Page 1

Związek Hodowców Użytkowych Psów Myśliwskich (JGHV e.V.) [element graficzny] Regulamin konkursu pracy posokowców (VSwPO) Przyjęty decyzjami walnego zgromadzenia w 1988 oraz 2003 i 2006 r. Przyjęty decyzją walnego zgromadzenia z dnia 22.03.2009 r. Obowiązuje do 31.03.2014 r. oraz Regulamin konkursu pracy tropowców (VFSPO) Przyjęty decyzją walnego zgromadzenia w 2006 r. Przyjęty decyzją walnego zgromadzenia z dnia 22.03.2009 r. Obowiązuje do 31.03.2014 r.

Wydanie 3. – 2009 r.

Przedruk lub jakiekolwiek przetwarzanie w systemach elektronicznych całości lub fragmentów tekstu wyłącznie za zgodą JGHV

1


Spis treści Konkurs pracy posokowców (VSwP)

Strona

Cel konkursu pracy posokowców.......................................................................................3 Postanowienia ogólne (organizator, ogłaszanie konkursu, warunki uczestnictwa, rejestracja, opłaty wpisowe §§ 1-6)...............................................3 Wybór sędziów (§7)............................................................................................................6 Zakładanie tropów (§§ 8-11)..............................................................................................7 Przebieg konkursu (§§ 12-14)............................................................................................9 Ocena pracy (§§ 15-17).....................................................................................................10 Zażalenia (§ 18).................................................................................................................11 Sprawozdanie (§§ 19-22)...................................................................................................11 Przepisy porządkowe (§§ 23-25).......................................................................................13

Konkurs pracy tropowców (VFSP) Cel konkursu pracy tropowców.........................................................................................15 Postanowienia ogólne (organizator, ogłaszanie konkursu, warunki uczestnictwa, rejestracja, opłaty wpisowe §§ 1-6)..............................................15 Wybór sędziów (§7)...........................................................................................................18 Zakładanie tropów (§§ 8-11).............................................................................................19 Przebieg konkursu (§§ 12-14)...........................................................................................21 Ocena pracy (§§ 15-17).....................................................................................................22 Zażalenia (§ 18).................................................................................................................23 Sprawozdanie (§§ 19-22)...................................................................................................23 Przepisy porządkowe (§§ 23-25).......................................................................................24 Regulamin składania zażaleń jako ramowe wytyczne JGHV (obowiązuje odnośnie do wszystkich konkursów)............................................................26

2 JGHV

VSWPO 2009


Regulamin konkursu pracy posokowców (VSwPO) Cel konkursu pracy posokowców W trakcie konkursu pracy posokowców (VSwP) przewodnicy i psy myśliwskie mają pokazać, że są w stanie wypracować sfarbowany niewielką ilością farby sztuczny trop, którego długość, świeżość i przebieg stanowi wyzwanie dla wytrwałości psa. Ma to pomóc wykorzystaniu psa w rzeczywistych warunkach. Postanowienia ogólne (organizator, ogłaszanie konkursu, warunki uczestnictwa, rejestracja, opłaty wpisowe) §1 Kluby będące członkami Związku Hodowców Użytkowych Psów Myśliwskich (JGHV) są uprawnione do przeprowadzania konkursu VSwP. §2 Konkurs VSwP może odbyć się jedynie w sezonie polowań na dzikie zwierzęta parzystokopytne. §3 (1)

Ogłoszenie o konkursie VSwP musi zostać opublikowane w czasopiśmie prowadzonym przez związek oraz przedłożone osobie prowadzącej Rejestr JGHV przynajmniej 8 tygodni przed dniem konkursu. Takie ogłoszenie musi zawierać następujące informacje: datę i miejsce konkursu, wysokość opłaty wpisowej oraz terminu jej wpłaty, jak również gatunek zwierzyny, z której pochodzi farba. Kierownictwo konkursu może ograniczyć liczbę psów mogących wziąć udział w konkursie, jednak nie może w nim uczestniczyć mniej niż 6 psów. Do konkursu nie może zostać dopuszczonych więcej niż 20 psów.

(2)

Decyzja co do ogłoszenia konkursu w prasie łowieckiej pozostaje w gestii organizatora. §4

(1)

Do konkursu VSwP dopuszczone są: 1. psy myśliwskie wpisane do księgi hodowlanej któregoś z uznawanych przez JGHV klubów/związków hodowców; 3

JGHV

VSWPO 2009


2. psy myśliwskie hodowane za granicą, których rasa reprezentowana jest w JGHV przez klub prowadzący księgę hodowlaną i których rodowód przyjęty jest do księgi hodowlanej takiego klubu oraz opatrzony logo „Sperlingshund”; 3. psy myśliwskie hodowane za granicą, nie objęte kategorią określoną w podpunkcie 2, posiadające rodowód uznany przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI), tożsamość potwierdzoną przez Niemiecki Związek Kynologiczny (VDH) oraz zgodę Prezydium JGHV (zgoda jest wydawana jednorazowo dla całej rasy i obowiązuje aż do odwołania). W dniu konkursu pies musi mieć przynajmniej 24 miesiące i dowieść: 1. zaliczenia próby reakcji na strzał oraz 2. zaliczenia próby głośnego gonu. Potwierdzenie 1: zaliczenie próby reakcji na strzał: a) poświadczenie zaliczenia próby lub konkursu pracy b) próba reakcji na strzał przeprowadzona przez dwóch sędziów związkowych zgodnie z § 23 VZPO i poświadczona na formularzu nr 23 [w rzeczywistości jest to formularz nr 23b – przyp. tłum.] . Potwierdzenie 2: głośny gon: a) Poświadczenie głośnego gonu (poświadczenie głoszącego na tropie, poświadczenie HZP, poświadczenie VGP lub jego odpowiednik, poświadczenie płochacza podczas pracy na tropie w VGP lub jemu równoważne, poświadczenie wydane przez dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b], poświadczenie głoszącego na tropie aportera) b) Głośny gon w trakcie konkursu organizowanego przez JGHV lub konkursu organizowanego przez klub hodowców, oznaczony w tabeli wyników –głoszący na tropie (spurlaut) lub głoszący w trakcie gonu za zwierzyną, którą widzi (sichtlaut) albo poświadczony przez dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b] w przypadku innych gatunków zwierzyny łownej niż zając lub lis. c) Głoszenie na tropie lub głoszenie widocznej zwierzyny w trakcie pracy, poświadczone przez przynajmniej dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b]. 4 JGHV

VSWPO 2009


Właściciel zgłoszonego psa musi być członkiem klubu należącego do JGHV. Przewodnik musi okazać własną kartę łowiecką. Wyjątek od tej zasady dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy zostanie dowiedzione, że towarzyszący mu pies był szkolony do polowania. (2)

Pies może wziąć udział w konkursach VSwP i VFSP maksymalnie trzy razy (łącznie). Pies, który zaliczył konkurs dwukrotnie nie będzie dopuszczony do kolejnego konkursu. Postanowienia te obowiązują również w przypadku dopuszczenia do konkursu z farbą leżącą ponad 40 godzin. Zgodnie z § 19, jako udział w konkursie rozumiany jest każdy wpis do rodowodu. §5 W każdym konkursie VSwP przewodnik może prowadzić tylko jednego psa. §6

(1)

Zgłoszenia każdego psa dokonuje się za pomocą formularza nr 1 (zakładka w niemieckim formularzu: Nennung)

(2)

Dane na formularzu nr 1 muszą być zgodne z rodowodem psa, kompletne i wpisane za pomocą maszyny do pisania albo czytelnie literami drukowanymi.

(3)

Na formularzu nr 1 należy sprecyzować, czy pies skierowany jest do konkursu przeprowadzanego na farbie leżącej powyżej 20 godzin czy powyżej 40 godzin. Psy skierowane do konkursu przeprowadzanego na farbie leżącej powyżej 40 godzin muszą wcześniej – ale nie tego samego dnia – uzyskać dyplom z konkursu VSwP lub VFSP na farbie leżącej powyżej 20 godzin.

(4)

Niekompletny bądź nieczytelny formularz będzie zwrócony przez kierownika konkursu.

(5)

Opłata wpisowa ustalana jest przez kluby. Zgłoszenie staje się ważne z momentem uiszczenia opłaty wpisowej. Opłata wpisowa stanowi w całości odszkodowanie, gdy pies za którego została wniesiona nie pojawi się w dniu konkursu lub nie zostanie w nim sprawdzony. Gdy konkurs VSwP nie może się odbyć z powodów niezależnych od organizatora (Siła Wyższa, wystąpienie epidemii, itp.), to organizator jest uprawniony do zatrzymania połowy opłaty wpisowej w celu pokrycia kosztów. 5

JGHV

VSWPO 2009


(6)

Wraz ze złożeniem zgłoszenia właściciel i przewodnik przyjmują postanowienia regulaminu tego konkursu. Przed rozpoczęciem konkursu przewodnik psa musi przedstawić kierownikowi konkursu rodowód oraz kartę szczepień psa, zawierającą poświadczenie ważności i terminowego wykonania szczepień zaleconych przez ustawodawcę, JGHV lub organizatora konkursu. W przeciwnym razie nie istnieje żadne roszczenie o udział danego psa w konkursie, przy jednoczesnej utracie opłaty wpisowej. Przeprowadzanie Konkursu Wybór sędziów §7

(1)

Sędziów wybiera kierownictwo konkursu. Wolno powoływać jedynie tych sędziów, którzy zostali wpisani na listę sędziów prowadzoną przez JGHV wraz z adnotacją „Sw”. W przypadku nieprzewidzianego braku któregoś z sędziów można w wyjątkowych przypadkach powołać sędziego nadzwyczajnego (np. sędziego związkowego bez adnotacji „Sw” lub kandydata na sędziego „Sw”), który zajmie jego miejsce obok dwóch pozostałych sędziów „Sw”. Wprowadzenie sędziego nadzwyczajnego należy uzasadnić w formularzu nr 2 (Meldung). O uznaniu podstaw do podjęcia takiego działania decyduje Prezydium Związku.

(2)

Powyższe warunki musi spełniać również kierownik konkursu.

(3)

Zespół sędziowski składa się z przynajmniej trzech sędziów, z których jeden jest rzecznikiem grupy (sędzia przewodniczący). Zakładanie tropów §8

(1)

Konkursy VSwP powinny odbywać się jedynie w dużych lasach z odpowiednio dużym pogłowiem dzikich zwierząt parzystokopytnych, aby każdy pies biorący udział w konkursie VSwP miał trudności ze skupieniem uwagi ze względu na krzyżujące się tropy.

(2)

Tropy muszą być zakładane w lesie, włączając w to również występujące w nim polany, zręby i zarośla. Dozwolone jest, by początkowy odcinek tropu o długości maksymalnie 100 m przebiegał na otwartym terenie (pole, łąka, itp.).

6 JGHV

VSWPO 2009


(3)

Trop musi mieć długość co najmniej 1000 m, a odległość pomiędzy poszczególnymi tropami musi wynosić w każdym miejscu co najmniej 300 m.

(4)

Przebieg tropu musi prowadzić przez zróżnicowaną pokrywę leśną. Linia tropu powinna lekko się wić. Trop należy założyć w taki sposób, aby obejmował on 3 załamania w przybliżeniu pod kątem prostym oraz 2 łoża (udeptywanie podłoża, większa ilość farby, ścinka). Aby umożliwić psu wskazanie śladów, zakłada się oprócz łóż około 6 miejsc ich pozostawienia na tropie. W tym celu kładzie się na tropie kawałki płuc lub nakrapia się go farbą. Objętość kawałków płuc lub farby nie może przekroczyć 2 ml.

(5)

W przypadku każdego konkursu (przeprowadzanego na farbie leżącej ponad 20 godzin i na farbie leżącej ponad 40 godzin) należy założyć przynajmniej jeden trop rezerwowy. §9

(1)

Do zakładania tropów należy stosować farbę dzikich zwierząt parzystokopytnych. Na wszystkich tropach zakładanych podczas danego konkursu musi być stosowana farba pochodząca od tego samego gatunku zwierzyny.

(2)

Maksymalna ilość farby, jaką można zużyć do założenia tropu, wynosi 0,25 litra.

(3)

Niedozwolone jest stosowanie dodatków chemicznych w celu utrzymania świeżości farby. Nie dotyczy to soli kuchennej. Dopuszcza się stosowanie rozmrożonej farby, która została wcześniej zamrożona w stanie świeżym.

(4)

Trop musi przeleżeć przez noc. Zależnie od konkurencji minimalny czas leżenia tropu wynosi 20 lub 40 godzin.

(5)

Zakładanie tropów odbywa się na „czarnej stopie”. §10

(1)

Ustalanie trasy tropów oraz ich zakładanie odbywa się w tym samym czasie. Sędzia z zespołu przypisanego do danej trasy musi brać udział w jego zakładaniu i jest odpowiedzialny za założenie go zgodnie z regulaminem.

(2)

W trakcie konkursu zespół sędziowski musi dokładnie orientować się w przebiegu tropu. Należy dokonać koniecznych oznakowań, które będą widoczne tylko dla sędziów.

(3)

Miejsce oddania strzału oznacza się złomem stanowiskowym. Na drzewie obok należy zawiesić kartkę, na której zapisano niezmywalnym tuszem numer ścieżki, grupy, oraz 7

JGHV

VSWPO 2009


dzień i godzinę jej założenia. Miejsce zestrzału należy spreparować przy pomocy farby oraz ścinki. (4)

Trop sztucznie sfarbowany można zakładać metodą nakrapiania lub przy pomocy laski do nakładania farby. Wszystkie tropy w konkurencji muszą być zakładane taką samą metodą.

(5)

Do wykonania tropów metodą kontaktową wykorzystuje się laski z końcówką z gumy porowatej o powierzchni ok. 6 cm2 i grubości 2 cm. Odmierzoną na 0,25 litra farbę należy nieść w otwartym pojemniku z szeroką szyjką. Po zamoczeniu końcówki należy ją lekko odcisnąć na brzegu pojemnika. Zwykle następnie znaczy się podłoże końcówką laski, średnio co drugi krok, najpierw lekko, później stopniowo coraz mocniej. Końcówkę należy zamoczyć ponownie, gdy pozostawiana ilość farby jest zbyt mała. Doradza się zabranie również drugiego, szczelnie zamkniętego pojemnika z farbą, na wypadek, gdyby osoba kładąca farbę potknęła się i rozlała zawartość otwartego pojemnika. Dozwolone jest używanie lasek z dołączonym pojemnikiem.

(6)

Do wykonania tropów "nakrapianych” należy stosować przezroczyste butelki z dozownikiem. Zaleca się wykonanie „nakropień” próbnych w celu ustalenia odpowiedniej ilości farby.

(7)

Osoba kładąca farbę z butelki lub przy pomocy laski musi znajdować się przez cały czas na końcu grupy.

(8)

Po założeniu tropu należy uważać, by nie rozlać więcej farby. §11 Koniec tropu należy oznaczyć osobie przenoszącej zwierzynę kolorowymi kartkami umieszczonymi z każdej strony pnia na wysokości mniej więcej klatki piersiowej. Każdy koniec tropu należy oznaczyć na kartce niezmywalnym tuszem, odnotowując numer ścieżki oraz grupę. Przebieg konkursu §12

8 JGHV

VSWPO 2009


(1)

Aby konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem oraz by istniała zgodność co do sposobu oceniania, sędziowie muszą odbyć szczegółową naradę przed jego rozpoczęciem.

(2)

Po wezwaniu psów, w drodze losowania przydziela się każdemu z nich zespół sędziowski oraz konkretny trop. §13

(1)

Przed rozpoczęciem pracy psa kładzie się kawałek zwierzyny parzystokopytnej na oznaczonym końcu tropu. Cięcie po patroszeniu i inne rany z wyjątkiem rany wlotowej i wylotowej muszą być starannie zszyte. Osoba przenosząca sztukę zwierzyny musi bezpośrednio po przyniesieniu zwierzyny na miejsce usunąć stamtąd wszelkie umieszczone tam oznaczenia.

(2)

Następnie osoba ta oraz towarzyszący jej sygnalista myśliwski muszą się oddalić oraz ukryć tak, by nie mógł ich spostrzec ani przewodnik ani pracujący pies. Pojazdy mechaniczne użyte w związku z konkursem należy zaparkować w taki sposób, by przewodnik nie mógł ich dostrzec w czasie pracy na tropie. §14

(1)

Pies może pracować wyłącznie na otoku.

(2)

Podczas pracy pies musi być prowadzony w odpowiedniej obroży lub szelkach i na odpowiednim otoku, który musi być rozwinięty na całej swojej długości i mierzyć co najmniej 6 m. Należy zdjąć inne obroże.

(3)

Zespół sędziowski prowadzi przewodnika do miejsca z którego oddano strzał i wskazuje przewodnikowi miejsce zestrzału. Od tego momentu pies i przewodnik muszą dotrzeć do końca tropu całkowicie samodzielnie.

(4)

Zachowując stosowny odstęp, zespół sędziowski i kierownik łowiska muszą podążać zawsze za pracującym psem oraz jego przewodnikiem, również gdy pies zboczy z tropu. W przeciwnym razie daliby o tym znać czujnemu przewodnikowi, który natychmiast wykorzystałby tę niedozwoloną pomoc. Wszelkie konieczne pytania należy przekazać szeptem. Niedozwolone są rozmowy bądź wskazywanie kierunku tropu.

9 JGHV

VSWPO 2009


Jeżeli przewodnik zgłosi ślad, to sędziowie jedynie przyjmują to do wiadomości, bez potwierdzania lub zaprzeczania, że przewodnik znajduje się na tropie. (5)

Jeżeli przewodnik chce wraz z psem cofnąć się lub pójść na przód, to musi samodzielnie znaleźć trop. Również w tym przypadku sędziowie, zachowując stosowny odstęp, podążają za pracującym psem. Jedynie tropy, które przewodnik zgłosił jako takie, oraz charakterystyczne punkty wolno wskazać przewodnikowi, jeżeli wyrazi on chęć cofnięcia się do nich.

(6)

Jeżeli pies zboczy z tropu (podążając za innym tropem lub błądząc) na znaczną odległość (maksymalnie 80-100m) i nie skoryguje się samodzielnie, a jego przewodnik nie zareaguje, nakazując mu iść w innym kierunku lub cofnąć się, to sędziowie muszą poinformować o tym przewodnika. W tym wypadku przewodnik musi samodzielnie odnaleźć trop (za wyjątkiem sytuacji określonych w ustępie (5)). Pies, który w ten sposób zboczy z tropu więcej niż dwukrotnie zostaje zdyskwalifikowany.

(7)

Sędziowie mogą przerwać konkurs w przypadku psów, których praca nie spełnia wymagań.

(8)

Jeżeli przewodnik i pies znajdą sztukę zwierzyny i zakończą konkurencję pozytywnie, sędzia przewodniczący wręcza przewodnikowi gałązkę „złomu”. Następnie należy odtrąbić śmierć zwierzyny. Ocena pracy §15

(1)

Oceniana jest współpraca przewodnika z psem. Decydujący dla oceny jest sposób pracy psa: chęć trzymania się tropu, spokój, pewność i samodzielność, sposób, w jaki pies w przypadku zejścia z tropu samodzielnie wraca na niego, zataczając łuki lub wypróbowując różne kierunki, czy wskazuje ślady, czy po zejściu się na krzyżujący się trop wraca na trop właściwy sam czy też trzeba go zawrócić. Nerwowo pracujący pies zawiedzie w trudnych sytuacjach. Nadmierne, niepohamowane tempo wpływa na obniżenie oceny.

(2)

Przewodnik może zawrócić psa, poprowadzić go do przodu lub zmienić kierunek tropienia. Może również na chwilę zatrzymać psa, aby wesprzeć go przy użyciu dozwolonych środków. 10

JGHV

VSWPO 2009


(3)

Konkurs nie polega na gryzieniu tuszy strzelonej zwierzyny. Jeżeli pies okaże się narzynaczem, nie zaliczy konkursu. §16 Po każdej pracy przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia musi dokonać przed innymi uczestnikami opisowej oceny pracy psa i przewodnika. §17 Przy ostatecznym ocenianiu obowiązują następujące oceny: „bardzo dobrze zaliczony” Sw I, „dobrze zaliczony” Sw II, „dostatecznie zaliczony” Sw III oraz „niezaliczony”. Na naradzie sędziów po konkursie dokonuje się klasyfikacji psów do poszczególnych kategorii nagród zależnie od zaprezentowanej pracy. Zażalenia §18 Postanowienia dotyczące zażaleń określone są w regulaminie składania zażaleń, który załączony jest do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie §19

(1)

Kierownik konkursu jest odpowiedzialny za wprowadzenie do rodowodu wyniku każdego psa, którego przewodnik uczestniczył w losowaniu tropów. Wpis musi zawierać: nazwę organizującego konkurs klubu, nazwę, miejsce oraz datę konkursu, wynik, podpis kierownika konkursu oraz stempel klubu. Wpis nie powinien przekraczać długości jednego wiersza.

(2)

Przewodnik, który zaliczył konkurencję otrzymuje dyplom podpisany przez kierownika konkursu i sędziego przewodniczącego. §20 Sędzia przewodniczący zespołu musi w ciągu tygodnia dostarczyć kierownikowi konkursu pisemne sprawozdanie o pracy wszystkich psów sprawdzonych przez zespół. §21

(1)

Kierownik konkursu musi w ciągu trzech tygodni przesłać osobie prowadzącej Rejestr JGHV pełne sprawozdanie z konkursu. 11

JGHV

VSWPO 2009


Sprawozdanie musi zawierać: 1. ogólne sprawozdanie o ewentualnych szczególnych zdarzeniach lub trudnościach z interpretacją regulaminu. W postaci załączników należy dołączyć: 2. formularze nr 1 wszystkich zgłoszonych psów, również tych, które nie wzięły udziału w konkursie bądź nie zaliczyły konkurencji; 3. formularz nr 2 (Meldung); 4. zestawienie uhonorowanych psów wg klasyfikacji (Sw I, Sw II, Sw III; oddzielnie dla tropów z farbą leżącą ponad 20 godzin i 40 godzin) oraz 5. sprawozdania przewodniczących. (2)

Jeżeli

sprawozdanie

z

konkursu

VSwP

zostanie

dostarczone

wydziałowi

odpowiedzialnemu za Rejestr później niż sześć tygodni po konkursie, to organizator musi zapłacić grzywnę (por. postanowienie w części E ust. 8 Regulaminu Związku). Jeżeli kwota grzywny nie wpłynie w ciągu 14 dni od wezwania do zapłaty, konkurs nie zostanie uznany ani opublikowany w Niemieckim Rejestrze Użytkowych Psów Myśliwskich (DGStB). (3)

W ciągu trzech tygodni kierownik konkursu powinien również przesłać wyniki do opublikowania w czasopiśmie związkowym – oraz opcjonalnie do opublikowania w prasie myśliwskiej. §22 W trakcie wprowadzania do DGStB psów, które zaliczyły konkurs VSwP osoba prowadząca Rejestr przyznaje im oznaczenia Sw I, II lub III, w zależności od wyróżnienia jakie otrzymały w konkursie. Jeżeli pies zaliczył także konkurs VSwP przeprowadzony na farbie leżącej minimum 40 godzin, to przyznawane mu jest wyżej wspomniane oznaczenie wraz z dołączoną ukośną kreską. Adnotacja może mieć np. następujące brzmienie: Sw II, I/II, jeżeli biorący udział w dwóch konkursach VSwP pies otrzymał w pierwszym dyplom II stopnia za „tropieniu po farbie leżącej ponad 20 godzin” a w drugim dyplom I stopnia za „tropieniu po farbie leżącej ponad 20 godzin” oraz dyplom II stopnia za „tropienie po farbie leżącej ponad 40 godzin”. 12

JGHV

VSWPO 2009


Przepisy porządkowe §23 (1)

Psy nie uczestniczące w pracy powinny być stale trzymane na smyczy.

(2)

Grzejące się suki należy zgłosić kierownikowi konkursu. Należy dopilnować, by ich obecność nie wpłynęła negatywnie na pracę innych psów.

(3)

Widzowie nie mogą zabierać psów na teren konkursu VSwP.

(4)

Przewodnik widzowie muszą bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika konkursu oraz sędziów. Pod warunkiem uzyskania zgody przewodnika i sędziów praca psa na otoku może być śledzona przez pojedynczych widzów, idących za sędziami.

(5)

Konkursy, które nie są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi oraz przepisami tego regulaminu (VSwPO), nie mogą zostać uznane. Ich wyniki nie zostaną opublikowane w DGStB. §24

(1)

Sędzia przewodniczący ponosi odpowiedzialność za to, by jego zespół postępował ściśle z postanowieniami VSwPO oraz rozsądnie je interpretował. Przewodniczący jest jedynym rzecznikiem zespołu. Pozostali sędziowie mogą składać osobom trzecim oświadczenia odnośnie do konkursu jedynie wtedy, gdy zgodzi się na to przewodniczący.

(2)

W przypadku gdy zdaniem sędziego wynik nie jest zgodny z sensem i zawartością regulaminu, ale zostanie on przegłosowany w swoim zespole, to musi przedstawić ten stan rzeczy na zebraniu sędziów zamykającym konkurs.

(3)

Niedozwolone jest, by sędzia oceniał psa wyszkolonego lub wyhodowanego przez siebie.

To

samo

dotyczy

potomstwa

pierwszego

pokolenia

jego

własnych

reproduktorów. Ponadto nie wolno mu oceniać psów należących do członków rodziny. (4)

Kierownik konkursu nie może prowadzić psa w konkursie, którym kieruje. §25 Kluby członkowskie organizujące dany konkurs mogą karać czasowym lub całkowitym usunięciem z klubu bądź zakazem prowadzenia psa z ramienia klubu za każdą próbę późniejszego zakwestionowania decyzji sędziego lub decyzji komisji odwoławczej w sprawie zażalenia, podobnie jak każdą nieuzasadnioną krytykę podważającą 13

JGHV

VSWPO 2009


bezstronność sędziów związkowych. Rezultat takiego postępowania musi zostać przekazany prezesowi JGHV.

14 JGHV

VSWPO 2009


Regulamin konkursu pracy tropowców (VFSPO) Cel konkursu pracy tropowców W trakcie konkursu pracy tropowców (VFSP) przewodnicy i psy myśliwskie mają pokazać, że są w stanie wypracować sfarbowany niewielką ilością farby sztuczny trop, którego długość, świeżość i przebieg stanowi wyzwanie dla wytrwałości psa. Ma to pomóc wykorzystaniu psa w rzeczywistych warunkach. Postanowienia ogólne (organizator, ogłaszanie konkursu, warunki uczestnictwa, rejestracja, opłaty wpisowe) §1 Kluby będące członkami Związku Hodowców Użytkowych Psów Myśliwskich (JGHV) są uprawnione do przeprowadzania konkursu VFSP. §2 Konkurs VFSP może odbyć się jedynie w sezonie polowań na dzikie zwierzęta parzystokopytne. §3 (1)

Ogłoszenie o konkursie VFSP musi zostać opublikowane w czasopiśmie prowadzonym przez związek oraz przedłożone osobie prowadzącej Rejestr JGHV przynajmniej 8 tygodni przed dniem konkursu. Takie ogłoszenie musi zawierać następujące informacje: datę i miejsce konkursu, wysokość opłaty wpisowej oraz terminu jej wpłaty, jak również gatunek zwierzyny, z której pochodzą racice i farba. Kierownictwo konkursu może ograniczyć liczbę psów mogących wziąć udział w konkursie, jednak nie może w nim uczestniczyć mniej niż 6 psów. Do konkursu nie może zostać dopuszczonych więcej niż 20 psów.

(2)

Decyzja co do ogłoszenia konkursu w prasie łowieckiej pozostaje w gestii organizatora. §4

(1)

Do konkursu VFSP dopuszczone są:

15 JGHV

VSWPO 2009


1. psy myśliwskie wpisane do księgi hodowlanej któregoś z uznawanych przez JGHV klubu/związków hodowców; 2. psy myśliwskie hodowane za granicą, których rasa reprezentowana jest w JGHV przez kluby prowadzące księgę hodowlaną i których rodowód przyjęty jest do księgi hodowlanej takiego klubu oraz opatrzony logo „Sperlingshund”; 3. psy

myśliwskie

hodowane

za

granicą,

nie

objęte

kategorią

określoną

w podpunkcie 2, posiadające rodowód uznany przez Międzynarodową Federację Kynologiczną

(FCI),

tożsamość

potwierdzoną

przez

Niemiecki

Związek

Kynologiczny (VDH) oraz zgodę Prezydium JGHV (zgoda jest wydawana jednorazowo dla całej rasy i obowiązuje aż do odwołania). W dniu konkursu pies musi mieć przynajmniej 24 miesiące i dowieść: 1. zaliczenia próby reakcji na strzał oraz 2. zaliczenia próby głośnego gonu. Potwierdzenie 1. zaliczenia próby reakcji na strzał: a) poświadczenie zaliczenia próby lub konkursu pracy b) próba reakcji na strzał przeprowadzona przez dwóch sędziów związkowych zgodnie z § 23 VZPO i poświadczona na formularzu nr 23 [w rzeczywistości jest to formularz nr 23b – przyp. tłum.] Potwierdzenie 2. głośnego gonu: a) Poświadczenie głośnego gonu (poświadczenie głoszącego na tropie, poświadczenie HZP, poświadczenie VGP lub jego odpowiednik, poświadczenie płochacza podczas pracy na tropie w VGP lub jemu równoważne, poświadczenie wydane przez dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b], poświadczenie głoszącego na tropie aportera). b) Głośny gon w trakcie konkursu organizowanego przez JGHV lub konkursu organizowanego przez klub hodowców, oznaczony w tabeli wyników –głoszący na tropie (spurlaut) lub głoszący w trakcie gonu za zwierzyną, którą widzi (sichtlaut) - albo poświadczony przez dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b] w przypadku innych gatunków zwierzyny łownej niż zając lub lis.

16 JGHV

VSWPO 2009


c) Głoszenie na tropie lub głoszenie widocznej zwierzyny w trakcie pracy, poświadczone przez przynajmniej dwóch sędziów związkowych na formularzu nr 23 [j/w formularz nr 23b]. Właściciel zgłoszonego psa musi być członkiem klubu należącego do JGHV. Przewodnik musi okazać własną kartę łowiecką. Wyjątek od tej zasady dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy zostanie dowiedzione, że towarzyszący mu pies był szkolony do polowania. (2)

Pies może wziąć udział w konkursach VSwP i VFSP maksymalnie trzy razy (łącznie). Pies, który zaliczył konkurs dwukrotnie nie będzie dopuszczony do kolejnego konkursu. Postanowienia te obowiązują również w przypadku dopuszczenia do konkursu z farbą leżącą ponad 40 godzin. Zgodnie z § 19, jako udział w konkursie rozumiany jest każdy wpis do rodowodu. §5 W każdym konkursie VFSP przewodnik może prowadzić tylko jednego psa. §6

(1)

Zgłoszenia każdego psa dokonuje się za pomocą formularza nr 1 (Nennung).

(2)

Dane na formularzu nr 1 muszą być zgodne z rodowodem psa, kompletne i wpisane za pomocą maszyny do pisania albo czytelnie literami drukowanymi.

(3)

Na formularzu nr 1 należy sprecyzować, czy pies skierowany jest do konkursu przeprowadzanego na farbie leżącej powyżej 20 godzin czy na farbie leżącej powyżej 40 godzin. Psy skierowane do konkursu przeprowadzanego na farbie leżącej powyżej 40 godzin muszą wcześniej – ale nie tego samego dnia – uzyskać dyplom z konkursu VSwP lub VFSP na farbie leżącej powyżej 20 godzin. Zaliczenie konkursu VSwP na farbie leżącej powyżej 20 godzin uprawnia do udziału w konkursie VFSP na farbie leżącej powyżej 40 godzin i odwrotnie.

(4)

Niekompletny bądź nieczytelny formularz będzie zwrócony przez kierownika konkursu.

(5)

Opłata wpisowa ustalana jest przez kluby. Zgłoszenie staje się ważne z momentem uiszczenia opłaty wpisowej. 17

JGHV

VSWPO 2009


Opłata wpisowa stanowi w całości odszkodowanie, gdy pies za którego została wniesiona nie pojawi się w dniu konkursu lub nie zostanie w nim sprawdzony. Gdy konkurs VFSP nie może się odbyć z powodów niezależnych od organizatora (Siła Wyższa, wystąpienie epidemii, itp.), to organizator jest uprawniony do zatrzymania połowy opłaty wpisowej w celu pokrycia kosztów. (6)

Wraz ze złożeniem zgłoszenia właściciel i przewodnik przyjmują postanowienia regulaminu tego konkursu. Przed rozpoczęciem konkursu przewodnik psa musi przedstawić kierownikowi konkursu rodowód oraz kartę szczepień psa, zawierającą poświadczenie ważności i terminowego wykonania szczepień zaleconych przez ustawodawcę, JGHV lub organizatora konkursu. W przeciwnym razie nie istnieje żadne roszczenie o udział danego psa w konkursie, przy jednoczesnej utracie opłaty wpisowej. Przeprowadzanie Konkursu Wybór sędziów §7

(1)

Sędziów wybiera Kierownictwo Konkursu. Dozwolone jest powołanie jedynie tych sędziów, którzy zostali wpisani na listę sędziów prowadzoną przez JGHV wraz z adnotacją „Sw”. W przypadku nieprzewidzianego braku któregoś z sędziów można w wyjątkowych przypadkach powołać sędziego nadzwyczajnego (np. sędziego związkowego bez adnotacji „Sw” lub kandydata na sędziego „Sw”), który zajmie jego miejsce obok dwóch pozostałych sędziów „Sw”. Wprowadzenie sędziego nadzwyczajnego należy uzasadnić w formularzu nr 2 (Meldung). O uznaniu podstaw do podjęcia takiego działania decyduje Prezydium Związku.

(2)

Powyższe warunki musi spełniać również kierownik konkursu.

(3)

Zespół sędziowski składa się z przynajmniej trzech sędziów, z których jeden jest rzecznikiem grupy (sędzia przewodniczący). Zakładanie tropów §8

(1)

Konkursy VFSP powinny odbywać się jedynie w dużych lasach z odpowiednio dużym pogłowiem dzikich zwierząt parzystokopytnych, aby każdy pies biorący udział w 18

JGHV

VSWPO 2009


konkursie VFSP miał trudności ze skupieniem uwagi ze względu na krzyżujące się tropy. (2)

Tropy muszą być zakładane w lesie, włączając w to również występujące w nim polany, zręby i zarośla. Dozwolone jest, by początkowy odcinek tropu o długości maksymalnie 100 m przebiegał na otwartym terenie (pole, łąka, itp.).

(3)

Trop musi mieć długość co najmniej 1000 m, a odległość pomiędzy poszczególnymi tropami musi wynosić w każdym miejscu co najmniej 300 m.

(4)

Przebieg tropu musi prowadzić przez zróżnicowaną pokrywę leśną. Linia tropu powinna lekko się wić. Trop należy założyć w taki sposób, aby obejmował on 3 załamania w przybliżeniu pod kątem prostym. Aby umożliwić psu odnalezienie śladów należy założyć na tropie 4 miejsca łoża zwierzyny (udeptywanie podłoża, farba).

(5)

W przypadku każdego konkursu (przeprowadzanego na farbie leżącej ponad 20 godzin i na farbie leżącej ponad 40 godzin) należy założyć przynajmniej jeden trop rezerwowy. §9

(1)

Do zakładania tropów należy stosować buty tropowe. Muszą być one tak skonstruowane, by obuwie osoby zakładającej trop nie dotykało podłoża.

(2)

Racice muszą być świeże (lub zamrożone w stanie świeżym) oraz pochodzić od jednego gatunku zwierzyny. Racice użyte w parze butów tropowych muszą pochodzić od tej samej sztuki zwierzyny. Nie wolno ich używać w kolejnym konkursie. W ogłoszeniu należy podać gatunek zwierzyny. Do założenia tropu wolno używać jedynie farby dzikich zwierząt parzystokopytnych. Musi ona pochodzić z tego samego gatunku zwierzyny co racice. O ile to możliwe, racice i farba powinny pochodzić od tej sztuki zwierzyny, którą kładzie się na końcu tropu.

(3)

Maksymalna ilość farby użyta do założenia jednego tropu wynosi 0,1 litra.

(4)

Niedozwolone jest stosowanie dodatków chemicznych w celu utrzymania świeżości farby. Dopuszcza się stosowanie rozmrożonej farby, która została wcześniej zamrożona w stanie świeżym.

(5)

Trop musi przeleżeć przez noc. Zależnie od konkurencji minimalny czas leżenia tropu wynosi 20 lub 40 godzin. 19

JGHV

VSWPO 2009


(6)

Zakładanie tropów odbywa się na „czarnej stopie”. §10

(1)

Ustalanie trasy tropów oraz ich zakładanie odbywa się w tym samym czasie. Sędzia z zespołu przypisanego do danej trasy musi brać udział w jego zakładaniu i jest odpowiedzialny za założenie go zgodnie z regulaminem.

(2)

W trakcie konkursu zespół sędziowski musi dokładnie orientować się w przebiegu tropu. Należy dokonać koniecznych oznakowań, które będą widoczne tylko dla sędziów.

(3)

Miejsce oddania strzału oznacza się złomem stanowiskowym. Na drzewie obok należy zawiesić kartkę, na której zapisano niezmywalnym tuszem numer ścieżki, grupy, oraz dzień i godzinę jej założenia. Miejsce zestrzału należy spreparować przy pomocy farby oraz ścinki.

(4)

Począwszy od miejsca zestrzału, na pierwszych 50 m tropu należy coraz intensywniej nakrapiać farbę, a następnie zaprzestać nakrapiania. Pozostała farba jest zużywana do nakropienia 4 miejsc łoża zwierzyny. Dopuszcza się udeptywanie miejsca zestrzału i miejsc zatrzymania się zwierzyny butami tropowymi.

(5)

Osoba zakładająca trop musi znajdować się przez cały czas na końcu grupy. §11 Koniec tropu należy oznaczyć osobie przenoszącej zwierzynę kolorowymi kartkami umieszczonymi z każdej strony pnia na wysokości mniej więcej klatki piersiowej. Każdy koniec tropu należy oznaczyć niezmywalnym tuszem na kartce, odnotowując numer ścieżki oraz grupę. Przebieg konkursu §12

(1)

Sędziowie muszą odbyć szczegółową naradę przed rozpoczęciem konkursu w celu zapewnienia, by konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem oraz by istniała zgodność co do sposobu oceniania

(2)

Po wezwaniu psów, w drodze losowania przydziela się każdemu z nich zespół sędziowski oraz konkretny trop. §13 20

JGHV

VSWPO 2009


(1)

Przed rozpoczęciem pracy psa kładzie się kawałek zwierzyny parzystokopytnej na oznaczonym końcu tropu. Cięcie po patroszeniu i inne rany z wyjątkiem rany wlotowej i wylotowej muszą być starannie zszyte. Osoba przenosząca sztukę zwierzyny musi bezpośrednio po przyniesieniu zwierzyny na miejsce usunąć stamtąd wszelkie umieszczone tam oznaczenia.

(2)

Następnie osoba ta oraz towarzyszący jej sygnalista myśliwski muszą się oddalić oraz ukryć tak, by nie mógł ich spostrzec ani przewodnik ani pracujący pies. Pojazdy mechaniczne użyte w związku z konkursem należy zaparkować w taki sposób, by przewodnik nie mógł ich dostrzec w czasie pracy na tropie. §14

(1)

Pies może pracować wyłącznie na otoku.

(2)

Podczas pracy pies musi być prowadzony w odpowiedniej obroży lub szelkach i na odpowiednim otoku, który musi być rozwinięty na całej swojej długości i mierzyć co najmniej 6 metrów. Należy zdjąć inne obroże. Dozwolona jest dodatkowa obroża odblaskowa.

(3)

Zespół sędziowski prowadzi przewodnika do miejsca z którego oddano strzał i wskazuje przewodnikowi miejsce zestrzału. Od tego momentu pies i przewodnik muszą dotrzeć do końca tropu całkowicie samodzielnie.

(4)

Zachowując stosowny odstęp, zespół sędziowski i kierownik łowiska muszą podążać zawsze za pracującym psem oraz jego przewodnikiem, również gdy pies zboczy z tropu. W przeciwnym razie daliby o tym znać czujnemu przewodnikowi, który natychmiast wykorzystałby tę niedozwoloną pomoc. Wszelkie konieczne pytania należy przekazać szeptem. Niedozwolone są rozmowy bądź wskazywanie kierunku tropu. Jeżeli przewodnik zgłosi ślad, to sędziowie jedynie przyjmują to do wiadomości, bez potwierdzania lub zaprzeczania, że przewodnik znajduje się na tropie.

(5)

Jeżeli przewodnik chce wraz z psem cofnąć się lub pójść na przód, to musi samodzielnie znaleźć trop. Również w tym przypadku sędziowie, zachowując stosowny odstęp, podążają za pracującym psem. Jedynie tropy, które przewodnik zgłosił jako takie, oraz charakterystyczne punkty wolno wskazać przewodnikowi, jeżeli wyrazi on chęć cofnięcia się do nich. 21

JGHV

VSWPO 2009


(6)

Jeżeli pies zboczy z tropu (podążając za innym tropem lub błądząc) na znaczną odległość (maksymalnie 80-100m) i nie skoryguje się samodzielnie, a jego przewodnik nie zareaguje, nakazując mu iść w innym kierunku lub cofnąć się, to sędziowie muszą poinformować o tym przewodnika. W tym wypadku przewodnik musi samodzielnie odnaleźć trop (za wyjątkiem sytuacji określonych w ustępie (5)). Pies, który w ten sposób zboczy z tropu więcej niż dwukrotnie zostaje zdyskwalifikowany.

(7)

Sędziowie mogą przerwać konkurs w przypadku psów, których praca nie spełnia wymagań.

(8)

Jeżeli przewodnik i pies znajdą sztukę zwierzyny i zakończą konkurencję pozytywnie, sędzia przewodniczący wręcza przewodnikowi gałązkę „złomu”. Następnie należy odtrąbić śmierć sztuki. Ocena pracy §15

(1)

Oceniana jest współpraca przewodnika z psem. Decydujący dla oceny jest sposób pracy psa: chęć trzymania się tropu, spokój, pewność i samodzielność, sposób, w jaki pies w przypadku zejścia z tropu samodzielnie wraca na niego z powrotem, zataczając łuki lub wypróbowując różne kierunki, czy wskazuje ślady, czy po zejściu się na krzyżujący się trop wraca na trop właściwy sam czy też trzeba go zawrócić. Nerwowo pracujący pies zawiedzie w trudnych sytuacjach. Nadmierne, niepohamowane tempo wpływa na obniżenie oceny.

(2)

Przewodnik może zawrócić psa, poprowadzić go do przodu lub zmienić kierunek tropienia. Może również na chwilę zatrzymać psa, aby wesprzeć go przy użyciu dozwolonych środków.

(3)

Konkurs nie polega na gryzieniu tuszy strzelonej zwierzyny. Jeżeli pies okaże się narzynaczem, nie zaliczy konkursu. §16 Po każdej pracy przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia musi dokonać przed innymi uczestnikami opisowej oceny pracy psa i przewodnika. §17 22

JGHV

VSWPO 2009


Przy ostatecznym ocenianiu obowiązują następujące oceny: „bardzo dobrze zaliczony” FS I, „dobrze zaliczony” FS II, „dostatecznie zaliczony” FS III oraz „niezaliczony”. Na naradzie sędziów po konkursie dokonuje się klasyfikacji psów do poszczególnych kategorii nagród zależnie od zaprezentowanej pracy. Zażalenia §18 Postanowienia dotyczące zażaleń określone są w regulaminie składania zażaleń, który załączony jest do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie §19 (1)

Kierownik konkursu VFSP jest odpowiedzialny za wprowadzenie do rodowodu wyniku każdego psa, którego przewodnik uczestniczył w losowaniu tropów. Wpis musi zawierać: nazwę organizującego konkurs klubu, nazwę, miejsce oraz datę konkursu, wynik, podpis kierownika konkursu oraz stempel klubu. Wpis nie powinien przekraczać długości jednego wiersza.

(2)

Przewodnik, który zaliczył konkurencję otrzymuje dyplom podpisany przez kierownika konkursu i sędziego przewodniczącego. §20 Sędzia przewodniczący zespołu musi w ciągu tygodnia dostarczyć kierownikowi konkursu pisemne sprawozdanie o pracy wszystkich psów sprawdzonych przez zespół. §21

(1)

Kierownik konkursu musi w ciągu trzech tygodni przesłać osobie prowadzącej Rejestr JGHV pełne sprawozdanie z konkursu. Sprawozdanie musi zawierać: 1. ogólne sprawozdanie o ewentualnych szczególnych zdarzeniach lub trudnościach z interpretacją regulaminu. W postaci załączników należy dołączyć: 2. formularze nr 1 wszystkich zgłoszonych psów, również tych, które nie wzięły udziału w konkursie bądź nie zaliczyły konkurencji; 23

JGHV

VSWPO 2009


3. formularz nr 2 (Meldung); 4. zestawienie uhonorowanych psów wg klasyfikacji (FS I, FS II, FS III, oddzielnie dla tropów z farbą leżącą minimum 20 godzin i 40 godzin) oraz 5. sprawozdania przewodniczących. (2)

Jeżeli

sprawozdanie

z

konkursu

VFSP

zostanie

dostarczone

wydziałowi

odpowiedzialnemu za Rejestr później niż sześć tygodni po konkursie, to organizator musi zapłacić grzywnę (por. postanowienie w części E ust. 8 Regulaminu Związku). Jeżeli kwota grzywny nie wpłynie w ciągu 14 dni od wezwania do zapłaty, konkurs nie zostanie uznany ani opublikowany w Niemieckim Rejestrze Użytkowych Psów Myśliwskich (DGStB). (3)

W ciągu trzech tygodni kierownik konkursu powinien również przesłać wyniki do opublikowania w czasopiśmie związkowym – oraz opcjonalnie w prasie myśliwskiej. §22 W trakcie wprowadzania do DGStB psów, które zaliczyły konkurs VFSP osoba prowadząca Rejestr przyznaje im oznaczenia FS I, FS II lub FS III, w zależności od oceny w konkursie. Jeżeli pies zaliczył także konkurs VFSP przeprowadzony na farbie leżącej ponad 40 godzin, to przyznawane jest mu wyżej wspomniane oznaczenie wraz z dołączoną ukośną kreską. Adnotacja może mieć następujące brzmienie: FS II, I, / II, jeżeli pies wziął udział w dwóch konkursach VFSP, otrzymując dyplom II-go stopnia w pierwszym konkursie VFSP (przeprowadzonym na farbie leżącej ponad 20 godzin) oraz dwa dyplomy: I-go i II-go stopnia w drugim konkursie VFSP (przeprowadzonym na farbie leżącej odpowiednio: ponad 20 godzin i ponad 40 godzin). Przepisy porządkowe §23

(1)

Psy nie uczestniczące w pracy powinny być stale trzymane na smyczy.

(2)

Grzejące się suki należy zgłosić kierownikowi konkursu. Należy dopilnować, by ich obecność nie wpłynęła negatywnie na pracę innych psów.

(3)

Widzowie nie mogą zabierać psów na teren konkursu VFSP [w oryginale jest VSwP, co wydaje się być oczywistym błędem, bo ta część dotyczy konkursu VFSP – przyp. tłum.]. 24

JGHV

VSWPO 2009


(4)

Przewodnik i widzowie muszą bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika konkursu oraz sędziów. Pod warunkiem uzyskania zgody przewodnika i sędziów praca psa na otoku może być śledzona przez pojedynczych widzów, idących za sędziami.

(5)

Konkursy, które nie są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi oraz przepisami tego regulaminu VFSPO [w oryginale: VSwPO; j/w], nie mogą zostać uznane. Ich wyniki nie zostaną opublikowane w DGStB. §24

(1)

Sędzia przewodniczący ponosi odpowiedzialność za to, by jego zespół postępował ściśle z postanowieniami VFSPO [w oryginale VSwPO; j/w] oraz rozsądnie je interpretował.

Sędzia

przewodniczący

jest

jedynym

rzecznikiem

zespołu

sędziowskiego. Pozostali sędziowie mogą składać osobom trzecim oświadczenia odnośnie do konkursu jedynie wtedy, gdy zgodzi się na to sędzia przewodniczący. (2)

W przypadku gdy zdaniem sędziego wynik nie jest zgodny z sensem i zawartością regulaminu, ale zostanie on przegłosowany w swoim zespole, to musi przedstawić ten stan rzeczy na zebraniu sędziów zamykającym konkurs.

(3)

Niedozwolone jest, by sędzia oceniał psa wyszkolonego lub wyhodowanego przez siebie.

To

samo

dotyczy

potomstwa

pierwszego

pokolenia

jego

własnych

reproduktorów. Ponadto nie wolno mu oceniać psów należących do członków rodziny. (4)

Kierownik konkursu nie może prowadzić psa w konkursie, którym kieruje. §25 Kluby członkowskie organizujące dany konkurs mogą karać czasowym lub całkowitym usunięciem z klubu bądź zakazem prowadzenia psa z ramienia klubu za każdą próbę późniejszego zakwestionowania decyzji sędziego lub decyzji komisji odwoławczej w sprawie zażalenia, podobnie jak każdą nieuzasadnioną krytykę podważającą bezstronność sędziów związkowych. Rezultat takiego postępowania musi zostać przekazany prezesowi JGHV.

25 JGHV

VSWPO 2009


Regulamin składania zażaleń (w przypadku konkursów VSwP i VFSP) §1 Niniejszy regulamin składania zażaleń zastępuje wszystkie postanowienia dotyczące składania zażaleń znajdujące się w regulaminach konkursów JGHV. §2 Prawo do zażalenia przysługuje jedynie przewodnikowi, którego pies uczestniczył w konkursie. §3 Treść zażalenia ogranicza się do błędów i pomyłek organizatora, kierownika konkursu, sędziów oraz osób pomagających w przygotowaniu i przeprowadzaniu konkursu. Zarzuty w stosunku do swobody oceny sędziego nie mogą być przedmiotem zażalenia, chyba że chodzi o oczywiste jej nadużycie. §4 Termin składania zażaleń rozpoczyna się od momentu wezwania psa do pracy w konkurencji, a kończy się pół godziny po rozdaniu wyróżnień. §5 Zażalenie należy złożyć na piśmie i w możliwie najprostszej formie u kierownika konkursu lub obecnego na konkursie przewodniczącego klubu lub odpowiedniego sędziego przewodniczącego, określając podstawy zażalenia i jednocześnie uiszczając opłatę w wysokości 15 euro. Opłata ta zostanie zwrócona, jeżeli zażalenie zostanie rozpatrzone pozytywnie. W przeciwnym razie kwota ta przepada na rzecz kasy klubu. §6 Jeżeli odpowiedni przewodnikowi zespół sędziowski nie skorzystał z możliwości uwzględnienia zażalenia, to decyzję w sprawie tego zażalenia podejmuje komisja odwoławcza. Komisja odwoławcza składa się z przewodniczącego i dwóch członków komisji. §7

26 JGHV

VSWPO 2009


Wnoszący zażalenie oraz klub organizujący konkurs wybierają spośród grona obecnych po jednym członku komisji. Obaj wybrani członkowie dochodzą do porozumienia co do wyboru przewodniczącego. Jeżeli członkowie komisji nie dojdą do porozumienia odnośnie do wyboru przewodniczącego, to zostaje on wyznaczony przez klub organizujący konkurs. Każdym członkiem komisji odwoławczej musi być uznany sędzia związkowy. Nie może być członkiem komisji osoba spokrewniona bądź spowinowacona do trzeciego stopnia, osoba pozostająca w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym z wnoszącym zażalenie, członkiem zespołu sędziowskiego przypisanego przewodnikowi lub z inną osobą, której dotyczy zażalenie. Powyższa zasada dotyczy również właściciela, hodowcy i osoby szkolącej psa, którego dotyczy sprawa lub potomstwo takiego psa w pierwszym pokoleniu. §8 Członkowie komisji nie są adwokatami żadnej ze stron. Członkowie komisji oraz sędzia mają za zadanie wysłuchać stron, zbadać stan faktyczny, ściśle przestrzegając postanowień regulaminu konkursu, a następnie zgodnie z najlepszą wiedzą i w najlepszej wierze wydać w pełni obiektywną decyzję. §9 W przypadku braku polubownego załatwienia sporu decyzją może być: a) oddalenie zażalenia; b) korekta oceny w przypadku nadużycia swobody oceny; c) powtórzenie konkursu w danej konkurencji, w której nastąpiło naruszenie względem treści

regulaminu

konkursu.

Kierownik

konkursu

musi

zarządzić

ponowne

przeprowadzenie konkurencji i nadzorować jej postęp. Sędziowie, których decyzja została zakwestionowana nie muszą oglądać powtórnie przeprowadzanej konkurencji. Członkowie komisji odwoławczej nie mogą wpływać na powtórnie przeprowadzaną konkurencję. §10 Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna. Przewodniczący przygotowuje protokół z rozprawy, w którym oprócz decyzji powinno znaleźć się krótkie jej uzasadnienie. 27 JGHV

VSWPO 2009


Klub organizujący konkurs dostarcza ten protokół wraz ze sprawozdaniem z konkursu osobie prowadzącej rejestr JGHV. §11 Przy rażących błędach w postępowaniu (np. nieodpowiedni skład komisji odwoławczej, brak wysłuchania strony) Komisja Rejestracyjna JGHV może zarządzić powtórzenie takiego postępowania. O czasie i miejscu takiego postępowania należy poinformować komisję rejestracyjną na tyle wcześniej, aby komisja mogła ewentualnie wysłać obserwatora. Dany klub może wnieść zażalenie do Prezydium przeciwko decyzji komisji rejestracyjnej. Zażalenie takie musi nadejść do biura Prezydium w ciągu 2 tygodni (decyduje data stempla pocztowego).

28 JGHV

VSWPO 2009


V. Złomy [rys. 1. od góry po lewej] złom główny, długi na łokieć [ok. 50-70cm – przyp.tłum.], odarty z kory [w dolnej części-przyp.tłum.] [rys. 2. od góry po lewej] złom na zestrzale ze złomem tropowym, samiec ucieka w prawo [rys. 3. od góry po lewej] złom na zestrzale ze złomem tropowym, nieznany kierunek ucieczki postrzałka [rys. 4. od góry po lewej] złom informujący o przerwaniu oczekiwania [rys. 1. od góry po prawej] złom kierunkowy, długi na pół łokcia [ok. 25-30 cm – przyp.tłum.], odarty z kory [w dolnej części – przyp.tłum.] [rys. 2. od góry po prawej] złom na zestrzale ze złomem tropowym, samica ucieka w lewo [rys. 3. od góry po prawej] złom oczekiwania [rys. 4. od góry po prawej] złom ostrzegawczy

29 JGHV

VSWPO 2009


VI. Zwijanie otoku [rys. 1. od góry po lewej] W zależności od długości należy złożyć 4-6 pętli, zaczynając od początku rzemienia. [rys. 1. od góry po prawej] Następnie, począwszy od dołu, należy owijać pętle rzemieniem gładką stroną na zewnątrz. [rys. 2. od góry po lewej] [brak opisu] [rys. 2. od góry po prawej] [powyżej] na długość łokcia [poniżej] na górze otoku należy pozostawić tyle miejsca, by przez otwór dało się przewlec rzemień [rys. 3. od góry po lewej] [brak opisu] [rys. 3. od góry po prawej] Gdy otok zostanie nawinięty, to na pętlę o długości jednego łokcia zaczepia się obrożę. Otok można też przełożyć przez ramię.

30 JGHV

VSWPO 2009


VII. Symbole i Skróty służące JGHV do oznaczenia wyników 1. Przed imieniem psa: [rys. kreska ukośna / ] = posiada odznaczenie Härtenachweis (HN) [potwierdzenie wytrwałości] [rys. kreska ukośna \ ] = posiada odznaczenie Lautjagernachweis (LN) [potwierdzenie głośnego gonu] [rys. kreska pozioma -] = oszczekiwacz [rys. kreska pionowa |] = oznajmiacz 2. Za imieniem psa: Ojciec w DGStB = \ Matka w DGStB = / Oboje rodziców w DGStB = < AH – posiada odznaczenie Armbruster-Haltabzeichen [zachowuje spokój przed zwierzyną na polowaniach zbiorowych] Vbr – posiada Verlorenbringernachweis [dochodzenie i aportowanie postrzałków zwierzyny drobnej w warunkach łowieckich] Btr = zaliczył konkurs Btr [karność w aportowaniu lisa] Sw = zaliczył konkurs VSwP [konkurs pracy posokowców, trop 1000m]

31 JGHV

VSWPO 2009

Tropowce i posokowce JGHV  

Regulamin konkursu pracy posokowców (VSwPO) Obowiązuje do 31.03.2014 r. oraz Regulamin konkursu pracy tropowców (VFSPO) Obowiązuje do 31.0...