Page 1

December 2013

1


.

Clubbladredactie Wanneer u een mail wilt ontvangen, zodra het nieuwe clubblad op de website staat kunt u een mailtje sturen naar hindernis@lickebaert.nl of op de website inschrijven voor de digitale Hindernis. Bijdragen voor het clubblad zijn altijd welkom. We plaatsen graag leuke wetenswaardigheden en ook als u iets wilt verkopen (zoals een rijbroek, rijlaarzen, rijjasje, etc.) kan dit vermeld worden in het clubblad. Zie “Cavaletties”! Het is ook mogelijk om de vereniging te sponsoren. Dit kan d.m.v een advertentie in dit blad, met reclameborden of bij wedstrijden. Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u naar de bestuursleden sponsoring (zie colofon) of stuur een mailtje naar sponsorcie@lickebaert.nl Annemieke Struijk

Colofon Clubblad van Paardensportvereniging “Lickebaert” FNRS goedgekeurd Aangesloten bij KNHS Verenigingscomplex Manege Middenhof Zuidbuurt 8 3141 EM Maassluis Telefoon: 010–5920455 manege@middenhof.nl www.middenhof.nl Beherende vennoot CV Manege Middenhof Rob van der Voort Webmaster Richard Bakker info@ribakker.nl Clubbladredactie Annemieke Struijk tel. 06-33852595 hindernis@lickebaert.nl

Jaargang 2013 Bestuur Voorzitter Geraldine van der Voort tel. 06-42618188 bestuur@lickebaert.nl

Sponsoring Kees van der Eem Geraldine van der Voort sponsorscie@lickebaert.nl

Secretaris Sylvia Koets Tel. 06-21197244 sylviakoets@live.nl

KNHS Administratie Ellie van Rossen

Penningmeester Kees van der Eem tel. 010-5921934 penningsmeester@lickebaert.nl Ledenadministratie Gerda Noever tel. 06-20083442 ledenadmin@lickebaert.nl

Wedstrijdsecretariaat Dressuur Ellie van Rossen tel. 06-10914791 dressuurmaassluis@hotmail.com Wedstrijdsecretariaat Springen Ellen Gog tel. 06-13848083 Jeroen Vogel springen@lickebaert.nl

Lid Geeske Boerema tel. 06-10564692

Instructie Leo van der Voort Rob van der Voort Jack Arts Margret Noordhoek Loes Don Chantal Gijssenberg Bianca van Pelt Correspondentieadres PSV Lickebaert Postbus 431 3140 AK Maassluis KVK nr: 385084 Postgiro ING 4439248 Rabobank Maassluis Algemene rekening 34.04.20.448 Sponsorrekening 34.04.58.968 Wedstrijdrekening voor KNHS afdracht 11.30.77.947

2


.

Clubblad december 2013

Bestuursmededelingen

4

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

6

Notulen Algemene Leden Vergadering 2013

8

Agenda Algemene Leden Vergadering 2014

11

FNRS Proeveninformatie

13

Maatschappelijke stage

15

Oefendressuur (12 oktober)

16

Poets- en zadelles (15 en 16 oktober)

19

Wedstrijduitslagen

22

Sinterklaas

27

Kerst oefendressuur (22 december)

30

Kerstverhaal

32

Paard in de Kijker

40

Barkruk

44

Wist u dat ...

46

Openingstijden tijdens de feestdagen

49

PaardenPaspoorten

50

Cavaletties

53

Evenementen- en wedstrijdkalender 2013

54

Evenementen- en wedstrijdkalender 2014

(onder voorbehoud)

Algemene informatie Manege Middenhof en PSV Lickebaert 3

55 56


.

Bestuursmededelingen PSV LICKEBAERT december

Beste leden, De Kerstdagen staan alweer voor de deur en daarmee komt ook het einde van 2013 in zicht. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel actief en mooi jaar voor de vereniging is geweest. Uiteraard bracht Sinterklaas tijdens zijn periode in Nederland ook een bezoek aan onze manege en bij afwezigheid van Amerigo kon hij gelukkig rekenen op Westerly. Helaas waren er niet zoveel kindertjes op de manege, maar Sinterklaas was blij dat hij een kijkje kon nemen bij de paarden! Graag blikken we nog even terug op 2013. Nieuwe initiatieven zoals de houding- en zitclinic en de activiteiten voor de jeugd zijn met enthousiasme ontvangen en daarnaast zijn we blij de ‘oude’ vertrouwde festiviteiten ook te kunnen voortzetten en verbeteren. Hiermee doel ik onder meer op de gezellige en goed bezochte vrijwilligersavond op 16 november, de oefendressuur, Jumping Maassluis en natuurlijk de reguliere wedstrijden. Ook op het manege terrein is het afgelopen jaar hard gewerkt door Rob en vele anderen, er zijn dingen aangepast en er staat nog het één en ander op de planning. In het voorjaar is de bestaande paddock buiten vergroot en voorzien van een nieuwe bodem en dat biedt extra ruimte om de paarden buiten te laten. Ook het grote buitenterrein, de Agterbergbodem is voorzien van een nieuwe laag zand en geëgaliseerd op verschillende plekken. Daarnaast heeft de grote binnenbak er een juryhok bijgekregen, hoog en droog en met goed uitzicht. Het valt niet direct op, maar op het terras is een bestaand gedeelte overdekt en er is een raampartij gemaakt in de wand van de binnenbak, voor de springwedstrijden is dit een welkome aanvulling. Ook in de laatste dagen van het jaar wordt hard gewerkt want momenteel wordt het pad naar de paddocks buiten en de weilanden voorzien van een beton pad, dus binnenkort houden we daar ook schone voeten. Verder staat er onderhoud aan de 20x60 binnenmanege gepland. We hebben een prachtige accommodatie waar we trots op zijn, maar die ook veel tijd én geld vergt om in goede staat gehouden te worden. Laten we met elkaar zorgen voor opgeruimde stallen, schone rijbanen en om alvast een goed voornemen voor 2014 te noemen: Altijd de mest opruimen van je paard, zowel in de bak als op het erf.

4


Bestuursmededelingen PSV LICKEBAERT december

Over 2014 gesproken: Er staat weer genoeg op de planning in het nieuwe jaar. Een goede zaak en we zijn ons er absoluut van bewust dat het organiseren van zoveel leuke dingen alleen mogelijk is met de vele vrijwilligers. Jullie inzet wordt meer dan gewaardeerd en is ontzettend waardevol. BEDANKT daarvoor! Ik wens u veel leesplezier met opnieuw een bomvolle Hindernis, waarvoor de credits geheel en al naar Annemieke Struijk gaan. Annemieke, bedankt voor je inzet en je geduld want zoals velen van u zullen herkennen; de voorzitter is altijd de laatste die de benodigde copij inlevert. Rest mij niets dan u allemaal een ontzettend fijne, gezellige en mooie Kerst te wensen en een feestelijk Oud & Nieuw met alle goeds voor 2014. Veel leuker is het natuurlijk om deze nieuwjaarswensen persoonlijk over te brengen tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de kantine op de manege op 1 januari 2014. Hopelijk tot dan! Met vriendelijke groet, Geraldine van der Voort Voorzitter PSV Lickebaert

5


.

Kerst- en Nieuwjaarsgroet Directie, personeel van Manege Middenhof en bestuur van PSV Lickebaert Wensen u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

6


Advertenties

7


.

Notulen Algemene Leden Vergadering 2013

18 maart 2013 Aanvang: 20.00 uur 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en vraagt of een ieder die aaanwezig is de intekenlijst heeft afgetekend. Zij geeft aan dat de notulen en de agenda op de bar liggen voor de mensen die het willen inzien. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Gerda Noever is wegens ziekte afwezig. De voorzitter meldt dat vragen voor de beheerder na de vergadering gesteld kunnen worden aan Margriet. Even voor alle nieuwe leden en ter herinnering, iedere eerste maandag van de maand ( muv de feestdagen) is er een bestuursvergadering waarbij iedereen kan aanschuiven. Wilt u dat er punten besproken worden, kunt u die ten alle tijden indienen bij iemand van het bestuur zodat dit opgenomen kan worden op de agenda. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Behandeling van de notulen van ALV 2012 Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 2011 dus hierbij zijn de notulen goedgekeurd. 4. Verslag van de diverse commissies De voorzitter roept de dames van het dressuur naar voren. Ze bedankt Sylvia Koets, Therèse Janson, Liza Boers, Jeanette Blenk en Bianca Timisela met een kleinigheidje en geeft aan dat we zeer dankbaar zijn voor al de tijd die ze in de vereniging hebben gestoken om anderen de mogelijkheid te geven wedstrijden te rijden. Het stokje wordt overgenomen op 1 april door een net zo enthousiaste ploeg dames die bestaat uit: Maja StrÜmberg, Kajsa StrÜmberg,( deze dames hebben ervaring opgedaan bij de Oranje Hoeve) Lizbeth Huizer ( zij heeft ervaring opgedaan bij de Karperhoeve), Christien Olthof en Ellie van Rossen. Er zijn verder geen verslagen binnengekomen van de diverse commissies. JM is volop in voorbereiding. Er zijn twee leden van het bestuur vertegenwoordigd in de organisatie van JM, dat zijn Kees en Geraldine. Geraldine meldt dat we dit jaar al op donderdag gaan beginnen met onderling springen, oefenspringen. In de oude longeerbak komen weer de stallen te staan. Maar de organisatie zal er voor zorgen dat er een rijbak vrij blijft voor de pensionklanten om in te rijden. Op zondag hebben we nu ook Nationaal springen. 8


.

