Page 128

Część IV NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE — ELEMENTY MYŚLENIA STRATEGICZNEGO

waniu nowoczesnego instrumentarium polityki naukowej. Luka w tworzeniu polityki stopniowo zmniejsza się, szczególnie od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Inicjatorami zmian jest zarówno Kancelaria Premiera (m.in. program realizowany przez Ernst & Young), jak i (obecnie) Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji oraz poszczególne resorty, szczególnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacja nabiera w  Polsce 12 marca 2012 r., od lewej: dr Jan Kozłowski, Ministerstwo Nauki coraz większego znaczenia, stai Szkolnictwa Wyższego; dr Olaf Gajl, Ośrodek Przetwarzania jąc się nieodłącznym elementem Informacji; dr Dominik Batorski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie działań administracji publicznej. Warszawskim podczas dyskusji pt. „Jak budować system Obowiązek ewaluacji wynika informacji i analiz wspierający strategiczne decyzje o nauce” zarówno z  aktów prawa krajowego, jak i  międzynarodowego. obiektu, faktu, czy wyniki ewaluacji są wykorzystywane do określenia wielkości finansowa- W  Polsce od kilku lat ewaluację przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych zarówno nia itd. Ewaluacje polityki naukowej – w  Polsce na poziomie strategicznym, jak i  operacyjnym stosunkowo od niedawna – są uzupełnieniem rozszerza się na inicjatywy finansowane ze ewaluacji badań naukowych (finansowanie środków krajowych. W  celu przeprowadzania statutowe, KEJN, finansowanie projektów ba- ewaluacji powołuje się odrębne jednostki w radawczych oraz finansowanie blokowe na za- mach ministerstw i  agencji (np. Ministerstwo sadach konkursu, KNOW). Ewaluacje polityki Rozwoju Regionalnego, PARP). Specjaliści ds. naukowej obejmują m.in. ewaluację systemu ewaluacji pracują dziś w agencjach zajmujących B+R i  innowacji, programów i  instrumentów, się programami polityki naukowej (NCBiR, tzw. mieszanki różnych rodzajów polityki (poli- NCN, PARP, FNP, OPI) oraz w  Ministerstwie cy mix), udziału Polski w programach unijnych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. aparatury badawczej, agencji wykonawczych. Ulepszenie systemu ewaluacji polityk Jak świadczą serwisy informacyjne (Erawatch), to obecnie jedno z  priorytetowych zadań ewaluacje polityki naukowej stały się stan- MNiSW.  Zadanie to jest ważne z  powodu podardem w  krajach UE i  OECD.  Przykładowo, stępującej decentralizacji zarządzania nauką, w  Austrii zaczęto je przeprowadzać od 1991  r.; wzrostu liczby instrumentów polityki naukowej w  1996  r. założono Research and Technology i innowacyjnej oraz wzrostu nacisku UE na stoPolicy Evaluation Platform, skupiające minister- sowanie standardów administracyjnych. Obecstwa, agencje, instytucje naukowe i  think tanki nie w Polsce funkcjonuje ok. 110 instrumentów zainteresowane zagadnieniami ewaluacji; do- polityki naukowej i  innowacyjnej administrotychczas przeprowadzono ok. 180 ewaluacji. wanych przez 9 organizacji (MNiSW, NCN, Opóźnienie Polski w  stosunku do państw NCBiR, FNP, PARP, OPI, NOT, BGK, Agencja zachodnich przejawiało się w  zwłoce w  budo- Rozwoju Przemysłu SA). Tak wielka liczba in-

126

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement