaL militar: Este edificio, que acometía las funciones de centro médico hasta hace poco más de veinticinco 'años, fue levantado por Losingleses durante su dominación de la isla. Proyectado como hospital para la marina, de ahí su ubicación en un islote del puerto de Maó, la construcción de sus primitivas instalacio-

rantena-, i no podien donar cabuda a tantes persones, i perque a la resta de l'Estat espanyol no hi havia instal-lacions d'aquesta mena. Lestada a l'Illa d'en Colom deis antics esclaus i els seus vigilants i vetlladors es perllonga durant uns quants mesos sense que es donés cap cas de rnalaltia contagiosa, o almenys de pesta, per la qual cosa foren autoritzats a continuar el seu viatge de retorno Així s'evidenciá la necessitat de comptar a l'Estat espanyol amb recintes adients per fer front a casos com aquest, moriu pel qual el comte de Floridablanca mana la construcció d'un gran Llatzeret al pon de Maó, que es va construir a la península d'en Felipet -avui illa- en les decades següents. Lllla d' en Colom té també un extraordinari interes botánic per l'abundáncia d'un endemisme menorquí, l'especie Daphne rodriguezii, que només es dóna en uns pocs punts de la zona de llevant de Menorca. Aquesta planta és un paleoendemisme, és a dir, una especie tan antiga que no existeix en la flora actual cap altra especie que se li pugui considerar propera. A més d'aquest endemisme n'hi ha d'altres torea interessanrs com la rapa (Arum pictum), la didalera (Digitalis dubia), i el Senecio rodriguezii, etc. En darrer terme s'ha d'esrnentar que al rerritori de l'illa es troben les restes, per bé que molt deteriorades, d'una basílica paleocristiana. Un altre iIIot important és l'Illa de l'Aire, amb 34 ha, en la qual es va instal-lar un faro És probable també que aquesta illa, abans de l'inici de la nostra era, servís d'assenrarnenr provisional per als mercaders púnics que, partint de les seves bases eivissenques, anaven a oferir les seves mercaderies a les altres illes i més

enllá. Un iIIot petit, pero amb molta historia, és l'Illa del Rei al pon de Maó. Aquest terrirori, de poc més de 4 ha, conté les restes d'una basílica paleocristiana, descobertes a finals del segle passat; origináriament hauria estat una vil-la romana i comptava amb un important mosaic que fou traslladat al Museu de Menorca on es

(116)


conserva actualment. A l'illa del Rei es troba l' edifici, malauradament molt deteriorat, de l'antic hospital militar. Aquest edifici, que acomplí les seves funcions com a centre medie fins als anys seixanta havia estat aixecat pels anglesos durant la seva dominació de l'illa. Va ser projectat com a hospital per a l'Armada, per aco la seva ubicació es troba en un illot del port de Maó i les seves prirnitives instal-lacions s'iniciaren poc després d' ocupada Menorca. Nogensmenys, l' edifici actual no fou construú fins a la segona meitat del segle XVIII, tarnbé en epoca anglesa. La intensa activitar humana qU,e ha patit aquesta illa al llarg dels segles ha fet que la flora i fauna autoctones n'hagin resultat malmeses i, en general, profundament modificades. Així i tot ha conservat una de les subespecies de la sargantana Podarcis lilfordii . . que avui es coneixen.

nes se inició poco después de ser ocupada Menorca. Sin embargo, el edificio actual no fue construido hasta la segunda mitad del siglo XVII!, también en época inglesa. La intensa actividad humana que ha sufrido esta isla a lo largo de los siglos, ha hecho que la flora y fauna autóctonas hayan resultado dañadas y, en general, profundamente modificadas. Con todo, la isla ha conservado una de las subespecies de la lagartija Podarcis lilfordii que hoy se conocen.

Uno de los endemismos más delicados del litoral de Menorca. (Daplme rodriguedi).

Un deis endemismes més delicats del litoral de Menorca. (Daphne rodriguezii).

(117)


(118)


FONS LITORALS

FONDOS LITORALES

El primer arnbienr que cal considerar és l'anomenada plataforma litoral, que és la zona del litoral que comen~a allá on apareixen els primers organismes que es poden considerar d' ambient marÍ, i que finalitza allá on s'inicia d'una manera clara la inflexió cap avall en la inclinació del relleu submarÍ. Aquesta regió es sub-

El primer ambiente que debemos considerar es la llamada plataforma litoral, que es la zona del litoral que empieza allí donde aparecen los primeros organismos que pueden considerarse de ambiente marino y que finaliza donde se inicia de una forma clara la inflexión hacia abajo en la inclinación del relieve submarino. Esta región se subdivide a su vez en tres subzonas que, en orden creciente de profondidad, son las siguientes: zona supralitoral, que corresponde al nivel cero o franja de la costa apenas bañada por las salpicaduras de las olas; una zona mediolitoral regularmente mojada por las olas, mas siempre emergida; y una zona infralitoral, situada entre la última región y la profundidad en la que desaparecen las algasfotófilas.

divideix al seu toro en tres subzones que, en ordre de profunditats creixents, són les següents: zona supralitoral, que correspon al nivell zero o franja de la costa tot just esquirxada per les onades; zona mediolitoral, regularment mullada per les ones pero sempre emergida, i zona infralitoral, situada entre la darrera regió i la profunditat on desapareixen les algues forofiles. A continuació de la plataforma litoral ve una zona circalitoral i una altra batial. La primera esta situada entre ellímit inferior de la zona infralitoral i la profunditat incompatible amb tot tipus de vida vegetal, i la segona és, per tant, aquella on només és possible la vida animal, depenent en tot de la producció superficial d'aliments. A Menorca, i a causa de la gran transparencia de les aigües, el límit inferior de la zona infralitoral se situa cap als 35 m de profunditar, rnentre que ellímit de la zona circalitoral es localitza cap als 120 m. Cornencarem la descripció d'aquests ambients marins per la seva part emergida, és a dir, per les dues primeres zones de la plataforma litoral, a les quals correspon un desnivell global en sentir vertical que acostuma a ser petit. Aquest fet, junt amb unes condicions ambientals forca dures -determinades pels efectes de les onades dels ternporals i pels episodis d'immersió i dessecació originats pe! canvis de nivell de la mar (plenes i seques), que s'observen

A continuación de la plataforma litoral viene una zona circalitoral y otra batial. La primera está situada entre el límite inferior de la zona infralitoral y la profondidad incompatible con todo tipo de vida vegetal, y la segunda es, por tanto, aquella donde solamente esposible la vida animal, dependiente en todo de la producción de alimentos superficial En Menorca, y a causa de la gran transparencia de las aguas, el límite inferior de la zona infralitoral se situa hacia los 35 m de profondidad, mientras que el límite de la zona circalitoral se localiza hacia los 120 m. Comenzaremos la descripción de estos ambientes marinos por su parte emergida, es decir por las dos primeras zonas de la plataforma litoral, a las cuales les corresponde un desnivel global en sentido vertical que acostumbra a ser pequeño. Este hecho, junto con unas condiciones ambientales muy duras =determinadas por los efectos de las olas de los temporales y por los episodios de inmersión y desecación originados por los cambios de nivel del mar (plenes y seques) que se obser-

(119)


van cuando se dan oscilaciones importantes de la presión atmosJéricahacen que esta zona sea relativamente pobre en cuanto a cantidad de biomasa y diversidad de organismos. Con todo, la rápida variación de las condiciones ambientales que se observan en sentido vertical hace que en esta región se dé una sucesión rápida de comunidades vegetales bien definidas.

quan es donen oscil-lacions importants de la pressió atmosfericafan que aquesta zona sigui relativament pobra quant a quantirat de biomassa i diversitat d' organismes. Malgrat tot la rápida variació de les condicions ambientals, que hom observa en sentir vertical fa que en aquesta regió es doni una successió rápida de comunitats vegetals ben definides. La duresa de l'ambient és més gran en la zona supralitoral, la primera de les tres zones en que hem dividir la plataforma litoral, i, per tant, és on es troben menys organismes marins, tant vegetals com animals. En tor cas cal destacar un liquen (Verrucaria amphibia), que forma taques fosques encastades a les roques, i el caragolí negre (Littorina neritoides), petit gasreropode capas: d' alternar la respiració aquatica amb l'aeria, molt abundant a tota I'illa i que forma agrupacions importants. En aquesta mateixa regió supralitoral s'han d'incloure també les cubetes litorals, de les quals no hi ha gaires exemplars a la costa de Menorca, i sobretot les nombrases concavitats (cocons) de I'erosionat relleu costaner, tan característiques de la costa sud-est de I'illa. Aquestes formacions desenvolupen, de forma estacional, algunes algues rnacroscópiques -cianofíciesi altres organismes faunístics i florísrics microscópics. Durant l' estiu, aquestes cavitats es dessequen i queden cobertes per una capa de sal cristal-lirzada que impedeix la instal-Iació d'organismes. En la zona medio litoral, les condicions arnbientals són més favorables al desenvolupament deis organismes marins, i s'hi pot detectar clarament una successió de bandes primes de vegetació. Així, a la costa nord de Menorca, on abunden els penya-segats i les parets verticals, l'amplada de la zona és rnolt més gran que en la costa sud on el relleu és més suau. En aquest darrer cas, la zona mediolitoral només arriba als pocs centrímetres d'arnplada. Entre totes les especies que apareixen a la zona rnediolitoral, val la pena parlar de l' alga calcaria Litophyllum lichenoides, que es troba al nivell inferior de la zona rnediolitoral, formant unes biocon-

La dureza del ambiente es mayor en la zona supralitoral, la primera de las tres zonas en que hemos dividido la plataforma litoral, y por tanto en ella se encuentran menos organismos marinos, tanto vegetales como animales. En todo caso cabe destacar un liquen Verrucaria arnphibia, que forma manchas oscuras incrustadas en las rocasy el caracolíllo negro (Littorina neritoides), pequeño gasterópodo capaz de alternar la respiración acuática con la aérea, muy abundante en toda la isla y que forma importantes agrupaciones. En esta misma región supralitoral han de incluirse también las cubetas litorales, de las cuales no hay muchos ejemplares en la costa de Menorca, y sobre todo las numerosas concavidades (cocons) del erosionado relieve costero, tan características de la costa sudeste de la isla. Estas formaciones desarrollan de forma estacional algunas algas macroscópicas -cianoficias- y otros organismos founísticos y florísticos microscópicos. Durante el verano estas cavidades se secan y quedan cu-

El cranc pelut (Eripha uerrucosa) ésun animal carnívor que viu als rompents de les zones rocoses. És ben conegut el seu comportament defensiu, alcant amenacadorarnent el cos i obrint les mordales, que tenen unes coloracions molt vistoses. El cangrejo moruno (Eripha verrucosa) es un animal carnluoro que vive en los rompientes de las zonas rocosas. Es bien conocido su comportamiento defensivo, levantando amenazadoramente el cuerpo y abriendo sus pinzas, que tienen unas coloraciones muy vistosas.

(120)


biertas de una capa de sal cristalizada que impide la instalación de organismos. En la zona mediolitorallas condiciones ambientales son más favorables al desarrollo de organismos marinos, y en ella podemos detectar claramente una sucesión de finas bandas de vegetación. La extensión total de esta zona depende estrechamente del relieve costero y del hidrodinamismo de las aguas. Así en la costa norte de Menorca, donde abundan los acantilados y las paredes verticales, la anchura de la zona es mucho mayor que en la costa sur donde el relieve es más suave. En este último caso la zona mediolitoral solamente llega a lospocos centímetros de anchura. De entre todas las especies que aparecen en la zona medilitoral, vale la pena hablar del alga calcárea Litophyllum lichenoides, que se encuentra en el nivel inferior de la zona medilitoral formando unas bioconcrescencias muy características de las costas mediterráneas, que toman un mayor desarrollo en las zonas de la costa más batidas por las olas y resguardadas de la luz. Por lo tanto, en Menorca, estas concreciones se localizan preferentemente en la costa norte, aunque también en las paredes de algunas grutas superficiales de la costa sur. Cabe destacar que las comunidades de Litophyllum lichenoides, están incluidas en el libro rojo de especies, poblaciones y paisajes marinos amenazados del Mediterráneo, ya que las conscrescencias que forman son de características biológicas y geomorfológicas únicas en la región. El principal peligro que aftcta estas comunidades es su lenta degradación provocada por el aumento de la contaminación marina, así como la acción directa del hombre. En cuanto a lafauna de esta zona, los organismos másfrecuentes son, además de diversas especies de cangrejos, los tomates marinos (Actinia equina), dos tipos de gasterópodos: la peonza (Monodonta turbinata) y las distintas especies de lapas (Patella sp.), tan abundantes en Menorca. Los fondos marinos de Menorca, es decir la parte inferior de la plataforma litoral siempre cubierta por las aguas y las zonas circalito-

Detall de l'herbei de Caulerpa prolifera i Cymodocea nodosa del pon de Fomells. Detalle de la pradera de Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa del puerto de Fornells.

crescencies molt característiques de les costes mediterranies, i que agafen un desenvolupament més gran a les zones de la costa batudes per les onades i resguardades de la Ilum. Per tant, a Menorca, aquestes concrecions es localirzen preferentment a la costa nord, pero també a les parets d'algunes grutes superficials de la costa sud. Cal destacar que les comunitats de Litophyllum lichenoides estan incloses en el Ilibre vermell d'especies, poblacions i paisatges marins amenacats de la Mediterrania, pel fet de formar unes concrescencies de característiques biológiques i geornorfologiques úni-

(122)


ques a la regió. El principal perill que afecta aquestes cornunitats és la seva lenta degradació provocada per l' augment de la contaminació marina, així com l' acció directa de l'home. Quant a la fauna d'aquesta zona, els organismes animals més abundants són, a més de diverses especies de crancs, els rornatics de la mar (Actinia equina) idos tipus de gasrerópodes: la baldufa (Monodonta turbinata) i les distintes especies de pegellides (Patella sp.), tan freqüents a Menorca. EIs fons marins de Menorca, és a dir, la part inferior de la plataforma litoral sempre coberta per les aigües, són ocupats per comunitats marines del major interés, tant pel seu bon estat de conservació com perque representen veritables prorotips de les principals cornunitats biologiques de la mar Mediterrania. Amb els fons marins de I'illa de Menorca passa quelcom sernblant al que hem observat en els ambients terrestres: es fa difícil de trobar en un altre lloc un nombre tan gran de cornunitats i paisatges submarins a un espai tan reduit i, a la vegada, tan ben conservats i representatius com els que es troben al voltant de I'illa. Novament ens sorpren la diversitat en un espai petit, El component faunístic i florístic d'aquests fons és molt ric i, a més d'acollir un gran nombre d'especies rnediterranies enderniques, tarnbé conté -a vega des en abundanciadiverses especies que a la resta de la Mediterrania es consideren en perill d' extinció. De fer, la practica totalitat de les cornunirats de I'illa apareixen en elllibre vermell de la Mediterrania, a causa de la intensa degradació que han sofert en altres llocs. Entre aquestes podem destacar els herbeis de fanerogames marines, els fons de maerl (avellano), els fons coral-lígens amb Laminaria rodriguezii, les cornunirars de Cystoseira i moltes especies de peixos. Per les seves característiques físiques, els fons marins que envolten l'illa no són homogenis, sinó que s'hi poden distingir dos tipus d'arnbient clarament diferenciats que corresponen a substrats diferents: els anomenats fons marins durs i els fons marins tous.

Detall d'una paret de la cova des Pont d'en Gil, on destaquen el briozou Sertella sp. que es distingeix pel seu aspecte de randa, i el madreporari groc Leptopsammia pruvoti amb el seu aspecte estel-lat. La superfície de la roca esta recoberta per diferents tipus d' esponges: Spirastrella cunctatrix (de color taronja), Diplastrella bistellata (de color groc dar), Dendroxea lenix (de color blau violad) i Axinella damicornis (de color groc). Detalle de una pared de la cueva del Pont d'en Gil; donde destacan el briozoo Sertella sp. que se distingue por su aspecto de encaje, y el madreporario amarillo Leptopsarnmia pruvoti con su aspecto estrellado. La superficie de la roca está recubierta por diferentes tipos de esponjas: Spirastrella cunctatrix (de color naranja), Diplastrella bistellata (de color amarillo claro), Dendroxea lenix (de color azul violáceo}y Axinella damicornis (de color amarillo).

ral y batial, estdn ocupados por comunidades marinas del mayor interés, tanto por su buen estado de conservación como por representar verdaderos prototipos de las principales comunidades biológicas del

(123)


mar Mediterráneo. En losfondos marinos de la isla ocurre algo parecido a lo que hemos observado en los ambientes terrestres: se hace dificil encontrar en otro lugar un número tan grande de comunidades y paisajes submarinos en un espacio tan reducido, a la vez tan bien conservados y representativos como los que encontramos alrededor de la isla. Nuevamente nos sorprende la diversidad en un espacio tan pequeño. El componente founístico y florístico de estosfondos es muy rico, y, además de acoger un gran número de especies mediterráneas endémicas también contiene -a veces en abundancia- varias especies que en el resto del Mediterráneo se consideran en peligro de extinción. De hecho, la práctica totalidad de las comunidades de la isla aparece en el libro rojo del Mediterráneo, a causa de la intensa degradación que han sufrido en otros lugares. Entre ellas podemos destacar los prados de fonerógamas marinas, el[ondo maerl (avellanó), losfondos coraligenos con Laminaria radriguezii, las comunidades de Cystoseira y muchas especies de peces. Por sus características fisicas los fondos marinos que rodean la isla no son homogéneos sino que en ellos pueden distinguirse dos tipos de ambiente claramente diferenciados que corresponden a dos tipos de sustrato diferentes: los llamados [ondos marinos duros y losfondos marinos blandos. La costa norte de la isla es más variada y, por tanto, más dificilmente caracterizable que la costa sur. Al lado de acantilados imponentes existen calas de aguas superficiales y tranquilas. Los acantilados de la costa norte tienen su continuación por debajo de la superficie marina y pueden observarse bellas paredes submarinas que bajan, en algunos casos, hasta los 35 m de profundidad. En la costa sur de Menorca, por el contrario, el sustrato duro tiene poca importancia y se limita a los acantilados -donde raramente las paredes submarinas llegan más allá de los 10-15 metros de profundidad- y a unas pocas rocas llanas que emergen ocasionalmente del fondo de naturaleza arenosa.

Poblaments d'a1gues fotofiles al cap de Cavalleria, situats en una fondária aproximada de 7 m, amb dominancia de la comunitat de Padina pavonica. (Anadyomeno-Padinetum pauonicae.} Poblaciones de algasfotófilas del Cap de Caualleria situadas a una profundidad aproximada de 7 m, donde domina la comunidad de Padina pavonica. (Anadyomeno-Padinetum pavonicae.)

Es pot dir, en línies generals, que aquets dos tipus de fons obeeixen a la bipolaritat de la constitució geologica de l'illa, i que els primers es troben millor representats a la costa nord i al Canal de Menorca i els segons, a la costa sud, pero sense oblidar que en la primera regió sempre es traben fons del segon tipus i al revés. La costa nord de l'illa és més variada i, per tant, més difícilment caracterirzable que la costa sud. Al costat d' espadats impo-

(124)


nents hi ha cales d' aigües somes i encalmades. Els penya-segats de la costa nord tenen la seva continuació per davallla superficie marina, i hom hi observa belles parets submarines que davallen en alguns casos fins als 35 m de proíunditat. Al contrari, a la costa sud de Menorca el substrat dur té poca importancia i es limita als penya-segats -Dn rarament les parets submarines arriben més enlla deis 10-15 m de fondaria- i a unes poques roques planes que emergeixen ocasionalment deis fons de natura sorrenca. Els substrats marins tous són més abundants a la part sud de l'illa, on dominen clarament la superficie del fons marí alllarg de tota la costa, i hi són representades totes les cornunitats propies d'aquests ambients. Se n'exceptuen les cornunitats d'aigües somes, prácticarnent inexistents al sud per falta de badies tancades. A la costa nord també es poden trobar fons marins tous, encara que ocupant extensions més reduídes. Quant a les comunitats i especies més interessants entre totes les que es troben als fons propers a l'illa cal assenyalar els preuats coralls vermells (Corallium rubrum), que són una colonia d'invertebrats típica deis fons marins durs. Aquesta especie es troba sovint als extraploms, enfora de la costa i a partir deis 40 m de profunditar. L'explotació incontrolada d'aquestes colonies d'invertebrats pel seu valor comercial, ha fet que siguin cada vegada més escassos i que els que hi queden es trobin cada vega da a més profunditat. Linteres faunístic i ecologic d'aquestes cornunitats fa aconsellable la seva protecció total i la deis ambients on viuen. En el cas deis fons marins tous, l'especie més amplament estesa és, sens dubte, un vegetal, la Posidonia oceanica. Malgrat que sigui coneguda popularment amb el nom d"'alga", no pertany a aquest grup botanic, sinó que és una fanerógarna marina, és a dir, una planta superior que s'ha especialitzat a viure dinrre l'aigua. La posidonia apareix per tot l'espai infralitoral, entre 1 i 35 m de profunditat, i al voltant de l'illa forma prades d'excel-lent constitució, fins al punt que alguns autors les cataloguen com les més ben con-

Aspecte d'un poblament de la zona infralitoral inferior, a 20 m, al cap de Cavalleria. Es distingeixen la gorgonia Eunicella singularis, que es caracteritza per la seva forma d'arbret, i les a1gues Codium bursa, amb forma de bolla, i Peyssonnelia spp. Entre els peixos hom pot observar unes quantes tutes (Cbromis cbromis) i una donzella (Corisjulius) a la dreta de la fotografia. Aspecto de una población de la zona infralitoral inferior, a 20 m de profundidad, en el Cap de Caualleria. Se distinguen la gorgonia Eunicella singularis, que se caracteriza por su forma de arbusto, y las algas Codium bursa, conforma de bola, y Peyssonnelia spp.

Los sustratos marinos blandos son mds abundantes en la parte sur de la isla, donde dominan claramente la superficie del fondo marino a lo largo de toda la costa y donde estdn representadas todas las comunidades propias de estos ambientes. Constituyen una excepción las comunidades de aguas superficiales, prácticamente inexistentes en

(125)


--------------~--------

servades de la Mediterrania. Aquestes prades acostumen a ser molt productives i són zones d'acollida d'importants moles de peixos, i al seu interior hi abunden invertebrars com poliquets, mol-luscos i petits crustacis. Al port de Sanitja, i en alguns altres indrers de la costa, les posidonies donen lloc a una formació molt peculiar que rep el nom d'escull-barrera, perque el seu aspecte recorda el d'aquesta estructura. EIs esculls de posidonies es formen en indrets no gaire profunds i allunyats de les pertorbacions humanes o d'altres tipus, En aquests llocs, les mates de posidonia han anat creixent durant centenars d'anys sense parir cap pertorbació i, per aquest motiu, la part superior de les mates s'apropa a la superficie marina fins arribar a fregar-la. D'aquesta manera es pot formar una mena d'estructura vegetal que té l'aparenca visual d'un escull-barrera, encara que la seva corporeúat no sigui, evidentment, la mateixa que la de les roques. Aquest tipus de formació, de gran bellesa paisatgística, consritueix un complex de cornunitats únic i exclusiu de la Mediterrania, del major interés científic i educatiu, que s'hauria de protegir amb tota cura, ja que els esculls-barrera de posidonia estan molt fets malbé en altres indrets de la Mediterránia i els que es troben a l'illa són dels pocs que encara es conserven en perfecte estar, En els fons marins durs es troben tarnbé coves submarines, que constitueixen un ambient mole peculiar i de gran interés científico A Menorca es localitzen alllarg de tot el perímetre de l'illa i la seva entrada acostuma a situar-se en la zona infralitoral (10-25 m). Aquestes coves están encara poc estudiades, pero se sap la seva importancia pel fet que en aquest tipus de cavitats submarines es produeix una variació rnolt gran en el valor dels parárnetres ambientals en un espai mole reduú. Aixo fa que, fins a un cert punt, en una cova es mimetirzin en pocs metres les variacions florístiques i faunístiques que a la mar oberta només es poden observar al llarg de centenars de metres, quan es passa de la superfície de l'ai-

el sur por falta de bahías cerradas. En la costa norte también pueden encontrarse fondos marinos blandos, aunque ocupan extensiones más reducidas. En cuanto a las comunidades y especies más interesantes de entre todas las que se encuentran en los fondos marinos próximos a la isla cabe señalar los preciados corales rojos (Corallium rubrurn), que es una colonia de invertebrados típica de losfondos marinos duros. Esta especie se encuentra con ftecuencia en los extraplomos, lejos de la costa y a partir de los 40 metros de profundidad La explotación incontrolada de estas colonias de invertebrados por su valor comercial, ha hecho que sean cada vez más escasasy que las que quedan se encuentren cada vez a mayor profundidad El interés faunístico y ecológico de estas comunidades hace aconsejable su protección total y la de los ambientes donde viven. En el caso de losfondos marinos blandos, la especie más extendida es, sin duda, un vegetal, la Posidonia oceanica. A pesar de ser conocida popularmente con el nombre de "alga': no pertenece a este grupo botánico sino que es una fanerógama marina, es decir una planta superior que se ha especializado en vivir bajo en el agua. La posidonia aparece en todo el espacio inftalitoral, entre 1 y 35 metros de profundidad, y alrededor de la isla forma prados de excelente constitución, hasta el punto de que algunos autores los catalogan como los mejor conservados del Mediterráneo. Estos prados acostumbran a ser muy productivos y son zonas de acogida de importantes bancos de pe-

Al port de Sanitja, i en alguns altres indrets de la costa, les posidónies donen lioc a una formació molt peculiar que rep el nom d'escull-barrera, perque el seu aspecta recorda el d'aquestes estructures marines. En el puerto de Sanitja, y en algunos otros lugares de la costa, las posidonias dan lugar a una fonnación muy peculiar que recibe el nombre de escollo-barrera, ya que su aspecto recuerda el de esas estructuras marinas.

(126)


(127)


gua als fons marins. És a dir, a I'interior de les coves es dóna una gradació clara entre les comunitats biologiques que hi viuen, des d'aquelles que es troben en zones més il-Iuminades, a prop de I'entrada, fins a les que viuen en zones gairebé fosques, a les regions més interiors de les coves.

ces,y en su interior abundan invertebrados como poliquetos, moluscos y pequeños crustáceos. En el puerto de Sanitja , y en algunos otros puntos de la costa, las posidonias dan lugar a una formación muy peculiar que recibe el nombre de escollo-barrera, por recordar su aspecto el de estas estructuras. Los escollos de posidonias seforman en lugares no muy profundos y alejados de las perturbaciones humanas o de otro tipo. En estos lugares las matas de posidonia han ido creciendo durante centenares de años sin suftir perturbación alguna, por cuyo motivo la parte superior de las matas se acerca a la superficie marina hasta llegar a rozarla. De esta manera puede formarse una especie de estructura vegetal que tiene la apariencia visual de un escollo-barrera, aunque su corporeidad no sea, evidentemente, la misma que la de las rocas. Este tipo de formación, de gran belleza paisajlstica, constituye un complejo de comunidades único y exclusivo del Mediterráneo, del mayor interés científico y educativo, que debería protegerse al máximo, ya que los escollos-barrera de posidonia están muy deteriorados en otros lugares del Mediterráneo y los que se encuentran en la isla son de lospocos que se conservan en perfecto estado. En los fondos marinos duros encontramos también cuevas su]: marinas, que constituyen un ambiente muy peculiar y del mayor interés científico. En Menorca se localizan a lo largo de todo el perímetro de la isla y su entrada acostumbra a situarse en la zona inftaLitoraL (J 0-25 metros). Estas cuevas han sido todavía poco estudiadas, mas se sabe de su importancia ya que en este tipo de cavidades submarinas se produce una variación muy grande en el valor de los parámetros ambientales en un espacio muy reducido. Esto hace que, hasta cierto punto, en una cueva se mimeticen en pocos metros las variaciones founísticas y florísticas que en mar abierto pueden observarse a lo largo de centenares de metros, en el paso de la superficie del agua a los fondos marinos. En el interior de las cuevas se da una gradación clara entre las comunidades biológicas que en ellas viven, empezando por las que se encuentran en las zonas más iluminadas, cerca de la entrada, hasta

Quant a la fauna dels fons marins durs, podem destacar que en les zones on arriba poca llum apareixen formacions dominades per organismes suspensívors (esponges, gorgonies, madreporaris i briozous) els quals enriqueixen de forma extraordinaria la biodiversitat d'aquests fons profunds mediterranis. EIs substrats durs en la zona batial, on són rars, estan colonitzars per cnidaris, nombroses especies d'esponges, briozous i braquiopodes. La fauna de la zona infralitoral dels fons marins tous és bastant pobra i esta formada per poliquets, mol-luscos bivalves i equinoderms (bogamarins, estrelles de la mar, holotúries i ofiuroideus), Valla pena de destacar l'abundáncia a les praderies de fanerógames del gran mol-lusc bivalve anomenat nacra (Pinna nobilis), la qual és una especie en perill d' extinció pel fet d'haver estat sotmesa a tata la Mediterránia a una intensa sobrepesca amb el proposir d' aprofitar-ne les valves gegants com a objecte d'ornamentació. En el cas de Menorca, malgrat la seva abundancia a mar obena, la nacra s'ha extingit a I'interior dels ports, on fou molt perseguida en ser f'acilla seva extracció de I'aigua. En general es pot dir que l' estat de conservació dels fons de I'illa de Menorca és relativament bo o, almenys, no és pitjor que el d'alrres indrets de la Mediterránia. L'efecte huma és molt notori en les poblacions de peixos i crustacis d'interes comercial, pero és, més aviat reduú pel que fa a l' estructura general dels sistemes bentonics. Així, per exemple, peixos com l' anfós (Epinephelus guaza) o els corvalls (Sciaena umbra) s'han enrarit molt aquests darrers temps i les mateixes llagostes (Palinurus elepbas) no són tan abundants com anys enrere. També altres crustacis com la cranca

(128)


las que viven en zonas casi oscuras, en las regiones más interiores de las cuevas. En cuanto a la fauna de losfondos marinos duros, podemos destacar que en las zonas a las que llega poca luz aparecen formaciones dominadas por organismos suspensívoros (esponjas, gorgonias, madreporarios y briozoos) los cuales enriquecen de forma extraordinaria la biodiversidad de estosfondos profundos mediterráneos. En la zona batial, donde los sustratos duros son raros, están colonizados por cnidaríos, numerosas especies de esponjas, briozoos y braquiopodos. La fauna de la zona infralitoral de losfondos marinos blandos es bastante pobre y está formada por poliquetos, moluscos bivalvos y equinodermos (erizos, estrellas de mar, holoturias y ofiuroideos)' Merece la pena destacar la abundancia, en las praderas de fanerógamas, del gran molusco bivalvo llamado nacra (Pinna nobilis), una especie en peligro de extinción ya que ha estado sometida en todo el Mediterráneo a una intensa sobrepesca con el propósito de aprovechar sus valvas gigantes como objeto de ornamentación. En el caso de Menorca, a pesar de su abundancia en mar abierto, se ha extinguido en el interior de lospuertos, donde fué muy perseguida ya que su extracción del agua era muy fácil. En general puede decirse que el estado de conservación de losfondos marinos de la isla de Menorca es relativamente bueno o, al menos, no es peor que el estado de otros lugares del Mediterráneo. El efecto humano es muy notorio en las poblaciones de peces y crustáceos de interés comercial, pero es, en genral reducido por lo que concierne a la estructura general de los sistemas betónicos. Así por ejemplo peces como el mero (Epinephelus guaza) o los corvaffos (Sciaena umbra) se han hecho muy escasos en los últimos tiempos y las mismas langostas (Palinurus elephas) no son tan abundantes como lo eran años atrás. Crustáceos como el centollo (Maia squinado) o la cigarra de mar (Scyllarides latus) han pasado de ser especies abundantes a raras.

La figura d'un pescador de canya encara és una imatge freqüent a determinats indrets de la costa menorquna, testimoni d'un temps en que l'explotació deis recursos deis fons marins era una activitat no agressiva per al medi ambient. La figura de un pescador de caña todaula es una imagen frecuente en determinados lugares de L1 costa menorquina; testimonio de una época en que L1 explotación de losfondos marinos era una actividad no agresiva para el medio ambiente.

(Maia squinado) O la cigala (Scyllarides latus) han passat de ser especies abundants a ser rares.

(129)


LA TIERRA YELHOMBRE

LA TERRA

1 L'HOME

Hemos dejado para el final el hablar, o mejor dicho volver a hablar, de un último tipo de ambiente que es, posiblemente, el más característico de Menorca. Se trata de las zonas agrícolas, es decir aquellas zonas destinadas preferentemente a usos agropecuarios, pero en las que también tienen una importancia capital los espacios no agrícolas. Ytt hemos visto al principio, cuando nos hemos ocupado del hombre como agente del paisaje, cómo la peculiar práctica agrícola que se ha desarrollado en Menorca hasta ahora, ha posibilitado la aparición de un medio rural que ha mantenido una interrelación profunda con los bábitats naturales, algo que ha resultado beneficioso para el conjunto de la isla. Incluso podríamos decir que el funcionalismo de los ecosistemas naturales está íntimamente ligado a la forma tradicional de aprovechamiento agrícola. La cuestión, por tanto, es conocer cuáles son las características que pueden considerarse comunes al conjunto del medio agrícola menorquín, y que a la vez lo diferencian del medio agrícola que podemos encontrar en otras islas del archipiélago balear. En primer lugar encontramos un predominio casi total de cultivos de forraje de secano (raygrass, cebada, avena, zulla) con ausencia de otros cultivos. Esta circunstancia se debe a que la agricultura de Menorca está volcada hacia la ganadería en vistas a la producción de leche y la posterior fabricación de queso, que es la principal fuente de ingresos de casi todas las explotaciones agrícolas menorquinas. La segunda característica importante del campo de Menorca es la técnica del manejo del ganado bovino. Hasta ahora las vacas han pastado libremente por los campos de Menorca y solamente en los meses de sequía eran alimentadas a base de piensos. En tercer lugar hemos de resaltar la ya mencionada división del

Hem deixat per al final parlar, o més bé tornar a parlar, d'un darrer tipus d'ambient que és, possiblement, el més caracrerístic de Menorca. Es tracta de les zones agrícoles, és a dir, aquelles zones destinades preferentment a usos agropecuaris, pero en que també tenen una importancia cabdal els espais no agrícoles. Ja hem vist al principi, quan ens hem ocupat de l'home com a agent del paisatge, de quina manera la peculiar practica agrícola que s'ha desenvolupat a Menorca fins ara ha possibilitat l'aparició d'un medi rural que ha rnantingut una interrelació profunda entre els camps de conreu i els habitats naturals, la qual ha resulrar beneficiosa per al conjunt de l'illa. Fins i tot podríem dir que el funcionalisme dels ecosistemes naturals esta ínrimament lligat amb la forma tradicional d' aprofitarnent agrícola. La qüestió immediata, per tant, és de saber quines són les característiques que es poden considerar comunes al conjunt del medi agrícola menorquí i que, a la vegada, el diferencien del medi agrícola que podem trobar a les al tres illes de l'arxipelag balear. En primer lloc trobam un predomini gairebé total de conreus de farratges de seca (raygrass, ordi, civada, clóver) amb absencia d'altres conreus. Aquesta circumstancia es dóna perque l'agricultura de Menorca esta orientada cap a la ramaderia en vistes a la producció de llet i a la posterior fabricació de formatge, que és la principal font d'ingressos de gairebé totes les explotacions agrícoles menorquines. La segona característica irnportant del camp de Menorca és la técnica de maneig del bestiar boví, Fins ara, les vaques han pasturat lliurement pels camps de Menorca i només en els mesos secs de l' estiu eren alimentades amb pinsos.

(131)


En tercer lloc hem de destacar la ja esmentada divisió del territori de les finques en parcel-les delimitades per parets de pedra seca, així com l'ús d'aquesta mateixa técnica per a la realització de bona part dels diferents ripus de construccions destinades a usos agropecuaris. Acro, com hem vist, té una influencia important en l' estética del paisatge i sobrerot és responsable de l' aspecte peculiar del camp menorquí.

territorio de las fincas en parcelas delimitadas por muros de piedra seca, así como el uso de esta misma técnica para la realización de buena parte de los diferentes tipos de construcciones con finalidad agropecuaria. Esto, como hemos visto, tiene una influencia importante en la estética del paisaje y sobre todo es responsable del aspecto peculiar del campo menorquln. Otra característica notable la constituye el que las casas de las explotaciones agrícolas aparecen siempre diseminadas en el paisaje, ocupando puntos estratégicos, y están construidas de acuerdo con una tipología arquitectónica tradicional en el mundo rural Esta tipología se ha respetado escrupulosamente a lo largo de los siglosy ha dado edificios que conjugan su simplicidad con una gran belleza. También es importante otro factor que se da en el mundo rural menorquln y que influye decisivamente en muchas de sus otras peculiaridades positivas: la mayoría de explotaciones agrícolas tienen dimensiones comprendidas entre 100 Ha y 10 Ha. Esto significa que el campo de Menorca no se ha visto sometido a la uniformización de las técnicas de cultivo extensivas, ni tampoco a los efectos negativos de un régimen minifondista, por lo que implica de sobreaprouechamiento del terreno.

Una altra característica notable és que les cases de les explotacions agrícoles apareixen sempre disseminades en el paisatge, generalment ocupant punts esrraregics, i són construides d'acord amb una tipologia arquitectónica tradicional en el món rural. Aquesta tipologia s'ha respectar escrupulosament al llarg dels segles i ha donat edificis que conjuguen la seva simplicitat amb una gran bellesa. També és important un altre factor que es dóna en el món rural menorquí i que influeix decisivarnent en moltes de les seves altres peculiaritats positives: la rnajoria d' explotacions agrícoles tenen dimensions compreses entre 100 i 10 ha. Acro significa que el camp de Menorca no s'ha vist sotrnes a la uniformatització de les recniques de conreu extensives caracte-

La c16ver (Hedysarum coronarium} fou una de les principal s especies farratgeres de Menorca. Avui en día el seu conreu ha minvat molt, pero encara és facil de trobar-Ia en forma assilvestrada en e1scamps i camins,

La zulla (Hedysarum coronarium) fue una de lasprincipales especiesforrajeras de Menorca. Hoy día su cultivo ha disminuido mucho, pero todaula esfácil encontrarla en forma asilvestrada en los campos y caminos.

(132)


-{

Una sexta característica -ya comentada con anterioridad-, quizás, la más fundamental, es la estructura en mosaico que se da entre la vegetación natural (básicamente maquias de acebuches y lentiscos) y los campos de cultivo. Normalmente los relieves no cultivados que surgen aquí y allá, en medio de llanuras cultivadas, se muestran igualmente ocupados por la vegetación natural (básicamente matorrales de jaras y ericacias, pinares, encinares y maquias de acebuches y lentiscos). Por último sólo queda constartar la existencia de numerosos monumentos megalíticos, o restos de monumentos medio cubiertos por la vegetación, esparcidos por todo el territorio con una densidad notable del orden del 1,5 monumentos por kilómetro cuadrado. Este valor medio, sin embargo, puede dar una imagen falsa de la realidad ya que los territorios del sur de la isla, por su disponibilidad de agua, fueron prioritariamente ocupados por el hombre de los inicios de la colonización de Menorca, y por este motivo una parte significativamente grande del total de los restos megalíticos se concentran en esta región. Aunque estos monumentos no tienen nada que ver con las prácticas agrícolas, sino al contrario -de

rístiques de les grans explotacions, ni tampoc als efectes negatius d'un regim minifundista, pel que implica de sobreaprofitarnent del terreny. Una sisena característica -ja comentada amb anterioritat-, tal vegada la més fonamental, consisteix en l' estructura en mosaic que es dóna entre la vegetació natural (básicament máquies d'ullastres i llentiscles) i els camps de conreu. Normalment els relleus no conreats que sorgeixen d'ací i d'alla, enmig de les planes de conreu, són igualment ocupats per la vegetació natural (basicament matolls d' esreperes i ericacies, pinars, alzinars i maquies d'ullastres i Ilentiscles). En darrer terme no ens queda sinó constatar l' existencia de nombrosos monuments megalítics, o les seves restes, mig coberts per la vegetació, espargits per tot el territori amb una densitat notable de l'ordre de 1'1,5 de monuments per quilórnetre quadrat. Aquest valor mitja, pero, pot donar una imatge falsa de la realitat, ja que els territoris del migjorn de l'illa, per la seva disponibilitat d' aigua, foren ocupats prioritáriament per l'home des dels inicis de la colonització de Menorca, i

hecho se han conservado en mejor

Una caracterlstica importante del campo de Menorca es la técnica que se emplea para el manejo del ganado bovino.

Una característica important del camp de Menorca és la técnica que s'ernpra per al maneig del bestiar boví.

(133)


estado allí donde no se ha producido su destrucción por necesidades del cultivo o allí donde la vegetación natural y la tierra los han protegido de la erosión y de la acción humana- es una realidad su presencia en todo el mundo rural. Diflcilmente podríamos encontrar una explotación agraria -exceptuando las más pequeñas- que no tenga al menos un monumento (talaiot, taula, naveta, etc.) dentro de sus límites. Por lo tanto, aunque estas construcciones no tengan nada que ver con el mundo agrícola, no dejan de ser un elemento fundamental del paisaje rural. Hasta aquí los rasgosgenerales que caracterizan el espacio agrario menorquín. Estos rasgos, que podríamos calificar de ideales, vienen modulados por la naturaleza del sustrato geológico donde se asienta cada conjunto de explotaciones y, como consecuencia, en último término se origina una variedad de paisajes agrícolas dentro de la unidad de características generales que acabamos de ver. De esta forma tenemos los terrenos agrícolas de la región de Sa Tramuntana situados sobre un sustrato primario, el cual se caracteriza por un relieve suave y ondulado de pequeños montículos y valles. En esta región, los campos de cultivo se han situado en los valles, entre los montículos, aprovechando las tierras llanas. En general, los suelos de toda esta región son mediocres en cuanto a calidad agrícola. El relieve y el carácter impermeable del sustrato han hecho necesaria la construcción de sistemas de drenaje artificial, que actualmente actúan como cursos de agua estacionales ocupados por una extensa vegetación higrófila.

per aquest motiu una part significativament gran del total de les restes megalítiques es concentren en aquesta regió. Per bé que aquests monuments no tenen res a veure amb les practiques agrícoles, sinó al contrari -de fet s'han mantingut en més bon estat de conservació allá on no s'han destruit per necessitats de conreu o la vegetació natural i la terra els han protegit de l' erosió i de l' acció humana-, és una realitat la seva presencia per tot el món rural. Difícilment podríem trobar una explotació agraria =tret de les molt petites- que no tingui almenys un monument (talaiot, taula, naveta, etc.) dintre dels seus límits. Per tant, encara que aquestes construccions no tenguin res a veure amb el món agrícola, no deixen de ser un elernent fonamental de! paisatge rural. Fins aquí, els trets generals que caracteritzen l' espai agrari menorquí. Aquests trets, que podríem dir ideals, són modulats per la natura del substrat geologic on s'assenta cada conjunt d'exploracions i, com a conseqüencia, en darrer terme s'origina una varietat de paisatges agrícoles dintre la unitat de característiques generals que acabam de veure. Així tenim els terrenys agrícoles de la regió de sa Tramuntana, situats damunt un substrat primari, el qual es caracteritza per un relleu suau i ondulat de petits turons i valls. En aquesta regió, els camps de conreu s'han situat a les valls, entre els turons, aprofitant les terres planes. En general, els sols de tota aquesta regió són mediocres quant a qualitat agrícola. El relleu i el carácter impermeable del substrat han fet necessária la construcció de sisternes de drenatge artificial, que actualment actuen com a cursos d'aigua estacionals ocupats per una rica vegetació higrofila. A la regió de sa Tramuntana també tenim un altre tipus de paisatge agrícola molt distint, que es desenvolupa darnunt un substrat geologic de terrenys del Bundsandstein. Aquest substrat genera un relleu abrupte amb massissos re!ativament grans i amb valls arnples i extenses. Es tracta d'un paisatge més obert que I'anterior,

Difícilment pode m trobar una explotació agraria -tret de les molt petitesque no tengui almenys un monument (talaiot, taula, naveta, etc.) dintre deis seus Iímits. Diftcilmente podemos encontrar una explotación agraria -excepto las muy pequeñas- que no tenga al menos un monumento (talayot; taula; naveta, etc.) dentro de sus limites.

(134)


(135)


amb els lírnits més ben definirs pel relleu, en el qual predominen els colors vermellosos i ocres. També en aquest cas les zones de conreu es troben en les depressions, rnentre que els relleus són ocupats per la vegetació natural. La qualitat agrícola dels sols d'aquesta regió és bona. A la regió des Migjorn podem trobar quatre tipus de paisatges agrícoles diferents. El més característic és el de la plataforma calcaria rniocenica del sud geografic de l'illa, que té un relleu básicarnent pla i uns sols agrícoles de bona qualitat, pero que han sofert processos erosius molt importants i que es troben denudats en una gran part del territorio El motiu és que aquest territori ha estat ocupat per l'home des del principi de la colonització de l'illa i, per tant, és la regió que ha sofert més pressió agrícola. La vegetació natural esta arraconada allá on aflora la roca i, sobretot, ocupa les immediacions de les parets seques de les tanques. El segon tipus de paisatge des Migjorn de Menorca és una variant de l'anterior i es dóna a la periferia de Maó i de Sant LluÍs i als voltanrs de Ciutadella. En aquestes zones, les dimensions mitjanes de les propierats rurals són més redutdes, i així la densitat de murs de parets seques i de construccions agrícoles auxiliars és molt més gran. Els barrancs que travessen la plataforma miocenica defineixen el tercer tipus d'arnbient rural des Migjorn. No tots els barrancs són conreats, pero sí que ho són els més importants; els conreus acostumen a ser d'horta o de fruirers, i estan limitats per les parets rocoses i pels torrents que invariablement circulen pel fons dels barrancs, encara que sigui temporalment. Com ja hem vist abans, en aquests casos la vegetació natural ocupa els vessants i les parets del barranc, així com les voreres dels torrents. El darrer tipus de paisatge rural, el trobam a la zona litoral del nord de Ciutadella, formada per una prolongació septentrional de la plataforma miocenica del sud de l'illa. En aquest cas, pero, la denudació de la roca és tan extrema que l'aprofitamenr del terreny

También en la región de Sa Tramuntana encontramos otro tipo de paisaje agrícola muy distinto, que se desarrolla sobre un sustrato geológico de terrenos del Bundsandstein. Este sustrato genera un relieve abrupto con macizos relativamente grandes y con valles anchos y externos. Se trata de un paisaje más abierto que el anterior, con los límites mejor definidos por el relieve, en el cual predominan los colores rojizos y ocres. Igualmente en este caso las zonas cultivadas se encuentran en las depresiones mientras que los relieves estan ocupados por la vegetación natural. La calidad agrícola de los suelos de esta región es buena. En la región sur encontramos cuatro tipos de paisaje agrícola distintos. El más característico es el de la plataforma calcárea miocénica del sur geogrdfico de la isla, que tiene un relieve bdsicamente llano y unos suelos agrícolas de buena calidad, pero que han sufrido procesos erosivos muy importantes y que se encuentran denudados en gran parte del territorio. El motivo es que este territorio ha sido ocupado por el hombre desde el principio de la colonización de la isla, y por tanto es la región que mds ha sufrido la presión agrícola. La vegetación natural está arrinconada allá donde aflora la roca y, sobre todo, ocupa las inmediaciones de los muros de pared seca. El segundo tipo de paisaje de la zona sur de Menorca es una variante del anterior y se da en las la periferia de Maó y de Sant Lluís y en los alrededores de Ciutadella. En estas zonas las dimensiones medias de las propiedades rurales son más reducidas, y así la densidad de los muros de pared seca y de contrucciones agrícolas auxiliares es mucho mayor. Los barrancos que atraviesan la plataforma miocénica definen el tercer tipo de ambiente rural de la zona sur. No todos los barrancos estan cultivados, pero sí los mas importantes; los cultivos acostumbran a ser de huerta o de frutales, y estan limitados por las paredes rocosasy por los torrentes que invariablemente circulan por el fondo de los barrancos, aunque sea temporalmente. Como ya hemos visto antes, en estos casos la vegetación natural ocupa las vertientes y las paredes del ba-

(136)


rranco así como las orillas del torrente. El último tipo de paisaje rural lo encontramos en la zona del litoral norte de Ciutadella, formada por una prolongación de la plataforma miocénica del sur de la isla. En este caso, sin embargo, la denudación de la roca es tan extrema que el aprovechamiento del terreno con finalidades agrícolas está prácticamente limitado al pasto de ganado ovino. La vegetación natural está constituida por comunidades de matas y matorrales, generalmente poco densas, con ausencia total de especies de carácter arbáreo. En esta zona es donde más abundan las construcciones agrícolas de piedra seca como los cobijos para ganado, las barracas, etc., la incidencia positiva de las cuales en la estética del paisaje es más que notable. Para finalizar con este apartado es conveniente fijamos en las modificaciones que el paisaje está sufriendo actualmente, que, a medio y largo plazo, pueden llegar a alterar la estructura paisajística que acabamos de describir. Estas alteraciones, a su vez, tendrán un eftcto sobre el funcionalismo del resto de ecosistemas de la isla, por el hecho tantas veces mencionado de la integración de las áreas cultivadas y el medio natural. Dado que el alcance y los signos de este eftcto no son fáciles de predecir, lo mejor sería minimizar estos cambios a fin de evitar situaciones irreversibles. Las modificaciones que se han

amb finalitats agrícoles esta practicament limitar a la pastura per al bestiar oví. La vegetació natural és constituida per comunitars de mates i mato lis, generalment poc denses, amb absencia total d' especies de carácter arbori. En aquesta zona és on són més abundants les construccions agrícoles de pedra seca com ara ponts de bestiar, barraques, etc., la incidencia positiva de les quals en l' estetica de! paisatge és més que notable. Per finalitzar aquest apartat és convenient cridar 1'atenció sobre les modificacions que e! paisatge rural esta patint actualment i que, a mitjá i a lIarg termini, poden arribar a alterar l' estructura paisatgística que acabam de descriure. Aquestes alteracions, al seu torn, rindran un efecte sobre e! funcionalisme de la resta d'ecosistemes de J'illa, pel fet de la integració, tantes voltes esmentada, de les arees de conreu i e! medi natural. Ates que J'abast i e! signe d'aquest efecte no és facil de predir, e! millor seria minimitzar aquests canvis per evitar situacions irreversibles. Les modificacions que s'han anat produmt en e!s darrers temps en e! món rural van en e! sentir de canviar substancialment l' extensió i la natura de les superfícies conreades: algunes finques productives intenten ampliar la superfície conreable per a millorar rendiments, mentre d'altres, menys rendibles, voldrien

Las construcciones agrlcolas de piedra seca, como esta barraca, son más abundantes y espectaculares en la zona norte del término de Ciutadella.

Les construccions agrícoles de pedra seca, com aquesta barraca, són més abundants i espectaculars a la zona nord del terme de Ciutadella.

(137)


passar l'ús del sol agrícola a l'urbanitzable. També s'observen canvis en la tecnologia agrícola que menen cap a canvis en el maneig del bestiar boví -es tendeix a evitar la pastura lliure del bestiar pel camp i es substitueix per l'estabulació permanent-, així com un increment en l'ús de maquinaria pesada, adobs intensius i pesticides. En darrer terme, pero no el menys important, l'alt preu de les recniques constructives tradicionals ha fet que al camp de Menorca comencin a sovintejar solucions constructÍves més econórniques amb materials poc nobles com blocs de ciment, teulades d'uralita, etc. No se'ns amaga que el control d'aquests canvis, produús per allo que a vegades en deim l'esperit deis temps, és una feina dificultosa i de forres repercussions econorniques. Així i tot, creim que aquest és sens dubte un dels reptes més importants que Menorca té plantejats de cara al futur, i que la societat ha de resoldre'l si vol mantenir l'actual situació d'equilibri del seu ambient natural.

ido produciendo en los últimos tiempos en el mundo rural van en el sentido de cambiar sustancialmente la extensión y la naturaleza de las superficies cultivadas: algunas fincas productivas intentan ampliar la superficie cultivable para mejorar los rendimientos mientras que otras, menos rentables, quieren que el uso del suelo agrícola pase a ser urban iza ble-. También se observan cambios en la tecnología agrícola que conducen a modificaciones en el manejo del ganado vacuno -se tiende a evitar que éste paste libremente por el campo, promoviendo la estabulación permanente- así como a un incremento en el uso de maquinaria pesada, abonos intensivos y pesticidas. Un último aspecto no menos importante que los anteriores es el alto coste de las técnicas constructivas tradicionales, que han hecho que en el campo de Menorca empiecen a aparecer soluciones constructivas mds económicas con materiales poco nobles como bloques de cemento, tejados de uralite, etc. No es dificil ver que el control de estos cambios producidos por lo que a veces llamamos el espíritu de los tiempos, constituye una tarea ardua y de fuertes repercusiones económicas. Con todo, cremos que éste es sin duda uno de los retos más

~

importantes que Menorca tiene planteados hacia el futuro, y que la sociedad debe resolver si quiere mantener la actual situación de equilibrio de su ambiente natural.

Elaborar queso en lospredios es una de las tareas tradicionales de los campesinos menorquines, aunque va en aumento la entrega de la lechefresca a los fabricantes de queso industriales.

Formatjar allloc és una de les tasques tradicionals deis pagesos menorquins, tot i que va en augment l' entrega de la llet fresca a formatjadors industrials.

(138)


(139)


DIVERSITAT GENETICA

DIVERSIDAD GENÉTICA La descripción de las características distintivas de los tipos de ambiente natural más relevantes de Menorca, nos ha hecho ver como estaban acompañados de la correspondiente diversidad florística y founistica. Así y todo, la importancia del patrimonio gen ético en una isla, es decir el conjunto de las especies biológicas presentes, no lo es tanto por el número de elementos como por la especificidad de éstos. Se ha de tener en cuenta que en una isla, en igualdad de condiciones de diversidad ambiental, el grado de diversidad biológica siempre es menor que el que puede encontrarse en un territorio continental de la misma extensión. Por otro lado, sin embargo, las islas son núcleospotencialmente generadores de nuevas especiespor el efecto del aislamiento geográfico, por ser reducido, o nulo, el intercambio genético -es decir los cruces reproductivos- entre la población de una especie que allí habite y las poblaciones de la misma especie esparcidas por los territorios próximos. En consecuencia, los cambios gen éticos que se producen en cualquier especie no pueden transmitirse de uno a otro territorio. Al cabo de un cierto tiempo puede llegarse a una situación en que el grado de diferenciación entre las dos poblaciones es tal que el cruce reproductiuo entre los individuos de una y otra no es posible. Cuando esto ocurre se considera que se ha formado una nueva especie. Este es uno de los procesos que dan lugar a la aparición de endemismos -especies confinadas en territorios muy reducidos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo- en las islas, sim embargo, no es el único camino. Así pueden darse especies endémicas en un territorio insular que no son nuevas desde el punto de vista evolutivo, sino que, todo lo contrario, son poblaciones relictuales -es decir, supervivientes del pasado- de especies que tuvieron una más amplia distribución en épocas anteriores, y que foeron desapareciendo a causa de la

La descripció de les característiques disrintives deis tipus d' ambient natural més rellevants de Menorca, ens ha fet veure com estaven acompanyats de la diversitat florística i faunística corresponent. Així i tot, la importancia del patrimoni genetic en una illa, és a dir, el conjunt de les especies biologiques presents, no ho és tant pe! nombre d'elernents com per l'especificitat d'aquests, S'ha de tenir en compte que en una illa, en igualtat de condicions de diversitat ambiental, el grau de diversitat biológica sernpre és més petit que e! que es pot trobar en un territori continental de la mateixa extensió. D'altra banda, pero, les illes són nuclis potencialment generadors de noves especies per efecte de l'arllarnent geografic, per ser reduít o null'intercanvi genecic -és a dir, els creuaments reproductiusentre la població d'una especie que hi habita i les poblacions de la mateixa especie espargides pels territoris propers. En conseqüencia, e!s canvis genetics que es produeixin en qualsevol especie no es poden transrnetre d'un a un altre rerrirori. Al cap d'un cert temps es pot arribar a una situació en que el grau de diferenciació entre les dues poblacions és tal, que e! creuament reproductiu entre els individus d'una i l'alrra no és possible. Quan acó passa es considera que s'ha format una nova especie. Aquest és un dels processos que donen Iloc a l'aparició d'endemismes -especies confinades en territoris molt reduús que no es troben en cap alrra part de! món- a les illes, pero, no és l'únic camÍ. Així es poden donar especies enderniques en un territori insular que no són noves des del punt de vista evolutiu, sinó que tot e! contrari, són poblacions relictuals -és a dir, supervivents del passat- d'especies que van tenir una distribució més ampla en

(141)


Femeniasia balearica. Aquesta especie de socarrell és també un endemisme exclusiu de Menorca. Entre tots els socarrells és el menys abundant i el més vulnerable.

Launea cervicornis és el socarrell endernic més comú, i també el qui resisteix millor J'ambient dur del litoral. Launea cervicornis és el más común de los socarrells endémicos y el que mejor resiste el duro ambiente del litoral

Femeniasia balearica. Esta especie de socarrell es también un endemismo exclusivo de Menorca. Es el menos abundante de todos los socarrells y el más vulnerable.

epoques anteriors, i que van anar desapareixent per mor de la competencia d'altres especies noves amb més potencialitat biológica. En alguns casos, les noves especies no arriben a colonitzar les illes i, per tanr, en aquestes es mantenen les poblacions de les especies antigues. Llavors, les poblacions supervivents són úniques i, per tant, s'han de considerar propiament com a endemismes, que en aquests casos són relictuals. Per tot acó, malgrat que les illes no tenguin un grau elevat de diversitat biológica, sí que compten amb una proporció relativa-

competencia de otras especies nuevas con una mayor potencialidad biológica. En algunos casos, las nuevas especies no llegaron a colonizar los territorios insulares, y por tanto, en estos últimos, se mantienen las poblaciones de las especies antiguas. Es entonces cuando las poblaciones supervivientes son únicas y por tanto han de considerarse propiamente como endemismos, que en estos casosson relictuales. Por todo ello, a pesar de que las islas no tengan un grado elevado de diversidad biológica, si cuentan con una proporción relativamente

(142)


La fauna d'invertebrats ha de ser coneguda i respectada, ja que una gran part de la biodiversitat de Menorca esta constituída per insectes, gasteropodes i anel-lids, etc. (Vanessa atalanta.)

Balears éseIlímit occidental de la distribuci6 geográfica del calápet. La seva supervivencia a les IIIes esta amenaeada per la destrucci6 de les zones humides. (Bufo viridis.)

La fauna de invertebrados ha de ser conocida y respetada; ya que una gran parte de la biodiversidad de Menorca está constituida por insectos, gasterópodos y anélidos, etc. (Vanesa atalanta.)

Baleares es el limite occidental de la distribución geográfica del sapo (calápet), Su supervivencia en las islas se ve amenazada por la destrucción de las zonas húmedas. (Bufo viridis.)

ment gran de taxons endernics. Així no és d' estranyar que qualsevol territori insular es consideri com a reserva de variabilitat genetica, i en tots els programes relatius a la protecció de la biodiversitat es posa un emfasi especial en la necessitat de conservar el patrimoni genetic de les illes. En el cas de Menorca, el nombre d' endemismes exclusivament menorquins, o compartits amb Mallorca o amb les illes tirreniques, és elevat i, fins i tot, per a alguns grups específics,

grande de taxones endémicos. No es de extrañar que, cualquier territorio insular sea considerado una reserva de variabilidad genética, y en todos los programas relativos a la protección de la biodiversidad se pone especial énfasis en la necesidad de conservar el patrimonio genético de las islas. En el caso de Menorca el número de endemismos exclusivamente menorquines, o compartidos con Mallorca o con otras islas tirrénicas, es elevado, e incluso, para algunos grupos muy elevado. Así por ejem(143)


plo, existen en Menorca unas mil especies de plantas uasculares, de las cuales un 6-1% son endémicas, mas esteporcentaje no se da por igual en todas las comunidades. Ocurre que entre las plantas de los bosques o entre los matojos del interior o en las zonas húmedas no hay demasiados endemismos, mientras que en los matojos litorales y las comunidades que viven en las paredes y acantilados de los barrancos, el número de endemismos puede llegar al 30-40% de las especies. En cuanto a la founa, al menos en los grupos estudiados hasta ahora, encontramos datos similares. En Menorca se conocen unas 1.000 especies de coleópteros =uno de los órdenes en que se dividen los insectos- de los cuales unas 25 son endémicas de las Baleares y seis son exclusivas de la isla. Del grupo de endemismos baledricos cabe destacar que casi la mitad, unas 11 especies, corresponden a los tenebriánidos, una de lasfomilias con que cuenta el orden de los coleópteros. En este caso el número de endemismos corresponde al 20% de las especies de estafomilia conocidas en las Baleares. Los endemismos del resto de la founa invertebrada suelen ser de distribución gimnésica, es decir, se encuentra simultáneamente en Mallorca y Menorca, con lo que reflejan la unión entre las dos islas en épocas del pasado geológico próximo. Es excepción el grupo de los ardenidos de los cuales se conocen tres especies de arañas endémicas exclusivas de Menorca, aunque es muy probable que alguna de ellas también pueda encontrarse en Mallorca. Otra circunstancia de interés relacionada con la founa menorquina, que no tiene nada que ver con la endemicidad que acabamos de considerar, son las 25 especies distintas de rapaces que vuelan por los cielos de la isla -no endémicas evidentemente- de las cuales ocho anidan en la isla. Lo que más llama la atención de este grupo zoológico, es que en Menorca se han contabilizado unas 100 parejas reprodueto ras para el total de especies, es decir, casi una pareja por kilómetro cuadrado. Estos valores son muy altos en relación con los ecosistemas mediterráneos, y han de tomarse como indicadores de que el medio natural menorquín se encuentra todavía en un estado de conser-

rnolr alt. Per exemple, existeixen a Menorca un milenar d' especies de plantes vasculars, de les quals un 6-7 % són enderniques, pero aquest percentatge no es dóna per igual en totes les comunitats. Així, resulta que entre les plantes dels boscos o entre els matolls de l'interior o, en les zones humides no hi ha gaires endemismes, mentre que entre els matolls litorals i les cornunitats que viuen a les parets i penya-segats dels barrancs, el nombre d' endemismes pot assolir del 30 al 40 % de les especies. Quant a la fauna, almenys en els grups estudiats fins ara, trobam dades semblants. A Menorca es coneixen unes 1.000 especies de coleópters -un dels ordres en que es divideixen els insectes-, de les quals unes 25 són endemiques de les Balears i sis són exclusives de l'illa. Del grup d'endemismes balearics, cal destacar que gairebé la meitat, unes 11 especies, corresponen a la família dels tenebriónids. En aquest cas, el nombre d' endemismes arriba al 20% de les especies d'aquesra família conegudes a les Illes. Els endemismes de la resta de la fauna invertebrada solen ser de distribució gimnesica, és a dir, es troben simultaniament a Mallorca i Menorca, reflectint la unió entre les dues illes en epoques del passat geologic próxim. N'és excepció el grup dels arácnids, en que es coneixen tres especies d'aranyes enderniques exclusives de Menorca, encara que és molt probable que també se' n pugui trobar alguna a Mallorca. Una altra circumstáncia d'interes, relacionada amb la fauna menorquina, que no té res a veure amb l'endernicitat que acabam de considerar, és que als cels de l'illa volen unes 25 especies distintes de rapinyaires -no enderniques evidentmentde les quals vuit nien a l'illa. El que crida més l'atenció d'aquesr grup zoologic és que a Menorca s'han comptabilitzat unes 700 parelles reproductores per al total d' especies, és a dir, gairebé una parella per quilo metre quadrat. Aquests valors són molt elevats en relació amb els ecosistemes mediterranis, i s'han de prendre com a indicadors del fet que el medi natural menorquí es troba encara en un estat de con-

(144)


vación satisfactorio. Por último cabe mencionar que la fauna de mamíferos que existía en la isla antes de la llegada del hombre, foe extinguida por la presión de éstey por la competencia de otras especies introducidas por los primeros pobladores. Un fenómeno parecido se produjo con la fauna de reptiles y anfibios, que fue sustituida en buena parte por especies transportadas de forma voluntaria o involuntaria por el hombre. De todas maneras el tiempo transcurrido entre la llegada de las nue-

servació satisfactorio En darrer terme, ens queda esmentar que la fauna de mamífers que existia a l'illa abans de l' arribada de I'home va extingirse per la pressió d'aquest i per la competencia d'altres especies inrroduídes pels primers pobladors. Un fenomen semblant es produí amb la fauna de reptils i amfibis, que fou subsrituida, en bona part, per especies transportades de manera voluntaria o involuntaria per I'home. Així i tor, el temps transcorregut entre l'arribada de les noves especies i el moment actual ha fet que aquestes estiguin ja perfectament integrades dintre dels ecosistemes illenes.

vas especiesy el momento actual ha hecho que éstas estén ya perfectamente integradas dentro de los ecosistemas insulares.

La población de milanos (Milvus milvus), que hasta hace poco era muy importante en Menorca, en los últimos años se ha visto dramáticamente reducida por causas todaula desconocidas.

La poblaci6 de milans (Milvus miluus), que fins fa poe era molt important a Menorca, en e1sdarrers anys s'ha reduít drarnáticarnent per causes encara desconegudes.

(145)


-1 (<=:»

MENORCA

RESERVA DE LA BIOSFERA

CAPíTOL TERCER

CONSTRUINT

CAPíTULO TERCERO Els pobladors de Me-

CONSTRUYENDO

Los pobladores

de Menorca, desde tiempos inmemoriales, han arrancado con mucho esfuerzo trozos de roca madre para sustentar sus construcciones. Fueron edificios que les sirvieron de casa, defensa y tumba, paredes de piedra seca como serpientes de piedra reptando a través del territorio, torres y atalayas para vigilar el ancho mar. Y el hombre excavó el suelo para sacar el mares y construir sus pueblos. A lo largo del tiempo la cultura de los hombres ha estado escrita en las piedras.

norca han arrabassat amb molt estorc, des de temps immemorials, bocins de roca mare per a les AMB seves construccions. Així aixecaren edificacions que els van servir de casa, defensa o tomba; parets de pedra seca com a gegantines serps petries reptant a través del territori; torres i talaies per a vigilar la mar gran. I I'home excava el sol per treure'n el mares i construir els seus pobles. Al lIarg del temps, la cultura deis menorquins s'ha escrit en les pedres.

CON

PIEDRAS

PED RES

(147)


PIEDRAS DEL PASADO

PEDRES DELPASSAT Lhorne

va arribar a Mallorca

El hombre flegó a Mallorca durante el neolitico, en el cuarto milenio antes de Cristo, pero en el caso de Menorca no se han encontrado datos materiales que corroboren de manera fehaciente fechas tan antiguas de ocupación. A pesar de ello, existen algunos indicios, no suficientemente concluyentes, deducidos a partir de restos encontrados en la cueva Murada del barranco d 'Algendar, que parecen apuntar hacia esta hipótesis. Lo seguro es que a principios del segundo milenio antes de Cristo el hombre había flegado a Menorca y subsistía gracias a la cría de ganado (ovejas y cabras), a las actividades de pesca y a la recolección de productos naturales, así como, muy probablemente, gracias al cultivo de cereales. Los primeros pobladores de la isla vivían en unas construcciones absidales de piedra con planta ligeramente alargada, llamadas

durant

el neolític en el quart no s'han trobat dades materials que corroborin de manera fefaent unes dates tan primerenques d'ocupació. Així i tot, hi ha uns quants indicis, no prou concluents, deduíts a partir de restes trobades a la cova Murada al barranc d'Algendar, que semblen apuntar cap a aquesta hipotesi. El que és segur, és que a principis del segon mil-lenni abans de Crist l'home havia arribat a Menorca i subsistia gracies a la cria de bestiar (ovelles i cabres) , a les activitats de pesca i recol-Iecció de productes naturals i, molt probablement, gracies al conreu de cereals. Els primers pobladors de l'illa vivien en unes construccions absidals de pedra amb planta lleugerament allargada, anomenades navetes d'habitació, nom que prové de la seva sernblanca, quant a planta i recniques constructives -ja que cap d'elles no ha arribat sencera fins als nostres dies-, amb uns altres monuments més coneguts dels quals ens ocuparem més endavant. El poblament d'aquesta epoca devia ser reduú i se suposa que els enclavaments de població més antics que es coneixen devien reunir un grup de persones escas, probablement una família. Més endavant comencen a apareixer petites comunitats que construeixen conjunts d' edificacions absidals allargades, adossades les unes a les altres per una de les seves parets longitudinals (Son Mercer de baix). Se suposa també que aquestes poblacions prirnitives no van tenir problemes amb invasors exteriors ni pugnes amb altres nuclis de població de la mateixa illa, ates que no s'han trobat construccions defensives. Així i tor, hom observa la precaució de construir els assentaments en lloes situats estrategicament en punts elevats del terreny, des d ' on es domina el territori veí,

mil-lenni abans de Crist, pero a Menorca

navetes de habitación, nombre que proviene de su parecido en cuanto a planta y técnicas constructivas -ya que ninguna de ellas ha llegado entera a nuestros días- a otros monumentos más conocidos de los cuales nos ocuparemos más adelante. La población de esta época debía de ser reducida y se supone que los enclaves más antiguos conocidos debían de reunir a un escasogrupo de personas, probablemente una fomília. Más adelante comienzan a aparecer pequeñas comunidades que construyen conjuntos de edificaciones absidales alargadas, adosadas unas a las otras por una de sus paredes longitudinales (Son Mercer de baix). También se supone que estas poblaciones primitivas no tuvieron problemas con invasores exteriores ni pugnas con otros núcleos de población de la misma isla, ya que no encontramos construciones defensivas. Esta sociedad primitiva enterraba sus muertos en dólmenes en forma de cofe llamados sepulcros megalíticos (ses Roques Llises, Bini-

(149)


Aquesta societat pnmltiva enterrava els seus morts en dolmens en forma de cista anomenats sepulcres megalítics (ses Roques Llises, Binidalinet), o també en coves excavades artificialrnent en el subsol que, a causa de la seva estructura, reben el nom d' hipogeus de planta allargada (Torre del Ram, Son Vivó).

dalinet), o también en cuevas excavadas artificialmente en el subsuelo que, a causa de su estructura, reciben el nombre de hipogeos de planta alargada (Torre del Ram, Son Vivój. En una época no bien determinada, pero probablemente hacia el año 1.500 antes de Cristo, aparece un nuevo ritual funerario que lleva a la construcción de unas edificaciones conocidas como navetas, ya que su silueta recuerda la de una nave invertida. Estos monumentos tienen una planta absidal alargada como las de habitación, pero a diferencia de éstas, muchas de ellas han llegado en buen estado hasta nuestros días. En estos últimos ejemplares se observan dos niveles en la construcción, lo cual hace pensar a los arqueólogos que serían sepulcros colectivos en los que el nivel superior serviría para descarnar los cadáveres mientras que el inferior se utilizaría como osario. Aunque existen bastantes navetas de enterramiento esparcidas por el territorio menorquln, la más espectacular es sin duda la naveta deis Tudons, en el término municipal de Ciutadella. La sociedad y la cultura de esta época, caracterizadas por la presencia de cerámicas, utensilios de metal y de otros materiales, recibe el nombre de pretalayóticas. El calificativo de talayótica dado a la cultura que le sucedió en el tiempo proviene del nombre de la construcción más significativa de todo el periodo, el talayot. Esta nueva clase de edificación, que comienza a construirse en Menorca hacia el año 1400 a. e, tiene la forma de una torre troncocónica y está hecha con piedras de regulares dimensiones. En los ejemplares mayores, tanto el diámetro como la al-

En una epoca no ben determinada, pero probablement cap a l' any 1500 abans de Crist, apareix un nou ritual funerari que duu a la construcció dunes edificacions conegudes com a navetes, pel fet que la seva silueta recorda la duna nau invertida. Aquests monuments tenen planta absidal allargada com la de les habitacions, pero, a diferencia d ' aquestes, n'han arribar moltes en bon estat fins als nos tres dies. En aquests darrers exemplars s observen dos nivells en la construcció, cosa que fa pensar als arqueólegs que devien ser sepulcres col.lectius en que el nivell superior serviria per a descarnar els cadávers, mentre que l ' inferior hauria servir d ' ossari. Encara que existeixen bastantes navetes d ' enterrarnent espargides pel territori menorquí, la més espectacular és sens dubte la naveta dels Tudons, al terme municipal de Ciuradella. La societat i la cultura d' aquesta epoca, caracteritzades per la presencia de ceramiques, utensilis de metal! i d'altres materials, reben el nom, de preralaiotica. El qualificatiu de talaiótica, donat a la cultura que la va succeir prové del nom de la construcció més significativa de tot el perío de, el talaiot. Aquest nou tipus d'edificació, que es cornenca a construir a Menorca cap a lany 1400 a.c., té la forma duna torre troncocónica i esta feta amb pedres de dimensions regulars. En els exemplars més grans, tant el diarnerre com l'alcaria són de 1'0rdre d'una des en a de metres (Torelló, Trepucó, Torre d en Gaumés). Curiosament, el terme talaiot és un despectiu -originari de Menorca-, i en temps passats només s'aplicava als exemplars deteriorats d' aquests monuments les versions ben conservades dels quals s'anornenaven talaies, d'acord amb la funció que se suposava que els seus constructors n'havien previsto

Encara que existeixen bastants navetes d'enterrament, escampades pel territori menorquí, la més espectacular és sense dubte, la naveta deis Tudons. Aunque existen bastantes nauetas de enterramiento esparcidas por el territorio menorquln, la más espectacular es, sin duda, la naveta deis Tudons.

(150)


(151)


tura son del orden de una decena de metros (Torelló, Trepucó, Torre d'en Gaumés). Curiosamente, el nombre de talayot es un término despectivo que se usaba en Menorca para designar aquellos monumentos semiderruidos cuyas versiones en buen estado se denominaban atalayas, de acuerdo con la fonción que se suponía le habían previsto sus constructores. Casi todos los talayots que se conservan hoy día tienen una construcción maciza y son una excepción aquellos que permiten el acceso a su interior (Sant Agustí)' Se supone, sin embargo, que en el momento de su construcción todos los talayots tenían en su interior pasillos y recovecos, desde los cuales se podía acceder a una cámara superior más espaciosa. Hoy todas estas estructuras están derruidas total o parcialmente en la mayoría de los talayots menorquines, sin que se conozca ninguno con toda su estructura interior intacta. En cuanto a la foncionalidad de estos monumentos, su tipología general apuesta por la hipótesis de adjudicarles una finalidad deftnsiva y de control del territorio, a pesar de que posiblemente su interior vacío podía servir para almacenar objetos de valor para la comunidad, y su plataforma superior en caso de ataque podía dar refugio a la gente más indefensa del poblado. Alrededor de los talayots se disponen viviendas circulares, llamadas cercles, las cuales en algunas ocasiones son tan abundantes que dan lugar, durante las últimas fases de la cultura talayática, a verdaderos poblados de dimensiones respetables. En estos casos el poblado acostumbra a estar rodeado de una muralla de grandes piedras, con una o mds puertas para la comunicación con el exterior, que podían cerrarse desde dentro con una gran piedra plana (Torre d'en Gaumés, Son Catlar y Trepucá). La presencia de estas murallas así como la de los talayots demuestran la aparición de una sociedad con necesidades deftnsivas hacia el exterior, y posiblemente hacia otras comunidades de la misma isla. También la aparición de estos poblados de grandes dimensiones dan fi de un aumento importante de la población, que explicaría por otro lado la construcción de los monumentos mayores.

Gairebé tots els talaiots que es conserven avui en dia tenen una constitució massissa i els exemplars on és possible accedir al seu interior són excepció (Sant Agustí). Se suposa, pero, que en el moment de la seva construcció tots els talaiots tenien al seu interior passadissos i raconades, des deis quals es podia accedir a una cambra superior més espaiosa. Avui totes aquestes estructures estan derrurdes totalment o parcial en la majoria de talaiots menorquins, sense que se'n conegui cap amb rota la seva estructura interior intacta. Nogensmenys, les característiques d ' aquesta estructura shan pogut inferir a partir deis trams que shan conservat i de les excavacions feres a Mallorca en talaiots similars. Quant a la funcionalitat daquests monuments, la seva tipologia general fa per la hipotesi d adjudicar-los una finalitat defensiva i de control del territori, encara que possiblement el seu interior buit podia servir per emmagatzemar objectes de valor per a la cornunitar, i la seva plataforma superior en cas d atac podia donar refugi a la gent més indefensa del poblar, A! voltant deis talaiots es disposen habitatges circulars, anornenars cercles, els quals a vegades són tan abundants que donen lloc, durant les darreres fases de la cultura talaiotica, a vertaders poblats de dimensions respectables. En aquests casos, el poblat acostuma a estar envoltat d'una murada de grans pedres, amb una o més portes de comunicació amb l' exterior, que es podien tancar des de dins amb una gran pedra plana (Torre d'en Gaumés, Son Catlar i Trepucó). La presencia d'aquestes murades junt amb la deis talaiots demos tren I'aparició d'una societat amb necessitats defensives de cara a l' exterior, i possiblement tarnbé enfront d' altres comunitats de la mateixa illa. A més l'aparició d'aquests poblats de grans dimensions dóna fe d'un augment important de la població, que explicaría, d'alrra banda, la construcció deis monu- . rnents més grans. Quant als llocs d ' enterrament de la cultura talaiórica, en un principi es continuen emprant les navetes bastides durant els dar-

(152)


En cuanto a los lugares de enterramiento de la cultura talayótica, en un principio continuan utilizando las navetas erigidas durante los últimos tiempos de la época pretalayótica. En muchos casos incluso, se construyen nuevos ejemplares en las proximidades de los poblados aparecidos con la nueva cultura. Esta costumbre foneraria varía cuando se produce la fase de esplendor de la cultura talayótica, que coincide con la edad de hierro. Se abandonan las navetas de enterramiento y comienza a enterrarse en las cuevas naturales o artificiales excavadas en las paredes de los barrancos y de las calas, y en los acantilados costeros. En la isla de Menorca existen diversas necrópolis de este tipo, en algunas de las cuales llegan a concentrarse decenas de cuevas fonerarias. Entre las necrópolis mds interesantes _de la isla hay que mencionar necesariamente las de Calascoves y Cala Morell. La época talayótica se caracteriza también por la aparición de unos monumentos de planta absidal de fonción claramente religiosa, siendo los mds conocidos e importantes los llamados taules. Estos monumentos se construyen con dos grandes bloques de piedra dispuestos uno en posición vertical, clavado en la roca del suelo donde se asienta, y el otro en posición horizontal sobre el primero, de manera que el

Les sales hipóstiles són construccions adossades generalment a les habitacions circulars. El seu nom prové del fet que el seu sostre esta format per grans pedres planes suportades per diverses columnes internes. La seva funcionalitat no ha estat encara determinada, pero hi ha autors que pensen que podien se~r de magatzems. (Torre d'en Gaumés.) Las salas hipástilas son construcciones adosadas genera/mente a las habitaciones circulares. Su nombre proviene de que su techo estáformado por grandes piedras planas soportadas por diversas columnas internas. Su foncionalidad no está determinada de forma fehaciente todaola, pero algunos autores piensan que podla tratarse de almacenes. (Torre d'en Gaumés.)

(153)


conjunto de los dos bloques configura una gran T. Esta estructura se encuentra en el interior de un recinto de planta absidal, en cuya pared aparecen a intervalos equidistantes grandes bloques verticales que se supone estaban destinados a dividir el interior en diversos espacios separados. En el paramento interior de estos espacios suelen aparecer pequeños nichos, seguramente destinados a recibir ofendas de losfieles. También existen indicios que parecen señalar que en el interior de todos los recintos de taules se mantenían hogueras encendidas de forma más o menos permanente, y se sacrificaban animales jóvenes (ovejas, cabras y terneros). La finalidad religiosa de las taules menorquinas, monumento del cual no se han encontrado paralelos en ningún otro lugar, está fuera de toda duda, mientras que el objeto de culto y sobre todo la funcionalidad de la estructura central en forma de T son, todavía hoy, objeto de polémica. Se da la circunstancia de que todos los poblados tienen una sola taula, situada en su zona pública, es decir allí donde se levanta también el talayot o talayots, cuando hay más de uno. Este hecho da consistencia a la hipótesis de que las taulas era un espacio sagrado, relacionado con las prácticas religiosas de los habitantes de lospoblados. Entre las taules más espectaculares que se conservan actualmente cabe mencionar las de Torralba d'en Salord, Talatí de Dalt, Trepucó y Sa Torreta de Tramuntana. También debemos referirnos al conjunto de So na Catana en el cual se han excavado hasta cinco monumentos

rers temps de lepoca pretalaiotica. En molts de casos, fins i tot se'n construeixen nous exemplars en les proximitats dels poblats apareguts amb la nova cultura. Aquest costum funerari varia quan es produeix la fase d esplendor de la cultura ralaiorica, que coincideix amb l ' edat de ferro. En aquesta fase s'abandonen les navetes d'enterrament i es comenea a enterrar dins les caves naturals o artificials excavades a les parets dels barrancs i de les cales, i als penya-segats costaners. A l'illa de Menorca existeixen diverses necrópolis d'aquest tipus, en algunes de les quals s'arriben a concentrar desenes de coves funeraries. Entre les necrópolis més inreressants de l'illa s'han d'assenyalar necessáriament les de Calascoves i cala Morell. L'epoca talaiótica es caracteritza també per l'aparició d'uns monuments de planta absidal de funcionalitat clarament religiosa, els més coneguts i més importants dels quals són les anomenades taules. Aquests monuments estan constru'its per dos grans blocs de pedra, disposats l'un en posició vertical, encastar en la roca del sol on s'assenta, i l'altre en posició horitzonral damunt el primer, de manera que el conjunt dibuixa una gran T. Aquesta estructura es traba a l'interior d'un recinte de planta absidal, en la paret del qual apareixen, a intervals equidistants, grans blocs verticals que hom suposa destinats a dividir l'interior en diversos espais separats. Al parament interior d' aquests espais acosturna a haver-hi petits nínxols, segurament destinats a rebre ofrenes dels fidels. Tarnbé hi ha indicis que semblen assenyalar que a l'interior de tots els recintes de taules es mantenien enceses fogueres de forma més o manco permanent i es realitzaven sacrificis d'animals joves (ovelles, cabres i vedells). La finalirat religiosa de les taules menorquines, monument del qual no s'han trobat paral-lels en cap altre lloc, queda fora de tot dubte, mentre que l'objecre del culte i sobretot la funcionalitat de I'estructura central en forma de T són tema, encara avui, de polernica,

A l'illa de Menorca hi ha diverses necrópolis constituídes per conjunts de coves naturals o artificials excavades a les parets deis barrancs, de les cales i als penya-segats costaners. (Cala Morell.) En la isla de Menorca existen diversas necrópolis constituidas por conjuntos de cuevas naturales o artificiales excavadas en lasparedes de los barrancos, de las calas y en los acantilados costeros. (Cala Morell.)

(154)


de planta absidal, algunos de ellos del tipo taula, mas no se han encontrado restos de poblamiento humano anexo. Ello hace creer a los arqueólogos que se trata de un conjunto sacro que aglutinaría, desde el punto de vista cultural, a diversos grupos poblacionales diferentes, y que extendería su influencia a toda el áreaoriental de la isla. La cultura talayótica autóctona se mantuvo a lo largo de los siglos, al menos en la mayoría de los asentamientos menorquines, a pesar de las influencias de las grandes culturas clásicas. Este proceso de aculturacián clásica se vio favorecido por un lado por las relaciones comerciales con el exterior y por otro por las actividades mercenarias de los honderos de las Baleares, entre ellos también menorquines, famosos en los campos de batalla mediterráneos. De forma más concreta podemos decir que entre los siglos IV y III a. C. Menorca se encontraba bajo la influencia económica y política de Cartago, y que a partir del cambio de era pasó a la órbita de Roma ya que las Baleares fueron conquistadas por Quinto Cecilio Metelo en el año 123 a. c.. Como consecuencia del proceso de romanización dos ciudades menorquinas, Mago y Iammo (las actuales Maó y Ciutadella), llegaron a adquirir la categoria de municipium, hecho que nos da noticia de su existencia en aquella época y, a su vez, de su importancia. Las

Es dóna la circumstancia que tots els poblats tenen una sola taula, situada en la seva zona pública, és a dir, allá on s ' aixeca també el talaiot o ralaiots, quan nhi ha més dun. Aquest fet dóna consistencia a la hiporesi que les taules eren un espai sagrat, relacionat amb les practiques religioses dels habitants dels poblats, Entre les taules més espectaculars que es conserven actualment shan d esmentar les de Torralba d ' en Salord, Talad de Dalt, Trepucó i sa Torreta de Tramuntana. També cal fer referencia al conjunt de So Na Cacana, en el qual shan excavat fins ara cinc monuments de planta absidal, alguns del ripus taula, mentre que no shan trobat restes de cap poblament hurná annex. A~o fa pensar als arqueolegs que es tracta dun conjunt sacre que aglutinaria, des del punt de vista cultural, diversos grups poblacionals diferents i que estendria la seva influencia a tata larea oriental de l' illa. La cultura talaiotica autoctona es va mantenir alllarg deis segles, almenys en la majoria deis assentarnents menorquins, malgrat les iníluencies de les grans cultures classiq ues. Aquest procés d'aculturació classica fou afavorit, d'una banda, per les relacions cornercials. amb l ' exterior i, d' altra, per les activitats mercenaries deis foners de les Balears, entre ells tarnbé els menorquins, famosos als camps de batalla mediterranis. D'una manera més concreta podem dir que entre els segles IV i III a.c., Menorca es trobava sota la influencia económica i política de Cartago, i que a partir del canvi d'era passá a l'órbita de Roma en ser conquerides les Balears, l'any 123 a.c., per Quint Cecili Mete!' Com a conseqüencia del procés de romanització, dues ciutats menorquines, Mago i Iammo (les actuals Maó i Ciutadella) arribaren a adquirir la categoria de municipium, cosa que ens assabenta de la seva existencia en aquella epoca i, a la vegada, de la seva importancia. Les fonts olassiques també esmenten una altra població, que no era municipium, anomenada Sanicera, i malgrat que no n'assenyalen la ubicació tot fa pensar que devia estar situada al

Les taules estan constituídes per dos grans blocs de pedra, disposats I'un en posició vertical, encastar en la roca del sol on s'assenta, i l'a1tre en posició horitzontal, damunt el primer, formant una gran T. Aquesta estructura es troba sempre a I'interior d'un recinte de planta absidal. (Sa Torreta de Tramuntana). Las taules están constituidas por dos grandes bloques de piedra, dispuestos uno en posición vertical, hundido en la roca del suelo donde se asienta, y el otro en posición horizontal, sobre el primero. Esta estructura se encuentra siempre en el interior de un recinto de planta absidad. (Sa Torreta de Tramuntana).

(156)


pore de Sanirja, al terme des Mercadal. De l'epoca romana queden poques restes d'edificacions pel fet que, en el cas de Maó i Ciutadella, el poblament continuat d'unes rnareixes zones urbanes, amb successives construccions superposades, ha destru'it gairebé per complet tots els vestigis de les ciutats romanes. Quant a la ciutat romana de Sanicera, tot sembla indicar que, ates que el pore de Sanitja ha mancat de poblament d'encá del Baix Irnperi, els fonaments dels edificis i el tracat viari poden romandre encara intactes sota terra. Malgrat el desenvolupament dels primitius nuclis urbans, part de la població continua vivint als nombrosos poblats talaioties que encara existien en l'epoca, en els quals, d'altra banda, es troben restes constructives d'influencia romana superposades a les construccions originals. De fet, se suposa que alguns del poblats talaiótics foren habirats fins a l'epoca de la conquesta catalana, en el segle XIII.

fuentes clásicas también mencionan otra población, que no era municipiurn, llamada Sanicera, mas no señalan su ubicación; todo hace pensar que debía de estar situada en el puerto de Sanitja, en el término de Mercadal. De la época romana quedan pocos restos de edificaciones, ya que en el caso de Maó y Ciutadella el poblamiento continuado de unas mismas zonas urbanas, con sucesivas construcciones superpuestas, ha destruido casi por completo todo vestigio de las ciudades romanas. En cuanto a la ciudad romana de Sanicera, todo parece señalar que, puesto que el puerto de Sanitja no ha tenido poblamiento a partir del Bajo Imperio, los cimientos de los edificios y el trazado viario, pueden permanecer todavía intactos bajo tierra. A pesar del desarrollo de los primitivos núcleos urbanos, parte de la población continuó viviendo en los numerosos poblados talayóticos que aún existían en la época, en los cuales por otro lado se encuentran algunos restos constructivos de influencia romana superpuestos a las construcciones originales. De hecho, se supone que algunos de los poblados talayóticos fueron habitados hasta la época de la conquista catalana en el siglo XlII.

La cristianirzació de l'illa compta amb el restimoni de Conscenci, instal-lat a Menorca cap als anys 410-420 on sembla que havia arribat cercant refugi dels disturbis que afectaven l'Irnperi. Aquest personatge va mantenir correspondencia amb Sant Agustí d'Hipona i fou col-laborador del bisbe Sever de Menorca, el qual relata, en un document, com l' any 418 es produí la conversió forcada al cristianisme de la cornunitat hebrea de Maó. Pocs anys més tard, els vandals devastaren les Balears i les integraren en els seus dominis fins a les darreres decades de la primera meitat del segle VI, en que foren annexionades a l'Imperi Bizantí. De l'epoca d'aquesta cristianització primera han quedat les restes de cinc basíliques paleocristianes (Son Bou, es Cap des Port, es Fornás de Torelló, I'Illa del Rei i I'Illa d' en Colorn), fet rellevant tant pel valor de les restes arqueologiques com pel nombre de basíliques, que representa un percentatge alt del total d' edificacions

La cristianización de la isla cuenta con el testimonio de Conscencio, instalado en Menorca hacia los años 410-420 a donde parece que llegó buscando refugio de los disturbios que afectaban al Imperio. Este personaje mantuvo correspondencia con Sant Agutín de Hipona, y fue colaborador del obispo Severo de Menorca, quien relata en un documento como en el año 418 se produjo la conversión forzada al cristianismo de la comunidad hebrea de Maó. Pocos años más tarde los vándalos devastaron las Baleares y las integraron en sus dominios hasta las últimas décadas de la primera mitad del siglo VI en que fueron anexionadas al imperio Bizantino. De la época de esta primera cristianización han quedado los restos de cinco basílicas paleocristianas (Son Bou, Es Cap des Port, Es Fornás de Torellá, Isla del Rey e Isla de En Colom). Este hecho es muy importante, no sólo por la importancia de los restos en si mismos, sino

(158)


d'aquest

tipus conegudes

en tot

también porque su número representa un porcentaje alto del total de edificacionesde este tipo conocidas en todo el ámbito mediterrdneo. En último término nos queda referimos a los restosarquitectónicos del periodo islámico (9031281) del cual se conservan aunque en no muy buen estado, los restos de la fortaleza de Sen Agayz, que fue uno de los principales reductos defensivos de los musulmanes en la isla. Estos restos se encuentran en la montaña de Santa Agueda, la tercera elevación de la isla, situada en la sierra de S 'Enclusa. Por el contrario, no se conservan restosurbanos, hasta elpunto que, hasta ahora, no se han podido identificar restos de casas ni trazados viarios específicamenteisldmicos.

l'ambit mediterrani. En darrer terme, ens queda referir-nos a l'arquitectura del perío de islárnic (903-1287), del qual es conserven, encara que en no gaire bon estar, les restes de la fortalesa de Sen Agayz, que fou un dels principals reductes defensius dels musulmans a l'iIla. Les seves ruines es troben dalt la muntanya de Santa Águeda, la tercera elevació de l'iIla, a la serralada de s'Enclusa, En canvi, no es conserven restes urbanes; tant és així que, fins ara, no s'han pogut identificar vestigis de cases ni tracats viaris específicament islamies.

El conjunt de So na Cacana podria ser un conjunt sacre, que aglutinaria grups poblacionals diferents i que estendria la seva influencia a tota l' área oriental de l' illa.

El conjunto de So na Caeana podrla ser un conjunto sacro que aglutinaría diversosgrupos poblacionales diferentes y que extenderla su influencia a toda el área oriental de la isla.

(159)


(160)


PEDRES SEQUES

PIEDRAS SECAS

A més de les monumentals construccions megalítiques que acabam de descriure, testimonis petris dels primers pobladors, el camp de Menorca és pie d'altres construccions més modestes que han estat bastides pels pobladors d'epoques més recents. Es tracta de les construccions agraries, a les quals ens hem referit tantes vegades, pero que ara considerarem des d'un altre punt de vista: el de les seves propies característiques constructives i de l'interes per a l' estética general del paisatge. Primer de tot dirigirem la riostra atenció cap a la quadrícula de parets de pedra seca, tamís gegantÍ superposat a tot el paisatge rural fins en els seus racons més amagats. Cada una de les parets que configuren aquesta quadrícula acostuma a tenir una alcária aproximada d'un metre i mig, i la seva secció és trapezoidal, essent la base inferior més gran que la superior. La construcció de la paret es fa amb pedres soltes, sense desbastar, i sense emprar cap mena d' argamassa. La técnica constructiva consisteix a col-locar en la pan inferior les pedres més grosses, lleugerament enfonsades en la terra i a anar-hi superposant dues fileres paral-leles de pedres de dimensions mitjanes, procurant aprofitar les formes naturals per aconseguir que encaixin les unes amb les altres. EIs inevitables buits que s'hi produeixen i I 'espai central entre les dues fileres s'ornple de pedres petites, cosa que acaba de donar solidesa al conjunto La pan superior de la paret es remata amb pedres més grosses o cobertores, encaixades amb gran cura. En darrer terme cal remarcar que els constructors de parets seques, els paredadors, no empren gairebé mai cap instrument per fer la seva feina, sinó que fan encaixar les pedres sense modificar-ne les superficies que s'han d'enfrontar, escollint per acó aquelles que tenen formes adients per tal que la paret resultant sigui massissa.

Además de las monumentales construcciones megalíticas que acabamos de describir, testimonio pétreo de los primeros pobladores, el campo de Menorca está lleno de otras construcciones más modestas edificadas por pobladores de épocas más recientes. Se trata de las construcciones agrarias a las que tantas veces nos hemos referido, pero que ahora consideraremos desde otro punto de vista: el de sus propias características constructivas y su interés para la estética general del paisaje. Para empezar dirigiremos nuestra atención a la cuadrícula de muros de pared seca, gigantesco tamiz superpuesto a todo el paisaje rural hasta sus más escondidos rincones. CatÚJ uno de los muros que configuran esta cuadrícula acostumbra a tener una altura aproximatÚJde un metro y medio, y su sección es trapezoidal siendo la base inferior más grande que la superior. La construcción del muro se realiza mediante piedras sueltas, sin desbastar, y sin utilizar ningún tipo de argamasa. La técnica constructiva consiste en colocar en la parte inferior las piedras de mayor tamaño, ligeramente hundidas en la tierra, y sobre ellas se van superponiendo dos hileras paralelas de piedras de medianas dimensiones procurando aprovechar sus formas naturales para conseguir que encajen unas con las otras. Los inevitables vacíos que seproducen y el espacio central entre las dos hileras se llena con piedras pequeñas, lo cual acaba de dar solidez al conjunto. La parte superior del muro se remata con piedras mayores o cobertoras cuidadosamente encajadas. Por último, cabe remarcar que los constructores de pared seca, els paredadors, apenas utilizan herramienta alguna para realizar su trabajo, sino que hacen que las piedras encajen sin modificar las superficies que se han de encarar, escogiendo para ello las que tengan [ormas más adecuadas para conseguir que el muro resultante sea macizo. El aspecto de los muros varía bastante de una región de Menorca

(161)


--------------------------

----------------

Laspecte deis paredats varia bastant d'una regió de Menorca a l' altra, perque el color de les roques que conformen cada terreny és distint, i així canvia l' aparenya crornarica. Aquesta no és la mateixa en les parets fetes amb lloselles grises del paleozoic, que en les fetes amb les roques vermelles del Bundsandstein o amb les roques més clares des Migjorn. L'origen de la construcció dels murs de pedra seca és desconegut i encara que, a vegades, s'ha intentar relacionar-los amb l'edificació dels mateixos monuments megalítics, el cert és que, malgrat que les recniques emprades en uns i altres presenten semblances, tarnbé presenten divergencies importants. L'única cosa que se sap amb seguretat és que durant el segle XIV ja s ' aixecaven murs de pedra seca. La técnica constructiva de la pedra seca s'ernpra també en l'edificació de rnoltes construccions auxiliars de l'agricultura, les quals, espargides arreu de l'illa i situades a prop de les explotacions agraries, contribueixen apreciablement a configurar la personalitat del paisatge interior menorquí. Les més singulars són unes edificacions de planta circular o de ferradura, anomenades barraques, formades per superposició d'una serie de volums de forma troncoconica de diametre decreixent, ocupant la part inferior els de major diarnetre. L'interior, destinat a servir d'alberg temporal al bestiar, esta cobert emprant el procediment de falsa volta. Les pedres emprades per a aquestes construccions són sense desbastar, tal com correspon a aquesta técnica constructiva, tret d'aquelles que s'utilitzen per a construir l' entrada i les llindes de les obertures externes, Les seves dimensions són variables i les més grans són les barraques de la regió septentrional de Ciutadella. Aquesrs exemplars tenen un diárnetre interior de més de cinc m i una alcária exterior de gairebé deu. En alguns casos excepcionals tenen una rampa exterior amb un tracar helicordal que perrnetia l'accés a cavall a la part superior del monumento A la resta de Menorca tarnbé es tro-

a otra, puesto que el color de las rocas que conforman cada terreno es distinto, y con ello cambia la apariencia cromdtica. La de los muros realizados con pizarras grises del paleozoico es distinta de la de los realizados con rocas rojizas del Bundsandstein o de la que ofrecen las rocas más claras del sur. El origen de la construcción de los muros de piedra seca es desconocido y, aunque en algunas ocasiones se ha intentado relacionar/os con la edificación de los propios monumentos megalíticos, lo cierto es que a pesar de que las técnicas utilizadas en unos y otrospresentan parecidos, también presentan divergencias importantes. Lo único que se sabe con seguridad es que durante el siglo XIV ya se levantaban muros de piedra seca. La técnica constructiva de la piedra seca se utiliza también en la edificación de muchas construcciones auxiliares de la agricultura que, esparcidas por toda la isla y situadas cerca de las explotaciones agrarias, contribuyen apreciablemente a configurar la personalidad del paisaje interior menorquín. Las más singulares son unas edificaciones de planta circular o en forma de herradura, llamadas barracas, en las que se superponen una serie de volúmenes de forma troncocónica de diámetro decreciente, ocupando la parte inferior los de mayor diámetro. Su interior, destinado a servir de albergue temporal para el ganado, está cubierto utilizando el procedimiento de folsa bóveda. Las piedras usadas para estas construcciones no son desbastadas, tal como corresponde a esta técnica constructiva, excepto aquellas que se utilizan para construir la entrada y las lindes de las aberturas externas. Sus dimensiones son variables, siendo las barracas mayores las situadas en la región septentrional de Ciutadella. Estos ejemplares tienen un diámetro interior de más de cinco metros y una altura exterior de casi diez. En algunos casos excepcionales existe una rampa exterior de trazado helicoidal que permitía el acceso a caballo a la parte superior del monumento. En el resto de Menorca también se encuentran barracas, pero son más pequeñas y menos abundantes que las que se encuentran al norte de Ciutadella. Debido a sus dimensiones, estas (162)


ben barraques, pero són més petites i menys abundants que les del nord de Ciutadella. A causa de les seves dirnensions, aquestes barraques menors només podien servir de refugi al bestiar oví i cabrum. La construcció de les barraques més grans i més elaborades data de finals del segle XVIII i principis del XIX, menrre que alguns dels exemplars més senzills podrien tenir una anriguitat major. Resulta curiós que no es troben edificacions pariones a les descrites en les poxirnitats geogra.fiques de Menorca, ja que les construccions similars fetes amb pedra seca a Catalunya i a Mallorca són molt més simples i modestes. Per trobar exemplars més desenvolupats, analegs als menorquins, hem d'anar fins al sud d'Iralia, on hi ha els anomenats trulli i caselle, i sobretot a Sibenik, a la costa de l'amiga Iugoslavia, on es troben els bunja, la sernblanca dels quals amb les barraques menorquines és sorprenent. Una altea construcció d'interes és el pont de bestiar: un recinre de planta rectangular, les parets del qual són murs de pedra seca amb una coberta apuntada construida per grans lloses planes de pedra de mares. Normalment s'acostuma a impermeabilitzar aquesta coberta, recobrint-Ia amb una capa de terra de conreu.

barracas menores tan sólo podían servir de refUgiopara el ganado ovino y cabruno. La construcción de las barracas mayores y mds elaboradas data de finales del siglo XVIII y principios del XIX, mientras que algunos de los ejemplares más sencillos podrían tener una antigüedad mayor. Resulta curioso que estas edificaciones no tengan paralelismo en el entorno geográfico de Menorca, ya que construcciones similares hechas con piedra seca en Cataluña y Mallorca son mucho más simples y modestas. Para encontrar ejemplares más desarrollados, análogos a los menorquines, hemos de ir hasta el sur de Italia, donde estan los llamados trulli y caselle, y sobre todo a Sibenik, en la costa de la antigua Yugoslavia, donde se encuentran los bunja; el parecido de éstos con las barracas menorquinas es sorprendente. Otra construcción de interés es el pont de bestiar, que es un recinto de planta rectangular, cuyas paredes son muros de piedra seca con una cubierta apuntada construida con grandes losas planas de piedra de marés. Normalmente, esta cubierta, se acostumbra a impermeabilizar recubriendola con un estrato de tierra de cultivo.

El campo de Menorca está lleno de construcciones de piedra seca más modestas y más recientes que las construcciones de la época talayática, pero que también presentan un notable interés para la estética general del paisaje.

El camp de Menorca esta ple de construccions de pedra seca, més modestes i més recents que les construccions d'epoca talaiotica, pero que també presenten un notable interés per a l' estética general del paisatge.

(163)


PEDRERES DE MAREs

CANTERAS DE MAREs

A Menorca existeix una altra arquitectura a més de la que acabam de descriure: es tracta de l'arquirecrura feta amb blocs de mares extrets de les pedreres. Aquests carreus de mares -amb les seves múltiples formes, les més conegudes de les quals són els anomenats cantons- són les peces basiques emprades fins fa relativament poc per a la construcció dels habitatges humans, tant als pobles com al campo No ens ocuparem aquí d'aquesra arquitectura, ja que ens duria massa lluny dels nostres propósirs, sinó només dels llocs on s'obtenía aquest material, les pedreres, pel seu interés

En Menorca, existe otro tipo de arquitectura además de la que acabamos de describir: se trata de de la arquitectura hecha con los sillares de mares extraídos de las canteras, cuyas formas más conocidas son los llamados cantons -piezas básicas utilizadas hasta hace relativamente poco tiempo para la construcción de las viviendas, tanto en los pueblos como en el campo. No nos ocuparemos aquí de esta arquitectura, ya que nos apartaría demasiado de nuestro propósito, mas nos ocuparemos de los lugares de dónde se obtenía este material, las canteras, por su interés como espacios singulares que se insertan de forma sorprendente en el paisaje menorquín. El mares es una roca calcárea de origen sedimentario formada por aportes terrígenos procedentes de la erosión de tierras emergidas junto con otros producidos en el mismo lugar donde se formaba el mares por la actividad biológica de los organismos que allí habitan. De una forma más precisa puede decirse que el mares está formado por granos de cuarzo ofragmentos de otras rocasy restos de organismos marinos del tamaño de un grano de arena. La matriz de la roca acostumbra a ser limosa y el cemento, en general poco abundante, del tipo carbonático. A comecuencia de la mezcla de elementos que intervienen en la formación del mares, éste presenta toda una gama de aspectos y de durezas desde la llamada piedra viva, de corte brillante y con un sonido metálico cuando se la golpea, hasta las rocas sablonosas, que casi se deshacen entre los dedos. La dureza del mares no tan sólo varía de un lugar a otro, sino que en una misma zona puede cambiar según el nivel de profundidad. Para la fabricación de sillares para la comtrucción se buscaban las rocas de dureza media, flciles de cortar pero a la vez comistentes.

com a espais singulars que s'insereixen d'una manera sorprenent en el paisatge menorquí. El mares és una roca calcaría d' origen sedimentari, formada per aponaments terrígens provinents de l' erosió de terres emergides junt amb altres aportaments produús en el mateix lloc on es formava e! mares per l'acrivirat biológica deis organismes que hi vivien. D'una manera més precisa es pot dir que e! mares és format per grans de quars o fragments d'altres roques i restes d'organismes marins de la mida d'un gra d'arena. La rnatriu de la roca acostuma a ser llimosa i e! ciment, en general poc abundant, de tipus carbonatic, El mares, per la barreja d' elernents que intervé en la seva formació, presenta rota una gamma d'aspectes i de dureses des de 1'anomenada pedra viva, de tall brillant i que té un so meral.lic quan es copejada, fins a les roques saulonenques, que gairebé es desfan entre els dits. La duresa de! mares no tan sols varia d'un indret a l'altre, sinó que en un mateix indret pot canviar segons e! nivell de profunditato Per a la fabricació de carreus destinats a la construcció se cer-

(165)


caven les roques de duresa mitjana, facils de tallar pero a la vega da consistents. De fer, també era important escollir jaciments on el mares hagués sedimentat sense interrupcions considerables. Com que aixo no es podia coneixer previament, moltes pedreres de mares s'havien d' abandonar qua n hi apareixia una falta d'homogeneúat notoria. El mares s'obtenía de les pedreres espargides per tota la Menorca calcaria, i rnolt especialment en la regió des Migjorn -encara que n'hi havia alguna en els terrenys calcaris de la Menorca mesozoica. La majoria de les pedreres s'explotaven a cel obert, i se'n .poden distingir clarament dos tipus, segons si van ser obertes abans o després de la introducció de serres mecaniques, innovació que es produí cap els anys cinquanta. Les pedreres explotades abans d'aquesta data, ho eren de forma manual, i les parets de la pedrera tendeixen a presentar una certa curvatura, que resulta més evident com més profunda és la pedrera. Aquesta morfologia és conseqüencia directa de les tecniques d'explotació manual i de les eines emprades en el treball. Pels mateixos motius, el desenvolupament de les pedreres en el terreny tendia a adoptar formes laberíntiques, ja que en tot moment s'inrentava d'escollir-hi les zones de

A Menorca, a rnés de la técnica constructiva de la pedra seca, n'existeix una altra de molt popular basada en l'ús de carreus de mares. Aquesta técnica s'havia utilitzat preferentment per a la construcci6 deis habitatges humans, tant als pobles com al camp, així com per a alguns elements auxiliars com el pou de la fotografia. En Menorca, además de la técnica constructiva de la piedra seca, existe otra muy popular basada en el uso de sillares de mares. Esta técnica se habla utilizado preferentemente en la construcción de las viviendas humanas, tanto en lospueblos como en el campo, asl como para algunos elementos auxiliares como el pozo de lafotografia.

(166)


De hecho, también era importante escoger yacimientos en los que el mares se hubiera sedimentado sin interrupciones notorias. Al no poderse conocer previamente esta circunstancia, muchas canteras de rnarés tenían que abandonarse cuando aparecía una falta de homogeneidad considerable. El mares se obtenía de las canteras esparcidas por toda la Menorca calcdrea, y muy especialmente en la región sur -aunque axistía alguna en los terrenos calcáreos de la Menorca mesozoica. La mayoría de las canteras se explotaban a cielo abierto y de ellas podían distinguirse claramente dos tipos, según si foeron abiertas antes o después de la introducción de las sierras mecánicas, innovación que se produjo hacia los años cincuenta. Las canteras explotadas anteriormente a esta fecha, lo habían sido de forma manual y las paredes de la cantera tienden a presentar cierta curvatura, que resulta más evidente cuanto más profonda es la cantera. Esta morfología es consecuencia directa de las técnicas de explotación manual y de las herramientas utilizadas en el trabajo. Por los mismos motivos, el desarrollo de las canteras en el terreno tiende a adoptar formas laberínticas, ya que en todo momento se intentaba escoger las zonas de más fácil acceso, mejor calidad de la piedra, etc. Por el contrario, las canteras de explotación reciente, por el hecho de utilizarse sierras mecánicas, se caracterizan por sus volúmenes paralelepipédicos, de geometría perfecta, que se adentran en el subsuelo hasta grandes profondidades. Sin embargo, el sistema de explotación del mares más antiguo, se

Les pedreres d'explotació recent, en utilitzar serres rnecániques, es caracteritzen pels seus volums paral-lepipedics, de geometria perfecta, i per la possibilitat d' arribar fins a grans profunditats, Las canteras de explotación reciente, al utilizar sierras mecánicas, se caracterizan por sus volúmenes paralelepipédicos, de geometria perfecta, y por la posibilidad de llegar hasta grandes profundidades.

(167)


hacía en canteras subterráneas. Con este sistema se conseguía por un lado la conservación de los campos de cultivo -recordemos que las tierras de la zona sur son de mejor calidad agrícola y una cantera podía ocupar una superficie de terreno útil bastante extensa- y a la vez un acceso más fácil y directo a las vetas de piedra de mejor calidad. Estos

més fácil accés, major qualitat de la pedra, etc. Al contrari, les pedreres d'explotació recent, pel fet d'utilitzar serres mecániques, es caracteritzen pels seus volums paral-lelepipedics, de geometria perfecta, que s'endinsa al subsol fins a grans profunditats. El sistema d' explotació del mares més antic, pero, es feia en pedreres subterranies. Amb aquest sistema s'aconseguia, d'una banda, la conservació dels camps de conreu -recordem que les terres del Migjorn són les de millor qualitat agrícola, i una pedrera podia ocupar una superficie de terreny útil prou extensa- i, d' altra banda, s'obtenia un accés més facil i directe a les vetes de pedra de millor qualitat. Aquests volums subterranis arriben, de vegades, a presentar un desenvolupament lineal de tracat laberlntic de centenars de metres, mentre l'alcada d'un d'aquests espais inreriors acostuma a ser de 4 a 5 m. Ointre d'una pedrera subterránia apareixen, d' ací i d' allá, enormes pilars deixats expressament per assegurar el supOrt de la coberta. La ventilació d'aquesres instal-lacions s'aconseguia rnirjancanr pous d'aireació practicats en diversos punts de la coberta. L'abundáncia de pedreres a Menorca és molt gran, ja que el mares, fins no fa gaire, era l'únic material emprat a l'illa per a la construcció d'habitatges. Per aquest motiu, no hi ha nucli de població que no compti amb una o més pedreres d' on han sorgit el carreus amb els quals s'han bastir tors els seus edificis. Fins i tot a les proximitats de les cases de camp solen localitzar-se pedreres de petites dimensions que en proporcionaren el material de construcció. Aquestes pedreres, avui en gran part abandonades i envaides de vegetació natural, constitueixen un element més, ben insólit, de l'atractiu del paisatge rural menorquí. Alguns d'aquests espais, fins i tot, es podrien recuperar i fer servir de marc adient a la realització d' activitats culturals estiuenques, o bé per a instal-lar-hi jardins de plantes auroctones.

volúmenes subterráneos llegan en ocasiones a presentar un desarrollo lineal de trazado laberíntico de centeneres de metros, mientras que la altura de uno de estos espacios interiores suele ser de 4 a 5 metros. Dentro de una cantera subterránea aparecen, aquí y allá, enormes pilares dejados expresamente para ayudar a soportar la cubierta. La ventilación de estas instalaciones se conseguía mediante pozos de aireación practicados en diversos puntos de la cubierta. La abundancia de canteras en Menorca es muy grande, ya que el marés fue hasta hace poco el único material utilizado en la isla para la construcción de viviendas. Por este motivo, no existe núcleo alguno de población que no cuente con una o dos canteras de dónde surgieron los sillares con los que se construían todos sus edificios. Incluso en las proximidades de las casas de campo suelen encontrarse canteras de pequeñas dimensiones que propocionaron el material para su construcción. Estas canteras, hoy abandonadas en gran parte e invadidas por la vegetación natural, constituyen un elemento más, y muy insólito, del atractivo del paisaje rural menorquin. Algunos de estos espacios podrían incluso recuperarse y sevir como marcos peculiares para la realización de actividades culturales de verano, o bien para la ubicación de jardines de plantas autáctonas.

(168)


(169)


TORRES 1 TALAIES

TORRES YATALAYAS

Un altre element important, constru'it per I'horne, que trobam en eJ paisatge menorquÍ són les torres i talaies costaneres. Aquestes edificacions es troben alllarg de tota la costa de 1'illa, i la

Otro elemento importante, construido por tramos en el paisaje menorquín son las torres y edificaciones se encuentran a Lo largo de toda misión era la de defensa o vigilancia frente a

seva missió era la defensa o vigilancia contra possibles incursions dels pirates que actuaven a la Mediterrania abans del segle XVIII, o bé servien durant aquest segle turbulent per a controlar l' arribada de possibles expedicions militars invasores. També en epoques de pesta i d'altres epidernies, les torres i talaies s'ernpraven per a impedir que cap vaixell pogués arribar a 1'illa per un altre lloc distint que el pon de Maó o el de Ciutadella, on els oficials de la sanitat podien autoritzar o prohibir, segons els casos, el desembarcament de cárrega i tripulació. Les primeres referencies documentals a la construcció d' edificacions destinades a tasques de vigilancia i defensa daten de principis del segle XVII, malgrat que ja es parlava de la necessitat de construir-ne en alguns documents de finals del segle anterior. Les primeres edificacions erigides amb aquest próposit foren les talaies, unes torres cilíndriques de peu atalussat, construídes amb pedra i mortero Tenien dos nivells: un amb la pona d' entrada que donava a un espai que servia com a cambra i magatzem, i un altre per damunt d'aquesr, obert a l'exrerior, amb una plataforma on s'encenia una foguera per avisar d'una situació de perill, per rnitja de la claror del foc si era de nit, o bé per l'impacte visual del fum si era de dia. El procediment per fer arribar aquest avís de perill a les poblacions es basava en disposar la xarxa de talaies de manera que des de cadascuna d'elles sempre s'en veiessin almenys altres dues. D'aquesta manera el senyal era captat i reemes per altres talaies, fins

el hombre, que enconatalayas costeras. Estas la costa de la isla y su posibles incursiones de

Lospiratas que actuaban en el Mediterráneo antes del sigLo XVIII, o bien para controlar la Llegada de posibles expediciones militares invasoras durante el turbuLento siglo XVIIL También en épocas de peste y otras epidemias, las torres y atalayas servían para controlar que ningún barco pudiera Llegar a la isla por un Lugar distinto al del puerto de Maó o de Ciutadella, donde LosoficiaLesde la sanidad autorizarían oprohibirían, según Loscasos, el desembarco de carga y tripulación. Las primeras referencias documentales de la construcción de edificaciones destinadas a tareas de vigilancia y defensa datan de principios del sigLo XVII, a pesar de que en algunos documentos de finaLes del siglo anterior ya se hablaba de la necesidad de su construcción. Las primeras edificaciones erigidas con este propósito fueron las atalayas, unas torres cilíndricas de pie ataludado construidas con piedra y mortero. Tenían MS niveles: uno con la puerta de entrada que daba a un espacio que servía de habitación y almacén, y otro por encima de él, abierto al exterior, donde había una plataforma para encender una hoguera que avisara de una situación de peligro, bien mediante la claridad del fuego si era de noche, bien por el impacto uisual del humo si era de día. El procedimiento para hacer Llegar este aviso de peligro a las poblaciones se basaba en disponer la red de atalayas, de tal manera que desde cada una de ellas siempre se divisaban, al menos, otras dos. De esta manera la señal era captada y remitida por otras atalayas hasta que por un camino u otro Llegaba a la atalaya de Binissermenya, en

(I7l)


la ribera norte del puerto de Maá. Ésta era visible desde el palacio de Gobernador militar de la isla, quien tenía así conocimiento del peligro. Las atalayas no tenían otra finalidad que ésta de servir como observatorios de la costa menorquina, ya que su fonción defensiva se limitaba a dar protección a los vigías después de haber cumplido su misión informadora, si se materializaba el desembarco enemigo. Para la construcción de atalayas se escogían lugares privilegiados que permitiesen abarcar el máximo de costa y al mismo tiempo conectar visualmente con las otras atalayas del interior de la isla para poder transmitir los avisos. Según algunos documentos, a principios del siglo XVIII existían cinco atalayas fijas, que en tiempo de guerra o de peligro sanitario prouiniente del exterior sepodían ampliar a diez. Eso no significa que todos estos lugares de vigilancia tuviesen la correspondiente edificación; en muchos casos las tareas de vigilancia se debían hacer desde puntos de la costa situados estratégicamente y mlnimamente protegidos con construcciones sencillas, que debieron recibir el nombre de atalayas por el hecho de su función. Hasta nuestros días han llegado siete atalayas -en un estado de conservación más o menos satisfactorio según los casos- dos de ellas no forman parte del grupo anterior sino que foeron construidas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Estas dos atalayas, la de S 'Enclusa y Binissermenya, foeron las últimas edificaciones de este tipo que se levantaron en Menorca y se caracterizan por tener una planta rectangular ~ por tanto, una estructura completamente diferente de las más antiguas.

que per un camí o l'altre arribava a la talaia de Binissermenya, a la riba nord del port de Maó. Aquesta era visible des del palau del Governador militar de l'illa, el qual s'assabentava així del perill. Les talaies no tenien altra finalitat que aquesta de servir com a observatoris de la costa menorquina, ja que la seva funció defensiva es limitava a donar protecció als talaiers després d'haver cornplert la seva missió informadora, si es materialitzava el desembarcament enemic. Per a la construcció de talaies es triaven lloes privilegiats quant a l'abast de la visió de la línia de costa que s'hi podia albirar, i a la vegada en connexió visual amb altres talaies de l'interior de l'illa per poder trarnetre els avisos. Segons alguns documents, a principis del segle XVIII existien cinc talaies fixes, que en temps de guerra o de perill sanitari provinent de l'exterior es podien ampliar a deu. Aya no significa que tots aquests lloes de vigilancia tinguessin la corresponent edificació, sinó que en molts de casos, les tasques de vigilancia es devien fer des de punts de la costa situats esrraregicarnent i mínimament proregits amb construccions senzilles, que devien rebre el nom de talaies per la seva funció. Aya, almenys, sembla suggerir el fet que d'algunes de les talaies esmentades en els documents anties no s'hagi trobat cap resta a les localitzacions on se su posa que haurien de trobar-se. Fins als nostres dies han arribat set talaies -en un estat de conservació més o menys satisfactori segons els casos- dues de les quals no formen part del grup anterior, sinó que foren consrruides durant la segona meitat del segle XVIII. Aquestes dues talaies, les de s'Enclusa i Binissermenya, foren les darreres edificacions d'aquest tipus que s'aixecaren a Menorca i es caracteritzen per tenir una planta rectangular i, per tant, una estructura completament diferent de les més antigues. Les torres de defensa costanera són torres de forma troncoconica construídes, com les talaies, amb pedra i morter, pero, a diferencia de les talaies, tenen uns paraments externs més reforcats i uns murs rnolt més gruixuts. Aquestes torres podien donar aixo-

Les torres de defensa costanera s6n torres de forma troncocónica amb uns paraments externs reforcats i uns murs molt gruixuts. (Torre de Cala Teulera.) Las torres de defensa costeras son torres defonna troncocónica con una fachada externa reforzada y unos muros muy gruesos. (Torre de Caúz Teulera.)

(172)


(173)


--------------------_

..

_---

-----

--------------

Las torres de defensa costeras son torres de forma troncocónica construidas como las atalayas, con piedra y mortero, pero a diferencia de éstas tienen unos muros externos más reforzados y gruesos. Estas torrespodían dar refugio a una pequeña guarnición y contar con una o hasta varias piezas de artillería en su plataforma superior. De esta manera se pretendía que la presencia de estas fortificaciones pudiera servir por lo menos para retardar eventuales desembarcos hasta la llegada de refuerzos capaces de hacerse cargo del control de la situación. Por este motivo no estaban construidas en lugares elevados como las atalayas, sino en lugares de la costa adecuados para controlar playas o calas donde se podían producir desembarcos o en zonas del litoral aptas para elfondeo de barcos. En Menorca se tiene noticia de la construcción de quince torres de defensa costeras, catorce de las cuales han llegado hasta nuestros días y la décimo quinta fue destruida por el bombardeo enemigo poco después de su construcción, cuando todavía no había entrado en funcionamiento, La torre más antigua es la de la bocana del puerto de Ciutadella, la torre o Castell de Sant Nicolau, construida a finales del siglo XVIII por ingenieros españoles. La mayoría de torres de defensa, once en total, fueron erigidas por los ingleses durante su última y breve ocupación de la isla entre 1799 y 1802. Los españoles por su parte fueron los constructores de las torres gemelas de Alcaufor y Punta Prima, erigidas poco después de la reconquista de 1782, y de la torre de Atalis, hacia 1804, que precisamente sería destruida pocos años mds tarde por un barco corsario inglés.

pluc a una perita guarnició i comptar amb una o diverses peces d'artilleria a la seva plataforma superior. D'aquesta manera es pretenia que aquestes fortificacions poguessin servir, si més no, per retardar eventuals desembarcaments fins a l'arribada de reforces capa<;os de fer-se carrec del control de la situació, Per aquest motiu no estaven construídes en llocs alterosos, com les talaies, sinó en llocs de la costa des d' on controlar platges o cales, en les quals es podien produir desembarcaments, o bé zones del litoral aptes per al fondejament de vaixells. A Menorca es té notícia de la construcció de quinze torres de defensa costanera, catorze de les quals han arribat fins als nostres dies i la quinzena fou destruida pel bombardeig enemic poc després de la seva construcció, quan encara no havia entrat en funcionament. La torre més antiga és la de la bocana del pon de Ciutadella, la torre o casteU de 'Sant Nicolau, construida a finals del segle XVIII per enginyers espanyols. La majoria de torres de defensa, onze en total, foren erigides pels anglesos durant la seva darrera i breu ocupació de l'illa de Menorca, entre 1799 i 1802. EIs espanyols, pel seu cantó, foren els constructors de les torres bessones d'Alcaufar i Punta Prima, erigides poc després de la reconquesta de 1782, i de la torre d'Atalis, cap a l'any 1804, que precisament seria destruida pocs anys més tard per un vaixell corsari angles.

La torre de defensa més antiga és la de la bocana del port de Ciutadella, la torre o castell de Sant Nicolau, que fou construida a finals del segle XVII per enginyers espanyols. La torre de defensa más antigua es la de la bocana del puerto de Ciutadella; la torre o Castel/ de Sant Nicolau, que fue construida afinales del siglo XVII por ingenieros españoles.

(174)


f

(175)


EL CAMÍ DE CAVALLS D'enrre

EL CAMÍ DE CAVALLS

tots els camins i viaranys que solquen el territori de

Menorca,

n'hi ha un que destaca damunt

portancia

i singularitat.

De entre todos los caminos y senderos que surcan el territorio de

els altres per la seva im-

Es tracta de l'anomenat

Menorca, hay uno que destaca por su importancia y singularidad so-

CamÍ de Cavalls,

bre los otros. Se trata del llamado Camí de CavalIs, antigua senda

antiga senda que en temps passats vorejava la costa menorquina

que en tiempos pasados bordeaba la costa menorquina dando la vuel-

donant

ta a toda la isla y del que todavía se conservan muchos tramos.

la volta a rota l'illa i del qual encara es conserven molts de

trams.

No debe confundirse el Camí de CavalIs con cualquiera de los

No s'ha de confondre viaranys que comuniquen

el CamÍ de Cavalls amb qualsevol dels

senderos que comunican dos lugares próximos de la costa y que se han

dos indrets próxirns de la costa, i que

formado por el paso continuado de pescadores y turistas. El Camí de

han estat fets pel pas continuar

de pescadors i turistes. El Camí de

Cavalls tenia un recorregut

establert d'una manera consuetudina-

ria perfectament

pels pagesos que menaven

ria perfectamente conocida por los payeses que explotaban predios con

llocs amb

median era al litoral, quienes además, hasta hace medio siglo, estaban

mitgera al litoral, els quals a més, fins fa mig segle, estaven obliia

obligados a mantener el camino libre de vegetación y otros impedimentos y a señalar su trazado con piedras blanqueadas dispuestas es-

es-

tratégicamente.

gats a mantenir assenyalar-ne

coneguda

Cava lIs tenía un recorrido establecido de una manera consuetudina-

el camí lliure de vegetació i al tres impediments

el tracar amb pedres emblanquinades

disposades

trategicament.

No se conoce con exactitud el origen de este camino, aunque se han popularizado dos hipótesis, a las que desgraciadamente les jalta

No es coneix amb exactitud l'origen d'aquesr camí, encara que s'han popularitzat dues hipótesis que malauradament estan mancades

de suport documental.

Segons la primera,

base documental

el Camí de

Según la primera, el Camí de CavalIs ya existía en

Cavalls ja existia en el segle XIV, si no en tot el seu tracat almenys

el siglo XIV si no en todo su trazado sí al menos en alguno de sus tramos, y estaría relacionado con el sistema de defensa de la isla estable-

en alguns dels seus rrarns, i estaria relacionat amb el sistema de de-

cido por los catalanes y basado en las llamadas caballerías. Este siste-

"ea-

ma consistía en que el rey otorgaba tierras a aquellas personas que se

valleries". Aquest sistema es crea qua n el rei atorga terres a aquelles

fensa de l'illa establert pels catalans i basat en les anomenades

comprometiesen a mantener un caballo y armas preparadas para acu-

persones que es comprometien

un cavall i armes pre-

dir en cualquier momento en que fuera solicitada su ayuda en defensa

parats per a acudir en qualsevol moment en que fos sol- licitada la seva ajuda en defensa de l'illa. Per tanr, el camí de cavalls hauria

de la isla. Por lo tanto el CamÍ de CavalIs habría servido para pro-

servit per a proporcionar

a rnantenir

una via rápida per al desplacarnent

porcionar una via rápida para el desplazamiento de personas a pie o a

de

caballo por la costa, cuando había peligro de ataque o desembarco en algún punto del litoral La segunda hipótesis, la más conocida y repetida, es que el Camí de CavalIs en su trazado definitivo fue construido por los .franceses

persones a peu o a cavalI per la costa, quan hi havia perilI d' atacs o de desembarcaments. Una segona hipotesi,

aquesta la més coneguda

i repetida,

és

(177)


durante su corta dominación de la isla entre los años 1756 y 1763. Esta hipótesis tampoco cuenta con el apoyo de ningún documento de la época, sino que todas las referencias al papel de los .franceses como artífices del CamÍ de Cavalls son posteriores al siglo XVIII. Las primeras referencias al CamÍ de Cava lis conocidas hasta ahora aparecen en un documento del año 1683. Años más tarde, el primer gobernador inglés de la isla, Richard Kane, también se ocupa de él en unas disposiciones del año 1736 Aunque en ninguno de estos documentos se especifique de una manera explícita la misión del camino, parece claro que ésta habría sido la que hemos insinuado antes, vigilancia y control de la costa, sobre todo en el aspecto militar. Esta función militar está confirmada documentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, época en que se vio muy potenciada por los diferentes gobernadores británicos. Muy especialmente durante la última ocupación a finales de siglo, este camino se convirtió en una vía militar para facilitar la observación de la costa, el servicio de las baterías litorales y de las atalayas y para la concentración de las tropas en caso de un desembarco de fuerzas enemigas. En la actualidad muchos tramos del CamÍ de Cavalls ha desaparecido bien por la falta de uso, que ha hecho que el crecimiento natural de la vegetación borrara su trazado, o bien por los procesos de

que el camÍ de cava lis en el seu rracat definitiu fou construit pels francesos durant la seva curta dominació de l'illa de Menorca, entre els anys 1756 i 1763. Aquesta hipótesi, pero, tampoc no té el suport de cap document de l'epoca, ja que totes les referencies al paper dels francesos com a artífexs del CamÍ de Cavalls són posteriors al segle XVIII. Les primeres referencies al camÍ de cavalls, conegudes fins ara, apareixen en un document de l'any 1683. Anys més tard, el primer governador angles de l'illa, Richard Kane, també se n'ocupa en unes disposicions donades l'any 1736. Encara que en cap d'aquests documents no s'especifiqui d'una manera explícita la missió del carní, sembla clar que hauria estat la que hem insinuat més amunt: vigilancia i control de la costa, sobretot en els aspectes militars. Aquesta funció militar esta confirmada documentalment a partir de la segona rneirat del segle XVIII, epoca en que es va ve ure molt potenciada pels diferents governadors britanics. Molt especialment durant la darrera ocupació de la Gran Bretanya, aquest carní es va convertir en una via militar per facilitar l' observació de la costa, el servei de les bateries lirorals i de les talaies, i per a l'agrupament de les tropes en cas d'un desembarcament de forces enemlgues. En l'actualitac molts trams

La recuperación de la totalidad del antiguo trazado del Camí de Cavalls y su mantenimiento en estado de utilitzación sería una tarea muy importante.

La recuperació de tot l'antic tracat del Camí de Cavalls i el seu manteniment en estat d' utilització seria una tasca molt important.

(I78)


urbanización del litoral, que con sus viales asfoltados han invadido terrenos por donde antes pasaba el Camí de Cavalls. La recuperación de todo el trazado antiguo y su mantenimiento en estado de utilización implicaría recuperar previamente las antiguas costumbres de limpieza y señalización. El objetivo sería del mayor interés no sólo por lo que significa de reconstrucción de un elemento importante del patrimonio histórico isleño, sino por las posibilidades que ofrece como sistema de acceso no agresivo a las zonas del litoral de mayor atractivo botánico y founístico. Además, la estrecha relación que hemos observado entre el Camí de Cava lis y las torres de defensa costeras así como su proximidad a construcciones rurales y yacimientos arqueológicos permite pensar en este camino como agente uertebrador de una vasta operación de rescate patrimonial y, a la vez, de una oferta turística cultural.

de! Camí de Cavalls han desaparegut o bé per la falta d'ús, que ha fet que e! creixement natural de la vegetació n' esborrás e! tracar, o bé perque els processos d'urbanització de! litoral, amb e!s seus viaris asfalrars, han envaít terrenys per on abans travessava e! Camí de Cavalls. La recuperació de tot l'antic tracat de! camí de cavalls i e! manteniment en estar d'urilirzació implicaria recuperar previament e!s antics costums de nereja i senyalització. La fita, pero, seria de gran interés, no tan sois pe! que significa de reconstrucció d'un e!ement irnportant de! patrimoni historie illenc, sinó per les possibilitats que ofereix com a sistema d'accés no agressiu a les zones de! litoral de major interes botánic i fa unístic. A més, l' estreta relació que hem observat entre e! Camí de Cavalls i les torres de defensa costanera així com, a vegades, la seva proximitat a construccions rurals i jaciments arqueológics, permet de pensar en aquest camí com a agent vertebrador d'una vasta operació de rescat patrimonial i, a la vega da, d'una oferta turística cultural.

(179)


-------------------------------

(180)


--------

MENORCA

(<=:»

RESERVA DE LA BIOSFERA

CAPíTOL QUART

ELS TREBALLS

CAPíTULO CUARTO En els

LOS TRABAJOS

En los

tiempos de la navegación a vela, cuando la mar estaba llena de ea miy nos, una isla como Menorca se encontraba, paradójicamente, menos aislada que cualquier territorio interior de las tierras continentales. Un viento favorable hacía avanzar los barcos de modo mucho más rápido y seguro que cualquier transporte terrestre. Menorca, en el centro del Mediterráneo occidental, abierta a todos los vientos, ha mirado unas veces a Africa y otras a Italia. Ha recibido gente de Cataluña, de Mallorca, de la Gran Bretaña. Conquistas, comercio, investigación o turismo: los motivos fueron diversos, pero el destino uno, Menorca.

temps de la navegació a vela, quan la mar era plena de camins, una illa com Menorca es trobava paradoxalment, menys aillada que qualsevol territori interior de les terres continentals. Un vent favorable feia avancar els vaixells molt més rapidarnent i amb més seguretat que qualsevol rnitja de transport terrestre. Menorca, en el centre de la Mediterrania occidental, oberta a tots els vents, ha mirat unes vegades a Atríca i altres a Italia. Ha rebut gent de Catalunya, de Mallorca i de la Gran Bretanya. Conquestes, cornerc, investigació o turisme: els motius deis visitants van ser diversos, pero el destí comú, Menorca.

LOS

1 ELS

HOMBRES

H O MES

(181)


r

I


COMERCIANTES E INDUSTRIALES

COMERCIANTS IINDUSTRIALS Durant la Guerra de Successió, els menorquins s'alinearen a favor de l'Arxiduc Caries, pero la guarnició del fort de Sant Felip es decanta pel bandol dels Borbons i va reconduir la situació cap a favor de la nova monarquia. Nogensmenys, el triomf dels borbonics fou efímer, ja que les tropes britaniques ocuparen l'illa l'any 1708 en nom del pretendent austríaco Aquesta conquesta, a benefici d'un tercer, es convertí en conquesta en profit propi, una volta que l'Arxiduc renuncia als seus drets a la corona espanyola i els britanics obtingueren el domini de l'illa de Menorca pel tractat d'Utrecht (1713). La dominació británica es va veure inrerrompuda a mirjan segle per un curt període de set anys d'ocupació francesa, que s'inicia l'any 1756, després que els exercits francesos posessin setge i fessin retre la guarnició del castell de Sant Felip. Lany 1782, l'illa va ser conquerida als britanics per una expedició militar franco-espanyola comandada pel duc de Crillon el qual la retorna al domini de la corona espanyola, ocupació militar que fou ratificada a nivell diplornatic l'any següent pe! traetat de Versalles. Els anglesos, pero, tornaren a l'illa a finals de segle i la van ocupar durant el breu període de temps compres entre 1798 i 1802. Aquest episodi va

Durante la Guerra de Sucesión los menorquines se alinearon a favor del archiduque Carlos, pero la guarnición y el fuerte de San Felipe se decantó por el bando de los borbones y recondujo la situación en favor de la nueva monarquía. Sin embargo, el triunfo de los borbánicos fue efimero, ya que las tropas británicas ocuparon la isla el año 1708 en nombre del pretendiente austriaco. Esta conquista a favor de un tercero se convirtió en conquista en provecho propio, una vez el archiduque renunció a sus derechos sobre la corona española y los británicos obtuvieron el dominio de la isla de Menorca por el tratado de Utrecbt (J 713). La dominación británica se vio interrumpida a mitad de siglo por un corto periodo de ocupación .francesa, que se inició el año 1756 después de que los ejércitos franceses asediaran e hicieran rendir la guarnición del Castillo de San Felipe. En el año 1782 la isla fue conquistada a los británicos por una expedición militar .francoespañola a las órdenes del duque de Crillán, quien la devolvió al dominio de la corona española, ocupación militar que fue ratificada a nivel diplomático el año siguiente por el tratado de Versalles. Los ingleses, sin embargo, regresaron a la isla a finales de siglo y la ocuparon durante un breve periodo de tiempo comprendido entre 1798 y

(183)


1802. Este episodio supuso el último cambio de soberanía de la isla. Durante el periodo británico la inversión pública, en especial las obras de ampliación de la fortaleza de San Felipe, las necesidades cotidianas de la numerosa guarnición británica y la creciente actividad comercial del puerto de Maó provocaron un importante aumento en el consumo e incentivaron la producción agrícola. La protección del pabellón británico y la declaración de Maó como puerto .franco permitió un lucrativo corso, en el que los propios menorquines aparejaban numerosos barcos corsarios, y un intenso comercio tanto en el Mediterráneo (norte de A.frica y Oriente Próximo) como en el norte de Europa. Además de la navegación y el comercio, la construcción naval y las manufacturas textiles contituyeron las principales actividades no agrícolas de la isla. Por otro lado, durante los últimos años del siglo XVIII y primeras décadas del XIX una serie de menorquines ocuparon el cargo de cónsules españoles en diversas ciudades del norte de Á.frica y de la actual Turquía, mientras ellos mismos se dedicaban a actividades comerciales muy lucrativas. Esta actividad les permitió una considerable acumulación de capitales que después revirtieron en la isla, donde tuvieron un efecto patente en la incentivación de la actividad económica de principios del siglo XIX Durante las guerras napoleánicas la actividad comercial continuó creciendo, pero el decreto de julio de 1820 -hecho para proteger los intereses de los agricultores de Castilla- que prohibía la importación de cerealesy legumbres del extranjero, provocó la emigración de

representar el darrer canvi de sobirania de l'illa. Durant el període britanic, la inversió pública, en especial les obres d'arnpliació de la fortalesa de Sant Felip, les necessitats quotidianes de la nombrosa guarnició británica i la creixent activitat comercial del port de Maó van provocar un irnportant augment en el consum i incentivaren la producció agrícola. En aquest sector van continuar les rompudes iniciades en la centúria anterior i s'incrernenta la producció de blat. A la vegada, la cabana de bestiar experimenta un canvi qualitariu important: per primera vegada, el bestiar vacum cornenca a desplacar l'oví. La protecció del pavelló britanic i la declaració de Maó com a port franc, va permetre un lucratiu cors, en que els mateixos menorquins aparellaren nombrosos vaixells corsaris, i un intens comer<;: tant en el Mediterrani (nord d'África i Orient Proper) com en el nord d'Europa. A més de la navegació i el cornerc, la co nstrucció naval i les manufactures textils constituíren les principals activitats no agrícoles de l'illa. D'altra banda, durant els darrers anys del segle XVIII i primeres decades del XIX, una serie de menorquins van ocupar el carrec de consuls espanyols en diverses ciutats del nord d'África i de l'actual Turquia, mentre ells mateixos es dedicaven a activitats comercials forca lucratives. Aquesta activitat els perrneté una acumulació de capitals considerable que després revertiren a l'illa, on van tenir un efecte patent en la incentivació de l'activitar eco nomica de principis del segle XIX. Durant les guerres napoleoniques, l' activirat comercial continua creixent, pero un decret de juliol de 1820 que prohibia la importació de cereals i llegums de I'estranger -atorgat per protegir els interessos dels agricultros de Castella-, provoca l' emigració de mariners i armadors cap a ports més actius i la rápida desaparició de la marina mercantil menorquina, encara que la indústria de la construcció naval resistí fins als anys quaranta. La crisi afecta igualment I'agricultura i provoca una forta emigració de gent del

L'any 1793 s'iniciá la construcció del Uatzaret de Maó, pero no cornencá a funcionar fins a l'any 1817. El Lazareto de Maó comenzó a construirse el año 1793, pero no entró en foncionamiento hasta el año 1817.

(184)


----------------------------_.

__

._.-

marineros y armadores hacia puertos mds activos y la rápida desaparición de la marina mercantil menorquina, aunque la industria de la construcción naval resistió hasta los años cuarenta. La crisis afectó igualmente a la agricultura y originó una fuerte emigración de gentes del campo hacia América y especialmente hacia Argelia, después de la conquista de estepaís por Francia. La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por el inicio de un cierto relanzamiento económico que dio lugar a un proceso de industrialización incipiente. Así en el año 1856 se fundó en Maó una industria textil de cariz típicamente capitalista, destinada a la elaboración del algodón de América que traían los barcos españoles obligados a pasar cuarentena en el Lazareto de Maó. La empresa, llamada La Industrial Mahonesa, fue posible gracias al capital de inmigrantes catalanes y al pequeño ahorro de los comerciantes y carpinteros de ribera de Maó. Casi simultáneamente, el retorno de algunos antiguos emigrantes de América, con pequeños capitales ahorrados y sobre todo con una formación empresarial y técnica importante, hizo surgir. o mejor, dio un gran empujón a La industria del calzado de la mano de Pere Cortés (1860) y Cabrises y Caimaris (1866), comenzando una etapa de relativa prósperidad. El principal núcleo de la industria del calzado fue sin duda Ciutadella, donde se concentraron el mayor número de talleres; pero en las últimas décadas del siglo, casi la mitad de la po-

camp, dirigida cap América i especialment cap a Argelia, després de la conquesta d' aquest país per Franca. La segona meitat del segle XIX es caracteritza per l'inici d'un cert redrecarnent económic que dóna lloc a un procés d'industrialització incipient. Així, l'any 1856 es funda a Maó una indústria textil de caire típicament capitalista, destinada a elaborar el cotó d'America que duen els vaixells espanyols obligats a passar quarantena al Llatzeret de Maó. Lempresa, anomenada La Industrial Mahonesa, fou possible gracies al capital d'immigrants catalans i al petit estalvi de comerciants i mestres d' aixa de Maó. Gairebé simultaniament, el retorn d'alguns antics emigrants d'Arnerica, amb petits capitals estalviats i sobretot amb una formació empresarial i técnica important, féu sorgir la indústria del calcar, o més bé li dona una forta empenta de la má de Pere Cortes (1860) i Cabrisses i Caimaris (1866), cornencant una etapa de relativa prosperitat. El nucli principal de la industria del calcar fou sens dubte Ciutadella, on s'arreplegaren el major nombre de tallers, pero, en les darreres decades del segle gairebé la meitat de la població activa de l'illa vivia de la fabricació de sabates. Per tenir idea de la forca d'aquesta indústria, basti recordar que l'exportació anual de calcar cap a Cuba, en els anys que van des de 1870 a 1890, assoleix un valor mitja de 4.000 tones anuals. Aquesta industrialirzació incipient dona un nou pas en la decada dels 90, amb la creació al Cós Nou, prop de la Colarsega del port de Maó, d'una indústria de motors i gasógens amb el nom de La Maquinista Naval. Més tard amplia capital grácies a les aportacions d'uns nous socis anglesos i canviá la seva de no mi nació per Anglo Española de Motores y Gasógenos y Maquinaria en General. També de les darreries del segle XIX daten dues empreses en el sector de l'enllumenat: l'any 1892 es crea La Eléctrica Mahonesa, empresa destinada a la producció d'energia eléctrica per a l'enllumenat -fou la primera instal-lació d'aquesr tipus que funciona a les Balears- i a la vegada la Sociedad General de Alumbrado, que

L'any 1856 es funda a Maó una indústria textil de caire típicament capitalista, La Industrial Mahonesa, destinada a elaborar el cotó d'America que duen els vaixells espanyols obligats a passar quarentena al Uatzeret de Maó. El año 1856sefundó en Maó una indústria textil de orientación tipicamente capitalista, La Industrial Mahonesa, destinada a manufacturar el algodón de América transportado por los buques españoles que uenlan a pasar la cuarentena en el Lazareto de Maó.

(186)


(l87)


produía gas per a distribució canalitzada per a usos domestics i també per a l'enllumenat. El cornencament del segle esta marcat per una crisi en la indústria del calcar i en la textil, afectades per la perdua de les darreres colonies espanyoles, que constinúen bona part del seu mercat. Simultaniament, pero, cornenca l'expansió de la indústria de portamonedes de plata, que havia comencat el segle anterior i que l'any 1919, epoca de la seva major expansió, arriba a donar feina a 40 fabricants i 3.000 obrers. Lany 1911 és l'any de la crisi definitiva d'alguna de les ernpreses creades alllarg del segle anterior. Així, fan fallida La Angla Española i I'antiga La Industrial Mahonesa, ara anomenada La Fabril Mahonesa. Aquesta fallida deixa 800 obrers sense feina i arrossega bona part de la banca local creada a partir dels anys 80 del segle anterior. La indústria de portamonedes de plata fou l'única que no es ressentí de la crisi de 1911, encara que per poc temps, ja que en finalitzar la Primera Guerra Mundial cornencá el seu declivi que no s'atura fins a la seva desaparició total. Malgrat tot, aquesta indústria fou rapidament reconvertida en una indústria de bijuteria i argenteria, que va anar creixent en forca, sobretot en acabar la Guerra Civil, i cap als anys 50 arriba a tenir, només a Maó, més de 30 fabriques. La situació de la indústria del calcar, per la seva banda, va mi-

El retorn d'alguns anties emigrants d'Arnerica, amb petits capitals estalviats i sobretot amb una formaci6 empresarial i tecnica important, dona una forta empenta a la indústria del calcar, El retorno de algunos de los antiguos emigrantes a América, con pequeños capitales ahorrados y sobre todo con una formación empresarial y técnica importante, dio un fuerte impulso a la industria del calzado.

(188)


blación activa de la isla vivía de la fabricación de zapatos. Para hacernos una idea de la fuerza de esta industria bastará recordar que la exportación de calzado hacia Cuba, en los años que van desde 1810 a 1890, alcanza un valor medio de 4.000 toneladas anuales. Esta incipiente industrialización dio un nuevo paso en la década de los 90 con la creación en el Cós Nou, cerca de la Colársega del puerto de Maó, de una industria de motores y gasógenos llamada La Maquinista Naval. Más tarde amplió capital gracias a las aportaciones de unos nuevos socios ingleses y cambió su denominación por la de Anglo Española de Motores y Gasógenos y Maquinaria en General. También, de esta época de finales del siglo XIX datan dos empresas del sector del alumbrado: en el año 1892 se creó La Eléctrica Mahonesa, empresa destinada a la producción de energía eléctrica para el alumbrado -fue la primera instalación de este tipo que funcionó en las Baleares- )\ a la vez, La Sociedad General de Alumbrado, que producía gas para su distribución canalizada para usos domésticos y también para alumbrado. El comienzo del siglo está marcado por una crisis en la industria del calzado y en la textil, afectadas por la pérdida de las últimas colonias españolas que constituían buena parte de su mercado. Mas simultáneamente comenzó el auge de la industria de portamonedas de plata, que había comenzado en el siglo anterior y que en el año 1919 llegó a ocupar a 40 fabricantes ya 3.000 obreros. El año 1911 es el año de la crisis definitiva de alguna de las empresas creadas a lo largo del siglo anterior. Así, quiebran La Anglo Es-

La tradició artesana s'ha mantingut a l'iIla de Menorca fins als nostres dies, pero només en alguns sectors d'activitat. La tradición artesana se ha mantenido en la isla de Menorca hasta nuestros dlas, aunque sólo en algunos sectores de actividad.

(189)

1


pañola y la antigua Industrial Mahonesa, ahora llamada La Fabril

llorar a partir de la segona meitat dels anys vint, encara que no recupera mai I'esplendor perduda. A partir d'aquesta data, el calcar alterna epoques de bonanca económica amb crisis més o menys puntuals. Una darrera indústria potent a Menorca és la de transformats alimentaris, i en particular la de fabricació de formatge fus. La seva aparició a I'illa va tenir lloc cap als anys 30, encara que no és fins als anys 40 que pren forca i es crea la Industrial Quesera Menorquina, destinada a la fabricació en gran escala de formatge en porcions. Aquesta empresa, avui propietat d'una multinacional de I'alimentació, absorbeix al voltant del 75 % de tota la producció de llet de Menorca. L'especialització lletera de l'agricultura menorquina és molt forta. El 50% de la producció final agraria és llet i la major part de boví, oví i porcí es produeix en les mateixes explotacions lIeteres, els «llocs». Per tant, es compren facilment que el manteniment d'aquesta indústria agroalimentária, de transformació láctia sobretot, és primordial per a la conservació del camp en el seu estar actual. La tradició industrial de Menorca -que ha representat una especificirat respecte a les altres illes de l'arxipelag, i fins i tot, de la resta de la Medirerránia si ens atenem a ilIes de les seves dimensions i demografia- es conserva en bona part avui en dia, malgrat els problemes que ha d' afrontar. Així, el sector bijuter mostra un nivelI acceptable d' activitar, tot i la forra competencia dels paisos de I'Est i dels asiátics. Aquest sector ha apostat pel disseny i rnanté la seva embranzida que es manifesta a les fires internacionals de bijuteria, SEBIME, que anualment se celebren a l'ilIa. D' altra banda, el calcar ha de plantar cara a problemes estructurals importants i encara que la situació és més complexa que en el cas de la bijuteria, determinades empreses s'han encarat amb el

Mahonesa. Esta quiebra deja a 800 obreros sin trabajo y arrastra a buena parte de la banca local creada a partir de los años 80 del siglo anterior. La industria de portamonedas de plata fue la única que no se resintió de la crisis de 1911, aunque por poco tiempo, y al finalizar la Primera Guerra Mundial comenzó su declive que no se detuvo hasta su total desaparición. A pesar de todo, esta industria fue rápidamente reconvertida en una industria de bisutería y platería, que fue creciendo con fuerza, sobre todo al terminar la Guerra Civil, y hacia los años 50 llegó a tener, solamente en Maó, más de 30 fábricas. La situación de la industria del calzado, por su lado, mejoró a partir de la segunda mitad de los años 20, aunque nunca recuperó el esplendor perdido. A partir de esta fecha el calzado fue alternando épocas de auge económico con crisis más o menos puntuales. Una última industria potente en Menorca es la de transformados alimentarios, y en particular aquella destinada a la fabricación de queso fundido. Su aparición en la isla tuvo lugar hacia los años 30, aunque no es hasta los 40 en que toma fuerza y se crea la Industrial Quesera Menorquina, destinada a la fabricación en gran escala de queso en porciones. Esta empresa, hoy propiedad de una multinacional de alimentación, absorbe alrededor del 75% de toda la producción lechera de Menorca. El 50% de la producción final agraria es leche y la mayor parte del ganado vacuno, ovino y porcino seproduce en las mismas explotaciones lecheras, los predios. Por tanto, se comprende fácilmente que el mantenimiento de esta industria sea primordial para la conservación del campo en su estado actual. La tradición industrial de Menorca -que ha representado una especificidad respecto a las otras islas del archipiélago, e incluso del Mediterráneo si nos atenemos a las islas de su dimensión y demografia-, se conserva hoy en buena parte a pesar de los problemas a los que debe hacer frente. Así, el sector bisutero muestra un nivel aceptable de actividad a pesar de la fuerte competencia de lospaises del Este y asid-

(190)


repte aplicant processos d'innovació tecnológica a les seves fabriques i establint xarxes de comercialització própies per a la sortida deis seus productes.

ticos; este sector ha apostado por el diseño y mantiene su impulso que se manifiesta en las ferias internacionales de bisutería, SEBIME, que anualmente se celebran en la isla. Por otro lado, el calzado debe encarar importantes problemas estructurales, y aunque la situación es más compleja que en el caso de la bisutería, determinadas empresas se han enfrentado al reto aplicando procesos de innovación tecnológica a sus fábricas y estableciendo redes de comercialización propias para la salida de sus productos.

La fabricaci6 de formatge amb denominació d'origen és una altra de les activitats importants del sector industrial de transformats alimentaris.

La fabricación de queso con denominación de origen es otra de las actividades importantes del sector industrial de transformados alimentarios.

(191)

1


TURISMO Y TERRITORIO

TURISME 1 TERRITORI Aquests darrers anys, s'ha desenvolupat a Menorca una nova activitar socio-económica que en poc temps s'ha posat per davant de totes les altres com a motor de l' economia illenca, i que té un pes cada vegada més gran quant al manteniment o destrucció de l' equilibri natural de I'illa. Ens estam referint, com deu ser evident, a la indústria turística. És un fet conegut que e! turisme arriba amb retard a Menorca, si e! comparam amb e! turisme de la resta de les Balears i de tota la costa de llevant de I'Estat espanyol. Aquest retard fou degut a diversos factors, entre e!s quals podem destacar els següents: l'existencia d'una industria manufacturera propia en creixement; un déficit d'infrastructures i equipaments adients: i la inercia de! capital menorquí a l'hora d'abandonar sectors econórnics que funcionaven correctament per altres nous i desconeguts. El desenvolupament de la indústria turística, pero, cornencá a

En estos últimos años se ha desarrollado en Menorca una nueva actividad socio-económica que en poco tiempo se ha adelantado a todas las demás como motor de la economía isleña, y que tiene un peso cada vez mayor por lo que respecta al mantenimiento o destrucción del equilibrio natural de la isla. Nos estamos refiriendo, como es evidente, a la industria turística. Es un hecho conocido que el turismo llegó con retraso a Menorca, en comparación con lo que pasó en el resto de las Baleares y en toda la costa del Levante español. Este retraso se debió a diversos factores entre los que podemos destacar los siguientes: la existencia de una industria manufacturera propia en crecimiento; un déficit de inftaestructuras y equipamientos adecuados; y la inercia del capital menorquin ante la eventualidad de abandonar sectores económicos que funcionaban correctamente por otros nuevos y desconocidos. El desarrollo de la industria turística, sin embargo, comenzó a

accelerar-se a partir de l' any 1967 i sobretot a partir de la inauguració de! nou aeroport l'any 1969, fet que va marcar un punt d'inflexió en e! ritrne de creixement de! sector. La situació s'estanca novament I'any 1974 a causa de la crisi de! petroli, quan ja existien a Menorca 13.000 llits i e! nombre de visitanrs anuals s'apropava a les 132.000 persones. rany 1984 es produeix una nova reactivació de! sector que dura quatre anys. Durant aquest lapse de temps es creen més places turístiques =activitar que, així i tot, no s'havia arurat per cornplet- i e! darrer any, 1988, s'assoleix un máxim d'arribades internacionals de més de cinc-cents mil turistes. Després d'aquesta data es produí una nova recessió, la més importanr de totes fins ara, que a partir de I'any 1993 ha tornat a donar lloc a un veritable

acelerarse a partir del año 1967 y sobre todo a partir de la inaguración del nuevo aeropuerto en el año 1969, hecho que marcó un punto de inflexión en el ritmo de crecimiento del sector. La situación se estancó de nuevo en 1974 a causa de la crisis del petróleo, cuando existían ya 13.000 camas en Menorca y el número de visitantes anuales se aproximaba a las 132.000 personas. En el año 1984 se produjo una nueva reactivación del sector que duró cuatro años. Durante este lapso de tiempo se crearon más plazas turísticas -actividad que de todas formas no se había parado por completo- y en el último año, 1988, se alcanza un máximo de llegadas internacionales de más de quinientos mil turistas. Después de esta ficha se produce una nueva recesión, la más importante hasta ahora, que a partir de 1993 vuelve a dar lugar a un verdadero boom de

(193)


Aquests darrers anys s'ha desenvolupat a Menorca una nova aetivitat socioeconórnica, la indústria turística, que en poe temps s'ha posat per davant de totes les a1tres eom a motor de J'eeonomia iIIenca.

La indústria turística menorquina, ultra el seu irnportant paper en el camp económic, té un pes cada vegada més gran quant al manteniment o destrueció de J'equilibri natural de J'illa.

Estos últimos años se ha desarrollado en Menorca una nueva actividad socio-económica, la industria turlstica, que en poco tiempo ha superado a todas las demás como motor de la economla isleña.

La industria turistica menorquina, aparte de su importante papel en el campo económico, tiene un peso cada vez mayor en el mantenimiento o destrucción del equilibrio natural de la isla.

boom de visitants foranis. El fenomen turístic té a Menorca unes caracrerísciques específiques que el diferencien d'altres manifestacions en indrers propers de la Mediterrania. En primer lloc, el seu desenvolupament tarda ja esmentat, que ha propiciar que l'illa s'hagi conservat fins avui amb un territori molt menys deteriorat que altres destins turístics de la zona. En segon lloc, el turisme a Menorca és molt més esta-

visitantes forasteros. El fenómeno turístico tiene en Menorca unas características específicas que lo diferencian de otras manifestaciones en lugares próximos del Mediterráneo. En primer lugar, su desarrollo tardío ya mencionado, que ha propiciado que la isla se haya conservado hasta hoy con un territorio mucho menos deteriorado que otros destinos turísticos de la zona. En segundo lugar, el turismo en Menorca es mucho más estacio-

(194)


Durant part de l'estiu, la poblaci6 flotant és superior en nombre als habitants fixos de l'illa, que se situen al voltant de les 62.000 persones.

Un creÍxement desmesurat de l'oferta de places turístiques tindria com a conseqüencia una pressió excessiva sobre el territori i les seves necessitats de recursos primaris plantejaria problemes importants; pensem només en les dificultats de cobrir les seves necessitats d'aigua a partir de la capacitat dels aqüífers menorquins.

Durante una parte del verano, la población flotante supera en número a los habitantes fzjos de la isla, los cuales se aproximan a las 62.000 personas.

Un crecimiento desmesurado de la oferta de plazas turisticas tendrla como consecuencia una presión excesiva sobre el territorio y sus necesidades de recursosprimarios plantearia problemas importantes; baste pensar en las dificultades que sobrevendrlan para cubrir sus necesidades de agua a partir de la capacidad de los acuíferos menorquines.

nal que en otros puntos, reduciéndose estrictamente la temporada turística a los meses que van de mayo a octubre. En último término, la industria turística en Menorca depende excesivamente de un solo mercado emisor, el británico, hasta el punto que algunas temporadas los visitantes de esta nacionalidad han representado el 75% del total. Los máximos anuales de visitantes, que se dan durante la primera quincena del mes de agosto, superan las 80.000 personas. Ello significa que, durante parte del verano, la población flotante es superior

cional que en altres indrets i queda reduú estrictament la temporada turística als mesos que van des de maig a octubre. En darrer terme, la indústria turística a Menorca depen excessivament d'un sol mercat emissor, el britanic, fins al punt que algunes tempora-

(195)


en número a los habitantes fijos de la isla, que se sitúan en unos 62.000. El dato a tener en cuenta aquí es que, según los planteamientos municipales aprobados en años anteriores con relación a las capacidades de las urbanizaciones turísticas de cada municipio, nos encontramos con que si cada una de éstas se llevase a los límites planteados y si se construyeran también las urbanizaciones aprobadas y aún no iniciadas, la población flotante de la isla podría llegar a los 178.000 plazas turísticas y la superficie edificada en las urbanizaciones alcanzaría las 1.750 Ha. Llegados a este punto vale la pena reflexionar sobre lo que estos datos significan. En primer lugar, la superficie total edificable puede parecer pequeña, pero si se tiene en cuenta que casi siempre se sitúa en una ftanja estrecha cercana al litoral, y que esta es la zona de la isla donde los ecosistemas son más ftágiles (sistemas dunares, comunidades ruplcolas, etc.), se comprende que el efecto de llevar a término todas las potencialidades del planteamiento puede ser devastador. Igualmente la construcción y ocupación de todas las plazas turísticas posibles haría que la población de la isla superase los 230.000 habitantes en los puntos álgidos del verano. Esto tendría como consecuencia una presión importante sobre el territorio, en particular sobre las playas y zonas costeras, lo cual contribuiría a las destrucciones propiciadas por las edificaciones. Además, las necesidades de recursos de esta población plantearía problemas importantes; pensemos solamente en las dificultades de cubrir sus necesidades de agua a partir de las capacidades de los acuíferos menorquines; o pensemos también en sus necesidades energéticas, tanto de energía eléctrica como de combustibles fósiles, que obligarían a ampliar la inftaestructura de almacenamiento y producción de energía existentes en Menorca. Por tanto, es evidente que un crecimiento sin medida del turismo sólo puede llevamos a la destrucción de los atractivos turísticos de Menorca, que son precisamente las calidades ambientales de la isla. Por suerte, la administración y los empresarios turísticos son cada vez más

L'oferta turística menorquina s'hauria de basar en la seva especificitat respecte d' altres territoris veíns. La oferta turistica

menorquina

tendría

que basarse en su especificidad

con respecto a otros territorios

des els visitants del total.

d'aquesta

nacionalitat

han representat

vecinos.

el 75 %

Les puntes anuals de visitants que es donen durant la primera quinzena d'agost superen les 80.000 persones. A~o vol dir que, durant part de l' estiu, la població flotant és superior en nombre als habitants fixos de I'illa, que se situen al voltanr de les 62.000 persones. La dada a tenir en compte aquí és que, segons els planejaments municipals aprovats en anys anteriors, relatius a les capaci-

(196)


tats de les urbanitzacions turístiques de cada municipi, ens trobam que, si cadascuna d' aquestes es portassin als lírnits planejats i si es construissin també les urbanitzacions aprovades i encara no iniciades, la població flotant de l'illa podria arribar als 178.000 places turístiques i la superfície edificada en les urbanitzacions assoliria les 1.750 ha. Arribats a aquest punt, valla pena de reflexionar sobre el que signifiquen aquestes dades. En primer lloc, la superficie total edificable pot semblar perita, pero si es té en compre que gairebé sempre se situa en una estreta franja propera al litoral, i que aquesta és la zona de l'illa on els ecosisternes són més fragils (sisternes dunars, cornunitats rupícoles, etc.), es compren que l'efecte de dur a terme totes les porencialitats del planejament pot ser devastador, Igualment, la construcció i ocupació de totes les places turfstiques possibles faria que la població de l'illa superas els 230.000 habitants en els punts algids de l'estiu. Ac;o tindria com a conseqüencia una pressió important sobre el territori, en particular damunt les platges i zones costaneres, la qual cosa col-laboraria a les destruccions propiciades per les edificacions. A més, les necessitats de recursos d'aquesra població plantejaria problemes importants; pensam només en les dificultats de cobrir les seves necessitats d'aigua a partir de les capacitats dels aqüífers menorquins. O pensam també en les seves necessitats energetiques, tant d'energia eléctrica com de combustibles fossils, que obligarien a engrandir les infrastructures d' emmagatzematge i producció d' energia existenrs a Menorca. Per tant, és evident que un creixement sens mesura del turisme només pot conduir a la destrucció dels atractius turístics de Menorca, que són precisament les qualitats ambientals de l'illa. Sortosarnent, pero, l'Administració i els empresaris turístics són cada vegada més conscients d'aquest fer, i eI perill de degradació de l' equilibri natural sembla allunyat per aquest cantó, almenys a curt termini.

El repte de la societat actual és mantenir un nivell de qualitat de vida satisfactori per a les generacions presents fent un ús dels recursos naturals de l'illa que no comprometi, per a les generacions futures, les possibilitats de mantenir la mateixa qualitat de vida amb el concurs d'aquests mateixos recursos. El reto de la sociedad actual consiste en ser capaz de mantener un nivel de calidad de vida satisfactorio para las generaciones presentes haciendo un uso de los recursos naturales de la isla que no comprometa, para las generaciones futuras, las posibilidades de mantener la misma calidad de vida con el aprovechamiento de estos mismos recursos.

conscientes de este hecho y el peligro de degradación del equilibrio natural parece por este lado alejado, al menos a corto plazo, Queda, sin embargo otro reto a afrontar. Si el turismo de masas es malo para Menorca, y para cualquier territorio insular de reduci-

(197)


das dimensiones, ha de saberse construir un modelo turístico alternativo, que permita el desarrollo de la industria turística sin dañar lo que es su materia prima, el territorio. Para ello el camino más evidente es promover un desarrollo de calidad antes que de cantidad. La oferta turística menorquina debe mejorarse y a la vez ha de basarse en su especificidad con respecto a otros territorios. La de Menorca tendría que ser una oferta cultural sustentada por el millar de monumentos megalíticos que llenan sus campos, por la diversidad ambiental, por el paisaje rural y por los restos arquitectónicos y artísticos de los últimos siglos, testimonio de un tiempo en que Menorca era punto de encuentro, y en ocasiones también de enjrentamiento, de las potencias europeas. De estaforma se revalorizaría, y por tanto se conservaría, este importante patrimonio natural y cultural Las consecuencias más importantes de este enfoque de la industria turística son dos. Por un lado, la oferta se sustentaría en aquello que espropio de Menorca y que por tanto la haría distinta de otros destinos mediterráneos de sol y playa. Por otro, se crearía un nuevo modelo de desarrollo sostenible, y así como en tiempos pasados el agricultor menorquín fue capaz de alcanzar su propio modelo en el quehacer de su actividad agraria, el em-

Queda, pero, un altre repte per afrontar. Si el turisme de masses és dolent per Menorca, i per a qualsevol rerritori illenc de dimensions reduides, s'ha de saber construir un altre model turístic alternatiu que perrneti el desenvolupament de la indústria turística sense malmetre el que és la seva materia primera, el territorio Per fer acó, el camí més evident és promoure un desenvolupament en qualitat abans que fer-ho en quantirat, S'ha de millorar l' oferta turística menorquina, i a la vega da s'ha de basar en la seva especificirat respecte d' altres territoris. La de Menorca hauria de ser una oferta cultural sustentada en el milenar de monuments megalítics que omplen els seus camps, en la diversitat ambiental, en el paisatge rural i en les restes arquitectóniques i artístiques dels darrers segles, testimonis d'un temps en que Menorca era punt d'encontre i en ocasions també d'enfronramenr de les potencies europees. D'aquesta manera es revaloritzaria i, per tant, es conservaria aquest important patrimoni natural i cultural. Les conseqüencies més importants d'aquest enfocament de la indústria turística són dues. Per un cantó, l'oferta se sustentaria en allo que és propi de Menorca i, per tant, la fa diferent d' altres destins mediterranis de sol i platja. Per un altre cantó, es crearia un nou model de desenvolupa-

La revalorización del patrimonio natural y cultural de la isla de Menorca es un empeño prioritario para asegurar su conservación.

La revaloritzaci6 del patrimoni natural i cultural de l'ilIa de Menorca és una feina prioritaria per assegurar la seva conservaci6.

(198)


el empresario turístico y las administraciones tendrían que saber encontrar su modelo equivalente, como marco de sus actividades turísticas. Los problemas a resolver son otros, pero los resultados a obtener son los mismos: conseguir mantener un nivel de calidad de vida satisfactorio para las generaciones actuales, haciendo un uso de los recursos naturales de la isla que no comprometa las posibilidades de las generaciones futuras de mantener la misma calidad de vida gracias al

rnent sostenible, i aixi com en temps passat I'agricultor menorqUÍ fou capas: de bastir-ne un en el quefer de la seva activitat agraria, I'empresari turístic i les adrninistracions haurien de saber trobar el seu model equivalent, com a marc de les activitats turístiqueso Els problemes a resoldre són uns altres, pero els resulrats a obtenir són els mateixos: mantenir un nivell de qualicar de vida satisfactori per a les generacions actuals fent un ús dels recursos naturals de I'illa que no comprometi, per a les generacions futures, les possibilitats de manrenir la mateixa qualitat de vida grácies a I'ús d'aquesrs mateixos recursos.

uso de estos mismos recursos.

Conservación de /os espacios naturales e industria turlstica no son proyectos contradictorios, sino que pueden ser complementarios; una explotación racional de /os recursos naturales puede ser un atractivo turlstico de primera magnitud.

Conservaci6 deis espais naturals i indústria turística no s6n projectes contradictoris, sin6 que poden ser complementaris: una explotació racional deis recursos naturals pot ser un atractiu turístic de primera magnitud.

(199)


CIENTÍFICS 1 VIATGERS

CIENTÍFICOS Y VIAJEROS

Per acabar aquest capítol sobre l'activitar humana a 1'illa de Menorca, valla pena de dedicar algunes pagines a revisar una altra especificitat menorquina, aquella que ens és donada per l'existencia d'un volum molt gran de publicacions i estudis que fan referencia a 1'illa i als seus aspectes, tant naturalístics com humanístics. Josep Pla qualificá Menorca com 1'illa estudiada, ja que creia que no devia existir cap altre territori de dimensions semblants a les nostres contrades amb tants d'estudis que s'hi referesquin. Possiblement tenia raó en el seu temps, pero encara és més cert en els darrers anys. Així podem veure com el nombre d'artides que tracten algun aspecte de Menorca en revistes especialitzades, que es publiquen alllarg d'un any, s'apropa de vegades el centenar. A acó s'ha d'afegir l'aparició, també anual, d'una cinquantena de monografies i llibres. Malgrat aquest volum d'acrivirar, l'interes dels científics envers Menorca és relativament recent. La primera notícia d'una activitar investigadora realitzada a Menorca data de l' any 1711, quan ja 1'illa estava ocupada pels britanics, i es refereix a una estada a Menorca del botanic catala Joan Salvador Riera, el qual vingué acompanyat d'uns metges britanics amb la intenció d'herboritzar els seus camps. A aquesta primera incursió botánica en seguiren d'altres alllarg de la primera meitat del segle, sempre a earrec, pero, d'investigadors foranis que cercaven completar el coneixement de la flora mediterránia, El treball més important d'aquesta etapa inicial el realitzá i publica un metge escoces destinant a la guarnició británica de Menorca. Aquest personatge, anomenat George Cleghorn, escriví un tractat sobre les malalties enderniques i epiderniques de 1'illa de Menorca, seguint la pauta de les topografies mediques de l'epoca. Ac;:o vol dir que, d' acord amb les doctrines neohipocrariques, va

Para acabar con este capítulo sobre la actividad humana en la isla de Menorca, vale la pena dedicar unas pocas páginas a revisar otra especificidad menorquina, aquella que nos viene dada por la existencia de un volumen muy grande de publicaciones y estudios que hacen referencia a la isla y a sus aspectos, tanto naturallsticos como humanlsticos. [osep Pla calificó a Menorca como isla estudiada, ya que creyó que no debía existir ningún otro territorio de dimensiones parecidas en nuestras cercanías con tantos estudios a él referidos. Posiblemente tuvo razón en su tiempo, pero aún es más cierto en los últimos años. Así podemos ver como el número de artículos que tratan algún aspecto de Menorca en revistas especializadas que se publican a lo largo de un año, se aproxima en algunas ocasiones el centenar de trabajos. A ésto hay que añadir la aparición, también anual, de unas cincuenta monografias y libros. A pesar de este volumen de actividad, el interés de los científicos por Menorca es relativamente reciente. La primera noticia de una actividad investigadora realizada en Menorca data del año 1111, cuando la isla estaba ya ocupada por los británicos, y se refiere a una estancia en la isla del botánico catalán [oan Salvador Riera, quien, acompañado por unos médicos británicos, vino con la intención de berborizar sus campos. A esta primera incursión botánica le siguieron otras a lo largo de la primera mitad del siglo, pero siempre a cargo de investigadores flráneos que buscaban completar conocimientos de la flora mediterránea. El trabajo más importante de esta etapa inicial lo realizó y publicó un médico escocés destinado en la guarnición británica de menorca. Este personaje, llamado George Cleghorn, escribió un tratado sobre las enfermedades endémicas y epidémicas de la isla de Menorca, siguiendo la pauta de las topograflas médicas de la época. Ello significa que, de acuerdo con las doctrinas neohipocrdticas, incluyó un ex-

(201)


incloure un extens i complet estudi sobre les condicions climatológiques de l'illa, sobre la natura de! seus terrenys i les especies vegetals i animals que s'hi crien, i sobre els costums i alimentació deis seus habitants, a més de la descripció acurada de les rnalalries més corrents a Menorca. Gairebé de la mateixa epoca és un altre lIibre d'un enginyer británic anomenat John Armstrong, que també va viure uns quants anys a Menorca. Aquesta obra incideix rnolt especialment en la historia de l'illa, tal com es coneixia en l'epoca, i en e!s costums deis seus habitants, desenvolupant rnolt poc e!s temes naturalístics, Així i tot, I'extracció professional de l'autor fa que ofereixi algunes observacions interessants relatives a la natura deis terrenys i sobretot que doni a coneixer la presencia a I'illa de determinats fossils. A les acaballes de! segle XVIII apareix e! primer grup de científics menorquins, o almenys e! primer de que tenim constancia. Tots ells són sanitaris, metges i apotecaris especialment, pero tarnbé cirurgians. La seva preocupació és la botánica, és de suposar que per motius professionals, pero tarnbé es preocupen d'altres temes. En destacarem e!s més importants per la seva feina i significació. Andreu Hernández, apotecari, prepara una Flora de Menorca, que no s'arriba a publicar i que es va perdre a la seva mort sense que l'arribés a veure ningú. Fou corresponsal de! Real Jardín Botánico de Madrid i, per tant, col-laborador o, almenys, simpatitzant de la política de renovació sanitaria de Caries III. Joan Cursach, metge, publica en lIatí un tractat sobre plantes medicinals de tot e! món, amb especial atenció a les que es troben a Menorca. Bartomeu Ramis, metge tarnbé, prepara un cataleg, avui desaparegut, de plantes de Menorca. En darrer terme, Joan Bals, apotecari, feu compatible la redacció de manuscrits sobre qüesrions botániques amb la realització diaria d'observacions mereorológiques de pressió i temperatura, les primeres mesures sisternatiques d'aquest tipus fetes a Menorca els resultats de les quals s'han conservat fins els nos tres dies.

temo y completo estudio sobre las condiciones climatológicas de la isla, sobre la naturaleza de sus terrenos y las especies vegetales y animales que se daban, y sobre las costumbres y la alimentación de sus habitantes, aparte de una precisa descripción de las enfermedades más frecuentes en Menorca. Casi de la misma época es otro libro de un ingeniero británico llamado John Armstrong quien también vivió unos años en Menorca. Su obra incide muy especialmente en la historia de la isla, tal como se la conocía en la época, y en las costumbres de sus habitantes, desarrollando muy poco los temas naturalisticos. Con todo, la extracción proftsional del autor hace que ofrezca algunas observaciones interesantes relativas a la naturaleza de los terrenos y sobre todo da a conocer la presencia en la isla de determinados [ásiles. A finales del siglo XVJII aparece el primer grupo de científicos menorquines, o al menos el primero del cual tenemos constancia. Todos ellos son sanitarios, médicos y farmacéuticos especialmente, pero también hay cirujanos. Su preocupación es la botánica, se supone que por motivos projesionales, pero también se preocupan por otros temas. Destacaremos los más importantes por su trabajo y significado. Andreu Hernandez, farmacéutico, preparó una Flora de Menorca, que no se llegó a publicar y que se perdió a su muerte sin que nadie llegara a oerla. Fue corresponsal del Real Jardín Botánico de Madrid, y por tanto colaborador o, al menos, simpatizante con la reforma sanitaria de Carlos JJl Joan Cursach, médico, publicó en latín un tratado sobre plantas medicinales de todo el mundo, con especial atención a aquellas que se encuentran en Menorca. Bartomeu Ramis, médico también, preparó un catálogo de plantas de Menorca hoy desaparecido. Por último, [oan Bals, farmacéutico, hizo compatible la redacción de manuscritos sobre cuestiones botánicas con la realización diaria de observaciones meteorológicas de presión y temperatura, las primeras de esta clase que se han conservado hasta nuestros días. El trabajo más conocido, sin embargo, lo llevó a cabo un abogado y hombre de letras, [oan Ramis, que publicó un catálogo con casi 750 especies menorquinas animales y vegetales e incluyó algunos tipos (202)


El treball més conegut, pero, el fa un advocat i home de lletres, Joan Ramis, que publica un cataleg amb gairebé 750 especies menorquines, animals i vegetals, amb inclusió d'uns quants tipus de roques. Malgrat les mancances i errors múltiples, és el primer intent d'inventari del patrimoni natural de I'illa i un dels primers estudis locals d'aquest tipus fet a la nostra regió mediterránia. A aquestes figures hem d'afegir la del metge Miquel Oleo, autor de diversos tracrats de medi. cina que han quedat inedits, pero dels quals s'han conservat els manuscrits; d'una traducció del llibre de Cleghorn, actualrnenr perduda, i d'uns curiosos escrits pseudofilosofics sobre la natura del temps i sobre la relació entre la realitat física i la imatge d'aquesra mateixa realitat que ens donen

de rocas. A pesar de sus múltiples vacíos y errores es el primer intento de inventario del patrimonio natural de la isla, y uno de los primeros estudios locales de este tipo que se hicieron en las tierras de nuestra región mediterránea. A estas figuras hemos de añadir, la del médico Miquel Oleo, autor de diversos tratados de medicina, que han quedado inéditos pero cuyos manuscritos se han conservado; de una traducción del libro de Cleghorn actualmente perdida, y de unos curiosos escritos pseudofilosóficos sobre la naturaleza del tiempo y sobre la relación entre la realidad flsica y la imagen de esta misma realidad que nos ofrecen los sentidos. En las primeras décadas del siglo XIX surge una figura polémica, la del médico Rafael Hernández. Este personaje, que cultiva también la botánica, se preocupó sobre todo

Durante los últimos años del siglo XVIII

y primeras décadas del sigw XIX,

Durant els darrers anys del segle XVIII i primeres decades del XIX, I'acumulació de capitals per pan de determinades famílies menorquines va fer possible la construcció a Maó de diversos edificis senyorials, moltes vegades amb pintures murals executades als sostres o a les parets.

Ú1 acumulacián de capitales por parte

de determinadas familias menorqulnas hizo posible Ú1 construcción en Maó de diversos edificios señoriales, los cuales, en muchos casos, contaban con paredes y techos adornados por pinturas murales.

(203)


la botánica, se preocupó sobre todo por lo que hoy llamamos salud pública, escribiendo y publicando diversos tratados sobre el funcionamiento de los lazaretos -pensando en su aplicación en el caso de Menorca- y sobre otros temas relacionados con la prevención de epidemias. Su principal faceta, sin embargo, es la de polemista ya que a lo largo de su vida intervino en muchas polémicas escritas, algunas bastante ruidosas. Se da la circunstancia de que el tema aparente de estas disputas era muchas veces científico, aunque el trasfondo era siempre político -Hernández era un liberal exaltado. Con todo, llama la atención encontrar a principios del siglo XIX y en una comunidad pequeña como Menorca, discusiones apasionadas sobre temas científicos -que generaban las correspondientes publicaciones- aunque fuera como excusa a otros enfrentamientos. La última mitad del siglo XIX está marcada por la aparición de cuatro figuras principales dentro de la ciencia menorquina, dos de las cuales continuaron activas hasta bien entrado el siglo xx. Se trata (por orden cronológico) de Cardona i Orfila, Rodríguez Femenias, Hernández Ponsetí y Ferrer Aledo. El primero de ellos, el naturalista Cardona (J 833-1892), era presbítero y fue autor de una serie de catálogos sobre los coleópteros de Menorca, en los que incluyó cerca de mil especiesy son los primeros en que se utiliza la sistemática moderna. Gran aficionado a la malacología consiguió reunir en Menorca una colección de conchas de moluscos

els sentits. Durant les primeres decades del segle XIX sorgeix una figura polémica, la del metge Rafael Hernández. Aquest personatge, que conreá també la botánica, es preocupa sobretot pel que avui en diríem salut pública, escrivint i publicant diversos tractats sobre el funcionament dels lIatzerets -pensant en la seva aplicació al cas de Menorca- i sobre altres temes relacionats amb la prevenció de les epidernies. La seva principal faceta, pero, és la de polemista, ja que alllarg de la seva vida va intervenir en moltes polerniques escrires, algunes prou sorolloses. Es dóna la circumstancia que el tema aparent d'aquestes disputes era moltes vegades científic, encara que el rerafons fos sempre polític -Hernández era un liberal exaltar. Així i tot, crida l'atenció de trobar a principis del segle XIX, i en una cornunitat perita com Menorca, discussions aferrissades sobre temes científics -que generaven les publicacions corresponents-, encara que sigui com a excusa d'altres enfrontaments. La darrera meitat del segle XIX esta marcada per I'aparició de quatre figures senyeres dintre la ciencia menorquina, dues de les quals continuaren actives fins ben entrat el segle XX. Es tracta, per ordre cronologic, de Cardona i Orfila, Rodríguez Femenias, Hernández Ponsetí i Ferrer Aledo. El primer d'ells, el naturalista Cardona (1833-1892), era prevere i fou l'autor d'una serie de catálegs amb els coleopters de Menorca: els primers on s'ernprava la sistemática moderna, i en els quals va incloure prop d'un milenar d'especies. Gran entusiasta de la malacologia, aconseguí reunir a Menorca una col-lecció de closques de rnol-luscos de tot el món, que en el seu moment era considerada la segona de l'Estat. Corresponsal de I'Arxiduc L1uís Salvador va ser, amb les seves informacions sobre els aspectes naturalístics de Menorca, una pe<;:ac1au per a aquell a I'hora d' elaborar els toms dedicats a Menorca de la seva obra monumental, Die Balearen. J. J. Rodríguez Femenias (1839-1905) va dedicar-se a la botánica i publica la Flora de Menorca, el cataleg més complet que

El naturalista menorquí Cardona i Orfila recollí una col-lecció de closques de mol-Iuscos de tot el món, que en el seu moment era considerada la segona en importancia de l'Estat. (En la foto un exemplar menorquí d'Acanthocardia aculeata.) El naturalista menorquín Cardona i Orfila recogió una colección de conchas de moluscos de todo el mundo, que en su momento se consideró la segunda en importancia de todo el Estado. (En lafoto un ejemplar menorquln dJ\canthocardia aculeata.)

(204)


(205)


---------------------------

existeix encara avui sobre les plantes superiors menorquines. A la vegada es dedica a J'estudi de les algues, arribant a ser un dels especialistes més reconeguts de l'epoca, que mantenia correspondencia i intercanvis de plantes amb científics d'arreu del món. El seu herbari d'algues, dipositat a l'Ateneu de Maó -com la col.lecció malacologica de Cardona i Orfila- fou considerat en el seu moment entre els més importants d'Europa, Ar:;oja bastaria per donar un lloc preeminent a Rodríguez dins la historia de J'illa, pero a més fou un home de negocis emprenedor que participa en la fundació del Banco de Mahón, del qual fou gerent fins a la seva mort, i de la Sociedad General de Alumbrado per al subministrament de gas canalitzat, a més d'intervenir en moltes altres empreses. Com a polític fou president de la Unió Republicana de Maó, batlle de la ciutat un cop i regidor en incomptables ocasions. També conreá el periodisme i dirigí dos diaris, El Constitucional i El Liberal, del qual a més n'era propietario En el camp cultural participa en la fundació del Museu Municipal i en la de l'Ateneu de Maó, entre d' altres institucions.

Rodríguez Femenias (al centre) va dedicar-se a la botánica i publiclla Flora de Menorca, el cataleg més complet que existeix encara avui sobre les plantes superiors menorquines. A la vegada es dedica a l'estudi de les algues, arribant a ser un dels especialistes rnés reconeguts de l'epoca, que mantenía correspondencia i intercanvis de plantes amb científics d'arreu del món. (Rodríguez Fernenias idos acompanyants durant una excursi6 botánica al Puig Major de Mallorca.)

,

"~.

J Rodriguez Femenias (en el centro) se dedicó a la botánica y publicó la Flora de Menorca, el catálogo más completo que existe de las planta superiores menorquinas. A la vez se dedicá al estudio de las algas, llegando a ser uno de los especialistas más reconocidos de la época, que mantenía correspondencia e intercambios de plantas con científicos de todo el mundo. (Rodrlguez Femenias y dos acompañantes durante una excursión botánica al Puig Major de Mallorca.)

~

--4

(206)


de todo el mundo, que en su momento foe considerada la segunda del Estado. Corresponsal del Archiduque Luis Salvador foe, con sus informaciones sobre los aspectos naturallsticos de Menorca, una pieza clave para éste en la elaboración de los tomos dedicados a Menorca de su obra monumental, Die Balearen. JJ Rodríguez Femenías (1839-1905) se dedicó a la botánica y publicó la Flora de Menorca, el catálogo más completo que existe aún hoy día sobre las plantas superiores menorquinas. A la vez se dedicó al estudio de las algas llegando a ser uno de los especialistas más reconocidos de la época, que mantenía correspondencia e intercambios de plantas con científicos de todo el mundo. Su herbario de algas, depositado en el Ateneo de Maó -como la colección malacológica de Cardona i Orfila- foe considerado en su momento de los más importantes de Europa. Todo esto bastaría para dar un lugar preeminente a Rodríguez dentro de la historia de la isla, pero además fue un hombre de negocios emprendedor que participó en la fondación del Banco de Mahón, del cual foe gerente hasta su muerte, y en la de la Sociedad General de Alumbrado para el suministro de gas canalizado, además de intervenir en muchas otras empresas. Como político, foe presidente de la Unión Republicana de Maó, alcalde de la ciudad una vez y concejal en numerosas ocasiones. También cultivó el periodismo y dirigió dos periódicos, El Constitucional y El Liberal, siendo además

Hernández Ponsetí fou un apotecari interessat en l' ornitologia, pero que destaca sobretot com a meteoróleg. En aquest camp fou corresponsal del Bureau Central Meteorologique de Paris i del Real Observatorio de Madrid. La seva serie d'observacions meteorológiques és, entre totes les series contínues i hornogenies, una de les més llargues, obtingudes a tot l' Estar. Herndndez Ponseti fue un farmacéutico interesado en la ornitologia, pero, sobre todo destacó como meteorólogo. En este campo fue corresponsal del Bureau Central Meteorologique de París i del Real Observatorio de Madrid. La serie de observaciones meteorológicas llevadas a cabo por Hemández es, entre todas las series continuas y homogéneas, una de las más largas obtenidas en todo el Estado.

(207)


propietario del segundo. En el campo cultural participó en la fondación del Museo Municipal y en la del Ateneo de Maá, entre otras instituciones. La época en que vivieron estos dos personajes foe una época apasionante para las ciencias naturallsticas de campo. A partir de finales de los años sesenta del siglo XIX la figura del científico viajero que estudia la naturaleza lejos de sus propias tierras foe corriente en la isla. Así llegaron a Menorca, para pasar temporadas más o menos largas, geólogos como L 'Hermite, botánicos como Willkomm y zoólogos como Braun, y muchos otros cuyos nombres y actividades no vamos a mencionar por razones de espacio. Todos ellos eran recibidos, orientados y acompañados por uno de los dos científicos menorquines que acabamos de nombrar, en ocasiones por ambos a la vez. Muchos, además, mantuvieron ulterior correspondencia e intercambios naturalísticos con los dos menorquines. Mención aparte merece el Archiduque por su estrecha relación con todos los estudiosos menorquines de la época y por ser autor de la obra enciclopédica Die Balearen, a la cual nos hemos referido antes. Otro viajero interesante es Semper; un zoólogo de la universidad de Würzburg que hacia los años 10 del siglo pasado tuvo la idea de crear en el puerto de Maó un laboratorio destinado a estudios de biología marina. Para la elaboración de este proyecto -que no llegó a materializarse- contó con el apoyo del ingeniero menorquín Francesc Prieto i Caules, y más tarde se unió a ellos, como colaborador para lleuarlo a término, el emprendedor Rodríguez Femenias. Mauricio Hernández Ponsetí (1859-1932) desplegó su actividad a caballo de los dos siglos. Fue farmacéutico, interesado por la ornitologia, mas destacó como meteorólogo. Montó un observatorio meteorológico en la azotea de su casa desde donde realizaba tres observaciones diarias que hacía llegar desde 1888 al Bureau Central Météorologique de París y, años más tarde, también al Real Observatorio de Madrid. Su serie de observaciones abarca desde 1886 hasta 1929 y constituye una de las series de datos meteorológicos -entre todas las series continuas y homogéneas- más largas del Estado español.

L'epoca en que van viure aquests dos personatges fou apassionada per les ciencies naturalístiques de campo A partir de finals dels anys seixanta del segle XIX i fins a les primeres decades del segle XX, es va veure sovint a 1'illa la figura del científic viatger que estudia la natura lluny de les seves propies terres. Així arribaren a Menorca, per fer-hi temporades més o manco llargues, geolegs com L'Hermite, botanics com Willkomm i zoolegs com Braun, i molts d'altres, els noms dels quals seria llarg d'esmentar, Tots ells eren reburs, orientats i acornpanyats per un dels dos cienrífics menorquins que acabam de recordar, en ocasions per ambdós a la vegada. Molts d'ells van mantenir ulterior correspondencia i intercanvis naturalístics amb els dos menorquins. Menció a part mereix 1'Arxiduc per la seva estreta relació amb tots el estudiosos menorquins de l'epoca i per ser autor de 1'obra enciclopédica Die Balearen, a la qual ens hem referit més amunt. Un altre viatger interessant és Semper, un zoóleg de la universitat de Würzburg que cap als anys 70 del segle passat va tenir la idea de crear al port de Maó un laboratori destinar als estudis de biologia marina. Per elaborar aquest projecte -que mai no s'arriba a materialitzarcompra amb el suport de 1'enginyer menorquí Francesc Prieto i Caules, i més tard s'hi afegí com a col-laborador per dur-lo endavant l' emprenedor Rodríguez Femenias. Maurici Hernández Ponsetí (1859-1932) va desplegar la seva activitat a cavall dels dos segles. Fou apotecari, interessat per l' ornitologia, pero va destacar com a meteoroleg. Va muntar un observatori mereorologic al terrat de casa seva des d' on realitzava tres observacions diaries, les quals feia arribar, des de 1888, al Bureau Central Météorologique de Paris i, anys més rard, també al Real Observatorio de Madrid. La seva serie d'observacions abasta des de 1886 fins a 1929 i és una de les series de dades meteorológiques -entre totes les contínues i homogeniesmés llargues de tor l'Estat espanyol. Jaume Ferrer Aledo (1856-1956), farmaceutic com 1'anterior, va tenir rnolts de camps d'interes alllarg de la seva vida, com els

(208)


altres personatges coetanis de! segle XIX. Es va ocupar de temes tan dispars com la historia de l' educació a Menorca o la classificació de les molses. El tema, pero, en que destaca com a investigador fou e! de la biologia marina, i així publica un dels pocs catálegs existents de peixos de les aigües menorquines, i nombrosos estudis sobre grups parriculars de peixos i d'invertebrars marins. Gran afeccionat a ror e! que tenia a veure amb la mar, no es descuida de la realització d'estudis etnológics referits a la pesca a Menorca. Per no suggerir la falsa imatge que la investigació a Menorca durant la segona rneitat de! segle XIX només era fruit de quatre figures, cal dir que comptaven amb e! suport d'un nucli d'afeccionats que col-laboraven asíduament en les seves recerques i que, per tant, conrriburren també al coneixement de! medi natural menorquí. La primera rneitat de! segle XX se'ns apareix menys esponerosa quant a nous investigadorso A poc a poc van desapareixent els que havien nascut e! segle anterior i e! recanvi generacional no es produeix al ritrne desitjat. Així i tot, podern destacar alguns noms, com l' ornitoleg Josep Moll, l' especialista en esponges Ferrer Hernández -encara que e! seus treballs es realitzaren gairebé sempre fora de Menorca- i sobretot Josep M. jansa, que pot considerar-se amb justicia com e! pare de la moderna meteorologia espanyola. També és autor d'una Climatologia

En cuanto a Jaime Ferrer Aledo (1856-1956), farmacéutico como el anterior, tuvo muchos campos de interés a lo largo de su vida, como los otros personajes coetáneos del siglo XIX Así, se ocupó de temas tan dispares como la historia de la educación en Menorca o la clasificación de los musgos. Sin embargo, el tema en el que destacó como investigador fue el de la biología marina y publicó uno de los pocos catálogos de peces de las aguas menorquinas que existen, así como numerosos estudios sobre grupos particulares de peces y de invertebrados marinos. Gran aficionado a todo lo que tenía que ver con el mar, no descuidó la realización de estudios etnológicos referidos a la pesca en Menorca. Para no sugerir la falsa imagen de que la investigación en Menorca durante la segunda mitad del siglo XIX erafruto de cuatro figuras únicamente, hay que aclarar que contaban con el apoyo de un núcleo de aficionados que colaboraban asíduamente en las tareas de investigación y que, por consiguiente, contribuyeron también al co.nocimiento del medio natural menorquín. La primera mitad del siglo XX aparece menos abundante en cuanto a nuevos investigadores. Poco a poco van desapareciendo todos aquellos que habían nacido en el siglo anterior, y el recambio generacional no se produce al ritmo deseado. Así y todo podemos destacar algunos nombres como el ornitálogo [osep Moll, el especialista en esponjas Ferrer Hernández -aunque sus trabajos se realizaron casi

Els estudis humanístics han tingut tanta importancia a Menorca com e1s estudis naturalístics. Fins i tot es podria afirmar que en el terreny de la historia i I'arqueologia s'han publicat més treballs i s'han realitzat més investigacions que en qualsevol altre materia.

Los estudios bumanlsticos han tenido tanta importancia en Menorca como los estudios naturallsticos. Incluso se podrla afirmar que en el terreno de la historia i la arqueo logia se han publicado un mayor número de trabajos y se han realizado más investigaciones que en cualquier otra materia.

(209)


----,-------------------------------------

siempre fuera de Menorca- y sobre todo a José María [ansa, a quien podemos considerar con justicia como el padre de la meteorología moderna española. Es también autor de una Climatología de Menorca, la primera que se escribió, y de un estudio sobre la tramontana. Por lo que respecta a los visitantes de fuera en esta época, sabemos que siguen llegando y constatamos la estancia en Menorca de geólogos como Fallot y Dorotea Bate, y de botánicos como Knoche. También fue importante la excursión realizada por la Societat Catalana d'Historia Natural hacia los años treinta, por los contactos establecidos por sus miembros con estudiosos menorquines y por la publicación a que dio lugar. La Guerra Civil y las dificultades de la postguerra frenaron ostensiblemente el ritmo de la investigación naturallstica en Menorca. Esta situación de estancamiento duró poco y pronto fue sustituida por una reanimación de la investigación sin precedentes. Este hecho fue debido a la ascensión económica de los años sesenta, que hizo posible la formación universitaria de un elevado contingente de menorquines que pertenecían en su mayor parte a fomilias de la clase media que habían mejorado significativamente sus economías gracias al florecimiento industrial de esos años. Muchos de ellos se dedicaron posteriormente a la investigación y a la docencia en las universidades del país, principalmente las de Barcelona y Baleares. Así el número de investigadores con una preparación rigurosa creció de forma espectacular, y se abordaron nuevos temas de investigación antes jamás explorados. A su vez el contacto de los menorquines con las universidades provocó una reacción en cadena en cuanto a investigaciones, por el hecho de despertar el interés hacia los temas menorquines en investigadores de otras procedencias. Para terminar, tan sólo queremos añadir una cosa. Todo lo que hasta aquí hemos dicho podría repetirse de forma similar en el campo de los estudios humanísticos o socio-econámicos. También en estos ámbitos Menorca ha dado investigadores de valía, se han escrito numerosos libros y se han publicado todavía más numerosos artículos. Incluso nos atreveríamos a decir que en el terreno de la historia y de la arqueo-

de Menorca, la primera que es va escriure, i d'un estudi sobre la tramuntana. Quant als visitants foranis d'aquesta epoca, sabem que continuen arribant, i així coneixem l' estada a Menorca de geolegs com Fallot i Dorotea Bate, i de botanics com Knoche. També fou important l' excursió realirzada per la Societat Catalana d'Historia Natural cap als anys trenta, pels contactes establerrs entre els seus membres i els estudiosos menorquins, i per la publicació a que va donar lloc. La Guerra Civil i les dificultats de la postguerra produíren una returada real en el ritrne de la investigació naturalística a Menorca. Aquesta situació d' estancament, pero, va durar poc i prest va ser substituida per un revifament sense precedents de la investigació. La causa en fou l'expansió económica dels anys seixanta, que va fer possible la formació universitaria d'un nombre elevat de menorquins pertanyents en la seva major pan a la classe mitjana, que havia assolit una significativa prosperitat económica gracies al floriment industrial de les decades del cinquanta i del seixanta. Moles d' ells es van dedicar posteriorment a la investigació i a la docencia en les universitats del país, principalment les de Barcelona i la de Balears. D'aquesta manera, el nombre d'investigadors amb una preparació rigorosa va créixer d'una manera espectacular, i s'abordaren nous temes d'investigació mai no explorats abans. A la vegada, el contacte dels menorquins amb les universitats provoca una reacció en cadena quant a investigacions, ja que es desperta l'interes pels temes menorquins en investigadors d'altres procedencies. Per acabar, només volem afegir una cosa. Tot el que hem dit fins aquí podria repetir-se d'una manera semblant en el camp dels estudis humanístics o socio-eccnómics. Tarnbé en aquests árnbits Menorca ha donar investigadors de válua, s'han escrit nombrosos llibres i s'han publicat encara més nombrosos articles. Fins i tot ens atreviríem a dir que, en el terreny de la historia i de l' arqueologia, acó és més cert que en qualsevol altra materia. Nogensmenys, (210)


en aquest llibre hem pres l' activitat naturalística a Menorca com a centre de la nostra curiositat, per la seva relació amb el tema principal, la reserva de la biosfera de Menorca. No volíem, pero, acabar sense fer referencia als vessants humanístic, per una banda, i socio-econórnic per l' altra, de la investigació menorquina, a fi d' evitar una visió deformada de la recerca actual. La societat, l'home i la natura tenen cabuda per igual en les inquietuds del món científic menorquí actual, com també n'hi van ten ir en el passat. D'altra banda, aquest fet no manca de significació dins el tema de la reserva de la biosfera, ja que, sens dubte, aquestes mquietuds humanístiques són essencials per dur endavant un programa de desenvolupament sócio-econórnic respectuós a la vegada amb l'home i la natura.

logía, esto es más cierto que en cualquier otra materia. Sin embargo, en este libro hemos tomado la actividad naturallstica en Menorca como centro de nuestra curiosidad, por su relación con el tema principal, la reserva de la biosfera de Menorca. Mas no queríamos terminar sin referirnos a las vertientes humanística por un lado y socioeconómica por otro, de la investigación menorquina, por no dar una visión deformada de la realidad de la investigación actual. La sociedad, el hombre y la naturaleza tienen cabida por igual en las inquietudes del mundo científico de hoy, como también la tuvieron en el pasado. Por otro lado, este hecho, no carece de significado en cuanto al tema de la reserva de la biosfera, ya que sin duda, estas inquietudes humanísticas son esenciales para llevar adelante un programa de desarrollo socio-económico respetuoso a la vez con el hombre y la naturaleza.

L'arqueologia ha estat un tema recurrent a la bibliografia menorquina des que I'enginyer angles Armstrong publica les prirneres descripcions deis monuments megalítics menorquins. (Sa Torreta de Tramuntana.)

La arqueo logia ha sido un tema recurrente en la bibliografía menorquina desde que el ingeniero inglés Armstrong publicó lasprimeras descripciones de los monumentos megallticos menorquines. (Sa Torreta de Tramuntana.)

(211 )


MENORCA

(<=:»

RESERVA DE LA BIOSFERA

CAPíTOL CINQUE

CAPíTULO QUINTO

Fer compatible el desenvolupament economic sense esgotar els recursos naturals ni fer malbé I'ambient natural, per aconseguir que les generacions tutures puguin gaudir d'una qualitat de vida satisfactoria, és el model socioeconomic que propugna la a través del programa MaB (Home i Biosfera). Un deIs seus instruments és la creació de reserves de la biosfera, de les quals Menorca és un cas molt particular perqué integra un territori molt «numenitzet», pero que conserva una gran diversitat d'ambients naturals en bon estat, fent possible t'eplicació de models de desenvolupament sostenible.

MEN O RCA,

MEN O RCA,

Hacer compatible el desarrollo eco-

nómico sin agotar los recursos naturales ni estropear el medio ambiente, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de una calidad de vida satisfactoria, es el modelo socio-económico que propugna la UNESeo a través del Programa MaB (Hombre y Biosfera). Uno de sus instrumentos es la creación de reservas de la biosfera , de las cuales

RESERVA

RESERVA

DE LA uuesco,

D E LA

BIOSFERA

BIOSFERA

Menorca es un caso muy particular porque integra un territorio muy «humanizado» pero que conserva una gran diversidad de ambientes naturales en buen estado para la investigación de modelos mediterráneos de desarrollo sostenible.

(213)


EL PROGRAMA MAB

EL PROGRAMA MAB

El Programa MAB, que pren el seu nom de les sigles de Man

El Programa MAB, cuyas siglas significan Man and Biosphere, es decir hombre y biosfera, fue creado por la UNESCO en el año 1911. Es un programa científico destinado a abordar los problemas vinculados a la utilización y conservación racionales de los recursos en los asentamientos humanos en todas las situaciones bioclimáticas y geo-

and Biosphere, és a dir, home i biosfera, fou creat per la UNESCO l'any 1971. És un programa científic destinar a aborda; els problemes vinculars amb la utilirzació i conservació racionals dels recursos en els assentaments humans en totes les situacions bioclimatiques i geografiques de la biosfera. El seu objectiu principal és proporcionar els coneixements científics i el personal qualificat necessari per a resoldre els problemes que genera el maneig dels ecosistemes per l'home en vistes al seu aprofitament, La filosofia del Programa MAB se centra la interacció entre l'home i la biosfera. Per aquest rnotiu, la dimensió humana dels problemes apareix com un factor important en la planificació i aplicació de les seves investigacions. El Programa MAB es fonamenta en l'ús de la recerca científica per resoldre els problemes. Per acó involucra equips multidisciplinaris en les seves investigacions referides a la interacció entre els sistemes ecologics i les distintes societats, i es preocupa, a la vegada, que la formació dels tecnics que han d'abordar els problemes es faci damunt el propi territorio Actualrnent, el Programa MAB es desenvolupa en més de 100 paises. Regit pel Consell Internacional de Coordinació (CIC), s'estructura en Comités Nacionals, la missió dels quals consisteix a establir els lligams necessaris entre les institucions nacionals, els seus cientííics, tecnics i administradors per al desenvolupament de diversos programes i activirars. Entre aquesres darreres podem destacar l' establiment de reserves de la biosfera, amb el proposit de preservar els principals ecosistemes del planeta. Per dur endavant la seva tasca, el Programa MAB col- labora

gráficas de la biosfera. Su objetivo principal es el de proporcionar los conocimientos científicos y el personal cualificado necesarios para resolver losproblemas que genera la manipulación de los ecosistemas por el hombre en vistas a su aprovechamiento. La filosofia del Programa MAB se centra en la in teracción entre el hombre y la biosfera. Por este motivo la dimensión humana de los problemas aparece como un factor importante en la planificación y aplicación de sus investigaciones. El programa MAB hace hincapié en el uso de la investigación científica para resolver los problemas. Por ello, involucra a equipos multidisciplinarios en sus investigaciones referidas a la interacción entre los sistemas ecológicos y las distintas sociedades, y se preocupa a la vez de que la formación de los técnicos que han de abordar los problemas se haga sobre el propio territorio. Actualmente el Programa MAB se desarrolla en más de 100 países. Regido por un Consejo Internacional de Coordinación (CIC), se estructura en Comités Nacionales, cuya misión consiste en establecer los lazos necesarios entre las instituciones nacionales, sus científicos, técnicos y administraciones para el desarrollo de diversos programas y actividades. De entre estas últimas podemos destacar el establecimiento de reservas de la biosfera, con el propósito de preservar los principales ecosistemas del planeta. Para llevar adelante su tarea, el Programa MAB colabora estre-

(215)


estretament amb altres agencies de les Nacions Unides i cenes organitzacions internacionals no governamentals com PNUMA, FAO, OMS, OMM, UrCN, etc.

chamente con otras agencias de las Naciones Unidas y ciertas organizaciones internacionales no gubernamentales como PNUMA, FAO, OMS, OMM, U/CN, etc.

Que és una reserva de la biosfera? El consell rector del Programa MAB en la seva primera reunió de 1971 decidí que una de les fires del Programa havia de ser la conservació de les zones naturals i del material genetic que contenen. En relació amb aquest tema van inrroduir la figura de reserva de biosfera que havia de ser una área protegida pero en la qual fos possible el desenvolupament socio-econornic de la població, per posar de manifest tant la importancia de la conservació com la relació d'aquesta amb el desenvolupament. A més, es pretenia crear una xarxa de reserves, gracies a un sistema internacional coordinat, per a inrercanvi d'informacions. El concepte era innovador, perque introduía aquesta noció de xarxa o sistema i perque combinava la conservació de la natura amb l' activitat humana. Les característiques principals de les reserves de la biosfera són les següents:

¿ Qué es una reserva de la biosftra? El consejo rector del Programa MAB en su primera reunión de 1971 decidió que uno de los retos del Programa tenía que ser la conservación de las zonas naturales y del material genético que contienen. Con relación a este tema introdujeron la figura de reserva de la biosfera, que debía ser un área protegida pero en la cual fuera posible el desarrollo socio-económico de la población, para poner de manifiesto tanto la importancia de la conservación como la relación de ésta con el desarrollo. Además se pretendía crear una red de reservas, gracias a un sistema internacional coordinado, para intercambio de informaciones. El concepto era innovador pues introducía esta noción de red o sistema, y porque combinaba la conservación de la naturaleza con la actividad humana. Las principales características de las reservas de la biosfera son las siguientes:

- Les reserves de la biosfera són zones protegides, o bé en un medi terrestre o bé en un medi litoral, represenratives de la regió biogeográfica on es troben. - Les reserves de la biosfera inclouen dintre dels seus lírnits exemples representatius d'ecosisternes naturals o mínimament alterats, pertanyents a alguna de les grans províncies biogeográfiques del món, així com una o més zones dels següents tipus: 1. Centres d'endemismes i de riquesa genérica o amb caracterísciques naturals úniq ues d' excepcional interés científic. 2. Zones adequades per a la manipulació experimental en vistes a l'elaboració, avaluació i demostració de metodes de desenvolupament sostenible. 3. Exemples de paisatge harmoniós resultant de rnodalitars

- las reservas de la biosfera son zonas protegidas, bien en un medio terrestre bien en un medio litoral, representativas de la región biogeográfica donde se encuentran. - las reservas de la biosfera incluyen dentro de sus límites ejemplos representativos de ecosistemas naturales o mínimamente alterados,

Els ocells insectívers com l'ull de bou comú (Phylloscopus collybita) són una pe,? fonamental per a l' equilibri deis ecosistemes terrestres. Las aves insectiuoras como el mosquitero común (Phylloscopus collybita) son una pieza fondamental para el equilibrio de los ecosistemas terrestres.

(216)


(217)


pertenecientes a alguna de las grandes provincias biogeogrdficas del mundo, así como una o más zonas de los siguientes tipos:

tradicionals d'ús de la terra. 4. Exemples d'ecosisrernes modificats o degradats, la recuperació deis quals perrneti tornar-los al seu esrat natural o

l. Centros de endemismos y de riqueza gen ética o con caracterís-

gairebé. - Una reserva de la biosfera ha de ser suficientrnent extensa per a constituir una unitat de conservació eficac i poder servir com a punt de referencia per mesurar les transformacions a llarg terrnini que es produeixen en la biosfera. - Les reserves de la biosfera han d' oferir oportunirats per a la investigació, l' educació i la dernostració de models de desenvolu-

ticas naturales únicas de excepcional interés científico. 2. Zonas adecuadas para la manipulación

experimental en vistas

a la elaboración, evaluación y demostración de métodos de desarrollo sostenible. 3. Ejemplos de paisaje armonioso resultado de modalidades tradicionales del uso de la tierra. 4. Ejemplos de ecosistemas modificados o degradados cuya recu-

pament sostenible. - La població humana s'ha de considerar com un dels componenes d'una reserva de la biosfera. Les seves activitats socio-economiques no hi estan excloses, sinó tot el contrari: s'anima la pobla-

peración permita devolverlos a su estado natural. - Una reserva de la biosfera ha de ser suficientemente

extensa

como para constituir una unidad de conservación eficaz y poder servir como punto de referencia para medir las transformaciones a largo pla-

ció a participar en la gestió del territori, la qual cosa assegura una major participació social en la recerca i posada a punt d'un model de desenvolupament sostenible. - Les reserves de la biosfera han de tenir pan del seu territori proregit per una legislació adient. Així, és convenient que tota reserva inclogui dintre deis seus límits arees amb protecció especial,

zo que seproducen en la biosftra. - Las reservas de la biosftra deben ofrecer oportunidades para la investigación, la educación y la demostración de modelos de desarrollo sostenible. - La población humana se ha de considerar como uno de los componentes de una reserva de la biosfera. Sus actividades socio-económi-

prevista o de feto

cas no están excluidas, sino todo lo contrario: se anima a la población a que participe en la gestión del territorio, lo cual asegura una mayor

Les funcions que se suposa que rota reserva de la biosfera ha d'acomplir segons el pla d'acció proposat pel Programa MAB per a aquests terriroris són les tres següents:

participación social en la búsqueda y puesta a punto de un modelo de desarrollo sostenible. - Las reservas de la biosftra han de tener parte de su territorio protegido por una legislación adecuada. Así, es conveniente que toda

- Funció de conservació. Les reserves de la biosfera han d'ajudar a enfortir la conservació de la diversitat biológica del planeta, dels seus recursos generics i dels ecosistemes. Per acó, cada reserva

la reserva incluya dentro de sus límites

áreascon protección especial,

prevista o de hecho.

de la biosfera ha de contenir almenys una mostra d'un ecosisterna típic de la unitat biogeográfica on es troba el territorio Un dels aspectes més singulars de les reserves de la biosfera és

Las funciones que se supone ha de cumplir toda reserva de la biosfera según el plan de acción propuesto por el Programa MAB para

(218)


la conservació, quan és factible, dels sistemes tradicionals de l'ús de la terra, proporcionant així un exemple de relació harmoniosa entre poblacions autoctones i medi ambient. Aquests sisternes, molt sovinr, són el resultat de segles d' experiencia humana i, per aquest mctiu, poden proporcionar informacions de gran valor per al foment de la productivitat i del carácter sostenible de l'ús i ordenació de la terra actuals.

estos territorios son las tres siguientes: - Función de conservación. Las reservas de la biosftra han de ayudar a fortalecer la conservación de la diversidad biológica del planeta, de sus recursosgenéticos y de los ecosistemas. Por ello cada reserva de biosfera ha de contener al menos una muestra de un ecosistema típico de la unidad biogeográfica donde se encuentra el territorio. Uno de los aspectos más singulares de las reservas de la biosftra es la conservación, cuando es foctible, de los sistemas tradicionales del uso de la tierra, proporcionando así un ejemplo de relación armónica entre poblaciones autóctonas y medio ambiente. Estos sistemas, frecuentemente, son el resultado de siglos de experiencia humana )\ por este motivo, pueden proporcionar informaciones de gran valor para el fomento de la productividad y del carácter sostenible del uso y ordenación actuales de la tierra.

- Funció logística. Les reserves de la biosfera han de donar suport a un cert nombre d'investigacions d'irnportáncia internacional i a la vegada han de prendre part en un inrercanvi d'informació entre reserves i organismes interessats, Per dur endavant aquesra funció, totes les reserves de la biosfera formen part d'una xarxa internacional que proporciona un marc per a la comunicació dintre de cada regió biogeograflca i entre les distintes regions. La cooperació implica que es cornparteixin tecniques i informació, i que s'elaborin projectes de vigilancia ambiental programats, a fi d'obtenir la millor informació relativa a problemes comuns a un grup de reserves. Les reserves de la biosfera són particularment apropiades per a la vigilancia contínua i programada de la contaminació am-

- Función logística. Las reservas de la biosfera han de dar apoyo a un cierto número de investigaciones de importancia internacional y a la vez han de tomar parte en un intercambio de información entre reservas y organismos interesados. Para llevar a cabo esta función, todas las reservas de la biosfera forman parte de una red internacional que proporciona un

Les reserves de la biosfera han d'ajudar a enfortir la conservaci6 de la diversitat biológica del planeta, dels seus recursos genhics i dels ecosistemes.

Las reservas de biosfera deben ayudar a fortalecer diversidad

la conservación

de la

biológica del planeta,

de

sus recursos genéticos y de /os ecosistemas.

(219)


marco para la comunicación dentro de cada región biogeográfica y entre las distintas regiones. La cooperación implica que se compartan técnicas e información y que se elaboren proyectos de vigilancia ambiental programados, a fin de obtener la mejor información relativa a losproblemas comunes a un grupo de reservas. Las reservas de la biosfera son particularmente apropiadas para la vigilancia continua y programada de la contaminación ambiental, tanto a nivel regional como mundial, y de los efectos que tiene esta contaminación en los ecosistemas naturales o en los gestionados por el hombre. Por otra parte, la red de reservaspuede servir para la elaboración de modelos de ecosistemas, y para la evaluación y pronóstico del funcionamiento de estos modelos. También es importante la comparación de los diferentes resultados prácticos proporcionados por sistemas alternativos de gestión de los recursosrenovables aplicados a territorios distintos. - Función de desarrollo. Cada reserva de la biosfera ha de incentivar las investigaciones orientadas a la solución de problemas originados por la utilización de los ecosistemas por el hombre. A la vez, debe promover la educación relacionada con estos temas ~ especialmente, la participación de la población local en la búsqueda de solu-

Cada reserva de la biosfera ha d'incentivac les investigacions orientades a la solució de problemes originats per la utilització que l'horne fa deis ecosisternes. (Pon de Maó). Cada reserva de la biosfera ha de incentiuar las investigaciones orientadas a la solución de problemas originados por la utilización de los ecosistemas por el hombre. (Puerto de Maó).

ctones. La reserva de la biosfera en su conjunto ha de tener la posibilidad de representar un modelo de relación armónica entre hombre y naturaleza y así constituir un ejemplo de territorio que ligue de forma eficaz la conservación con el desarrollo. Además, debe tener el potencial necesario para jugar un papel significativo en la solución de los problemas ambientales que puedan existir en la región donde se encuentra, originados por el uso que hace del territorio la actividad socio-económica que en él se desarrolla. Dicho en otras palabras. Una reserva de la biosfera que no cuente con una zona central con la máxima protección, no será una verdadera reserva de la biosfera, pero, un parque natural que no se preocu-

biental, tant a nivell regional com mundial, i dels efectes que té aquesta contaminació en els ecosistemes naturals o en els gesrionats per l'home. Per un altre cantó, la xarxa de reserves pot servir per a l' elaboració de models d' ecosistemes i per a l' avaluació i pronóstic del funcionamem d'aquests models. També és important la comparació deis diferents resultats pracrics proporcionats per sistemes

(220)


l alternarius de gestió deis recursos renovables aplicats a rerritoris distints, - Funció de desenvolupament. Cada reserva de la biosfera ha d'incentivar les investigacions orientades a la solució de problemes originats per la utilització que l'home fa deis ecosistemes. A la vegada ha de promoure l' ensenyament relacionat amb aquests temes i, especialment, la participació de la població local en la recerca de solucions. La reserva de la biosfera en el seu conjunt ha de tenir la possibilitar de representar el model d'una relació harmoniosa entre l'home i la natura. Ha de constituir un exernple de territori que lligui de forma eficac la conservació amb el desenvolupament. A més, ha de tenir el potencial necessari per a jugar un paper significatiu en la solució dels problemes ambientals que puguin existir a la regió on es troba, originats per l'ús que fa del territori l' activitat socio-económica que s'hi desenvolupa. Dit amb altres paraules: una reserva de biosfera que no compti amb una zona central amb la máxima protecció no sera una vertadera reserva de biosfera, pero un parc natural que no es preocupa ni incentiva el desenvoluparnent sostenible, tampoc no ho és.

El patrimoni etnologic i, en particular, els oficis anties, formen part deis vaIors a conservar. A la fotografia, un arader construint una barrera d'u1lastre. El patrimonio etnolágico y, en particular, los oficios antiguos, forman parte de los valores que se han de conservar. En lafotografia, un arader construyendo una barrera de acebuche.

Per dur endavant totes aquestes funcions, les reserves de la biosfera prenen normalment una mateixa estructura territorial, almenys en les seves línies mestres, ja que en els seus detalls aquesta estructura s'ha d' adaptar a la gran varietat de condicions locals que es donen en el conjunt de totes les reserves. En aquesta estructura es distingeixen tres zones: una zona central. o nucli de la reserva, una zona d' esmorteúnent i una zona de transició. La zona central o medi d'una reserva ha de ser una zona estrictament protegida d'acord amb uns objectius de conservació ben definits, En el seu interior s'han de contenir mostres típiques d' ecosistemes naturals o mínimament pertorbats. La zona d'esmortetment o zona tampó normalment és una re-

pa por el desarrollo sostenible ni lo incentiua, tampoco lo es. Para sacar adelante todas estasfunciones, las reservas de la biosfera adoptan normalmente una misma estructura territorial, al menos en sus líneas maestras, ya que en sus detalles esta estructura ha de adaptarse a la gran variedad de condiciones locales que se dan en el conjunto de todas las reservas. En esta estructura se distinguen tres zonas: una zona central o núcleo de la reserva, una zona de amortigua-

(221)


gió que envolta la zona nucli, i només s'hi poden realitzar activitars compatibles amb la protecció de la zona central. Entre aquestes activitats permeses cal destacar la investigació científica, l' ensenyament i la formació en temes arnbientals, així com activitats turístiques o recreatives. La zona de transició envolta generalment les zones centrals i les d'esmorreirnent i pot donar cabuda a les mateixes activitats que les d'aquesres darreres zones, pero sobretor ha de donar suport a la funció de desenvolupament. En aquesta regió, més ampla i oberta rerritorialment que les altres, s'ha de procurar fomentar activitats en regim de cooperació entre investigadors, gestors i població local, amb la intenció d' aconseguir una planificació adient de les activats socio-econórniques, per tal de proporcionar un desenvolupament de la societat sostenible d'acord amb els recursos de la regió, mentre es manté la major harmonia possible amb les finalitats de la reserva de la biosfera.

cián, y una zona de transición. La zona central o núcleo de una reserva ha de ser una zona estrictamente protegida de acuerdo con unos objetivos de conservación bien definidos. En su interior se contendrán muestras típicas de ecosistemas naturales o minimamente perturbados. La zona de amortiguación o zona tampón normalmente es una región que rodea la zona núcleo, y en ella sólo pueden realizarse actividades que sean compatibles con la protección de la zona central Entre estas actividades permitidas cabe destacar la investigación científica, la enseñanza y la formación en temas ambientales, así como actividades turísticas o recreativas. La zona de transición generalmente rodea las zonas central y de amortiguación y puede dar cabida a las mismas actividades que las de estas últimas zonas, pero sobre todo, se centra en apoyar la función de desarrof!o. En esta región, más amplia y abierta territorialmente que las otras, hay que procurar fomentar actividades en régimen de cooperación entre investigadores, gestores y población local, con la intención de conseguir una planificación adecuada de las actividades socioeconómicas a fin de proporcionar un desarrollo de la sociedad sostenible de acuerdo con los recursos de la región, a la vez que mantener la mayor armonía posible con las finalidades de la reserva de la biosJera.

Fer compatible el desenvolupament econornic sense esgotar e1srecursos naturals ni fer malbé I'ambient natural és la fita que propugna la UNESCO a través del programa MAB.

Hacer compatible el desarrollo económico sin agotar los recursos naturales ni estropear el ambiente natural es la meta que propugna la UNESCO mediante elprograma MAB.

(222)


PEQUEÑA HISTORIA DEL CASO DE MENORCA

PETITA HISTORIA DEL CAS DE MENORCA

En el otoño del año 1988 el Institut Menorquí d'Estudis (IME), a instancias de su Sección de Ciencias Naturales, se dirigió al Comité Nacional del Programa MAB de la UNESCO con el fin de iniciar una posible colaboración entre ambas instituciones. El motivo que movió al ¡ME a este tipo de gestión fue el interés de la entidad por muchos de los aspectos relacionados con la filosofta del Programa MAB. De una forma más concreta el ¡ME estaba interesado en las distintas líneas de investigación que el Programa MAB tenía iniciadas en el campo de los modelos de desarrollo sostenible, tanto en medios rurales como en zonas turísticas. Se pensó que la amplia competencia del Programa MAB en estos temas, conseguida a través de su actividad en lugares muy diversos de todo el mundo, podía servir para orientar una experiencia de este tipo en la isla de Menorca. Como consecuencia de la invitación del ¡ME, se desplazó a Menorca el profesor Emilio Fernández -Galiano, entonces miembro del citado comité y coordinador del Área de Islas y Reservas Marinas. La visita tuvo lugar en enero de 1989, y el representante del MAB recorrió los lugares más significativos de la isla de Menorca acompañado por miembros del ¡ME, y a la vez fue informado del estado actual de las investigaciones científicas en Menorca tanto en el terreno de las ciencias naturales como en el de las ciencias socio-económicas. El representante del programa MAB quedó favorablemente interesado por las circunstancias ambientales y científicas de la isla, Y manifestó la posibilidad de establecer lazos de colaboración entre el Programa y el ¡ME. Como primer paso propuso la realización de unas Jornadas sobre conservación y desarrollo de Menorca, durante las cuales expertos menorquines y de fuera de la isla se reunirían para estudiar juntos la situación de los ecosistemas menorquines, y en general de los recursos naturales insulares y de las principales comunidades

La tardor de l'any 1988 l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), a instáncies de la seva Secció de Ciencies Naturals, es dirigí al Comité Nacional del Programa MAB de la UNESCO per tal d'iniciar una possible col-laboració entre les dues insritucions. El motiu que va moure l'IME a fer aquesta gestió fou l'interes de l' entitar en molts d' aspectes relacionats amb la filosofia del Programa MAB. D'una manera més concreta, l'IME estava interessat en les distintes línies d'investigació que el Programa MAB tenia encetades en el camp dels models de desenvolupament sostenible, tant en medis rurals com en zones turístiques. Hom pensava que l'ampla competencia del Programa MAB en aquests temes, aconseguida a través de la seva activitat en llocs molt diversos arreu del món, podia servir per a orientar una experiencia d'aquest tipus a l'illa de Menorca. Com a conseqüencia de la invitació de l'IME, es van desplacar a Menorca el professor Emilio Fernández -Galiano, aleshores membre del Comité esmentat i coordinador de l'Área d'Illes i Reserves Marines. La visita tingué lloc el gener de 1989 i el representant del MAB va recórrer els llocs més significatius de 1'illa de Menorca acompanyat per membres de l'IME, i a la vegada fou assabentat de l'estadi actual de les investigacions científiques a Menorca, tant en el terreny de les ciencies naturals com de les ciencies socio-eco no miq ues. El representat del Programa MAB queda favorablement interessat per les circumsráncies arnbienrals i científiques de 1'illa, i manifesrá la possibilitar d'establir lligams de col-laboració entre el Programa i l'IME. Com a primer pas proposá la realització d'unes Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca, en les quals expens menorquins i de fora de l'illa s'havien de reunir per estu-

(223)


diar plegars la situació dels ecosisternes menorquins i, en general, dels recursos naturals illenes i de les principals comunitats biologiqueso També es pretenia una aproximació a les caraccerístiques definitóries del model de creixernent econórnic adoptar per la societat illenca, les seves implicacions socials i les possibles expectatives de cara al futuro Aquestes jornades tingueren lloc al Llatzeret de Maó els dies 29 i 30 de serernbre de 1989, i van assistir-hi més de vint especialisres per debatre una vintena de temes relatius a la qüestió que donava nom al seminario Com a resultat dels dos dies de treball, s'elabora un document de conclusions que s'aprova per unanirnita~ i que fou donar a coneixer a les autoritats municipals i auto nomlques. En la darrera conclusió d'aquest document s'afirrnava d'una manera explícita que "les persones reunides insten les institucions públiques amb competencia i capacitar de gesrió que se sol-liciti de la UNESCO la declaració de Menorca com a "Reserva de la Biosfera" en el marc del Programa MAB (Home i Biosfera) de la UNESCO". El pas següent en la col-laboració entre les dues entitats va ser la celebració d'unes segones jornades que, aquesta vegada, versaren sobre Desenvolupament sostenible i turisme a Menorca. La reunió se celebra a la sala d'actes de la Biblioteca Pública de Maó entre els dies 27 i 29 d' octubre de 1990, i hi participaren una trentena d' especialisres, entre els quals hi havia investigadors procedents de diversos paises del nostre entorn -Portugal, Italia i Franca=, que aportaren les seves experiencies en els temes a debatre. També en aquesta ocasió s'elabora un document de conclusions, consensuat entre rots els participants, en el qual es feia la següent proposta: "El model de desenvolupament sostenible que consideram desitjable per a Menorca s'encabeix dins la filosofia de reserva de la biosfera del programa MAB, rnotiu pel qual recomanam l'adop-

biológicas. También se pretendía una aproximación a las características definitorias del modelo de crecimiento económico adoptado por la sociedad isleña, sus implicaciones sociales y las posibles expectativas hacia elfuturo. Estas jornadas tuvieron lugar en el Lazareto de Maó los días 29 y 30 de septiembre de 1989, y a ellas asistieron más de veinte especialistas para debatir otros tantos temas relativos al asunto que daba nombre al seminario. Como resultado de los dos días de trabajo se elaboró un documento de conclusiones que se aprobó por unanimidad y que fue dado a conocer a las autoridades municipales y autonómicas. En la última conclusión de este documento se afirmaba de una forma explícita que "las personas reunidas instan a las instituciones públicas con competencia y capacidad de gestión que se solicite de la UNESCO la declaración de Menorca como "Reserva de la Biosjera" en el marco del Programa MAB (Hombre y Biostera) de la UNESCO': El siguiente paso en la colaboración entre las dos entidades fue la celebración de unas segundas jornadas que esta vez versaron sobre Desarrollo sostenible y turismo en Menorca. La reunión se celebró en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Maó entre los días 27y 29 de octubre de 1990, y participaron en ellas unos treinta especialistas, entre los cuales se encontraban investigadores procedentes de diversospaíses de nuestro entorno -Portugal, Italia y Francia-, que aportaron sus experiencias en los temas de debate. También en esta ocasión se elabará un documento de conclusiones, consensuado entre todos losparticipantes, en el cual se hacía la si-

L'any 1989 un grup d'investigadors del MAB i de I'IME reunits en unes jornades sobre Conservació i desenuolupament a l'illa de Menorca demanaren a les institucions públiques, com a conclusi6 de les jornades, que se sol-licirés de la UNESCO la declaraci6 de Menorca com a reserva de la biosfera. El año 1989 un grupo de investigadores del MAB Y del/ME, reunidos en una jornada sobre Conservaci6n y desarrollo en la isla de Menorca, pidieron a las instituciones públicas, como conclusión de lasjornadas, que se solicitara de la UNESCO la declaración de Menorca como reserva de la biosfera.

(224)


(225)


guiente propuesta: "El modelo de desarrollo sostenible que consideramos deseable para Menorca encaja dentro de la filosofia de reserva de biosfera del Porgrama MAB, por cuyo motivo recomendamos la adopción de las medidas necesariaspara incluir a Menorca en la Red Internacional de Reservas de la Biosfera", Las conclusiones de las jornadas realizadas en septiembre de 1989, junto con las que se derivaron del encuentro de 1990, foeron recogidas por el equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca (CIM), y en el mes de junio de 1992 su presidente, [oan Huguet i Rotger, presentó ante el pleno de la institución una moción de presidencia en la que seproponía que el Consell Insular de Menorca hiciera las gestiones necesarias para conseguir la nominación de reserva de la bios/era para Menorca. La moción fue debatida en el pleno de la institución y aprobada por unanimidad de todas las foerzas políticas representadas en el consistorio autonómico. Como consecuencia de esta decisión, el presidente del CIM encargó al IME la elaboración de la memoria que había de acompañar reglamentariamente la petición oficial dirigida a la UNESCo. Esta memoria tenía que dar una visión lo más completa posible de todos los aspectos naturales de Menorca así como de la situación socio-económica. Al mismo tiempo debía proponer las líneas básicas de actuación futura, la estructura fisica de la reserva y su estructura administrativa. A finales de octubre de 1992 visitaron Menorca, Tomás Azcaráte, presidente del Comité Español del MAB, e Ignacio Castellá, responsable de las reservas de la biosfera españolas. El motivo de la visita era presentar una publicación editada gracias a la colaboración entre el IME y el MAB, que recogía las Actas de las Jornadas sobre desarrollo y conservación en Menorca, realizadas tres años antes. Aprovecharon la ocasión para conocer Menorca y estudiar sobre el terreno sus características y problemática, para poder así evaluar la viabilidad practica de la nominación de reserva de la biosfera, llegando a conclusiones decididamente fovorables a esta declaración.

La recuperació del patrimoni cultural de Menorca, i en particular la conservació i adeqüació del seus jaciments arqueologics, és, avui per avui, una tasca prioritaria. (Murada del poblat de Son Catlar després de la neteja del jacirnent). La recuperación del patrimonio cultural de Menorca, y en particular la conservación y adecuación de sus yacimientos arqueológicos, es, hoy en día, una tarea prioritaria. (Muralla del poblado de Son Catlar después de la limpieza del yacimiento).

ció de les mesures necessáries per a inclore Menorca en la Xarxa Internacional de Reserves de la Biosfera." Les conclusions de les jornades realitzades el seternbre de 1989, juntarnent amb les que es derivaren de la Trobada de 1990, foren recollides per l'equip de govern del Consell Insular de Menorca (CIM), i el mes de juny de 1992 el seu presidenr, Joan Hu-

(226)


guet i Rotger, presenta a aprovació davant el plenari de la institució una moció de presidencia en la qual es proposava que el Consell Insular de Menorca fes les gestions necessaries per a aconseguir per a Menorca la nominació de reserva de la biosfera. La moció fou debatuda pel plenari i aprovada per unanirnirat de tores les forces políriques representades en e! consistori autonornic, Com a conseqüencia d'aquesta decisió, el president del CIM encarregá a I'IME l'elaboració de la memoria que havia d'acornpanyar reglarnenráriament la petició oficial tramitada a la UNESCO. En aquesta memoria s'havia de donar una visió el més completa possible de tots els aspectes naturals de Menorca -la seva geologia i climatologia, principals tipus d'habitats, fauna i flora més característiques, etc.-, així com la siruació socio-eco no mica -demografia, indústria, agricultura, turisme, etc. A la vegada s'havien de proposar les futures línies basiques d' actuació, l' estructura física de la reserva i l' estructura administrativa. A finals d' octubre de 1992 van visitar Menorca Tomás Azcárate, president del Comité Español del MAB, i Ignasi Castelló, responsable de les reserves de biosfera espanyoles. El motiu era presentar una publicació editada grácies a la col.laboració entre I'IME i el MAB, que recollia les Actes de les [ornades sobre desenvolupament i conservació a Menorca realirzades tres anys abans. A la vegada aprofitaren l'ocasió per coneixer Menorca i estudiar sobre el terreny les seves característiques i problernátiques, per poder així avaluar la viabilitat practica de la nominació de reserva de la biosfera, amb conclusions decididament favorables a aquesta declaració. El 15 de gener de 1993 es va reunir a Menorca, a la seu del Consell Insular, el Comité Español del MAB en una de les seves sessions ordinaries. Durant aquest encontre el president del CIM presenta oficialment, en nom de la instirució autonómica, la candidatura de Menorca a rebre la nominació de reserva de la biosfera. D'acord amb aquesta petició i una volta estudiar l'informe preparat per I'IME, el Comité Español del MAB en la seva reunió

Per acompanyar la sol-licitud oficial de la declaraci6 de Menorca com a reserva de biosfera s'elaborá una memoria que recollia tots els aspectes rellevants de Menorca, tant del rnedi natural com de la seva estructura sócioeconómica. Para acompañar la solicitud oficial de la declaración de Menorca como reserva de biosfera se elaboró una memoria que recogla todos los aspectos relevantes de Menorca, tanto del medio natural como de su estructura socio-económica.

El 15 de enero de 1993 se reunió en Menorca, en la sede del Consell/nsular, el comité Español del MAB en una de sus reuniones ordinarias. Durante este encuentro el presidente del C/M presentó oficialmente, en nombre de la institución autonómica, la candidatura de Menorca a recibir la nominación de reserva de la biosfera. De acuerdo con esta petición y una vez estudiado el informe preparado por el/ME, el Comité Español del MAB, en su reunión número 19 que tuvo lugar el 30 de marzo de este mismo año, aceptó la

(227)


nombre 19, que tingué lIoc el 30 de marc;:d'aquest mateix any, ac-

solicitud del Consell Insular de Menorca de incorporar la isla a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera y tomó la decisión de remitir la petición, junto con el informe, al Consejo de Coordinación del MAB en París. El informe preparado por el IME había sido coordinado por fM. Vidal, Joan Rita y Cipriano Marln, con la colaboración de unos treinta especialistas en el campo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. La reunión del Consejo de Coordinación del MAB tuvo lugar en París los días 7 y 8 de octubre, y en ella se discutió y aprobó la propuesta presentada por"Menorca. De estaforma la isla pasó a ser la reserva de la biosfera española número 12. El título oficial expedido por la UNESCO que da fe del nombramiento fue entregado al presidente del Consell Insular de Menorca por la Infanta Cristina, en el transcurso de un solemne acto celebrado en Maó con la asistencia del presidente del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, Tomás Azcárate, del secretario general de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, Ignacio Camuñas, y del presidente de la Comunidad Autónoma de las Baleares, Gabriel Cañellas, así como de todas las autoridades insulares y representantes de las corporaciones municipales.

ceptá la sol-licitud del ConselI Insular de Menorca per incorporar

l'ilIa a la Xarxa Internacional de Reserves de Biosfera i prengué la decisió de trarnetre la petició, junt amb l'informe, al ConselI de Coordinació del MAB a París. L'informe preparat per l'IME havia estat coordinat per J. M. Vidal Hernández, Joan Rira i Cipriano Marín, amb la col-laboració d'una trentena d'especialistes del camp de les ciencies naturals i de les ciencies socials. La reunió del ConselI de Coordinació del MAB va tenir lIoc a París els dies 7 i 8 d'octubre, on es discutí i aprová la proposta presentada per Menorca. D'aquesta manera, l'ilIa passá a ser la reserva de la biosfera espanyola nombre 12. El títol oficial expedit per la UNESCO que dóna fe del nornenament fou lIiurat al president del ConselI Insular de Menorca per la Infanta Cristina, en el transcurs d'un acre solemne celebrat a Maó, amb l'assistencia del president del ConselI de Coordinació del MAB, Tomás Azcárate, del secretari general de la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, Ignacio Camuñas, i del president de la Cornunirat Autónoma de les Balears, Gabriel Cañellas, així com de totes les autoritats ilIenques i representants de les corporacions municipals.

Acre de Iliurament del tírol oficial expedit per la UNESCO. D'esquerra a dreta Ignacio Camuñas, secretari general de la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, Joan Huguet, president del Consell Insular de Menorca, la Infanta Cristina, Gabriel Cañellas, president de la Comunitat Autónoma de les Balears, i Tomás Azcárate, president del Consell Internacional de Coordinació del MAB. Acto de entrega del título oficial expedido por la UNESCO. De izquierda a derecha Ignacio Camuñas, secretario general de la Comisión Española de Cooperación de la UNESCO, Joan Huguet, presidente del Conselllnsular de Menorca, la Infanta Cristina, Gabriel Caiiellas, presidente de la Comunidad Autónoma de las Baleares, y Tomás Azcárate, presidente del Consejo Internacional de Coordinación del MAB.

(228)


(230)


1 ESTRUCTURA TERRITO RIAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA

ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA La estructura de la reserva de la biosftra de Menorca está condicionada por el hecho de corresponder a un ámbito insular, a la dispersión de las explotaciones agrícolas, a la propiedad de la tierra en el momento de la declaración y a la legislación actual de protección de los espacios naturales. Estos condicionantes obligan a una estructura en mosaico de la zona núcleo y de las zonas de amortiguación o tampón. De esta forma se ha definido como primera zona núcleo la Albufera de Es Grau y su área de influencia. Sus límites se corresponden con los señalados en el ANEI (Área Natural de Especial Interés) de la Albufera y con los del foturo parque natural que está tramitando el Govern Balear. La prevista declaración de parque natural y la adquisición de los terrenos por parte del Estado a través del Ayuntamiento de Maó pone de manifiesto una clara voluntad de conservación integral de este territorio. En estos momentos ya existe financiación para un programa de recuperación de la zona de la Gola de la Albufera, y se encuentra en fase de redacción un PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) por parte de la Conselleria de Agricultura del Govern Balear. Las zonas de amortiguación, en Menorca, tienen un carácter de zonas núcleo de segundo orden, y se corresponden con el resto de las ANEI declaradas por el Parlamento de las Illes Balears. Todas estas zonas dispondrán en un futuro próximo de un Plan Especial o un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que asegure su correcta gestión. La redacción de estos planes queda a cargo de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Govern Balear, la

Lestructura de la reserva de la biosfera de Menorca esta condicionada pel fet de correspondre a un árnbit insular, a la dispersió de les explotacions agrícoles, a la propietat de la terra en el moment de la declaració i a la legislació actual de protecció dels espais naturals. Aquests condicionants obliguen a una estructura en mosaic de la zona nucli i de les zones d'esrnorteúnent o tampó. D'aquesta manera s'ha definir com a primera zona nucli l'Albufera des Grau i la seva área d'influencia, Els seus límits es corresponen amb els assenyalats en l'ANEI (Área Natural d'Especial Interes) de l'Albufera i amb els del futur parc natural que esta tramitant el Govern Balear. La prevista declaració com a parc i l'adquisició dels terrenys per part de l'Estat a través de l'Ajuntament de Maó posa de manifest una clara voluntat de conservació integral d'aquesr territorio En aquests moments ja existeix financarnent per a un programa de recuperació de la zona de la Gola de l'Albufera, i es troba en fase de redacció un PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) per part de la Conselleria d'Agricultura del Govern Balear. Les zones d' esrnorteúnent, a Menorca tenen un carácter de zones nucli de segon ordre, i es corres ponen amb la resta de les ANEI declarades pel Parlament de les Illes Balears. Totes aquestes zones disposaran en un futur proper d'un Pla Especial o un Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, per assegurar-ne una gestió correcta. L'elaboració d'aquests plans estará a carrec de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govero Ba-

(231)


lear, la qua! ha iniciat la seva redacció. Les ANEI, inclosa l'Albufera des Grau, representen el 41 % del territori insular, la qual cosa significa que gairebé la meitat del territori de Menorca esta. prategit per una legislació a nivell autonórnic. Amb la finalitat de poder disposar d'una represenració la més completa possible dels principals ecosistemes i paisatges de l'illa, i també de conservar unes zones del territori que, com I'Albufera són del major interés ecolcgic i biológic, es podria pensar, com acció a realitzar a rnitjá terrnini, a designar unes altres parts del territori menorquí, avui classificades com a ANEI, com a noves zones nuclis de primer ordre. Una d'aquestes noves zones nuclis correspondria al territori compres entre La Vall i el cap de Cavalleria, i l'altra als barrancs d'Algendar, Trebalúger i Son Fideu. També podrien arribar a adquirir la categoria de zona nucli tots els illors costaners, tret dels que es troben dins el port de Maó, i els espais marítirns que es traben entre els límits costaners de les zones nucli terrestres i el límit de la plataforma marina continental. La zona de transició, en el cas de Menorca, és la resta del terrirori illenc, és a dir, que esta constiturda per tot el territori no protegit per cap ANEI. Aquesta zona compren, per tant, les zones urbanes, les urbanitzacions de la costa i de l'interior, junt amb els rerritoris qualificats com a urbanirzables, bona part del camps de conreu, les infrastructures de transport, les zones rnilirars, etc. La seva extensió total representa el 59% del territori insular.

cual ha iniciado ya su elaboración. Las ANEI, incluida la Albufera de Es Grau, representa el 41 % del territorio insular, lo cual significa que casi la mitad del territorio de Menorca está protegido por una legislación a nivel autonómico. Con el fin de poder disponer de una representación lo más completa posible de los ecosistemas y paisajes de la isla, y también de conservar unas zonas del territorio que, como la Albufera son del mayor interés ecológico y biológico, podría pensarse, como acción a realizar a medio plazo, en designar otras partes del territorio menorquin, hoy clasificadas como ANEI, como nuevas zonas núcleo de primer orden. Una de estas nuevas zonas núcleo correspondería al territorio comprendido entre La Vall y el Cap de Cavalleria, y la otra a los barrancos de Algendar, Trebalúger y Son Fideu. También podrían llegar a adquirir la categoría de zona núcleo todos los islotes costeros, exceptuando los que se encuentran dentro del puerto de Maó, y los espacios marítimos que se encuentran entre los límites costeros de las zonas núcleo terrestres y el límite de la plataforma marina continental La zona de transición, en el caso de Menorca, es el resto de territorio insular, es decir que está constituida por todo el territorio no protegido por alguna ANEI. Esta zona comprende, por tanto, las zonas urbanas, las urbanizaciones de la costa y del interior, junto con los territorios calificados como urbanizables, gran parte de los campos de cultivo, las injraestructuras de transporte, las zonas militares, etc. su extensión total representa el 59% del territorio insular.

(232)


(233)


(<=:»

MAPES 1.- Mapa topografic

235

2.- Mapa geologic

236

3.- Mapa de la temperatura

mitjana anual

1.2.3.4. -

Mapa topográfico Mapa geológico Mapa de la temperatura media anual Mapa de la precipitación total anual media (1945-75) 5. - Mapa defrecuencias anuales de la dirección del viento 6- Mapa deformaciones vegetales 7 - Mapa de zonas de interésfounístico y florístico 8.- Mapa de losyacimientos arqueológicos 9. - Mapa del patrimonio rural............................... 10. - Mapa de núcleos de población y red viaria 11.- Mapa de estructura de la Reserva de la Biosfera de Menorca......................................................

237

4.- Mapa de la precipitació total anual mitjana (1945-75)

238

5.- Mapa de freqüencies anuals de la direcció del vent

239

6.- Mapa de formacions vegetals

240

7.- Mapa de zones d' interés faunístic i florístic

241

8.- Mapa dels jaciments arqueologics

242

9.- Mapa del patrimoni rural................................

243

10.- Mapa de nuclis de població i xarxa viária

244

11.- Mapa d'estructura de Menorca

245

MAPAS

de la reserva de la biosfera

(234)

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245


-}

MAPA TOPOGRテ:IC MAPA TOPOGRテ:ICO

..

.

"

de O a 50 m. de 50 a 100 m.

11 11

de 100 a 150 m. Mテゥs de 150 m./Mテ。s de 150 m.

o1

(235)

__

5 "

_

10 Km.

lIIIIIi


MAPA CEOLOCIC DE MENORCA MAPA GEOL6GICO DE MENORCA

11 Paleozoicl Paleozoico Triasicl Triรกsico

11 jurassic

i Cretaci/jurรกsico y Cretรกcico

Mioce/ Mioceno

o 1

(236)

5

-

10 Km.


(Segons/ Según A. jansa)

TEMPERATURA MITJANA ANUAL TEMPERATURA MEDIA ANUAL

17,5 17,2 17,0 16,8

o 1

(237)

5

-

10 Km.


-----.---~---------------------

PRECIPITACIÓ TOTAL ANUAL MITJANA (1945-75) PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL MEDIA (1945-75)

600 550 500

650 600 550 500 450

o 1

5 __

"

(238)

10 Km.

_

lIIIIIIi

(Segons/ Según A. jansa)


FREQÜENCIES ANUALS DE LA DlRECCIÓ DEL VENT FRECUENCIAS ANUALES DE LA DIRECCI6N DEL VIENTO Tramuntana

Ponent

Xaloc Llebeig EIllarg i I'ample de les fletxes són proporcionals a la freqüencia i a la velocitat mitjana deis vents corresponents.

La longitud y la anchura de las flechas son proporcionales a la frecuencia y a la velocidad media de los vientos correspondientes.

Migjorn

o 1

••

(239)

5 __

-

10 Km.

(Segons/ Según A. jansá)


FORMACIONS VEGETALS FORMACIONES VEGETALES

(Segons/ Según]. Rúa)

Vegetació litoral/ Vegetación litoral

11 11

Zona forestal/Zona forestal Albuferes i zones humides/Albuforas

y zonas húmedas

Sistemes dunars/ Sistemas dunares Cultius i sols urbanitzats/ Cultivos i suelos urbanizados

o 1

(240)

5

-

10 Km.


ZONES D'INTERES FAUNÍSTIC 1 FLORÍSTIC ZONAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO I FLORÍSTICO

Zona de concentració d'endemismes vegetals/ Zona de concentración de endemismos vegetales. Área d' interés faunísticl Área de interés faunístico

v ;

: Concentració faunística excepcional! Concentración fa un ística excepcional.

o 1

_ -

(241)

5 ••

_.-

10

KI11.


]ACIMENTS ARQUEOLOCICS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

(Segons/ Según Cristina Rita) e

Jl

~

.'

:

.o~'.'II. :~~

-,

.

.&

'

. ':::::~)!:::::)!"

. ..~. .:........ .. .

' .o'~:. ~:":.'.

.

. .- ..•... -: ~

..

.'

".

':\. . :.A.

. ..•.... ...... ~:i: ...•

¡.o

.:..

'~'::.:.'.'.:.:.: .

. ... e. .• ••.• . •

. '.

. '.

.: . .o' .,:':- :•• ,:.

'. .'~~~;.~. :.,~ ..:.~ ..:.:.~': :: ..: :":"~~.:~:.~ "'1

'.

....,:

·4· .•.:•.•.

.....

eA.

••

. .-: ..... •• :• .:-. :

Jaciments pre-talaiotics/ Yacimientos pre-talayóticos

o 1

5 ••

'.o

.

• • ~.:.~

• .: . e::...

.~. e:.;

Jaciments talaiotics/ Yacimientos talayóticos

'.o

.

.'

. :f;:'

'

... . .... • .o

10 Km.

_.-

(242)

."

..

::.


PATRIMONI RURAL PATRIMONIO RURAL

•....

*. -

• ....* ...................... -.

......

Arquitectura rural singular/

*

.<r-,

'.'

.. -...•. + •••••

Arquitectura rural singular

*

-

~.., a. a•• e.

Torre o talaia/Torre o atalaya Edifici d'interes/Edijicio de interés

*

~-.' -

....

".

-,

Molí! Molino

•••••• Camí de cavalls

......

o 1

(243)

5 ••

_.-

10 Km.

*


NUCLIS DE POBLACIÓ 1XARXA VIARlA NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y RED VIARIA

11 11

Nuclis turístics/ Núcleos turísticos Nuclis urbans/ Núcleos urbanos

~

Carretera comarcal/ Carretera comarcal

~

Carretera local! Carretera local , , ,

o

Camí venial/ Camino vecinal

1

(244)

5 __

••

10 Km.

_

lIIIIi

C:>


NUCLIS DE POBLACIÓ

1 XARXA VIARIA

NÚCLEOS DE POBLACI6N y RED VIARIA

\.

...... .. .... ·· '-,

'

••••••••••••

.:

"

.....~.....•.. ••••

#

...-..:- ..

'

.

,

'

,

_

Nuclis turístics/ Núcleos turísticos

_

Nuclis urbans/ Núcleos urbanos

~

Carretera comarcal/ Carretera comarcal

~

Carretera local/ Carretera local ~~,

o

Camí veinal/ Camino vecinal

1

(244)

5 ••

_.-

10 Km.


PATRIMONI RURAL PATRIMONIO RURAL

•...

*. -

.*.. ..-. -

...

. .... .-.

*

-,

+.

e.

.....~

Arquitectura rural singular/ Arquitectura ruraLsingular

•.... .,

*

..- -..

Torre o talaia/Torre o atalaya Edifici d'interes/Edificio

-

a•

......

~-••• -

...

de interés

*

...

Molí! Molino Camí de cavalls

o 1

(243)

5 ••

_.-

10

Km .

.... ...

*


ESTRUCTURA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA ESTRUCTURA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA

o1

5

--

10

Km.

Zona nucli/ Zona núcleo Zones tampó o d' esmorteiment/ Zonas tampón o de amortiguación Zona de transició/ Zona de transición

(245)


AUTORS DE LES FOTOGRAFIES (~)

AUTORES DE LAS FOTOGRAFIAS

BALLESTEROS, Enric: 122, 123, 124, 125, 127. MATEU, B.: 205. M ERCADAL , Bartomeu: 227,229. PIRIS, Pere: 12l. RITA, Joan: 30,31, 32, 34,42 (dreta/derecha), 43 (dreta/derecha), 57, 62, 66, 67, 68, 78, 81, 98, 101, 103, 117, 118,132,140,142 (dreta/derecha), 178,211,230,232,246. TRIAY, Rafael: 73, 77, 79, 95, 107, 109, 112, 113, 115, 143, 145,217,219. VIDAL, Josep M.: 7, 8, 9, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 35, 36,37,38,41,42 (esquerra/izquierda), 43 (esquerra/izquierda), 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 69, 74, 80,83,84,87,88,89,90,91, 92, 93, 94, 97, 102, 104, 106, 110, 129, 133, 135, 137, 138, 139, 142 (esquerra/izquierda), 146,148,151,153,155,157,159,160,163,164,166,167, 169,170,173,175,179,180,185,187,189,191,192,194, 195,196,197,198,199,203,209,220,221,222,225,233, 246, 248, 250, 252. VIDAL, Toni: 10, 12,20,70,86, 130, 132, 176, 182, 212,214, portada.

(249)


I


I

FOTOGRAFIES

FOTOGRAFÍAS

(<:)

lDENTIFICACIÓ DE LES LOCALITATS 1SUBjECTES DE LES FOTOGRAFIES SENSE PEU DE FOTO IDENTIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE LAS FOTOGRAFÍAS SIN PlÉ DE FOTO

-

Pago Pago Pago Pago Pago Pago

Y SUJETOS

Pago 8.- Prar de Lloriac / Prado de Lloriac. Pago 9.- Mongofre / Mongofre. Pago 10.- L'Albufera des Grau / La AI/Jljera des Grn«. Pago 11.- Tanques al sud de Ciuradclla / Cercados de piedra seca al sur de Ciutndella. Pago 12.- Puma de Momgofrc / Punta de Montgl1i'e Pago 16.- Far de Favarirx / Faro de Fauaritx. Pago 18.- Posta de sol de tardor / Puesta de sol de otoño. PaSo 20.- Tanques al volranr de Maó / Cercados de piedra seca en las cer-

110.118.130.139.140.146.-

lila des Porros / Illa des Porros. Son Saura (Ciuradella) / SOIl Snurn (Ciutadella). Talatí de Dalt / Talatí de Dalt. Máquina harcdora amiga / Máquina trilladora antigua. Senecio rodriguezii / Scnccio rodriguczii.

Cases circulars (Sant Vicenc dAlcaidus)

/ Casas circulares

(Sant Vicen(' d'Alcaidus).

Pago 148.- Talaiot (Tordló) / Talniat (Torelló). Pago 160.- Taula (Torralba d'en Salord) / Tal/la (Torrnlbn d'en Salord). Pago 164.- Pedrera en desús a Montef (Ciuradella) / Cantera en desuso 1'11

Mome}! (Ciutadelln).

Pago 168.- Pedrera en exploració explotación en Monte}

a Monrcf

(Ciuradclla)

/ Cantera en

(Ciutadella).

Pago 170.- Torre d'Alcaufar. (Abans de la rcsrauració) / Torre d'Alcau}ar. (Antes de la restauración). Pago 176.- Litoral des Migjorn / Litoral de Es Migjom. Pago 179.- Fcsrcs de Sant Joan a Ciuradella / Fiestas de Sant [oan en

cnnclas de Maó.

Pago 31.- Torrenr de Sama Cecilia / Torrente de Santa Cecilia. Pago 32.- Camps de conreu a les proxirnirars de la muntanya de Santa Águeda / Campos de cultivo en las cercanlas de la montaña de Santa Agueda. Pago 38.- Turons a la carretera des Grau / Colinas en la carretera de Es

Ciutadella.

Pago 180.- Embarcacions de vela lIatina / Embarcaciones de uela latina. Pago 182.- Pon de Maó / Puerto de Maó. Pago 183.- Detall del quadro arribuu a Chiessa anornenar «Lady Louise Lcnnox amb el regimenr del seu rnarir a Menorca» / Detalle del cuadro atri-

Grau.

Pago 50.- Penya-segars a Cala Mordll Acantilados en Cala More/l. Pago 54.- Carnps segats a sa Tramunrana / Campos segados en Sa Tra-

buido a Cbiesssa denominado rido en Menorca».

muntnna.

Pago 62.- Cistus albidus / Cisrus albidus. Pago 64.- Usinar de Sa Font d'cn Simó I Encinnr de Sa Font de En

«Lady Louisa Lennox con el regimiento de

SIl

ma-

Pago 192.- Scs Volres (Ciuradella) / Ses Voftes (Ciutndella). Pago 200.- Pcrsonarges a la casa circular de Carraillac (Torre d'en Gau-

Simá.

més) / Personajes en la casa circular de Cartnillac (Torre den Gaumés). Pago 212.- Torre d'cn Gaumés / Torre d'en Gaumés. Pago 214.- Plataforma rniocenica del Migjorn de l'illa / Plataforma miocénicn de Es Migjorn de Menorca. Pago 230.- Far de 1'1IIade l'Airc / Faro de la Isla del Aire. Pago 232.- Cala Carbó / Cala Carbá.

Pago 70.- Son Saura (Ciuradella) I SO/l Saurn (Ciutndella). Pago 74.- Barranc de Binigaus I Barranco de Binigaus. Pago 81.- Barranc de Son Borer I Barranco di' Son Boter. Pago 86.- L'Albufera des Graul La Alb/jera des Grau. Pago 90.- L'Albufera des G rau I La Albufira des Grau. Pago 97.- Arthrocneum fructicosum / Arrhrocneum frucricosurn. Pago 98.- Dunes a Cala Tirant / Dunas en Cala Tirnnt. Pago 10 1.- Cala Pregonda / Cala Pregonda. Pago 103.- Callystegia soldanella I Callystegia soldanella. Pago 104.- Astrngalus balearicus I Astragalus balearicus.

Pago 233.- Posta de sol al cap cl'en Font / Puesta de sol en Es Cap de En Font.

Pago 252.- Posta de sol as Castell/ Puesta de sol en 1:.5 Castell Pago 254.- Dorycnium jidgurans / Dorycnium fulgurans

(251)


(<=:»

Í N D E X

Í N DIe

E

11

Presentación del Presidente del Consell Insular de Menorca, Cristóbal Triay Humbert

11

Presentació del President de "SA NOSTRA", Caixa de Balears, Antoni Lluís Marí

13

Presentación del Presidente de "SA NOSTRA ". Caixa de Balears, Antoni Lluís Marí

13

Índex ternátic

14

Indice temático........................................................

14

lntroducció

17

Introducción............................................................

17

Capitel primer: Menorca una illa a mesura de l'home

19

Capítulo primero: Menorca una isla a la medida del hombre..............................................................

19

Capírol segon: Allo que és petit pot ser divers

63

Capítulo segundo: Lo pequeño puede ser diverso

63

Presentació del President del Consell Insular de Menorca, Cristóbal Triay Humbert.........

Capítol tercer: Construint

amb pedres.....................

147

Capítulo tercero: Construyendo con piedras................

147

Capítol quart: Els treballs i els homes ..

181

Capítulo cuarto: Los trabajos y los hombres................

181

Capítol cinque: Menorca, reserva de la biosfera

213

Capítulo quinto: Menorca, reserva de la biosftra........

213

Mapes tematics........................................................

234

Mapas temáticos......................................................

234

Bibliografia..............................................................

247

Bibliografia

247

Autors de les fotografíes

249

Autores de lasfotografias...........................................

249

(253)


(254)


Aquesta tercera edici贸 del llibre MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA s'acaba d'imprimir als obradors grafics de Son Acacias S.L. de Ciutadella de Menorca e! dia 17 de gener de l'any dos mil, Diada de! Poble de Menorca. Laus Deo

(255)


Menorca Reserva de la Biosfera  

Autores: Joan Rita, Josep Vifdal, Cipriano Marín. Un libro bilingüe (español y catalán), dedicado a esta Reserva de Biosfera insular. Los au...