Page 1

PI OTRTURCZYN


NOWEŻYCI E FABRYKIMOTTE Pr oj ek tmagi st er sk i pr omot or : dri nż . ar ch. Mar ekJani k

Temat em pr acymagi st er ski ejj estr ewi t al i zacj a poł udni owejcz ęscidzi el ni cy St ar e Mi ast ow Cz ęst ochowi e,w kt ór ym znaj duj esi ękompl eks obi ekt ów popr z emysł owy ch dawnej f abr yki wł óki enni cz ej . Pr oj ekt swoi m zasi ęgi em obej muj e t akż e z degr adowane z espoł y mi eszkani owe or az f r ont yr z ekiSt r adomkiw okol i cyi ndust r i al negokompl eksu.Tyt ułpr oj ekt u -„ Noweży ci ef abr yki Mot t e”wskazuj enagł ówny j egocel j aki mj esti mpl ement acj anowy chf unkcj i do z degr adowany ch obi ekt ów.Zapr oj ekt owane r ozwi ązani emanacel uwykor zyst aćpot encj ał j akini ewąt pl i wi e maj ą obi ekt y dawnejf abr yki Mot t e or az r ozbudować r el acj e pr z est r z enne t egot er enuzpoz ost ał ymicz ęsci amimi ast a.


ZAGOSPODAROWANI E TERENÓW REKREACYJNYCH W BI LCZY Konk ur sar chi t ek t oni cz ny współ pr aca: Mat euszPi wowar sk i , Ost r owscyAr chi t ek ci

Gł ównym zał oż eni em pr oj ekt owym j est akt ywi zacj aspoł ecznami eszkańcówBl i czyor az sąsi aduj ący ch mi ej scowości .Pr oj ekt zakł ada wzmocni eni e t ożsamości mi ej sca popr z ez st wor z eni e wysoki ej j akości t emat y cznej pr z est r z eni r ekr eacyj nowypoczynkowej . Budowę t ożsamości mi ej sca opr al i śmy na i kikami eni a-nat ur al nego wykor zyst ani usymbol sur owcaodl atwy dobywanegow t ym mi ej scu. Zast anahi st or i ami ej scanaznacz onakami eni em w pr ez ent owanym pr oj ekci e znaj duj e swoj ą kont ynuacj ę w pr z est r z ennej f or mi e zagospodar owani aor azw kszt ał t owani umał ej ar chi t ekt ur y . Dr ugi m el ement em skł adowym t ożsamościmi ej scasądr z ewa,kt ór et yl kow t ej cz ęści Pol ski wyst ępuj ą we wszyst ki ch podst awowy ch gat unkach.Różnor odność i ch f or my i kol or yst yki gwar ant uj e nat ur al ną zmi ennośćar anżacj i t er enuwzal eżności odpor y r oku.Wi el of unkcyj nośćpr oj ekt owany cht er enów r ekr eacyj ny ch wpr owadza nową at r akcyj ną ej scai nt egr uj ącąl okal nąspoł eczność j akośćmi or az t ur yst ów, czy spor t owców amat or ów. Tr wał a i dent yf i kacj a mi ej sca czyl i t zw. t ożsamość wyr aż ona w pr ost y isymbol i czny sposóbz ost ał azawar t awl ogoinazwi epr oj ekt u.


ZAGOSPODAROWANI E TERENÓW REKREACYJNYCH W BI LCZY Konk ur sar chi t ek t oni cz ny współ pr aca: Mat euszPi wowar sk i , Ost r owscyAr chi t ek ci


JENGA-KONCEPCJA ZABUDOWY MI ESZKANI OWEJ k onsul t acj e: dri nż . ar ch. TomaszWagner

Zał oż eni em pr oj ekt u j est st wor z eni e mi eszkani owego kompl eksu zabudowy punkt owej na dzi ał ce pr zy ul . Boj kowski ej w Gl i wi cach. I nspi r acj ąw t wor z eni uf or my poj edyncz ego punkt owca był a popul ar na gr a " Jenga" . Wz or uj ąc si ę na ni ej z br ył y budynku usuwane są posz cz egól neel ement y ,kt ór et wor ząmi ej scepr z eznacz one dl ar ekr eacj i mi eszkaj ący cht am l udzi . W budynkuznaj duj ąsi ę wi ęc: kor tdosquasha, pr z est r z eńzabawdl adzi eci , mi ej scedo gr yw t eni sast oł owego,zi el onet ar asy .Typol ogi ami eszkań j est zr óżni cowana, dost osowana do wi el u r odzaj ów użyt kowni ków.Punkt owceust awi onesąnapodł użnejdzi ał ce napr z emi enni e, co zapewni a opt ymal ne doświ et l eni e obi ekt ów.


JENGA-KONCEPCJA ZABUDOWY MI ESZKANI OWEJ k onsul t acj e: dri nż . ar ch. TomaszWagner


TEATROPEROWY

k onsul t acj e: dri nż . ar ch. Henr y kZubel

Pr oj ektzakł ada ut wor z eni e nowego subcent r um w poł udni owej cz ęści Kat owi c, w dzi el ni cy Li got a. Nowopr oj ekt owanecent r um kul t ur owemasi ęskł adać z budynków bi bl i ot eki , sal i koncer t owej ,t eat r u oper owegoicent r um kongr esowego.Opr acowywany pr z ez emni et eat roper owyzawi er aw sobi ecz ęśćdl a ar t yst ów or azcz ęśćdl awi dz ów zf oy eror azdużąi mał ą sal ąt eat r al ną.Dach obi ekt u zapr oj ekt owano j ako dach zi el ony zi nt egr owany z sal ą banki et ową umi esz cz oną na naj wyższ ejkondy gnacj i .Kompl eks pr z ewi duj er ówni eżpowst ani eobi ekt uhot el owegoi


TEATROPEROWY

k onsul t acj e: dri nż . ar ch. Henr y kZubel

przekrój poprzeczny

przekrój podłuzny


ema i l //// pi ot r . m. t ur c z yn@gma i l . c om

t el //// +48516509698

Portfolio Piotr Turczyn 2018  
Portfolio Piotr Turczyn 2018  
Advertisement