Notulen Algemene Leden Vergadering 2013

Clubblad, Annemieke gaat na voor ons hoeveel keer het clubblad nu bekeken wordt nu dat het digitaal is. Tevens de melding dat de gezinskorting, die verleend werd voor het maar verkrijgen van 1 clubblad per gezin nu vervalt. Daar komt een vraag vanuit de zaal om uitleg. De voorzitter geeft aan dat de kosten stijgen en de sponsoren afnemen, dus moet er iets gedaan worden. We gaan dan voor het afschaffen van de korting i.p.v het verhogen van de contributie. 5. Financiële verslaglegging Kees neemt het woord over van de voorzitter en geeft toelichting op het financieel overzicht van 2012. De jaarcijfers van de CV worden later toegevoegd zoals altijd. Het saldo van de spaarrekening is weer aangevuld. De vereniging is weer iets kleiner geworden vanwege het teruglopen van het aantal leden. JM heeft een groter budget gekregen op de begroting van 2013. De rest van de begroting van 2013 is hetzelfde gebleven. Er zijn geen vragen op de begroting van 2013. Kees geeft nadere uitleg over de aanvraag bij Fonds Schiedam Vlaardingen voor een bijdrage voor het onderhoud van de Agterberg bodem. De toplaag wordt te dun en er moet een laag bij. Deze kosten komen totaal voor de vereniging. Rob onderhoudt de eb en vloed bak . Het onderhoud zal ongeveer op €16.000,= komen. Hopenlijk kunnen we dit bedrag totaal uit het Fonds Schiedam Vlaardingen krijgen. Kees verwacht ieder moment antwoord want de aanvraag is nu 4 weken weg. Het moet gebeuren voor JM. De linkerkant van het springveld is echt slecht. De voorzitter brengt het belang van het poepscheppen maar weer eens onder de aandacht en Monique van Oosterhout geeft aan dat het voor een groot deel de jeugd betreft. De voorzitter geeft aan dat je elkaar daar best op aan mag spreken. De begroting is akkoord. 6. Verslag kascontrole commissie Renée Quack en Monique van Oosterhout hebben de cijfers gecontroleerd en gaan akkoord. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie Monique van Oosterhout en Renée Quack geven aan dat zij bereid zijn normaals de cijfers te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 8. Overige mededelingen van het bestuur De voorzitter geeft aan dat we besloten hebben het startgeld voor de wedstrijden naar 12,50 voor de paarden op te hogen om uit de kosten te komen en dat de leden van PSV Lickebaert 1,50 korting krijgen. En dat er ruimte is voor nieuwe sponsoren, in de vorm van borden/advertentie in het clubblad of een hindernis of zelf een eigen concours.

9


.

Notulen Algemene Leden Vergadering 2013

9. Bestuursmutaties Er zijn twee bestuursleden die volgens het Huishoudelijke Regelement moeten aftreden en dat is de voorzitter en een algemeen lid.. Dit zijn Geraldine van der Voort en Gerda Noever. Zij geven aan allebei herkiesbaar te zijn. De vergadering heeft geen bezwaar tegen nog een periode met deze mensen dus hierbij zijn zij weer herkozen. Mochten er mensen zijn die het ook leuk vinden om de andere kant van een vereniging eens mee te maken en graag tot het bestuur willen toetreden, wij staan altijd open voor een nieuwe impuls. 10. Vrijwilligers Het verkrijgen van vrijwilligers is een stuk verbeterd en hopenlijk blijft dat in 2013 zo doorgaan. Het eindejaarsgeschenk is komen te vervallen en daarvoor krijgt een ieder die helpt meteen een aardigheidje uit de kadomand die in samengesteld. Deze mand zal door de dressuur en de spring commissie bijgehouden gaan worden. 11. Huldiging kampioenen en verder bedankjes De volgende kampioenen staan gewoon bij ons op stal: Lotte van Santvliet Kim Overgaag

met met met met

Lola Lola Jasmine Dolando

regiokampioen springen klasss L regiokampioen springen klasse B regiokampioen springen klasse L kringkampioen dressuur klasse B

De meiden krijgen een aardigheidje en de felicitaties van het bestuur. 12. Rondvraag Er wordt gevraagd tijdens de vergadering waarom de datum van de ledenvergadering niet gemeld wordt in de manege lessen door de instructeurs want een hoop manege klanten weten niet eens dat ze mogen komen. We gaan dat volgend jaar zeker aan ze vragen. Er wordt ook gevraagd waarom de 20/60 buitenbak zo vaak niet te rijden is na een natte periode. Er ligt toch drainage in? Marissia geeft aan dat de pomp vaak niet op tijd aangezet wordt. Sylvia geeft aan dat die bak vaker een probleem is ook met wedstrijden. Het grootste probleem voor de drainage is de mest. Margriet geeft aan dat het onderhoud van bodems het allermoeilijkste is wat er is. Marissia geeft aan dat de bodem van de 20/60 binnenmanege ook niet in orde is, Hij is te hard en daardoor te glad. Klachten zijn bekend bij Rob. 13. Sluiting Na het huldigen van de kampioenen gaat Geraldine over tot sluiting van de vergadering. Zij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en vraagt nogmaals of een ieder de presentie lijst getekend heeft.

10


.

Agenda Algemene Leden Vergadering 2014

17 maart 2014 1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Behandeling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013

4.

Verslag van de diverse commissies

5.

FinanciĂŤle verslaglegging van de penningmeester over het jaar 2013 en het vaststellen van de begroting voor 2014

6.

Verslag van de kascontrole commissie

7.

Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

8.

Overige mededelingen van het bestuur

9.

Verkiezingen bestuursleden

10.

Vrijwilligers

11.

Huldiging van de kampioenen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

11


Advertenties

12


.

FNRS Proeven Informatie Vanaf 2014 gaat er wat veranderen bij de FNRS proeven. Zo willen wij er over heel het jaar een competitie van maken. Wat houdt dit in: Je mag één wedstrijd over het jaar missen. Doe je ze allemaal mee dan valt de slechtst gereden wedstrijd af. Van al de wedstrijden wordt het gemiddelde aantal punten berekend. Heb je het hoogste aantal punten van allemaal dan ben je clubkampioen van het jaar. Je ontvangt dan een wisselbeker die je één jaar bij je mag houden, het jaar daarna moet je hem helaas weer inleveren en je krijgt een beker die je mag houden. Als je de wisselbeker 3 jaar achter elkaar wint, mag je hem houden. Win je hem 5 keer maar niet achter elkaar dan mag je hem ook houden. We zullen halverwege het jaar een tussenstand doorgeven in het clubblad. Niet komen opdagen bij een wedstrijd. Het gebeurd helaas te vaak dat er ruiters niet op komen dagen bij een wedstrijd. Dit is een heel vervelend probleem. Ook wij moeten juryleden regelen en de wedstrijd zo indelen dat al de paarden en pony’s hetzelfde lopen. We gaan dus ook vanaf volgend jaar de regel instellen dat als je je niet binnen 24 uur afmeldt, je het startgeld gewoon door moet betalen!! Ook bel je zelf even op en geef je het niet door aan vrienden of vriendinnen!!! Deze regel geldt ook bij de FNRS springwedstrijden! Als je een paard of pony krijgt waar je niet op wilt, neem dan gewoon even contact op met de manege. Dan kunnen we kijken of we er iets aan kunnen veranderen, maar blijf niet gewoon maar weg!! Hou er wel rekening mee dat bijna iedereen op hetzelfde paard of pony wil, dit gaat gewoon niet! Verder hoop ik dat iedereen met veel plezier aan de wedstrijden meedoet. Want dat is het allerbelangrijkste, je moet van de sport genieten!

13


.

FNRS Proeven Informatie Voor kinderen die voor het eerst aan een proefje mee willen doen is het belangrijk om aan je instructrice te vragen of je dat mag. Wanneer je mee mag doen, schrijf je je in op de lijst beneden in de hal. Natuurlijk kan je een voorkeur van een pony aangeven op wie je graag je proefje zou willen rijden, maar dat is geen garantie dat het dan ook zo gebeurt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene pony zes keer loopt en de andere maar één keer. Wanneer je met de FNRS proeven mee gaat doen is het verstandig als je het boek “Leer paardrijden met plezier” in huis hebt, waarin alle FNRS proeven te vinden zijn met de bijbehorende theorie. Verder staat er veel informatie in over het paardrijden, veiligheid en andere dingen die belangrijk zijn om te weten. Het boek is verkrijgbaar in de kantine. Bij de ‘even’ proeven hoort ook een theorie examen wat verwijst naar de tekst in het boek. Het formulier waarop de onderdelen van de proef beschreven staan heet een protocol. In het protocol vermeldt de jury haar beoordeling. De jury geeft punten voor de verschillende oefeningen en beoordeelt ook de ruiter. De ruiter wordt beoordeeld op: houding, zit, beenligging en handhouding, de juistheid van de been- en teugelhulpen, regelmaat van het tempo, verzorging van ruiter en paard of pony en de algemene indruk. De puntentelling is simpel: scoort een ruiter overal een 6, dan heeft hij precies genoeg punten voor een promotiepunt. Haalt een ruiter een 5 op een onderdeel, dan heeft hij ergens anders een 7 nodig om het verschil goed te maken. Het gemiddelde moet dus altijd een 6 zijn. Als je je protocol terug gekregen hebt, zie je aan de punten en aan de eventuele bijgeschreven tekst hoe je je proef gereden hebt. Hierin kan je dan zien wat heel goed is gegaan en waar je een volgende keer op moet letten en in de lessen aan moet werken. Maar het aller belangrijkste van proeven rijden is dat je er plezier in hebt! En er zijn natuurlijk meerdere kinderen die op dezelfde pony rijden in verschillende proeven. Wanneer dat zo is, zorg er dan voor dat je elkaar helpt en dat je de pony ingevlochten laat, zodat alle kinderen op een mooi verzorgde pony rijden. Wanneer je geslaagd bent voor je proef moet er minimaal één maand tussen de volgende proef zitten, zodat er genoeg tijd tussen zit om te oefenen. 14


Maatschappelijke stage

Ook bij PSV-lickebaert te Maassluis is het mogelijk om je maatschappelijke stage te vervullen. Wij hebben diverse mogelijkheden: Helpen bij springwedstrijden

Helpen bij dressuurwedstrijden

Doel maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Wij vinden het erg leuk als jij je stage bij ons komt lopen. Heb je interesse mail of bel: Sylvia Koets 06-21197244 of sylviakoets@live.nl 15


Oefendressuur 12 oktober Na twee keer de oefendressuur te hebben moeten aflasten wegens te weinig inschrijvingen, heb ik 12 oktober toch weer 15 aanmeldingen gekregen waarbij er zelfs nu twee combinaties van buitenaf meededen. We begonnen de wedstrijd om 17.30. Maar ’s-morgens vroeg hing er alweer voelbare spanning op stal. Iedereen is toch altijd wel een beetje gespannen. De eerste combinatie van de dag was Ellen Verkade en zij ging voor een extra oefening met Cartoon. Zij oefende haar Z-proef van oktober en heeft weer puntjes gekregen waar ze haar aandacht op kan richten. Dit is ook mogelijk bij een oefendressuur. Het gaat niet altijd over een klasse hoger starten, maar je kan ook gewoon extra de proef van de maand oefenen in de klasse waar je gewoon ook in start. Na het verkleinen van de rijbaan konden we van twee L2 proeven genieten die door Annelies de Bos werd gereden met haar paard Valco en door Lisa Westdijk met Bella. Annelies had met deze proef een keurige 186 punten gereden en kan tevreden terugkijken op de oefendressuur. Lisa startte met Bella ook een L2 proef en behaalde daar 176, net geen winst. Maar wel met commentaar waar ze mee aan het werk kan. Daarna twee combinaties in de L1. Deborah Lagerwerf met Debroglie en Delana de Herder met Tyrano. Deborah haalde een mooie 178 punten. Dus met wat kleine puntjes waar ze op moet letten kan ze L1 gaan starten. Delana is klaar voor de L1 want deze combinatie haalde een mooie 190 punten. Als laatste 10 combinaties in de B klasse. Luna van Leeuwen haalde een winstpunt want zij reed 184 punten bij elkaar. Ook Lynn Stam op Chique zou een winstpunt behaald hebben want haar punten waren 180. De laatste met winst in de B was Kim van Geest met Minnie. Haar punten waren 190. De andere combinaties hebben hun uiterste best gedaan maar helaas net geen winst. Deze combinaties waren: Anne van Dijk met Jelkje Harm Huizer met Leandro Jill Stam met Chique Ilse van der Berg met Faith Danielle Pille met Winner

175 173 170 171 en 178 175

16


Oefendressuur 12 oktober Dan hadden we nog een mooie F6B proef gereden door Maaike Kuiper met Thalien en zij haalde de monsterscore van 216 punten. Hier was enige uitleg noodzakelijk. De puntentelling bij de FNRS proeven gaat anders en bij 210 heb je daar een promotie punt. Dus Maaike kan bij de volgende FNRS met een gerust hart meedoen en promoveren naar de F7. Na een gezellig drankje in de kantine waren alle punten geteld en konden we de protocollen uitdelen en de geroutineerde oefendressuurruiters weten al dit altijd gepaard gaat met een lekkernij voor onze echte kampioenen. Mocht je na dit verslag nieuwsgierig zijn geworden hoe dat er aan toe gaat op een echte wedstrijd dan nodigen wij je hierbij uit om eens te komen kijken bij een (oefen)dressuurwedstrijd of om eens vrijwilligerswerk te doen achter de schermen. Het is hartstikke leuk om deze gespannen gezichtjes te zien voor de start en hoe opgelucht en blij ze zijn na de wedstrijd. Zo trots op hun paardjes en op zichzelf. De volgende oefendressuur is 22 december en dat is met het thema Kerst. Dus mocht je een vriendin, familie of bekenden hebben op een andere stal die net als jou ook eens wil starten en kijken wat de KNHS jury ervan vindt geef het aan ze door. Ze kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar e.vanrossen17@hotmail.com Natuurlijk mag je ook gewoon in je wedstrijdtenue starten en is verkleed niet verplicht. Mocht je echt geen wedstrijdtenue hebben, geef dat dan door bij het aanmelden dan vraag ik het even aan de jury of ze dat erg vinden. DUS KOM GEZELLIG LANGS.

17


Advertenties

18


..

Poets- en zadelles 15 en 16 oktober Na een geslaagde eerste ronde van de poets- en zadelles in de zomer, gaan we voor de tweede keer aan het werk met een gezellig groepje kinderen. Eerst halen we Obelix van stal en die wordt heerlijk gepoetst, waarbij Marissia enige uitleg geeft en de kinderen hier weer veel van leren. Het lijkt allemaal wel zo gemakkelijk, maar er komen toch ook een aantal vragen. Hoe zit dat met die hoeven van Obelix met zo’n stukje erin? Hoe leg je het zadel neer? En wat voor verschillende teugels en hulpmiddeln zijn er eigenlijk? Uiteindelijk worden de kinderen na alle uitleg door Marissia aan een vragenvuur onderworpen, maar dreunen ze in koor alle delen van het zadel en het het hoofdstel op. Geslaagd!

Dan is het tijd voor een pauze en gaan er vast een aantal kinderen op de foto met hun lieveling.

19


..

Poets- en zadelles 15 en 16 oktober Na de pauze komt Gina aan de beurt, die iets humeurig is. En ook dan wordt uitgelegd hoe daarmee om te gaan. Hoe zet je een paard aan de kant, als er een ander langs wilt? Waar leg je dan je handen en waar sta je zelf? Ook Pip en Johnny komen aan de beurt. En na nog een fotoronde is de middag ten einde en gaan de kinderen weer naar huis.

Maar naar aanleiding van de vorige poets- en zadelles kwam er ook de vraag of dit voor de volwassen gegeven kon worden. Dus op de dinsdagavond stonden we met een aantal mensen in de ponystal, waar Marissia haar Suus van stal had gehaald voor deze les. Suus stond geduldig af te wachten wat er ging gebeuren en liet het allemaal rustig over haar heenkomen. En ook hier werden vragen gesteld en uitleg gegeven. Maar moesten ze ook laten zien of ze wisten hoe e.e.a. omgedaan moest worden bij het paard, wat soms hylarische momenten opleverde. Een zeer geslaagde avond, waar daarna nog in de kantine wat gedronken werd en nagepraat.

20


Advertenties

Hier had uw advertentie kunnen staan ... De kosten voor deze Âź A4 advertentie zijn â‚Ź 50,-- per jaar! Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een halve of hele pagina. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden van sponsoring: De club van 100 / een reclamebord / sponsoring van wedstrijden / ... Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden sponsoring. (zie colofon voorin het clubblad)

21


Wedstrijduitslagen UITSLAGEN FNRS-PROEVEN ZONDAG 6 oktober 2013 FNRS PROEF F1B 1e Prijs Olivier Vogel FNRS PROEF F3B 1e Prijs Zoë vd Voort e 2 Prijs Tina vd Helm e 3 Prijs Gina Vleij 4e Prijs Joëlle Olman FNRS PROEF F5B 1e Prijs Monique Oosterhuis 2e Prijs Jill Stam FNRS PROEF F7B 1e Prijs Merel Bol e 2 Prijs Shanna Struijk FNRS PROEF F9B 1e Prijs Kelly vd Knijff FNRS PROEF F11B 1e Prijs Jackie Putman

Quiky

240 punten

Darcy Obelix Scarlet Prince

249 247 246 244

Tarinda Chique

224 punten 219 punten

Jeroen Koos

223 punten 220 punten

Cavelier

233 punten

Robbedoes

235 punten

punten punten punten punten

GEFELICITEERD !!! UITSLAGEN FNRS-PROEVEN ZONDAG 3 november 2013 FNRS PROEF F2A 1e Prijs Aimee van Nieuwkerk FNRS PROEF F4A 1e Prijs Feline de Jong e 1 Prijs Nina ten Hoorn e 2 Prijs Anne Salome 3e Prijs Danique Brakenhof FNRS PROEF F6A 1e Prijs Debbie Dekker FNRS PROEF F8A 1e Prijs Jessica Muttzall 2e Prijs Rachel van Hengst FNRS PROEF F10A 1e Prijs Leanne Zits FNRS PROEF F12A 1e Prijs Mariëlle Fontijne

Gina

225 punten

Marley Robbedoes Quiky Koos

228 225 222 221

Westerly

227 punten

punten punten punten punten

Beau Sogno 222 punten Melvin 220 punten

22

Cavelier

214 punten

Cavelier

211 punten


Wedstrijduitslagen UITSLAGEN Indoor Jumping Middenhof Pony’s individueel 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs

Gina Gerrets Margot Moerenhout Yoëlle Olman Lulu Duifhuijsen Lisa Urban Lisa Kiviet Joyce van Wijngaarden Shanna Struijk Beau Rijkuiter Yoëlle vd Vlies Esmee Suradi

Quiky Binky Mistique Melbourne Winters Ronaldo Winters Ronaldo Boulette Quiky Jereon Djaansy Boulette

Manege Middenhof Manege Middenhof Manege Middenhof Manege Middenhof HC Westland 1 HC Westland 1 HC Westland 1 Manege Middenhof Manege Middenhof Manege Middenhof HC Westland 3

Plaatsing Equipe 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Manege Middenhof 2 HC Westland 1 Manege Middenhof 1

GEFELICITEERD !!!

23

1 2 5 2

3 1 2


Wedstrijduitslagen UITSLAGEN Indoor Jumping Middenhof Paarden individueel 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e Prijs

Veronica Dekker Roos de Blois Ron Meyer Stephanie Gog Mariëlle Fontijne Marissia vd Burg Annemijn Wagenaar

Antaris Apollo Chin Chin Everest Tarinda Dolitha Cavelier

Berkley’s Stables 1 Manege Middenhof Berkley’s Stables 1 Manege Middenhof Manege Middenhof HC Westland 1 Manege Middenhof

Plaatsing Equipe 1e plaats 2e plaats

Berkley’s Stables 1 Manege Middenhof 3

GEFELICITEERD !!! UITSLAGEN FNRS-PROEVEN ZONDAG 1 december 2013 FNRS PROEF F1A 1e Prijs Joan Bakkens FNRS PROEF F3A 1e Prijs Gina Vleij e 2 Prijs Tirza Broekmans e 3 Prijs Bente van Dorp e 3 Prijs Mandy de Nas FNRS PROEF F5A 1e prijs Marjolijn vd Heuvel e 1 Prijs Hua Sterrenberg 2e Prijs Kim van Geest FNRS PROEF F7A 1e Prijs Shanna Struijk e 2 Prijs Nuria Platteschor FNRS PROEF F9A 1e Prijs Kelly vd Knijff FNRS PROEF F11A 1e Prijs Tanee van Mil 24

Jippie C

230 punten

Scarlet Obelix Pepper Darcy

236 233 232 232

Nobbles Romy Minnie

233 punten 234 punten 226 punten

Koos Jeroen

239 punten 232 punten

Malou

226 punten

Chiara

229 punten

punten punten punten punten

3 2 4 1


Wedstrijduitslagen UITSLAGEN FNRS-SPRINGEN ZONDAG 15 december 2013 PONY’S 40 cm. 1e prijs Merel Bol e 2 prijs Rachel Hengst e 3 prijs Maaike Kuiper PONY’S 50 cm. 1e prijs Gina Gerrets 2e prijs Kim Doornebosch PONY’S 60 cm. 1e prijs Julia Putman 2e prijs Jordan Malipaard PAARDEN 60 CM 1e prijs Cecile Bicknese 2e prijs Lindsey vd Knijff PAARDEN 70 CM 1e prijs Carianne van Dijk e 2 prijs Annemijn Wagenaar

Gina Jeroen Quiky Little Star Scarlet Mistique Scooby Doo Malou Voltar Malou Cavelier

GEFELICITEERD !!!

25


Advertenties

26


Sinterklaas Op 30 november om vijf uur ’s-middags hing er een gespannen sfeertje in de kantine. Langzaam aan kwamen er wat kindertjes binnen die vrolijk meedanste en zongen op de muziek. Plots gingen de lichten aan in de binnenbak en daar kwam Sinterklaas met zijn Pieten. Het paard van Sinterklaas vond het ook allemaal heel spannend en gelukkig zorgde Bianca ervoor dat Sint rustig van zijn paard kon komen. Toen met z’n allen naar de kantine. Maar waar was die vierde Piet? Sinterklaas en de andere Pieten snapten er niets van. Totdat de kinderen ineens een Donderpietje in de gaten kregen. Die was heerlijk aan het rondrijden op Binky en was niet van plan om af te stappen. Na een korte preek van één van de Pieten en met de vraag of iemand de pony op stal kon zetten, ging Donderpietje toch mee naar de kantine. Als eerste kreeg één van de Pieten les van hulppiet Vera, zodat het pietendiploma alsnog behaald werd. Hij moest over een balk lopen (dit werden twee tafels aan elkaar), om te oefenen op de daken te lopen. Daarna was Tatum aan de beurt, die een dansje met de Pieten maakten en een liedje zong. En ook de jongens kwamen aan de beurt, Valentijn vertelde in het Engels hoe oud hij was. De Pieten snapten het pas, toen hij het achterstevoren vertelde. Fabiën en Olivier vonden het eerst nog wel spannend, maar toen mama Roos eerst op schoot ging bij de Sint, kwamen ze toch ook samen naar voren. En voor iedereen was er wat lekkers. En toen moest Daan bij Sint komen en daar kwam een heel verhaal over Daan en Donderpietje en iets over vroeger en dromen .... Uiteindelijk eindigde het met een dansje.

27


Sinterklaas Maar dat was niet het enige bezoek van Sint en Pieten op de manege, want op Sinterklaasavond 5 december kwamen ze speciaal op bezoek bij de gehandicaptenles. En allemaal zongen ze sinterklaasliedjes en moesten ze bij de Sint op schoot, ook Monique! En Cor vond het wel heel erg jammer dat Willem er niet bij was, dat vertelde hij later nog aan hem.

28


Advertenties

Onze Prijs? Maak vrijblijvend een afspraak!

-

-

Administratie MKB/ZZP:  boekhouding;  loonadministratie;  aangifte VPB, BTW, LH, IB;  jaarcijfers KvK/bank, etc. IB Particulier: € 65,-- (incl. BTW) (Inclusief partner aangifte € 95,--)

Adres: Heliniumweg 12A Postbus 4066 3133 AX Vlaardingen 3130 KB Vlaardingen T: 010 – 4150863 E: info@administratiekantoorRenG.nl 29


.

Kerst oefendressuur 22 december Voor de tweede keer een KERST oefendressuur en deze keer mochten de kerstmutsen etc. weer de kast uit komen en mocht een ieder starten in hun mooiste kerstuitrusting. En bij de pony’s zag iedereen er keurig uit. Kim en Lisa reden op Minnie en hadden zeker hun best gedaan om zichzelf en de pony er netjes uit te laten zien. Ook Jill op Chernai zag eruit om door een (kerst)ringetje te halen. Jill en Lynn op Chique zagen er superCHIQUE uit. De paarden deden echter deze keer niet onder voor de pony’s en dat konden we goed zien bij Delana op Chiara Z en Luna op Versace. Deze twee meiden hebben die grote paarden toch weer super de bak door gestuurd en hadden nette punten. De paarden zagen er mooi uit en de dametjes zelf ook. Daarna kwam Anouk op Eppo, nou het is niet te zien hoor dat je Eppo nog maar pas rijdt. Het ging super. Anouk op Dixie had wat meer moeite, maar uiteindelijk is het toch gelukt om twee nette proeven neer te zetten. Carola van Leeuwen was de enige die een L2 reed en daar heeft ze nette punten bij gehaald. Anne van Dijk met Jelkje had een grote stik in de staart bij Jelkje gedaan en haar manen mooi ingevlochten met rode linten. De schoonzusjes Ilse van der Berg en Margiet Dorresteijn hadden het verzoek gedaan om samen los te rijden, dus dat werd geregeld. Deze paarden zagen er ook netjes uit en er werd keurig gereden. Als laatste kregen we nog een prachtige ZZL proef van Marissia van der Voort die zaterdagnacht om 0.53 besloot om toch maar mee te doen. Ach je bent verslaafd aan paardrijden of je bent het niet…. Dat je zelfs tijdens het stappen in de kroeg nadenkt of je wel of niet mee wilt doen.

Al met al weer een geslaagde middag en na het uitreiken van de protocollen en de vaste zak peen voor de beessies ging een ieder weer op huis aan. De punten in volgorde van de startlijst: Kim van Geest Minnie Lynn Stam Chique 181 Jill Hoefnagel Chernai Jill Stam Chique 183 Lisa Don Minnie Delana de Herder Chiara Z Luna van Leeuwen Versace Anouk van Dijk Eppo Anouk Moerman Dixie Carola van Leeuwen Versace Anne van Dijk Jelkje Ilse van der Berg Faith Margriet Dorresteijn Famke Marissia v/d Voort Suus

191 en 205 183 205 196 179 185 168 176 174 175 172 204

en 199 en 182 en 173 en 178 en 171

30


Advertenties

31


.

Kerstverhaal

32


.

Kerstverhaal

Er was eens… een kudde paarden, in een gebied hier ver ver vandaan die in de periode voor Kerstmis hard moest zoeken naar eten. Er lag sneeuw in IJsland en het malse gras lag verstopt onder die dikke witte laag. De kudde paarden bestond uit IJslanders, stevige, kordate paardjes met een dikke vacht, gewend aan de kou. De merries en hun jaarlingen werden geleid door de hengst Mästare. Eén van de merries genaamd Menora was drachtig, ze kon haar veulen elk moment verwachten. En dat was gek, want normaal gesproken werden de veulens in de kudde pas in het voorjaar geboren, wanneer de zon scheen en de sneeuw verdwenen was. Met haar dikke buik ploegde ze een weg door de sneeuw. Ze raakte uitgeput en ze voelde dat het niet lang meer kon duren voordat haar veulen geboren zou worden. Ze besloot een rustige en warme plek te zoeken om haar veulen ter wereld te brengen en zonderde zich af van de kudde. De andere merries waren bezorgd en vroegen haar of ze wel zeker wist dat ze achter zou blijven. “Ga maar…” sprak Menora. “Ik red me wel.” De sneeuwvlokken daalden neer en tussen de bomen door ging ze op zoek naar een goede plek. In de verte zag ze een schuur. Dat zou een goede plek zijn, hopelijk is het daar warm, dacht Menora. Eenmaal aangekomen bij de schuur zag ze de deur open staan, binnen stonden een paar pony’s. Nieuwsgierig draaiden Jeroen, Mystique en Gina hun hoofden om. “Hallo, wie ben jij en waarom heb je zoveel sneeuw in je manen?” vroeg Gina. Menora schrok en zei “O sorry! Ik wilde jullie niet storen, ik zoek wel een andere plek!” Maar Jeroen stak daar een stokje voor en zei: “Nee nee, wacht! Je mag hier blijven hoor, de sneeuwstorm is voorlopig nog niet over, en… waarom heb je zo’n dikke buik?” “Ik ben drachtig en mijn veulen kan elk moment geboren worden.” zei Menora. Mystique riep verbaasd uit: “Drachtig!!? Hoe kan dat nu? Het is midden in de winter! Kom maar gauw binnen dan!”

In de schuur

was het warm en behaaglijk. In een dikke laag stro ging Menora liggen en ze

was blij dat ze een veilige plek bereikt had waar ook nog zulke lieve pony’s stonden! Al snel begon de bevalling en zette Menora een prachtig en sterk hengstveulen op de wereld. Maar… Hoe kan dat nu? Het hengstveulen was WIT en op zijn rug zaten twee kleine bultjes! Verbaasd keken Jeroen en Gina elkaar aan. Gina fluisterde: “Jeroen, een veulen is toch nooit wit? Die worden toch altijd donker geboren?” “Ja, ik begrijp het niet… zou het een wonder zijn?” antwoordde Jeroen. Op dat moment beseften de pony’s niet wat voor bijzonder veulen ze geboren hadden zien worden. Menora was trots op haar zoon en noemde hem Westerly.

33


.

Kerstverhaal Het duurde niet lang voor Westerly probeerde te gaan staan en zijn eerste melk dronk. Wiebelig zette hij zijn eerste stappen, aangemoedigd door Mystique die riep: sneller, sneller! Straks kunnen we een wedstrijdje doen! Lachend keken de paarden toe hoe de kleine Westerly met de lange witte benen probeerde te rennen.

De volgende dag

stopte het met sneeuwen en Menora besloot haar weg te vervolgen,

terug naar de kudde met andere IJslanders, samen met Westerly. Ze werden uitgezwaaid door de pony’s in de stal en trokken door de bossen. Eénmaal aangekomen bij de kudde keken de IJslanders verbaasd naar Westerly. “Jij bent wit!” zei de één, “Je hebt twee bulten op je rug” zei de ander… Westerly voelde zich verdrietig en snapte niet waarom de IJslanders zo lelijk deden. Menora vertelde haar zoon dat hij zich er niets van aan moest trekken, maar dat vond Westerly niet zo makkelijk. De tijd vorderde en gelukkig maakte de winter snel plaats voor de lente. Westerly groeide goed maar Menora werd ouder en zwakker. Het baarde Westerly zorgen zijn moeder zo zwak en verdrietig te zien. De kudde trekt verder, maar op een dag besluit Menora achter te blijven. “Ik ben zo moe” zegt ze tegen Westerly en het witte veulen besluit om bij zijn moeder te blijven en de kudde te laten gaan. Hij zoekt gras voor haar en brengt het bij de plek waar ze ligt, maar ze is te zwak om te eten. ‘s Avonds overlijdt Menora in het licht van de maan. Westerly is verdrietig en voelt zich eenzamer dan ooit. Hij kruipt dicht tegen zijn moeder aan en valt in slaap.

De volgende morgen wordt Westerly wakker en hij vraagt zich af waar hij is… Dan ziet hij zijn moeder liggen en realiseert zich dat hij afscheid moet nemen van haar. Verdrietig drukt hij zijn snuit in de manen van Menora en zegt vaarwel.

34


Kerstverhaal

Westerly trekt het land in en besluit zijn eigen weg te gaan, zonder de kudde. Hij heeft er schoon genoeg van dat ze steeds maar zeuren over de bulten die alsmaar groter lijken te worden. Bovendien gaan ze steeds meer jeuken en op een dag schuurt hij tegen een boom waarna de bulten open springen... De jeuk gaat over. Gelukkig maar. Het wordt weer winter en uit de bulten begint iets te groeien, het lijken wel veertjes. Westerly vindt het wel grappig en probeert de veertjes te bewegen. Op een zonnige winterdag komt hij bij een meer waarin hij de weerspiegeling van zichzelf in het water ziet. Hij ziet een stoer, gespierd wit paard wat met opgeheven hoofd en verbazing naar zijn spiegelbeeld kijkt. De witte veertjes uit zijn rug zijn imposante vleugels geworden. Hij wappert een paar keer en het water in het meer beweegt door de wind. Op datzelfde moment staat er plots een beest naast hem. Hij schrikt. "Wie ben jij?" vraagt Westerly. "Ik ben Rudy" zegt het dier met het kleine gewei op zijn hoofd. "Ik ben een rendier". Westerly keek hem met verbazing aan en dacht: Een rendier? Ja hoor, met een rode neus zeker! “En wie ben jij?” vroeg Rudy. Ik ben een IJslands paard, zei de witte hengst. "Ja hoor, maak dat de kat wijs!" zei Rudy. "IJslandse paarden zien er heel anders uit dan jij en die hebben al zeker geen vleugels!" Nou, mijn moeder was anders wel een IJslander hoor. 'Nou ja, het maakt ook niet uit. Je kunt beter geen IJslander zijn, die zijn altijd zo verwaand!" Ze moesten lachen. Westerly vond het gek klinken, het was al zo lang geleden dat hij had gelachen. “Waar ga je eigenlijk naartoe?” vroeg Westerly aan Rudy. “Ik ben op weg naar Kersterveen.” “Kersterveen, waar ligt dat nu weer?” vroeg Westerly. “Daar woont de Kerstman!” antwoordde Rudy. “Als je meegaat, zal ik het je laten zien.”

Rudy en Westerly besloten samen verder te gaan. Maar na een hele dag lopen waren ze nog steeds niet in Kersterveen. De witte hengst begon te twijfelen. Steeds als hij Rudy vroeg waar ze waren zei hij: “We zijn er bijna!” Westerly vond het maar raar, want hoe ver kon het nu nog zijn... Hij vroeg het weer en Rudy antwoordde: “Vertrouw je me soms niet?” Boos stapte Rudy weg. Hij keek nog een keer achterom en riep naar de hengst: "Dan ga ik wel alleen verder!" Doordat hij achterom keek zag hij niet dat hij zo richting een afgrond liep... Met een gil tuimelde Rudy naar voren en kukelde zo de afgrond in... Westerly bedacht zich geen moment, galoppeerde naar de rand en sprong Rudy achterna. Hij wapperde met zijn vleugels, vloog onder Rudy door en liet hem zo op zijn rug landen en samen vlogen ze terug naar de heuvel. Verbaasd en beduusd keek Rudy om zich heen. "JE KUNT VLIEGEN!" riep hij uit. "Ja! Goed hè?!"riep Westerly. 35


Kerstverhaal Rudy sprak “Dankjewel dat je me hebt gered. Ik was boos op je, maar je hebt gelijk, ik ben verdwaald. Ik weet niet meer hoe ik in Kersterveen moet komen.” "Nou, houd je goed vast." zei Westerly, we gaan eens een kijkje nemen vanuit de lucht, misschien zien we het liggen. Het wegvliegen was wel moeilijk met Rudy op z'n rug maar na een paar pogingen slaagt de sterkte hengst erin om weg te vliegen. Boven de wolken zien ze in de verte een dorpje liggen. "Daar! Daar is het!” riep Rudy uit! Het was nog best een eind, maar na 2 uur vliegen landt Westerly uitgeput in het dorpje, op de binnenplaats van een heel mooi kasteeltje.

In dit kasteel woont de Kerstman. Maar de Kerstman is heel erg verdrietig want de rendieren blijken allemaal ziek te zijn. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder en Blitzen, allemaal hebben ze last van mond en klauwzeer. De Kerstman heeft nog een bijkomend probleem want nu kunnen de pakjes ook niet bezorgd worden. Zenuwachtig ijsbeert de Kerstman heen en weer in zijn kasteel ‘Hoe moet ik dit nu oplossen? Het is een ramp als de rendieren niet voor de slee kunnen’ prevelt hij hardop. Als Rudy om de hoek van de deur kijkt, hoort hij de Kerstman praten. “Wij kunnen u helpen hoor!” roept Rudy naar de Kerstman. Verbaasd kijkt de Kerstman op en vraagt: “Hoe denk jij die medicijnen voor de rendieren te gaa halen, lopen duurt veel te lang!” “Nee nee, ik doe het niet alleen!” zegt Rudy, terwijl hij Westerly naar voren duwt en zegt: “Vlieg een stukje!”. Westerly vliegt naar het midden van de zaal en landt voor de Kerstman die uitroept: “Haaa, Westerly! Ben je hier helemaal met Rudy naartoe gekomen?” Beduusd kijkt Westerly op… Hoe kan de Kerstman nu zijn naam weten? “Westerly, ik heb lang op je gewacht. Ik zag in mijn kristallen bol dat je geboren werd op kerstavond, in een stalletje, en toen wist ik dat we elkaar op een dag zouden ontmoeten. Ik ben blij dat je gekomen bent!”

Rudy en Westerly

besluiten om de Kerstman te gaan helpen. Zij vliegen samen terug

naar de bewoonde wereld en bezoeken daar een arts speciaal voor rendieren. Ze krijgen medicijnen mee en keren terug naar Kersterveen. De medicijnen werken wel, maar helaas is het nog te vroeg om de rendieren voor de slee te zetten om de kerstcadeaus te bezorgen.

36


Kerstverhaal Rudy zegt tegen Westerly: Maar JIJ kan toch voor de slee? De Kerstman kijkt verbaasd en zegt: “Een paard met vleugels voor m’n slee? Het moet niet gekker worden! Maar, als het je lukt dan ben ik dolblij… en de mensen in de bewoonde wereld ook, want dan krijgen zij hun cadeautjes op tijd!” Zo gezegd zo gedaan. Westerly wordt voor de slee gezet en ook Rudy komt erbij. Met wat sterrenstof van de Kerstman kan ook hij vliegen en samen bezorgden ze hele ladingen met cadeaus. Ook bij Isabelle, een klein blond meisje met vlechtjes die gek is op paarden. Toen Westerly en Rudy met de Kerstman in de slee voorbij vlogen stond ze voor het raam en zwaaide ze. Westerly zwaaide terug en vloog verder…

Op kerstavond, de dag dat Westerly twee jaar wordt, zijn alle cadeautjes bezorgd. De kerstman is dolblij en zegt tegen Rudy: “Jij mag blijven, je hebt me zo goed geholpen.” Westerly kijkt beteuterd op en voelt zich verdrietig omdat Rudy wel, maar hij niet bij de kerstman mag blijven. “En voor jou Westerly…” zegt hij tegen de witte hengst… “Voor jou heb ik een andere verrassing!” Verbaasd kijkt Westerly op en denkt: “Nou, wat voor verrassing moet dat worden, straks stuurt-ie me nog terug naar die verwaande IJslanderkudde beneden in het dal.” “Kom maar mee naar buiten” zei de Kerstman tegen Westerly. Boven de binnenplaats van het kasteel verschenen allemaal sterren. Plotseling zag Westerly iets door de wolken naar beneden komen. Hij wist niet wat het was…tot het dichterbij kwam. Het was ook een paard, een schimmel…met vleugels!

37


Kerstverhaal

Zacht landde het paard op de binnenplaats. “Hallo mijn zoon!” zei het paard. “W-ww-wie ben jij?” stamelde Westerly. “Ik ben je vader…de Kerstman vertelde me dat je hier was.” sprak de sierlijke witte hengst. ‘Je moeder is mijn grote liefde.” “Maar mijn moeder is dood” zei Westerly verdrietig. “Dat weet ik zoon, ze is bij mij, bij de sterren. Ik heb je al eerder gezocht bij de kudde, je moeder dacht dat je terug zou gaan, maar daar was je niet.” Westerly zei: “Nee, ik was hier bij Kerstman, om hem te helpen.” De grote witte hengst vertelde dat Menora hem erg miste en heel trots was op Westerly. “Door jouw hulp zijn alle cadeautjes op tijd bij de mensen. Ik ben speciaal hierheen gekomen om te zeggen dat we altijd aan jou denken Westerly, ook al zie je ons niet, we denken altijd aan je! Dat moet je goed onthouden!” De grote witte hengst duwde zijn snoet tegen de snoet van Westerly en zei: “Tot snel mijn zoon!”

De Kerstman had al die tijd toe staan kijken en nam Westerly mee naar binnen. Daar wachtte Isabelle, het kleine meisje wat voor het raam had staan zwaaien. De Kerstman zei: “Kijk Westerly, hier is Isabelle. Ook jij hebt vanaf nu weer een familie, net als Rudy bij de rendieren. Isabelle is dol op jou en bij haar thuis is een warme stal met nog meer paarden. Jive, Nobbles en Jay staan al op je te wachten en vanaf nu zul je je nooit meer alleen voelen. Dankjewel voor je hulp lieve Westerly, en tot gauw!” De Kerstman zette Isabelle op de rug van Westerly en opende de deur. Samen reden ze weg…

Op weg naar de mooiste Kerst ooit... 38


Advertenties

39


.

Paard in de Kijker Duke een Irish’s Cob uit Engeland/Ierland Er is mij gevraagd om iets meer te vertellen over het ras Irish Cob. In Nederland zijn er twee stamboeken voor Tinkers: de Irish Cob Society (ICS) en het Nederlands Stamboek voor Tinkers (NSvT). Het ICS hanteert niet de naam Tinker maar Irish Cob. Het NSvT hanteert een onderverdeling in vier secties. De Romany Cob komt het meeste voor. Dit type heeft vaak een stokmaat van rond de 1,50 m, is zwaar gebouwd met veel behang en heeft een iets gedrongen lichaam. In deze catagorie valt Duke. Daarnaast bestaan er de Vanner, de Grai en de Scudder. De Vanner, die ongeveer 1,70 m schofthoogte meet, heeft meer Shire bloed, wordt veel gebruikt als trekpaard en komt vrijwel niet voor in Nederland. De Grai is een lichter gebouwde Tinker die zeer geschikt is als rijpaard. De Scudder is het resultaat van inmenging van draversbloed. Dit type heeft nauwelijks behang en komt in Nederland nauwelijks voor. De Tinker komt oorspronkelijk uit Ierland en Engeland. De naam komt van het Ierse woord tinceard (tinsmid: scheldnaam voor zigeuners). Vanwege hun bonte aftekening waren de dieren goed herkenbaar (en moeilijk te stelen) en werden ze niet geconfisqueerd door het Engelse leger tijdens de eerste wereldoorlog, omdat ze te opvallend waren. De Tinker wordt nu voornamelijk gebruikt als recreatiepaard, ook aangespannen. In toenemende mate worden Tinkers ingezet in de sport. Er zijn Tinkers die dressuur lopen in de hogere klassen en/of die kunnen springen. In 2008 is er voor het eerst een Tinker gestart in de ZZL. Het standaardtype Tinker heeft een gemiddelde schofthoogte van 1,50 m waardoor men kan spreken van een klein paard ofwel een grote pony. Een Tinker van drie jaar oud moet een stokmaat van minimaal 1,35 m hebben. Tijdens de winter heeft het dier een dikke vacht. Die dikke vacht beschermt tegen kou en de lange haren zorgen voor het vlot aflopen van regenwater. In de zomer is de vacht kort en glanzend. De manen en staart zijn altijd lang, krullend of recht. De Tinker heeft lange vetlokken: lange haren op de onderbenen van het paard. Dit wordt samen met staart en manen behang genoemd.

40


.

Paard in de Kijker Tinkers hebben een breed hoofd met grote ogen en kleine oren. De voorbenen zijn gespierd. De dijbenen zijn ook stevig gebouwd, ze dienen platte spronggewrichten te hebben, niet te hoekig en ook niet te recht. De hoeven moeten hard zijn. Niet te smal met goede verzenen. Tinkers hebben soms een zogenaamd maanoog. Bij een maanoog mist het oog pigment in de iris en kleurt het oog lichtblauw tot wit. Het is een rustig koudbloedpaard en heeft een goed, eerlijk en slim, maar soms ook een eigenwijs karakter. Daarnaast zijn ze zeer nieuwsgierig en dapper. Tinkers hebben een goed uithoudingsvermogen. De Tinker stamt af van verschillende andere paardenrassen. De meeste invloed komt waarschijnlijk van de Shire, Clydesdale en Fell pony. Het ras is ontstaan dankzij de rondreizende zigeuners. Zij hadden een paard nodig om de welbekende zigeunerwagens te kunnen trekken. De zigeuners hebben vooral gefokt op karakter. Om ruimte op de woonwagen te besparen, had deze geen bok maar werd er gemend vanaf een losse stoel in de deuropening. Dit maakte een zeer betrouwbaar paard noodzakelijk. De paarden zijn vanwege de eigenschap dat ze soms eigenwijs zijn, ongeschikt voor beginners. Ze hebben een berijder nodig die geen loopje met zich laat nemen. Vanwege hun grote kracht zijn ze weinig geschikt als rijdier voor kinderen. Daar staat tegenover dat ze ondanks hun soms kleine maat met gemak een volwassene kunnen dragen. Dit was de algemene informatie over de Tinker, Nu wat meer over het fantastische karakter van mijn Duke, hij is zeker erg eigenwijs en als hij iets niet wilt dan zal het mij veel overredingskracht kosten om hem het toch te laten doen. Ik doe met Duke dressuurwedstrijden en we rijden in de klasse L1 en hebben daar 10 winstpunten gehaalt. Ook buitenritten gaan goed en hij is eigenlijk onder alle situaties te hanteren ook al wil hij nog wel eens schrikken van loslopende honden maar als je zelf rustig blijft gaat dat ook wel weer over. Hij is echt het type paard: schrikken, denken is dit eng, handelen. Dus dat geeft jou als ruiter de tijd om eerder te handelen dan hem. Duke lijkt makelijk te rijden te zijn omdat hij zo braaf is maar zoals hierboven al gemeld wordt is het een erg sterk ras en die sterkte gaat hij echt gebruiken als hij iets niet wilt. Ook springen vindt Duke erg leuk maar omdat ik zelf nog wat huiverig ben doen we dat te weinig en heb ik nu Christien Huizer gevraag om 29 december met hem oefenparcour 60 cm te gaan springen. 41


Paard in de Kijker Ik heb sinds twee jaar twee bijrijders die een geweldige klik hebben met Duke want dat is wel noodzakelijk om iets voor elkaar te krijgen bij hem. Gaby van Bodegom Smith verzorgt en rijdt Duke twee dagen in de week en haar moeder Ciska van Bodegom Smith rijdt hem al 5 jaar in de manegeles op de vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Het is een paardje met een hoge aantrekkingskracht bij kinderen en vandaar ben ik reuze blij dat hij met wandelen op het erf superbraaf is. Hij houd van aandacht dus als je op stal bent geef hem eens een aai over zijn neus. Helaas heeft Duke de aanleg om wat zwaarder te worden dus liever geen eten of snoepjes geven aan hem.

42


Advertenties

43


De Barkruk

Hallo allemaal Ik ben Daan Moerman uit Maasland . Ik zit nog op school en studeer Logistiek & Economie. Ik kom eigenlijk al heeel lang op de manege, maar pas sinds een jaar of zes ben ik er elke dag te vinden. Sommige beweren zelfs dat mijn bed er staat. Daarom denk ik dat iedereen mij wel kent of weet wie ik ben. En vraag ik me dus af waarom Roos mij als opvolger van de barkruk heeft geschreven hahaha. Maar hieronder mijn verhaal: Ik kom al vanaf kleins af aan op de manege. Mijn moeder had een paard en daarom moest ik af en toe mee. Het mooiste vond ik vroeger het opstrooien van de trailer als mijn moeder (Caroline van der Kooij) op wedstrijd ging. Toen ik klein was vond in paardrijden zelf niks. Dat is pas gekomen toen ik een jaar of 10 was. Ik ben op mijn tiende begonnen op de woensdagmiddag bij Leo in de groepsles . In deze les heb ik drie jaar gereden. In de tussentijd heb ik nog samen met mijn zusje een pony gekregen en werd ik al wat fanatieker, maar vond ik de voetbal ook heel leuk. Verder ben ik een aantal keren mee op ponykamp geweest met Rob, Margriet, Kees en Sandra. Dit waren mooie weekjes. Met hele goede en mooie herinneringen. Na drie jaar in de manegelessen te hebben gereden, was ik eens toe aan iets nieuws. En ging ik springen bij Rob in de springles. In deze lessen heb ik veel geleerd en ging de paardensport steeds meer kriebelen. Na twee jaar in de springles te hebben gereden, liepen we toevallig tegen een paard aan. Welke dan ook uiteindelijk werd gekocht. Deze stond in eerst instantie ergens in Maasland maar tegen de winter zijn we naar de manege verhuisd. Vanaf dat moment kwam ik elke dag (en vaker twee keer op dezelfde dag) op de manege. Iedereen heeft mij ook vast wel een keer zien wandelen met mijn paard.

44


De Barkruk

Nadat mijn paard een halfjaar op de manege stond, ben ik gaan werken op de manege om wat bij te verdienen. Ik ben begonnen op de zondagochtend in de stallen. Dat werd vervolgd door werken in de vakanties. Sinds een jaar of twee ben ik ook bardiensten gaan draaien en ben ik vaak op zondagmiddag en zaterdagavond achter de bar te vinden. En wanneer iemand ziek of op vakantie is ben ik ook doordeweeks wel eens achter de bar te zien. Afgelopen twee jaar ben ik in de zomervakantie gaan trainen bij Hester Klopmaker in Friesland. Dit waren hele leerzame weken. Het is hard werken maar een geweldige ervaring. Sinds een jaar heb ik een nieuw paardje (zie foto witte paard), deze deel ik samen met mijn zusjes. Deze is afgelopen zomer ook mee geweest naar Friesland. Zo beheersen de paarden tegenwoordig mijn hele leven en had ik dit tien jaar geleden nooit gedacht. Nu zou ik denk ik bijna niet meer zonder kunnen. In de toekomst zou ik zelf nog wel eens iets met de springpaardenfokkerij willen gaan doen. Maar dat zien we nog wel! Tot slot wil ik de barkruk graag doorgeven aan mijn allergrootste liefde en beste collega Maaike Yark. Want iedereen wil wel eens wat meer weten over haar haha. Succes en geen dank dat ik je deze kans geboden heb haha! Groetjes, Daan

45


Wist u dat .....                     

er de afgelopen twee maanden weer heel veel is gebeurd op de manege? u hier van alles over kunt lezen in dit clubblad? er ook belangrijke informatie in staat betreffende paardenpaspoorten? er ook in de FNRS proeven iets gaat veranderen? dit te maken heeft met clubkampioen kunnen worden? de vrijwilligersavond erg gezellig en druk bezocht was? er weer een heerlijk buffet klaar stond van Gallo d’Oro? er ook heerlijke cupcakes waren van Laura’s Buttercups? DJ Struikrover de muziek verzorgde waardoor de voetjes van de vloer gingen? er ook weer een 25+ wedstrijd gehouden is? het echt de moeite waard is om daar naar te komen kijken? Rob wel op een heel bijzondere manier afgroette? de equipe wedstrijd indoor jumping Middenhof gehouden is? u bij de wedstrijduitslagen kunt zien wat de uitslag hiervan was? Rachel op Jeroen hierbij heel snel door de barrage ging? zo snel, dat ze bij de laatste hindernis net de verkeerde pakte? zij hierdoor helaas geen plaatsje haalde in de prijzen? zij dit goed heeft gemaakt bij het FNRS springen? we toch een prachtig buitengebied rond de manege hebben? u hier op de rug van een paard dicht bij de natuur kan komen? Marissia zo een torenvalk tegenkwam?

 

er ook een mooi nieuw juryhok is gemaakt voor springwedstrijden? hier al veelvuldig gebruik van is gemaakt en dit zeer goed bevalt?

46


.

Wist u dat .....           

   

Sinterklaas niet één keer, maar twee keer op de manege is geweest? U hier meer over kunt lezen in dit clubblad? Ook de zaterdagmiddagles altijd een Pietenles houdt? Dit keer er ook werd gespeeld met een voetbal? Tarinda dit heel erg leuk vindt? Roos op wel heel bijzondere wijze haar auto schoonhoudt? er nog meer mensen gek van auto’s zijn? dit wel een heel bijzondere auto is? hier onze voorzitter en haar neef in gaan rijden? dit te maken heeft met het WK voetbal? u ze kunt volgen via Oranje Trophy Team van der Voort?

er op de manege geen kindeke, maar een hondje is gevonden in stro? er op Tweede Kerstdag een Kerstconcours gehouden wordt? er op Nieuwjaarsdag demonstraties zijn? wij iedereen nogmaals Prettige Feestdagen wensen en een sportief Nieuwjaar!

47


Advertenties

48


Openingstijden tijdens de feestdagen Kerstavond zijn we om 19.00 uur gesloten. 1e Kerstdag zijn we van 08.00 – 15.00 uur geopend Kantine gesloten

2e kerstdag zijn we van 08.00 – 19.00 uur geopend Let op! Tot 17.00 uur wedstrijden

Oudejaarsdag zijn we van 08.00 – 19.00 uur geopend

Nieuwjaarsdag zijn we van 08.00 – 20.00 uur geopend Vanaf 15.30 uur diverse demonstraties De lessen van deze dagen mogen op afspraak ingehaald worden.

49


Controles PaardenPaspoort In het westen van het land zijn pensionstallen gecontroleerd op de aanwezigheid van paardenpaspoorten bij de paarden! -

Alle paarden, ouder dan 6 maanden, moeten in het bezit zijn van een paspoort (inclusief hoofdstuk of bijlage medische behandeling). De houder is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een paspoort. Dit is dus niet altijd de eigenaar. Het paspoort moet aanwezig zijn bij het paard, dit betekent dus dat het paspoort niet thuis kan worden bewaard indien het paard op bijvoorbeeld een pensionstal/manege staat. De pension/manegestal eigenaar krijgt dus de boete als de paspoorten niet aanwezig zijn!!!

Paard zonder paspoort en/of chip Als uw paard geen paspoort heeft en/of niet is gechipt, bent u als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent. U kunt daarvoor een boete krijgen. Wanneer u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pension/manegestallen. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/wat-is-het-paardenpaspoort.html

Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs, geen eigendomsbewijs!

50


Controles PaardenPaspoort Beste pensionklanten,  

 

Naar aanleiding van deze eventuele controles, willen wij jullie vragen om het paspoort van je paard of pony in te leveren. Op het moment dat je toch zelf je paspoort van je paard/pony in je bezit wilt houden, kan je dat in de kantine aangeven door midden van een kopie van het GEHELE PASPOORT in de leveren en het formulier in te vullen met de reden waarvoor deze niet bij het paard aanwezig is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele boete. Het paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs, maar een identiteitsbewijs!

51


. Advertenties

52


Cavaletties

53


Evenementen- en wedstrijdenkalender 2013 PSV Lickebaert / Manege Middenhof

54


Evenementen- en wedstrijdenkalender 2014 PSV Lickebaert / Manege Middenhof

55


Algemene Informatie Manege Middenhof en PSV Lickebaert 1

Openingstijden en dagen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

manege

kantine

12.30 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00

15.30 13.30 13.00 13.30 13.30 08.30 13.00

– – – – – – –

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 19.00 21.00

– – – – – – –

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 19.00 21.00

2

De lestijden (d.w.z. de tijden waarop de binnenmaneges buiten het groene seizoen voor gebruik door pensionklanten zijn gesloten) zijn zowel voor de oude als de nieuwe binnenmanege in het trappenhuis naar de kantine aangegeven.

3

Om deel te kunnen nemen aan de lessen of een paard/pony in pension te hebben moet een ieder lid zijn van de PSV Lickebaert. Per 1 oktober 2012 is er een prijswijziging doorgevoerd op de verschillende lessen. Deze zien er als volgt uit: Losse lessen Spring-les Dressuur-les Carrousel-les

< 16 € 19,00 € 16,00 € 16,00

16-17 € 20,00 € 17,00 € 17,00

> 17 € 22,00 € 19,00 € 19,00

Privé-les manegepaard Privé-les Privé-springles

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

Abonnementsruiters Spring-les Dressuur-les

< 16 € 60,- p/m € 54,- p/m

16-17 € 67,- p/m € 59,- p/m

> 17 € 75,- p/m € 64,- p/m

De z.g. groep privélessen voor de pensionklanten zijn met € 2,00 verhoogd. p/m staat voor per maand!!

4

Pensiongelden, tarieven per 1 oktober 2012 Paardenbox, stro € 380,- per maand Ponybox, stro € 330,- per maand Toeslag voor vlas € 30,- per maand De pensiongelden dienen binnen 7 dagen van de nieuwe maand te worden voldaan. Bij beeindiging van de boxhuur dient dit minimaal één maand voor de beeindigingsdatum aan de beheerder te worden meegedeeld. De pensionklanten dienen wijzigingen in het voerschema van hun paard c.q. pony alleen in overleg met Rob in te voeren.

5

Contributie van de vereniging Juniorlid € 28,- per jaar Seniorlid € 34,- per jaar Donateur € 12,- per jaar Wijziging onder voorbehoud

56


57

Hindernis december 2013 nr 5  

Clubblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you