Page 63

łów podłożowych GaN, diod laserowych i matryc laserowych RGB, tranzystorów, emiterów THz, fotowoltaiki, platform SERS czy ogniw wodorowych. Takie projekty będą wspierane środkami rozwojowymi. Innymi będą: Centrum Mikro i  Nanotechnologii MINOS, Centrum Grafenu i Innowacyjności Nanotechnologii czy Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii oraz wielu innych.

Na zakończenie

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012

61

Część II

Jeśli chodzi o Mazowsze działania związane z inteligentną specjalizacją regionalną są prowadzone od dawna. Wiele z nich jednak nie miało silnego wsparcia środkami strukturalnymi stąd osiągnięcia w tym zakresie nie są współmierne do koncentracji na Mazowszu potencjału naukowo-badawczego i innowacyjnego. Ten kierunek w związku z inicjatywami UE zostanie zmieniony. Zmianie też musi ulec udrożnienie wdrażania osiągnięć innowacyjnych do produkcji.

PUNKTY ZWROTNE

Stwierdzić jednak trzeba, że na tym etapie inteligentnego rozwoju Mazowsza inicjatywy te są wyjątkiem a nie regułą funkcjonowania mazowieckich przedsiębiorstw. Jest to sytuacja wymagająca ogromnego przyspieszenia z  uwagi na wielkie dysproporcje pomiędzy potencjałem uczelni wyższych i  instytutów naukowo-badawczych a poziomem rozwoju gospodarczego regionu i liczbą funkcjonujących na Mazowszu przedsiębiorstw. Z  uwzględnieniem kierunków działań dotyczących inteligentnej specjalizacji przygotowywana jest nowa edycja strategii rozwoju województwa. W zakresie wszystkich jej celów dotyczących: przemysłu i produkcji, gospodarki, przestrzeni i transportu, społeczeństwa, środowiska i energetyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego przewiduje się działania związane z innowacjami i badaniami, aby jak najlepiej wykorzystać istniejące potencjały dla inteligentnej specjalizacji. Przykładem takich zamierzonych działań mogących osiągnąć pozycję konkurencyjną na rynku światowym mogą być projekty Instytutu Wysokich Ciśnień dotyczące kryszta-

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement