Page 139

czy wreszcie system finansowania nauki nie ułatwiają dzielenia się wynikami badań naukowych. Z większych instytucji naukowych w  Polsce tylko ICM UW, UMK, UAM, PAN, AGH występują z różnymi inicjatywami otwartościowymi, od promowania idei począwszy, do wprowadzania projektów otwartych czy organizowani spotkań, konferencji, apeli, angażowania się w  europejskie projekty, monitorowania zmian związanych z  reformą nauki oraz prawa autorskiego. Ostatnie lata pokazują jednak wzrost zainteresowania takim modelem uprawiania nauki, jest więc szansa na nowe inicjatywy i  być może także budowanie polskiej polityki otwartej.

Bibliografia 1. Hofmokl J., Tarkowski A., Bednarek-Michalska B. i inni, Przewodnik po otwartej nauce, ICM, Warszawa 2009, http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce/, 24.02.2012. 2. McKiernan G., Alternative Peer Review: Quality Management for 21st Century Scholarship, Iowa Iowa State University Library 2003, http:// www.public.iastate.edu/~gerrymck/APR-1. ppt 3. Open Research, http://en.wikipedia.org/ wiki/Open_research, 24.02.2012. 4. Open Science Summit, http://opensciencesummit.com/, 24.02.2012. 5. Murray-Rust P., Open Data in Science, http:// precedings.nature.com/documents/1526/ version/1, 24.02.2012. 6. Open access, otwarta nauka. Kurs e-learningowy dla naukowców. Projekt finanso-

wany przez międzynarodową organizację EIFL, tworzony pod redakcją Bożeny Bednarek-Michalskiej i Karoliny Grodeckiej na UMK oraz AGH w  2011  r., http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/course/view.php?id=2 7. Poynder R., Open Access – pożegnanie recenzowania? „Biuletyn EBIB” 2008, nr 6 (97); Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010, http://www.ebib.info/2010/97/a. php?poynder 8. Johnson B., Open science: a  future shaped by shared experience, „Guardian”, 11.05.2011, http://www.guardian.co.uk/education/2011/ may/22/open-science-shared-research-internet, 24.02.2012. 9. Harnad, Stevan Implementing Peer Review on the Net: Scientific Quality Control in Scholarly Electronic Journals. (1996) Implementing Peer Review on the Net: Scientific Quality Control in Scholarly Electronic Journals. [Book Chapter], http://cogprints. org/1692/, 24.02.2012. 10. Overview: Nature’s peer review trial, Nature (2006) | doi:10.1038/nature05535, http:// www.nature.com/nature/peerreview/debate/nature05535.html, 24.02.2012. Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych, red. M. Niezgódka, ICM, Warszawa 2011, http://www.ebib.net.pl/ images/stories/wiadomosci_2/2012_styczen/ oa_icm.pdf, 24.02.2012. Treści tego artykułu są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 Polska http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

137

Część IV NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE — ELEMENTY MYŚLENIA STRATEGICZNEGO

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement