Page 70

PUNKTY ZWROTNE

Część II

obniżek podatków w okresie dobrej koniunktury jest wyraźny spadek dochodów w  odniesieniu do produktu krajowego brutto w  latach kryzysu finansowego. Architekci reform podatkowych zlekceważyli zjawisko wahań koniunkturalnych, a także możliwość wystąpienia kryzysu i wzrastających wówczas potrzeb finansowych państwa. Z  danych Eurostatu wyWykres 2. Ewolucja maksymalnych stawek PIT nika, że w  latach 2008 i  2009 w latach 1995–2011 w krajach Unii Europejskiej nastąpiło obniżenie dochoŹródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. dów publicznych i  wzrost wydatków w  relacji do produktu krajowego brutto, przedstawia wykres duktu krajowego brutto, co skutkowało skokowo 3. Charakterystyczne są przejawy naśladownic- zwiększającymi się deficytami. W 2010 r. łączne twa w kształtowaniu się tej relacji niezależnie od wydatki sektora finansów publicznych (General tego, czy poszczególne kraje już były w  struk- Government) w krajach Unii Europejskiej wynoturach Unii Europejskiej czy dopiero aspiro- siły 50,6% produktu krajowego brutto, natomiast wały do członkostwa. Wykres ten potwierdza dochody ogółem instytucji rządowych i  samoogólną tendencję do obniżania obciążeń fi- rządowych zmniejszyły się do 44% produktu skalnych jako odpowiedź na zalecenia dok- krajowego brutto, co spowodowało wzrost defitryny neoliberalnej. Skutkiem dokonywanych cytu budżetowego w wysokości 6,4% produktu krajowego brutto. Są to wartości uśrednione, rzeczywista sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich była silnie zróżnicowana (Wahrig i  Gancedo Vallina 2011). Wykres 4 przedstawia z kolei kształtowanie się luki fiskalnej rozumianej jako różnica między dochodami a wydatkami publicznymi w  krajach Unii Europejskiej w  odnieWykres 3. Dochody publiczne w krajach Unii sieniu do produktu Europejskiej (w % produktu krajowego brutto) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. krajowego brutto.

68

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement