Page 1

PitoliS - Tr ian tafylloS Pi sti oli s-Tri antafyllos& Associ ates Col l a bor a t i ngwi t hAnde r s e nGl oba l i nGr e e c e&Cy pr us

Ge ne r a l Da t aPr ot e c t i onRe gul a t i on( GDPR) Ke yF a c t s&t heRoa dma pt oCompl i a nc e

Compe t i t i ona ndRe gul a t or y

www. pt l e ga l . e u At he ns


PI S T I OL I S-T RI ANT AF YL L OS&AS S OCI AT E S|GE NE RALDAT APROT E CT I ONRE GUL AT I ON-KE YF ACT S

Στ ι ς2 5 Μαΐ ου 2 0 1 8 θα τ ε θε ίσε ε φαρμογ ήο Καν ον ι σμός2 0 1 6 / 6 7 9 , γ ι ατ ηνπροστ ασί ατ ωνφυσι κ ών προσώπωνέ ν αν τ ιτ ηςε πε ξ ε ργ ασί αςτ ωνδε δομέ ν ων προσωπι κ ού χ αρακ τ ήρα κ αι γ ι α τ ην ε λ ε ύθε ρη κ υκ λ οφορί ατ ωνδε δομέ ν ωναυτ ών ,γ ν ωστ όςκ αιως GDPR. ΟΚανονι σμόςπε ρι λαμβάνε ιμι ασε ι ράαπόνέ ε ς προστ ατ ε υτ ι κέ ςδι ατ άξ ε ι ς ,ε νώε πι βάλε ιυψηλά πρόστ ι μα.

Βασι κ έ ςΈν ν οι ε ς&Ορι σμοί

2

Προσωπι κ άΔε δομέ ν α

Ε πε ξ ε ργ ασί απροσωπι κ ώνδε δομέ ν ων

Κάθεπλ ηροφορί απουαφοράφυσι κ όπρόσωποη τ αυτ ότ ητ ατ ουοποί ουέ χ ε ιε ξ ακ ρι βωθε ί , ήμπορε ί ν αε ξ ακ ρι βωθε ί ,άμε σα ή έ μμε σα,ι δί ωςμέ σω αν αφοράςσεαν αγ ν ωρι στ ι κ όστ οι χ ε ί οτ αυτ ότ ητ ας , όπωςόν ομα, σεαρι θμότ αυτ ότ ητ ας , σεδε δομέ ν α θέ σης ,σεonl i neαν αγ ν ωρι στ ι κ ότ αυτ ότ ητ αςήσε έ ν αν ή πε ρι σσότ ε ρους παράγ ον τ ε ς που προσι δι άζ ουν στ η σωματ ι κ ή, φυσι ολ ογ ι κ ή, γ ε ν ε τ ι κ ή,ψυχ ολ ογ ι κ ή,οι κ ον ομι κ ή,πολ ι τ ι στ ι κ ήή κ οι ν ων ι κ ήτ αυτ ότ ητ άτ ου.

Κάθε πράξ η ή σε ι ρά πράξ ε ων που πραγ ματ οποι ε ί τ αι με ή χ ωρί ς τ η χ ρήση αυτ οματ οποι ημέ ν ων μέ σων ,σε προσωπι κ ά δε δομέ ν αήσεσύν ολ απροσωπι κ ώνδε δομέ ν ων , όπωςησυλ λ ογ ή,ηκ ατ αχ ώρι ση,ηοργ άν ωση,η δι άρθρωση,ηαποθήκ ε υση,ηπροσαρμογ ήήη με τ αβολ ή, η αν άκ τ ηση, η αν αζ ήτ ηση πλ ηροφορι ών ,η χ ρήση,η κ οι ν ολ όγ ηση με δι αβί βαση,η δι άδοση ή κ άθε άλ λ η μορφή δι άθε σης ,η συσχ έ τ ι ση ή ο συν δυασμός ,ο πε ρι ορι σμός , ηδι αγ ραφήήηκ ατ αστ ροφή.


Πε δί οΕ φαρμογ ής

1

2

3

4

Σεόλ ατ αν ομι κ άπρόσωπαπουε πε ξ ε ργ άζ ον τ αι προσωπι κ άδε δομέ ν αμεδραστ ηρι ότ ητ ε ςε ν τ ός τ ηςΕ . Ε . ,ακ όμα κ αιανη ε πε ξ ε ργ ασί ατ ων δε δομέ ν ωναυ τ ώνε κ τ ε λ ε ί τ αι ε κ τ όςΕ . Ε .

ΟΚαν ον ι σμόςαφοράτ όσοτ ουςυπε ύθυν ους ε πε ξ ε ργ ασί ας ,αυτ ούςδηλ αδή που ορί ζ ουν πώςκ αι γ ι ατ ί γ ί ν ε τ αι ε πε ξ ε ργ ασί απροσωπι κ ών δε δομέ ν ων ,όσο κ αιτ ουςε κ τ ε λ ούν τ ε ςτ ην ε πε ξ ε ργ ασί αγ ι αλ ογ αρι ασμότ ωνυπε υθύν ων

Σεν ομι κ άπρόσωπαε γ κ ατ ε στ ημέ ν αε κ τ όςΕ . Ε . που προσφέ ρουν αγ αθά / υπηρε σί ε ς σε υποκ ε ί με ν αδε δομέ ν ωνε ν τ όςΕ . Ε .

Γ ι απροσωπι κ άδε δομέ ν απουτ ηρούν τ αισε ηλ ε κ τ ρον ι κ ήκ αι έ ν τ υπημορφή

Ημε ρομην ί α 5 / 0 5 / 2 0 1 8 Συμμόρφωσης 2

1 0Βασι κ άΣτ οι χ ε ί ατ ουΚαν ον ι σμού ησηςστ ηνΑρχ ήΠροστ ασί αςΠροσωπι κ ώνΔε δομέ ν ων 1 Κατάργησηυποχρέωσηςγνωστοποί ε αυποχ ρέ ωσηαυτ οαξ ι ολ όγ ησης( S e l f a s s e s s me nt ) . Υποχ ρέ ωσηδι ε ν έ ργ ε ι αςμε λ έ τ ηςε κ τ ί μησης 2 Ν αν τ ι κ τ ύπου( Pr i v a c yI mpa c tAs s e s s me nt ) ας 3 Υποχρέωσηλογοδοσί ποχ ρέ ωσηπροστ ασί αςτ ωνπροσωπι κ ώνδε δομέ ν ωναπότ ονσχ ε δι ασμό( byde s i gn) κ αι ε ξορι σμού 4 Υ ( byde f a ul t ) ωνΕ πε ξ ε ργ ασί αςΔε δομέ ν ων 5 ΥποχρέωσηΤήρησηςΑρχεί Νέ οι κ αν όν ε ςγ ι ατ ηνσυγ κ ατ άθε ση, ε πέ κ τ ασηπε ρι ε χ ομέ ν ουγ ι ατ αήδηυπάρχ ον τ ακ αι ν έ αδι κ αι ώματ α

6 γι ατ αφυσι κ άπρόσωπα( Δι κ αί ωμαστ ηφορητ ότ ητ α, Δι κ αί ωμαστ ηλ ήθη) ησηςπαραβι άσε ωνπροσωπι κ ώνδε δομέ ν ωνστ ηνε ποπτ ι κ ήαρχ ή 7 Νέαυποχρέωσηγνωστοποί Αύξ ησηαν ώτ ατ ουορί ουε πι βαλ λ ομέ ν ωνπροστ ί μωνκ αι αν αμε ν όμε ν ηαυστ ηροποί ησητ ων

8 επι βαλ λ ομέ ν ωνπροστ ί μων δι κ οί κ αν όν ε ςγ ι ατ ηνκ ατ άρτ ι σηπροφί λκ αι τ ηνε πε ξ ε ργ ασί απροσωπι κ ώνδε δομέ ν ωναν ηλ ί κ ων 9 Νέοιει ατ ηνε πε ξ ε ργ ασί αδε δομέ ν ωναπότ ρί τ ουςκ αι ν έ αυποχ ρέ ωσηορι σμούΥπε ύθυν ου 1 0 ΝέοιΚανόνεςγι Προστ ασί αςΔε δομέ ν ων( DPO)

3


Κρατ ι κ έ ςυπηρε σί ε ς , δημόσι ουςφορε ί ς, ν ομι κ άπρόσωπα δημοσί ουδι κ αί ου

Δημόσι α&ι δι ωτ ι κ ά ν οσοκ ομε ί α, θε ραπε υτ ήρι α, δι αγ ν ωστ ι κ ά κ έ ν τ ρακ . α.

Τ ραπε ζ ι κ έ ς ε ργ ασί ε ςσεόλ ο τ οφάσματ ους

Ε τ αι ρί ε ς προώθησης πωλ ήσε ων , ma r k e t i ng &δι αφήμι σης

Ε κ παι δε υτ ι κ οί οργ αν ι σμοί τ ου ι δι ωτ ι κ ούτ ομέ α

Δι αχ ε ι ρι στ έ ςε μπορι κ ών κ έ ν τ ρωνκ αι γ ε ν ι κ ά δι αχ ε ι ρι στ έ ςχ ώρων συν άθροι σηςφυσι κ ών προσώπων( π. χ . γ ήπε δα, συν αυλ ι ακ οί χ ώροι , κ λ π. )

4

Δήμους κ αι οργ αν ι σμούς τ οπι κ ής αυτ οδι οί κ ησης

Ποι ουςΑφορά ΟΚαν ον ι σμόςαφοράτ οσύν ολ οτ ων ε πι χ ε ι ρήσε ωνπουασκ ούνε πι χ ε ι ρηματ ι κ ή δραστ ηρι ότ ητ ακ αι απασχ ολ ούνπροσωπι κ ό αν ε ξ άρτ ητ ααπότ ομέ γ ε θόςκ αι τ οαν τ ι κ ε ί με ν οτ ης δραστ ηρι ότ ητ άςτ ους .

Τ αξ ι δι ωτ ι κ έ ς& τ ουρι στ ι κ έ ςυπηρε σί ε ς ( συγ κ οι ν ων ί ε ς , με τ αφορέ ς , ε ι σι τ ήρι α, ξ ε ν οδοχ ε ί α, κ αζ ί ν ο, χ ώροι στ άθμε υσης , κ λ π. )

Ε μπορι κ άκ ατ αστ ήματ απου ε πε ξ ε ργ άζ ον τ αι προσωπι κ ά δε δομέ ν απε λ ατ ώντ ους , ε ί τ εέ χ ουν φυσι κ ήπαρουσί α, ε ί τ επρόκ ε ι τ αι γ ι α ηλ ε κ τ ρον ι κ άκ ατ αστ ήματ α( σούπε ρ μάρκ ε τ , κ ατ αστ ήματ αρούχ ων , κ ατ αστ ήματ αηλ ε κ τ ρι κ ώνηλ ε κ τ ρον ι κ ώνε ι δών , αν τ ι προσωπε ί ε ςαυτ οκ ι ν ήτ ων , σκ αφών , κ λ π. )

Υπηρε σί ε ς ηλ ε κ τ ρον ι κ ών ε πι κ οι ν ων ι ώνκ αι δι αδι κ τ ύου, μεήχ ωρί ς αν τ άλ λ αγ μα

Υπηρε σί ε ς έ κ δοσης ε ι σι τ ηρί ωνγ ι α πολ ι τ ι στ ι κ ά γ ε γ ον ότ α

Υπηρε σί ε ς ασφάλ ι σης

Πολ ι τ ι κ άκ όμματ α, θρησκ ε υτ ι κ έ ς οργ αν ώσε ι ς , αθλ ητ ι κ άσωματ ε ί α ( ε παγ γ ε λ ματ ι κ άκ αι ε ρασι τ ε χ ν ι κ ά)

Ε τ αι ρί ε ς ε ρε υν ών

Ε ργ οστ άσι α


PI S T I OL I S-T RI ANT AF YL L OS&AS S OCI AT E S|GE NE RALDAT APROT E CT I ONRE GUL AT I ON-KE YF ACT S

Πρόστ ι μα&Ποι ν ι κ έ ςΚυρώσε ι ς Αν ώτ ατ οόρι ο€ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ή 4% τ ου παγ κ όσμι ου κ ύκ λ ου ε ργ ασι ών σε πε ρί πτ ωση ε πι χ ε ι ρήσε ων , όποι ο ε ί ν αι υψηλ ότ ε ρο.

Ε πι πλ έ οντ ωνδι οι κ ητ ι κ ώνπροστ ί μωνπουπροβλ έ πε ιοΚαν ον ι σμός ,κ άθεκ ράτ οςμέ λ οςαν αμέ ν ε τ αιν α αξ ι οποι ήσε ι τ ηνδυν ατ ότ ητ απουτ ουπαρέ χ ε τ αι ν αθε σπί σε ι κ αι ποι ν ι κ έ ςκ υρώσε ι ς , όπωςποι ν έ ςφυλ άκ ι σηςκ αι χ ρηματ ι κ άπρόστ ι μα, όπωςι σχ ύε ι ε ξ άλ λ ουκ αι σήμε ραμεβάσητ οι σχ ύονν ομι κ όπλ αί σι ο.

5


PI S T I OL I S-T RI ANT AF YL L OS&AS S OCI AT E S|GE NE RALDAT APROT E CT I ONRE GUL AT I ON-ROADMAPT OCOMPL I ANCE

GDPRCompl i a nc eS e r v i c e s

T r a i ni ng

Ε κ παί δε υση–Ε ν ημέ ρωσηγ ι ατ ονν έ οκ αν ον ι σμό

GDPRAudi t

Έλ ε γ χ οςυφι στ άμε ν ωνδι αδι κ ασι ώνκ αι ε κ τ ί μησηκ ι ν δύν ου

Compl i a nc eRe por t Έκ θε σησυμμόρφωσηςμεβάσητ ον έ οκ αν ον ι σμό

Pr oc e dur e s&Pol i c i e s

Δημι ουργ ί αν έ ωνδι αδι κ ασι ώνκ αι πολ ι τ ι κ ώνπουθαδι ασφαλ ί ζ ουντ ησυμμόρφωση

Ι ΤT ool sL e ga l Compl i a nc e Έλ ε γ χ οςσυμμόρφωσηςμετ ονκ αν ον ι σμότ ωνε ργ αλ ε ί ωνΙ Τπουθαε πι λ ε γ ούν

Ne wi nt e r na l e nv i r onme nt c ompl i a nc et r a i ni ng Ε κ παί δε υσηπροσωπι κ ούστ ηντ ήρησητ ωνν έ ωνδι αδι κ ασι ώνπουθαθε σπι στ ούνμε τ άτ ονέ λ ε γ χ ο

Out s our c e dDPOS e r v i c e Υπηρε σί ε ςΥπε ύθυν ουΠροστ ασί αςΠροσωπι κ ώνΔε δομέ ν ων

6


Dr . Θε μι στ οκ λ ήςΓ ι αν ν ακ όπουλ ος

He a dof Compe t i t i on&Re gul a t or yPr a c t i c e

Hμακ ρόχ ρον η,ε κ τ ε τ αμέ ν ηκ αιε ξ ε ι δι κ ε υμέ ν ηε μπε ι ρί ασεθέ ματ απουαφορούντ ηνπροστ ασί απροσωπι κ ών δε δομέ ν ωνκ αιτ ηνσυμμόρφωσημετ ι ςσχ ε τ ι κ έ ςκ αν ον ι στ ι κ έ ςυποχ ρε ώσε ι ςαποκ τ ήθηκ εκ ατ άτ ηνάσκ ησητ ων κ αθηκ όν τ ων , με τ αξ ύάλ λ ων , τ ουΝομι κ ούΣυμβούλ ουκ αι τ ουΔι ε υθυν τ ήΚαν ον ι στ ι κ ήςΣυμμόρφωσηςσεμε γ άλ ε ς πολ υε θν ι κ έ ςε τ αι ρί ε ςκ αι ομί λ ουςε τ αι ρι ών . Στ oπλ αί σι oτ ηςε παγ γ ε λ ματ ι κ ήςτ ουδραστ ηρι ότ ητ αςοκ . Γ ι αν ν ακ όπουλ οςπαρέ χ ε ι , με τ αξ ύάλ λ ων , ε ξ ε ι δι κ ε υμέ ν ε ς ν ομι κ έ ςσυμβουλ έ ςγ ι α θέ ματ α που αφορούντ ο ν ομι κ όκ αιρυθμι στ ι κ ό πλ αί σι ογ ι ατ ηνπροστ ασί ατ ων προσωπι κ ώνδε δομέ ν ωνσεε θν ι κ όε πί πε δοκ αισεε πί πε δοΕ υρωπαϊ κ ήςΈν ωσηςσεε λ λ ην ι κ έ ςκ αιπολ υε θν ι κ έ ς ε τ αι ρί ε ςπουδραστ ηρι οποι ούν τ αι στ ηνΕ λ λ άδα. Ε ι δι κ ότ ε ρα,σεσχ έ σημετ ονΓ ε ν ι κ όΚαν ον ι σμόΠροστ ασί αςΠροσωπι κ ώνΔε δομέ ν ων ,παρέ χ ε ιήδην ομι κ έ ς συμβουλ έ ςσε με γ άλ ουςπολ υε θν ι κ ούςομί λ ουςπουδραστ ηρι οποι ούν τ αισεδι άφορουςτ ομε ί ς( ηλ ε κ τ ρον ι κ έ ς ε πι κ οι ν ων ί ε ς , ασφάλ ε ι ε ς , κ απν οβι ομηχ αν ί α, ηλ ε κ τ ρι κ ήε ν έ ργ ε ι α, δι αχ ε ί ρι σηβάσηςδε δομέ ν ων , τ ράπε ζ ε ς , κ λ π. ) , έ χ ε ι δι ε ξ αγ άγ ε ισε μι ν άρι αε κ παί δε υσης προσωπι κ ού,έ χ ε ιε κ πον ήσε ιγ ι αλ ογ αρι ασμό κ άποι ων από αυτ ούς ε ξ ε ι δι κ ε υμέ ν ε ςμε λ έ τ ε ςγ ι ατ ι ςυποχ ρε ώσε ι ςπουπροκ ύπτ ουναπότ ονν έ οΚαν ον ι σμόκ αιγ ι ατ αβήματ απου οδηγ ούνστ ηνέ γ κ αι ρη, πλ ήρηκ αι ουσι αστ ι κ ήσυμμόρφωσημετ ον έ οπλ αί σι ο, ε λ αχ ι στ οποι ών τ αςτ ηνέ κ θε σησε κ ι ν δύν ουςόπωςηε πι βολ ήκ υρώσε ωνκ αι ηδι ε κ δί κ ησηαποζ ημι ώσε ων . Παράλ λ ηλ α, έ χ ε ι προσκ λ ηθε ί ωςομι λ ητ ής σεε ξ ε ι δι κ ε υμέ ν ασυν έ δρι ασχ ε τ ι κ άμετ οθέ μα. Τ έ λ ος ,σεσχ έ σημετ ηνε ξ ε ι δί κ ε υσήτ ουστ ηπαροχ ήυπηρε σι ώνε κ παί δε υσης ,αξ ί ζ ε ιν ασημε ι ωθε ίότ ιγ ι αμι α πε ν τ αε τ ί αδί δασκ εΕ υρωπαϊ κ όΚοι ν οτ ι κ όΔί κ αι οκ αιΔί κ αι οΕ λ ε ύθε ρουΑν τ αγ ων ι σμούστ ηνΝομι κ ήΣχ ολ ήτ ου Δημοκ ρι τ ε ί ουΠαν ε πι στ ημί ουΘράκ ης , σεπροπτ υχ ι ακ όκ αι με τ απτ υχ ι ακ όε πί πε δοκ αι σεπρογ ράμματ αδι ε θν ούς συν ε ργ ασί αςμεν ομι κ έ ςσχ ολ έ ςστ ηναλ λ οδαπή.

Ε ν ημε ρωθε ί τ ε γ ι ατ ονν έ οΚαν ον ι σμόκ αι τ ι ςΥπηρε σί ε ςμαςστ ο

gi a nna k opoul os @pt l e ga l . e u

We ’ r ea l l goi ngt oha v et oc ha nge howwet hi nka boutda t apr ot e c t i on

T he r e ’ sal oti nt heGDPRy ou’ l l r e c ogni z e f r om t hec ur r e ntl a w, butma k enomi s t a k e , t hi sone ’ saga mec ha nge rf ore v e r y one

E l i z a be t hDe nha m U. K. I nf or ma t i onCommi s s i one r

7


PitoliS - Tr ian tafylloS Pi sti oli s-Tri antafyllos& Associ ates

1 0 3V a s . S of i a sAv e nue , At he ns1 1 5 2 1 , Gr e e c e T . +3 02 1 03 6 2 6 9 7 1 , F . +3 02 1 03 6 2 6 9 7 4 i nf o@pt l e ga l . e u www. pt l e ga l . e u

General data protection regulation  
General data protection regulation