Page 61

We współczesnym świecie coraz bardziej zaostrza się konkurencja ekonomiczna i społeczna. Jedną z dróg, dzisiaj już chyba najważniejszą i  najefektywniejszą prowadzącą do poprawy pozycji konkurencyjnej regionu, jest rozwój oparty na inteligentnej specjalizacji. Jest to zadanie szczególne dla regionów UE, aby ugrupowanie zwiększyło swoje szanse w  konkurencji 2

Por. ibidem, s. 4.

Jak prowadzić politykę inteligentnej specjalizacji? Jest to przede wszystkim związane z inteligentnym zarządzaniem regionalnym. W  pierwszej kolejności dotyczy wspomnianych już działań, tj. jasnego określenia kierunków specjalizacji regionalnej. Następnie, zgodnie z  obszarami sugerowanymi w komunikacie: wspierania klastrów innowacyjnych działających na rzecz regionalnego wzrostu gospodarczego; tworzenia przyjaznego innowacjom środowiska do pro-

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012

59

Część II

Dlaczego warto realizować strategię inteligentnej specjalizacji (SIS)?

globalnej. Główną bazą dla tej specjalizacji są innowacje, które warunkują inteligentny rozwój i kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, A w tym zakresie, jak wiadomo, regiony UE są silnie zróżnicowane pod względem innowacyjności. Najwyższy współczynnik osiągnięć w zakresie innowacji cechuje regiony Niemiec, Danii, Finlandii, Szwecji i Anglii. W Polsce jedynie cztery regiony są pod tym względem zauważalne, cechując się średnio niską innowacyjnością. Jednym z  nich jest Mazowsze (ponadto dolnośląskie, pomorskie i małopolskie). Drugi obszar korzyści związany jest ze stymulowaniem innowacji, co możliwe jest przy dużych nakładach na badania i  rozwój, a  to oznacza intensywny rozwój nauki i  szkolnictwa wyższego. Kolejny, wymaga wyboru (skoncentrowania) dziedzin dających możliwość generowania innowacji i  przez to uzyskiwania przewag konkurencyjnych gospodarki regionu. Jednocześnie dynamicznie musi być rozwijany kapitał społeczny. Taka strategia inteligentnej specjalizacji ma na celu zmobilizowanie potencjału zarówno wybranych regionów – o największych zasobach niezbędnych do takiej specjalizacji – jak i  potencjału innowacyjnego wszystkich regionów. Wybór przodujących regionów związany jest z tym, aby w trakcie realizacji strategii mogły pozostać w czołówce, a odstających – jak stwierdza Komunikat – by mogły dogonić najlepszych.

PUNKTY ZWROTNE

zasobów tworzących podstawy do inteligentnej specjalizacji oraz porównań z innymi regionami w tym zakresie. Zasoby te to zgodnie z komunikatem: osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju, kultura biznesowa, umiejętności pracowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, oferta usług wspierających innowacje, mechanizmy transferu technologii, infrastruktura badawczo-rozwojowa i  TIK, mobilność naukowców, inkubatory przedsiębiorczości, nowe źródła finansowania i  miejscowy potencjał kreatywności oraz dobre zarządzanie2 . Działania mające na celu realizację idei inteligentnej specjalizacji regionu należy więc oprzeć na skoncentrowaniu zasobów na najbardziej obiecujących rozwiniętych sektorach gospodarki, najczęściej gospodarki wiedzy. Takie podejście strategiczne, wspierane środkami przeznaczonymi na politykę regionalną i politykę rozwoju regionu, pozwoli dopiero na przyspieszone generowanie innowacji, a w konsekwencji na tworzenie wysoko wyspecjalizowanych ośrodków innowacji, które mogą być konkurencyjne w  skali krajowej, europejskiej i światowej. W ten sposób zostają dopiero stworzone silne podstawy inteligentnego rozwoju regionu. Takimi zasobami do tworzenia podstaw inteligentnego rozwoju, największymi w  skali kraju już dzisiaj dysponuje woj. mazowieckie.

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement