Page 1

”Det positiva utfallet från dosresponsstudien … innebar att vi under inledningen av kvartal två kunde initiera den prekliniska långtidsstudie som är nästa viktiga milstolpe på vägen till färdigt läkemedel.” Jan Nilsson, VD CombiGene AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2017 för

CombiGene AB (publ)


För många drabbade finns ingen hjälp. Ännu. Detta vill vi ändra på. Vi är i utvecklingsfasen av en världs­ledande behandlings­­metod mot epilepsi. Potentialen är enorm, utsikterna är goda. För miljontals människor globalt.

2

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


Delårsrapport januari – mars 2017 för CombiGene AB (publ) Första kvartalet januari – mars 2017 • Nettoomsättning: 3 000 (0) TSEK. • Resultat efter finansiella poster: 249 (-1 397) TSEK. • Resultat per aktie: 0,02 (-0,12) SEK. • Likviditeten vid periodens utgång: 11 915 (10 291) TSEK

• Soliditeten vid periodens utgång: 92 (94) %. Verksamheten under första kvartalet 2017 • Fokus på epilepsiprojektet. Under årets första

kvartal låg fokus på att driva CombiGenes epilepsiprojekt.

• Företrädesemission. I januari beslöt styrelsen

att föreslå en företrädesemission och en extra bolagsstämma hölls den 24 januari. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen var garanterad till 80.5 procent och vid teckningstidens utgång kunde konstateras att emissionen var kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes cirka 14,2 miljoner före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomfördes ett stort antal informationsmöten i samarbete med bland annat Aktiespararna och AktieTorget.

• Resultat från dos-responsstudien. Under

kvartalet fick bolaget, som väntat, resultatet av dos-responsstudien som visade att bolagets läkemedelskandidat har en dosberoende antiepileptisk effekt. Baserat på denna information kunde den sista planeringen genomföras för att kunna initiera en långtidsstudie hos Professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång • I början av april månad initierades den plane-

rade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedels­kandidat för behandling av epilepsi.

• Kallelse till ordinarie årsstämma 9 maj 2017 publicerad.

• Bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 18 april.

• CombiGene deltog i ”Gene Therapy for Rare Disorders” i april i Boston.

Om CombiGene CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

• Licensavtal. Bolaget har under perioden faktu-

rerat 3 000 TSEK för en s.k. ’signing fee’ enligt det avtal som slutits med Panion Animal Health AB.

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

3


Merab Kokaia är en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och han har en unik preklinisk modell och kompetens, även jämfört med stora professionella CRO-bolag (Contract Research Organisation), vilket borgar för att vi får en god kontinuitet i projektet. 4

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


VD har ordet EPILEPSI

FORSKNING

2016 var ett bra år då vi levererade enligt plan på våra stora milstolpar med val av läkemedelskandidat och vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket. Första kvartalet 2017 innebar en fortsättning av denna positiva utveckling. Kvartalets höjdpunkter utgjordes av Bolagets framgångsrika nyemission, som övertecknades med 31 procent, och det positiva utfallet av vår dos-responsstudie, som båda tillförde ytterligare energi och tillförsikt till vår verksamhet. Efter första kvartalets utgång initierade vi den långtidsstudie som kommer att löpa under 2017/2018.

Övertecknad företrädesemission Motivet för företrädesemissionen som vi genomförde i kvartalet var att skapa finansiella förutsättningar för att genomföra en långtidsstudie av vår läkemedelskandidat. Det var därför mycket glädjande att se det förtroende som såväl gamla som ny aktieägare visade oss genom att teckna aktier i CombiGene. Positivt utfall av dos-responsstudien Under årets första kvartal erhöll vi också finala data från den dos-responsstudie som vi genomfört i samarbete med Pharmaseed Ltd. Studien bekräftade att vår läkemedelskandidat, precis som vi förväntade oss, har avsedd dosberoende antiepileptisk effekt. Långtidsstudien påbörjad Det positiva utfallet från dos-responsstudien och det kapitaltillskott vi erhöll genom företrädesemissionen innebar att vi under inledningen av kvartal två kunde initiera den prekliniska långtidsstudie som är nästa viktiga milstolpe på vägen till färdigt läkemedel. Långtidsstudien kommer att genomföras vid Universitetssjukhuset i Skåne och under ledning av professor Merab Kokaia. Syftet med studien är framför allt att ge ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av vår läkemedelskandidat. Modellen som vi kommer att använda har många

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

likheter med mänsklig epilepsi, inklusive spontana kramper och underliggande förändringar i hjärnan och resultatet kommer att vara en viktig del av vårt underlag för fortsatt utveckling. Merab Kokaia är en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och han har en unik preklinisk modell och kompetens, även jämfört med stora professionella CRO-bolag (Contract Research Organisation), vilket borgar för att vi får en god kontinuitet i projektet. Studien beräknas vara klar under första halvåret 2018. Stärkt kommunikation med våra aktieägare CombiGene verkar inom ett mycket innovativt medicinskt forsknings- och utvecklingsområde, som kan komma att revolutionera behandlingsmetoder och ge miljontals människor bättre livskvalitet. För att kunna berätta om vår verksamhet och sätta den i ett större sammanhang och dessutom prata om genterapi i mer generella termer lanserade vi under årets första kvartal tidningen Genevägen. Tanken med tidningen är att hålla våra aktieägare uppdaterade om CombiGenes resa och utveckling, och låta dem ta del av våra forskningsrön och framgångar på ett intressant och stimulerande sätt. Jan Nilsson VD CombiGene AB (publ)

5


ER

PATENTERAD

BEHANDLING

Finansiell information

Risker och osäkerhetsfaktorer

Intäkter och resultat Bolaget har omsatt 3 000 TSEK under perioden januari-mars. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 249 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter. Omsättningen hänför sig till den ’signing fee’ enligt det avtal som slutits med Panion Animal Health AB. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet för perioden januari-mars uppgår till 8 860 TSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 11 915 TSEK. Soliditeten uppgår till 92,353 %. Aktien Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 16 522 230 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Periodens genomsnittliga antal aktier uppgår till 13 847 202. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under första kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. Principer för bokslutskommunikéns upprättande CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Granskning av revisor

Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 2 (1), av vilka 1 (0) är kvinnor. Därtill kom VD som var anlitad som konsult.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande finansiell rapport Delårsrapport januari-juni 2017, den 17 augusti 2017.

Lund den 17 maj 2017, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad Ordförande

Lars Thunberg Styrelseledamot

Susana Ayesa Alvarez Styrelseledamot

Morten Albrechtsen Styrelseledamot

Peter Nilsson Styrelseledamot

Jan Nilsson Verkställande direktör

För ytterligare information: CombiGene AB (publ) Jan Nilsson, VD Tel: +46 (0)704 66 31 63 E-post: jan.nilsson@combigene.com

6

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


Under kvartalet fick bolaget, som väntat, resultatet av dos-responsstudien som visade att bolagets läkemedels­ kandidat har en dosberoende antiepileptisk effekt.

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

7


Koncernens resultaträkning i sammandrag Belopp i TSEK Nettoomsättning

2017

2016

2016

jan - mars

jan - mars

jan - dec

3 000

0

0

Rörelsens kostnader -2 255

-1 106

-7 250

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

-496

-291

-1 416

Rörelseresultat

249

-1 397

-8 666

Finansiellt netto

-

-

0

249

-1 397

-8 666

-

-

-

249

-1 397

-8 666

Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat

8

Resultat per aktie före utspädning

0,02

-0,12

-0,74

Resultat per aktie efter utspädning

0,02

-0,12

-0,74

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

13 847 202

11 507 857

11 728 159

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

13 847 202

11 507 857

11 728 159

Utestående antal aktier

16 522 230

11 801 593

11 801 593

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i TSEK

2017

2016

2016

TILLGÅNGAR

31 mar

31 mar

31 dec

Immateriella anläggningstillgångar

1 224

1 224

1 224

Summa anläggningstillgångar

1 224

1 224

1 224

3 888

1 018

610

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Övriga fordringar Kassa och bank

11 915

10 291

3 055

Summa omsättningstillgångar

15 803

11 309

3 666

SUMMA TILLGÅNGAR

17 027

12 533

4 889

1 652

1 180

1 180

Övrigt tillskjutet kapital

31 014

19 938

20 089

Annat eget kapital

-17 190

-7 989

-8 524

249

-1 397

-8 666

15 725

11 732

4 079

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital

Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder

1 302

801

810

Summa skulder

1 302

801

810

17 027

12 533

4 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

9


Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK

Aktiekapital

Annat till­­skjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

Summa eget kapital

1 180

20 089

-17 190

4 079

472

13 690

Ingående balans vid årets början Nyemission Emissionskostnader

14 162

-2 765

-2 765

Periodens resultat Utgående balans

1 652

31 014

249

249

-16 941

15 725

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten

2017

2016

2016

jan – mars

jan – mars

jan – dec

-2 537

-1 955

-8 808

0

-77

-77

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 397

2 863

2 480

Periodens kassaflöde

8 860

831

-6 405

Likvida medel vid periodens början

3 055

9 460

9 460

Likvida medel vid periodens slut

11 915

10 291

3 055

10

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


CombiGene verkar inom ett mycket innovativt medicinskt forsknings- och utvecklingsområde, som kan komma att revolutionera behandlingsmetoder och ge miljontals människor bättre livskvalitet.

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

11


Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i TSEK

2016

2015

2016

jan - mars

jan - mars

jan - dec

3 000

0

0

-2 254

-1 099

-7 185

-496

-291

-1 417

Rörelseresultat

250

-1 390

-8 602

Finansiellt netto

4

-

-79

254

-1 390

-8 681

-

-

-

254

-1 390

-8 681

Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader

Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat

12

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i TSEK

2017

2016

2016

TILLGÅNGAR

31 mar

31 mar

31 dec

1 224

1 224

1 224

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

194

633

190

1 418

1 857

1 414

Omsättningstillgångar Övriga fordringar

3 888

1 018

610

Kassa och bank

11 720

9 665

2 860

Summa omsättningstillgångar

15 608

10 683

2 860

SUMMA TILLGÅNGAR

17 026

12 540

4 884

1 652

1 180

1 180

4

4

4

77

0

77

13 745

19 354

2 821

257

-8 799

2

15 734

11 739

4 084

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust inklusive årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder

1 292

801

800

Summa skulder

1 292

801

800

17 026

12 540

4 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

13


Rapport i sammandrag över moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK Ingående balans vid årets början Nyemission

Aktiekapital

Reservfond

Fond för utvecklingsutgifter

1 180

4

77

472

Överkursfond

Balanserat resultat inkl periodens resultat

Summa eget kapital

2 820

3

4 084

13 690

Emissionskostnader

14 162

-2 765

-2 765

Periodens resultat Utgående balans

1 652

4

77

13 745

254

254

257

15 735

Bolaget ställde under 2016 ut 353 760 teckningsoptioner till dotterföretaget CombiGene Personal AB, vilka ska kunna överlåta dessa till ledande befattningshavare i CombiGene AB (publ). Under 2016 har dotterföretaget överlåtit 290 000 optioner och har därmed ytterligare 63 760 optioner att överlåta. Optionsinnehavarna äger för varje teckningsoption rätt att, under perioden 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11:10 kronor. Teckningsoptionerna medför en utspädning av ägandet när kursen på aktien överstiger optionernas lösenpris. Det föreligger ingen utspädningseffekt under perioden.

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten

2017

2016

2016

jan – mars

jan - mars

jan - dec

-2 537

-1 947

-8 752

0

-627

-627

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 397

2 863

2 863

Periodens kassaflöde

8 860

289

-6 516

Likvida medel vid periodens början

2 860

9 376

9 376

Likvida medel vid periodens slut

11 720

9 665

2 860

14

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)


Nyckeltal för koncernen Belopp i TSEK

2017

2016

2016

jan - mars

jan - mars

jan - dec

Resultat per aktie före utspädning, kr

0,02

-0,12

-0,74

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,02

-0,12

-0,74

Finansiella nyckeltal

Eget kapital per aktie, kr

0,95

0,99

0,35

92,35

93,61

83,43

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

13 847 202

11 507 857

11 728 159

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

13 847 202

11 507 857

11 728 159

Utestående antal aktier

16 522 230

11 801 593

11 801 593

Förändring aktier

Kvotvärde (kr)

Soliditet, %

Aktiekapitalets utveckling Totalt aktie­ kapital (kr)

Förändring (kr)

50 000

50 000

500

500

100,00

100 000

50 000

1 000

500

100,00

2 600

1 026

26

100,00

År

Händelse

1990

Nybildning

1997

Fondemission

2010

Nyemission

102 600

Antal aktier

2013

Nyemission

143 600

41 000

1 436

410

100,00

2014

Fondemission

574 400

430 800

5 744

4 308

100,00

2014

Nyemission

604 400

30 000

6 044

300

100,00

2014

Split 1 000:1

604 400

0

6 044 000

6 037 956

0,10

2014

Nyemission

884 400

280 000

8 844 000

2 800 000

0,10

2015

Nyemission

1 134 400

250 000

11 344 000

2 500 000

0,10

2015

Nyemission

1 138 197

3 797

11 381 970

37 970

0,10

2016

Nyemission

1 180 159

41 962

11 801 590

419 620

0,10

2017

Nyemission

1 652 223

472 064

16 522 230

4 720 637

0,10

Vid periodens utgång

1 652 223

D el årsrappor t januari – mars 2017 f ör CombiG ene AB (publ)

16 522 230

0,10

15


www.combigene.com CombiGene AB (publ)  Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden  info@combigene.com

Combigene Delårsrapport Q1 2017  
Combigene Delårsrapport Q1 2017