Page 38

PUNKTY ZWROTNE

Część II

Twierdzę, że w tej chwili Chińczycy realizują model gospodarki światowej, planowej, a  najlepszym dowodem na to jest fakt, że obecnie przyjmują dwunasty plan rozwoju. Jest to model oparty na działalności trójkąta: autokracja, technokracja i planowanie strategiczne. Oczywiście model ten wykorzystuje instytucje rynku, korporacje transnarodowe, cały arsenał globalizacji kapitalizmu. Ale ten arsenał globalizacji kapitalizmu jest podporządkowany chińskiej myśli strategicznej. Proponuję zwrócić uwagę, jak wyglądają spotkania między Unią Europejską a Chinami. Po jednej stronie są Chińczycy, którzy dokładnie wiedzą czego chcą, czyli mają określone cele strategiczne. A po drugiej stronie jest Unia Europejska – jest Komisja Europejska – która jest wielkim aparatem uzgadniania decyzji. Unia Europejska w  rozmowach zajmuje bardzo miękkie stanowiska, gdyż wszystkie jej decyzje muszą być uzgadniane. Ten dialog wygląda bardzo niekorzystnie dla Unii. Na marginesie referatu pana ambasadora Burskiego chciałbym dodać kilka słów na temat relacji USA–Chiny.

W opinii Henry Kissingera relacje te są najważniejszym elementem owej sceny globalnej XXI w. To jest sprawa, która zasługuje na odrębną dyskusję. Wspólnotę i  konfl ikt geostrategiczny USA–Chiny określano mianem Chimerica. Warto przypomnieć, że w mitologii greckiej Chimera jest ziejącym ogniem potworem. Oczywiście doświadczenia XXI w. mogą zmienić złorzeczne brzmienie tej metafory. Moje uwagi są próbą myślenia o  wielkich problemach XXI w.: − o kryzysie kapitalizmu, − o kryzysie demokracji liberalnej, − o kryzysie Wspólnoty Atlantyckiej, − o potencjalnym sukcesie gospodarki planowej w Chinach, − o Chimeryce. Chodzi o  to, aby w  PTE zrodził się klimat dyskusji o fundamentalnych problemach XXI w.

„Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie roku 2050” 16 lutego 2012 r. Antoni Kukliński: Trzeba stworzyć sieć uczelni w  całości funkcjonujących w  języku angielskim, od woźnego, aż do rektora. Na tej uczelni Polacy nie powinni być w  żaden sposób uprzywilejowani. I  grono studenckie i  grono nauczające powinno być otwarte w skali globalnej. (fragment stenogramu, więcej na http://www.pte.pl/226_archiwum.html)

36

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement